This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-09-03
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med Sveriges konsumenter 
rörande DSA

Mötesdeltagare: Sinan Akdag och Jens Henriksson (Sveriges Konsumenter) samt Berfin 
Eken (I ESD) och Nils Sigfrid samt Yvonne Stein (Fi/Ko) 

Mötet hölls på Sveriges Konsumenters initiativ och syftade till att utveckla 
vissa av de synpunkter som bolaget lyft under våren.
Sveriges Konsumenter menade att de ser ett problem med farliga produkter 
som importeras från tredje land. Marknadsplatserna behöver inte ta ett eget 
ansvar på grund av nuvarande regleringar. Menar att det blir en situation då 
man aktivt behöver anmäla produkter till marknadsplatserna och att de 
riskerar att återpubliceras. 
Sveriges Konsumenter nämner undantaget i art. 5.3 DSA som ett exempel, 
som undantar plattformen från ansvarsfriheten om man kan anta att det är 
onlinemarknadsplatsen och inte en tredje part som säljer produkten. Tycker 
att detta är en otillräcklig lösning. De ser istället positivt på Schaldemoses 
rapport där man tillskriver större ansvar på marknadsplatsen. Menar att SE 
brukar vara i framkant vad gäller kemikaliefrågor i EU, och funderar därför 
på varför man inte är det genom DSA. Menar också att man bör undvika 
begrepp som ”genomsnittlig konsument” så som man gjort i förslaget till 
5.3. 
Vad gäller bestämmelserna om näringsidkares spårbarhet ser man det som 
en grundläggande regel, men ser att plattformarna bör behöva göra 
slumpmässiga kontroller också. Det viktiga är dock att marknadssituationen 
inte ska få fortsätta se ut så som den gör utan att det regleras hårdare. 

Upplever viss frustration kring att man skjuter frågorna till annan lagstiftning 
ständigt.  
I ESD berättade om planen framåt för arbetet framåt med förhandlingarna 
och att vi tar med oss inspelen.  
Sveriges Konsumenter undrade om man planerat ett nytt sakråd och ställer 
sig positiva till om det vore mer nischat. Hänvisar också till flera 
myndigheter som kan ge input i frågorna, som marknadskontrollrådet och 
liknande. 
Mötet avslutades. 
2 (2)