Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Berfin Eken
Sent:                                  Fri, 15 Oct 2021 11:07:27 +0200
To:                                      I Registrator
Subject:                             VB: Rådets kompromisstexter och kommentarer från Svensk Handel samt frågor 
om uttalande i DN-artikel
Attachments:                   Compromise text on Chapter III Sections 1 2 and 3 on the Digital Services 
Act_Svensk Handel kommentarer.pdf, Council_Compromise_Text_Chapter_I_II_DSA SH.pdf
Categories:                       LF
 
Från: Stefan Kvarfordt <xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 14 oktober 2021 14:01
Till: Berfin Eken <xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>; Marcus Boklund 
<xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Sofia Stigmar <xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Rådets kompromisstexter och kommentarer från Svensk Handel samt frågor om uttalande i DN-
artikel 
 
Hej igen Marcus och Berfin, 
 
Hoppas allt är väl mer er. 
 
Bifogat finner ni Svensk Handels kommentarer till det två senaste kompromissdokumentet (från 9 
september respektive från 6 oktober). De stycken/meningar som är gulmarkerade av oss i bifogade PDF-
filer stödjer vi från Svensk Handels sida
 
Men, vi vill också skicka med några kompletterande kommentarer till detta: 
 
 Skäl 22a – Vi stödjer texten i både september och i oktoberversionen. Texten i 
septemberversionen är dock bättre.  
 Art 1. Subject matter: Det bör framgå redan i syftet med DSA-förordningen att den fokuserar på 
lika spelregler i den digitala ekonomin. Detta är ett av huvudsyftena med förslaget enligt 
kommissionens egen hemsida: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-
act-package  
 Utgår man från oktoberversionen så blir det i Artikel 1 (0)(c) där vi skulle föreslå följande 
ordalydelse..    (c)  create level-playing field between different business models within the 
single market, especially a level-playing field against providers of illegal content
 Artikel 5(3) bör kompletteras med förutsättningen ”provided that the seller is based in a 3rd 
country” eller liknande.  
 
Vi gladdes häromveckan av att sr. Ygeman i DN:s artikel om DSA tydligt deklarerade att han ”håller med 
om att de regler som finns på plats i dag inte är tillräckliga” och vi vill med anledning av detta passa på 
att ställa några frågor till er på Regeringskansliet: 
 


1. Arbetar Sverige i förhandlingarna i Bryssel för att den nya EU-lagstiftningen ska sluta undanta 
online-marknadsplatser från ansvar i de fall som de importerar farliga fysiska varor från 3:e 
land? 
2. Sr Ygeman citerades också med en referens till att ministerrådet eller Regeringskansliet 
arbetade på ett snarlikt men alternativt förlag till de ändringsförslag om stärkt ansvar för online-
marknadsplatser som redan presenterats av Europaparlamentets rapportör Christel 
Schaldemose. Vad är denna modell för utökat ansvar för online-marknadsplatserna? Ska vi tolka 
statsrådets uttalande om en modell som en referens till ovan nämnda skäl och artiklar i rådets 
kompromissdokument? Eller refereras det till någonting annat?  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan (och Sofia)
 
Stefan Kvarfordt 
Näringspolitisk expert  
Växel 010 47 18 500 
Direkt 0703 71 86 92 
Mobil 0703 71 86 92 
Regeringsgatan 60 
103 29 Stockholm 
Stockholm  
svenskhandel.se 
Svensk Handel behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Här
 kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.