This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


2021-08-30
Angående plattformsansvaret i Europeiska kommissionens DSA-förslag
Bakgrund
Sveriges Konsumenter har de senaste åren upplyst om och varnat för den bristfälliga 
produktsäkerheten bland varor på online-marknadsplatser som Amazon, Wish, Alibaba och eBay. 
Dessa marknadsplatsers utbud av varor – allt från elprodukter till hudvård och leksaker – har vid 
upprepade tillfällen visat sig vara direkt farliga att använda. 
I ett test utfört förra året i samarbete med Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar kunde vi slå 
fast att 26 av 28 testade tredjelandsprodukter från Wish, eBay och Aliexpress utgjorde en fara för 
konsumenter.1 Elsäkerhetsverket har sedan dess utfört ett uppföljningstest med fokus på 
Amazon. Resultatet visade att 8 av 14 tredjelandsprodukter skulle ha förlagts med 
försäljningsförbud om en EU-säljare stått bakom dem.2
En sammanställning av testresultat från International Consumer Research and Testing (ICRT) 
visade att 66 procent av produkterna från online-marknadsplatser som testades under 2019/2020 
misslyckades med att uppfylla säkerhetskraven i relevant EU-lagstiftning.3
Trots den fara som förknippas med att handla från tredjeland via online-marknadsplatser visar 
undersökningar att cirka tio procent av svenska konsumenter regelbundet väljer att göra det 
ändå.4   
Lagstiftningsmässigt är online-marknadsplatser i dag fria att systematiskt förmedla farliga 
produkter från tredjeland till svenska konsumenter. Detta eftersom varken 
produktsäkerhetsdirektivet (2001/95)5 eller den nya marknadskontrollförordningen (2019/1020) 
definierar marknadsplatser och säljare från tredjeland som ekonomiska aktörer tvingade att ta ett 
produktsäkerhetsansvar.
Online-marknadsplatsers ansvar för produkterna de förmedlar återfinns i stället inom e-
handelsdirektivet (2000/31). Där räknas marknadsplatserna som tjänsteleverantörer som: 1) inte 
kan hållas ansvariga för olaglig information som lagras på begäran av en mottagare av tjänsten så 
länge informationen tas bort vid kännedom; och 2) inte kan tvingas övervaka eller aktivt 
efterforska aktiviteter som kan tyda på olagligheter. 
Med nuvarande lagstiftning går det med andra ord inte att tvinga online-marknadsplatser att på 
förhand kontrollera produkters regelefterlevnad. Konsekvensen blir att tillsynsmyndigheter och 
konsumentorganisationer tvingas in i en katt-och-råtta-lek med marknadsplatserna där farliga 
produkter regelbundet anmäls och plockas ner, bara för att kort därefter återkomma på samma 
marknadsplats.