Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
 
 
2021-06-14
 
 
Infrastrukturdepartementet
 
Enheten för digitalisering
Berfin Eken
xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Minnesanteckningar från möte med IT & Telekomföretagen 
rörande DSA

Mötesdeltagare: My Bergdahl (IT & Telekomföretagen) samt Helene Engellau, Linn 
Berggren och Berfin Eken (I ESD)

Mötet hölls på IT & Telekomföretagens initiativ och syftade till att 
presentera och utveckla synpunkter om DSA-förslaget.
IT & Telekomföretagen presenterade allmänna kommentarer och medskick 
om vikten av att grundläggande principer beaktas under förhandlingens gång 
- så som rättssäkerhet, proportionalitet och harmonisering.  
IT & Telekomföretagen presenterade därefter sitt positionspapper från maj 
2021 och gick igenom sina ståndpunkter avseende olika artiklar. 
I ESD presenterade regeringens position om uppenbarhet och förklarade att 
de lagt fram ett icke-papper i frågan. 
Mötet avslutades.