Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


2021-08-30 
 
 
 
 
Angående plattformsansvaret i Europeiska 
kommissionens DSA-förslag 
 
 
Bakgrund 
Sveriges Konsumenter har de senaste åren upplyst om och varnat för den bristfälliga 
produktsäkerheten bland varor på online-marknadsplatser som Amazon, Wish, Alibaba och eBay. 
Dessa marknadsplatsers utbud av varor – allt från elprodukter till hudvård och leksaker – har vid 
upprepade tillfällen visat sig vara direkt farliga att använda.  
 
I ett test utfört förra året i samarbete med Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar kunde vi slå 
fast att 26 av 28 testade tredjelandsprodukter från Wish, eBay och Aliexpress utgjorde en fara för 
konsumenter.1 Elsäkerhetsverket har sedan dess utfört ett uppföljningstest med fokus på 
Amazon. Resultatet visade att 8 av 14 tredjelandsprodukter skulle ha förlagts med 
försäljningsförbud om en EU-säljare stått bakom dem.2 
En sammanställning av testresultat från International Consumer Research and Testing (ICRT) 
visade att 66 procent av produkterna från online-marknadsplatser som testades under 2019/2020 
misslyckades med att uppfylla säkerhetskraven i relevant EU-lagstiftning.3 
Trots den fara som förknippas med att handla från tredjeland via online-marknadsplatser visar 
undersökningar att cirka tio procent av svenska konsumenter regelbundet väljer att göra det 
ändå.4    
Lagstiftningsmässigt är online-marknadsplatser i dag fria att systematiskt förmedla farliga 
produkter från tredjeland till svenska konsumenter. Detta eftersom varken 
produktsäkerhetsdirektivet (2001/95)5 eller den nya marknadskontrollförordningen (2019/1020) 
definierar marknadsplatser och säljare från tredjeland som ekonomiska aktörer tvingade att ta ett 
produktsäkerhetsansvar. 
Online-marknadsplatsers ansvar för produkterna de förmedlar återfinns i stället inom e-
handelsdirektivet (2000/31). Där räknas marknadsplatserna som tjänsteleverantörer som: 1) inte 
kan hållas ansvariga för olaglig information som lagras på begäran av en mottagare av tjänsten så 
länge informationen tas bort vid kännedom; och 2) inte kan tvingas övervaka eller aktivt 
efterforska aktiviteter som kan tyda på olagligheter.  
Med nuvarande lagstiftning går det med andra ord inte att tvinga online-marknadsplatser att på 
förhand kontrollera produkters regelefterlevnad. Konsekvensen blir att tillsynsmyndigheter och 
konsumentorganisationer tvingas in i en katt-och-råtta-lek med marknadsplatserna där farliga 
produkter regelbundet anmäls och plockas ner, bara för att kort därefter återkomma på samma 
marknadsplats.      
Förslaget till Digital Services Act 
Europeiska kommissionens förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) 
gör en ansats till att modernisera och harmonisera regelverken för bland annat online-


marknadsplatser. Men förslaget är i vår mening otillräckligt vad gäller att ställa krav på 
marknadsplatsernas produktsäkerhetsarbete och missar möjligheten att modernisera deras 
konsumentjuridiska ansvar.   
Förslagets artikel 5.3 öppnar förvisso för att marknadsplatser kan påtvingas ansvar via annan 
(icke namngiven) konsumentlagstiftning, men bara under omständigheten att en genomsnittlig 
konsument kan ledas att tro att det är marknadsplatsen och inte en tredjepartssäljare som 
erbjuder den aktuella produkten till försäljning. Detta är otillräckligt. 
Rapportören Christel Schaldemoses draft report innehåller däremot strängare krav som bland 
annat innebär att marknadsplatser inte ges ansvarsfrihet under omständigheter då det inte finns 
någon annan ekonomisk aktör inom unionen (som kan ta ansvar för produktsäkerheten) eller om 
denna operatör inte går att nå.6 
Om ändringsförslagen från Schaldemoses rapport antas i den slutgiltiga förordningen skulle det 
innebära att online-marknadsplatser förlorar sina ekonomiska incitament att tillåta farliga 
produkter och säljare på sina plattformar. I stället skulle marknadsplatserna – precis som svenska 
handelsföretag – uppmuntras att utföra ett gediget produktsäkerhetsarbete. Det är en ordning 
som stöds av flera parter på den svenska marknaden.    
I somras signerade Sveriges Konsumenter en debattartikel i sällskap med Svensk Handel, 
Elsäkerhetsverket och ett antal fackförbund och arbetsgivarorganisationer där vi uppmanade 
regeringen att sätta stopp för den positiva särbehandlingen av marknadsplatserna.7 Detta för att 
skydda svenska konsumenter, jobb och företag. 
 
Mot bakgrund av ovanstående uppmanar Sveriges Konsumenter regeringen att, i linje 
med ändringsförslagen från rapportör Schaldemose, verka för ett tydligare 

ansvarsutkrävande gentemot online-marknadsplatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Webbartikel, Sveriges Konsumenter, 2020, https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-
projekt/privatimportens-faror/test-av-elprodukter-fran-natjattarna-93-procent-direkt-farliga/  
2 Webbartikel, Elsäkerhetsverket, 2021, https://www.elsakerhetsverket.se/om-
oss/press/nyheter/2021/nytt-e-handelstest-14-testade-elprodukter-med-sammanlagt-34-
brister/   
3 Pressmeddelande, BEUC, 2020, https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-
bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html  
4 Privatimportens faror, Sveriges Konsumenter & Elsäkerhetsverket, 2020, sida 12, 
https://www.sverigeskonsumenter.se/media/co2ltfsn/rapport-privatimport.pdf  
5 Inte heller sektorsspecifika direktiv definierar marknadsplatserna som ekonomiska aktörer. 
6 Schaldemoses draft report, ändringsförslag 73, sida 67,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-693594_EN.pdf  
7 E-handlare ska inte kunna slippa ansvar, 2021-07-15, https://www.svd.se/e-handeln-ska-inte-
kunna-slippa-ansvar