Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

From:                                 Emil Högberg
Sent:                                  Fri, 9 Jul 2021 14:43:34 +0200
To:                                      N Registrator
Cc:                                      Håkan Hillefors; Christian Berger
Subject:                             FW: DMA från ett nordiskt konkurrens- och innovationspolitiskt perspektiv
Attachments:                   DMA FROM A NORDIC COMPETITION POLICY PERSPECTIVE .pdf
Categories:                       PK
Från: Per Karlsson <xx@xxxxx.xx>
Datum: fredag 09 juli 2021 1:51 em
Till: Emil Högberg <xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: DMA från ett nordiskt konkurrens- och innovationspolitiskt perspektiv
Hej Emil,
 
Jag skriver till dig för att jag har analyserat EU-kommissionens förslag till Digital Markets Act (DMA) ur ett 
nordiskt konkurrenspolitiskt perspektiv, se bifogad rapport. Jag har arbetat med konkurrenspolitiska frågor 
i över 25 år (bl.a. på Näringsdepartementet och som chefsjurist på Konkurrensverket). Rapporten har 
skrivits på uppdrag av Google. 
 
De nordiska länderna är ledande i Europa när det gäller innovation och är i topp på innovationsindex. Jag 
konstaterar att DMA kan särskilt påverka det nordiska innovationsklimatet och incitamenten för nordiska 
start-ups negativt. Innovationer kan vara såväl självständiga innovationer som komplementära. Särskilt de 
senare kan påverkas eftersom en drivkraft för en innovatör t.ex. kan vara att innovationen ska kunna 
säljas och integreras i en befintlig plattform och därigenom generera stor konsumentnytta. Företagsförvärv 
kan i många fall vara en viktig drivkraft för innovation.
 
Till skillnad från andra marknadsregleringar återspeglar inte DMA-reglerna för grindvakter några 
identifierade problem på en viss relevant marknad, utan innebär en uniform reglering för så kallade 
grindvakter oaktat marknadsförhållanden och affärsmodeller. Fastställandet av grindvakter utgår inte 
heller från konkurrenssituationen på någon specifik marknad, till skillnad från SMP-status inom 
telekomregleringen eller dominerande ställning inom konkurrensrätten. Definitionen utgår istället från 
absoluta tal, vilket kan leda till tröskeleffekter och motverka intentionerna med att åstadkomma en s.k. 
”level playing field”. 
 
Till skillnad från andra förhandsregleringar såsom den inom telekomregleringen för ett tjugotal år sedan så 
saknar DMA en direkt koppling till konsumentnytta som i fallet med t.ex. roaming och nummerportabilitet.
 
Arbetet har bedrivits med stöd och input från ekonomiprofessor Sten Nyberg, Stockholms universitet och 
doktorand Dagne Sabockis, Handelshögskolan i Stockholm, Center for Business Law.
 
Jag önskar en trevlig sommarläsning och tar gärna ett möte och diskuterar rapporten om intresse finns för 
det!
 
Med vänliga hälsningar,
 
Per
 

Per Karlsson
Advokat/Partner
xx@xxxxx.xx
www.pklaw.se
+46 70 783 80 95
Advokatfirman Per Karlsson & Co AB 
Nybrogatan 6
Box 5855
102 40 Stockholm
Org 559163-2186
linkedin.com/in/per-karlsson-0155bb24