Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


From:                                 Eva Ljungbert
Sent:                                  Fri, 5 Nov 2021 17:59:03 +0100
To:                                      N Registrator
Subject:                             VB: Sakråd DMA
Categories:                       SW
 
Från: Eva Ljungbert 
Skickat: den 4 februari 2021 09:14
Till: Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: Håkan Hillefors <xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Ämne: Sv: Sakråd DMA
 
Hej Kerstin,  
 
Tack för ditt mail. Vi ser fram emot ert deltagande vid EU-sakrådet i morgon. Ni ställde några frågor inför 
detta i e-posten nedan. Vi vill bara göra er uppmärksamma på att huvudsyftet med sakrådet är att 
intressenterna ska få möjlighet att framföra sina synpunkter och att var och en kommer att få några 
minuter var. Vi lyssnar gärna på era inspel och frågeställningar som ni anser vara viktiga att beakta i 
arbetet med DMA men vill förvarna om att det inte kommer att finnas tid för att svara på specifika 
sakfrågor från alla intressenter vid själva sakrådet. Däremot tar vi naturligtvis med oss frågor som framförs 
vid detta i den vidare processen.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Ljungbert 
 
 
Eva Ljungbert
Kansliråd
Näringsdepartementet
Enheten för marknad och konkurrens
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 46 26
Mobil 070-486 50 46
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.regeringen.se
 
 
Från: Kerstin Neld <xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 2 februari 2021 11:21
Till: Eva Ljungbert <xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx>
Kopia: x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Sakråd DMA
 
Inför fredagens sakråd om DMA, bifogar jag frågorna nedan från tidskriftsbranschen


De största plattformarna påverkar i hög grad hur svenska och europeiska invånare söker och tillgodogör 
sig information. Därmed påverkas viktiga förutsättningarna för media och journalistik. The Digital 
Markets Act (DMA) syftar bland annat till att förbättra konkurrensen och skapa en bättre balans mellan 
de som tillhandahåller de största plattformarna och de som använder dem, vilket är lovvärt. Samtidigt 
pågår införandet av det nya upphovsrättsdirektivet som slår fast att upphovsrätten är en 
nyckelförutsättning för en fri och pluralistisk media. Upphovsrättsdirektivet betonar bland annat 
utmaningar kopplade till nyhetsaggregatorer och återanvändning av journalistiskt material, och 
innehåller ett specifikt skydd för media och press en ”publishers right”. De två lagstiftningarna är därför 
närliggande.  
 Hur anser regeringen att det särskilda skydd för journalistiskt material (presspublikationer) som slås 
fast i det nya upphovsrättsdirektivet kan stärkas i DMA? 
 
DMA innehåller inga tydliga krav på att de största plattformarna, och då specifikt söktjänster, ska vara 
icke-diskriminerande i hur de presenterar sina resultat. En sådan regel är rimlig givet plattformarnas roll 
som gatekeepers.
 Hur anser regeringen att kravet på icke-diskriminering och transparens i hur de största plattformarna 
agerar kan stärkas?
 
 
Vänligen , 
 
 
Kerstin Neld
Vd
_________________________________________
Sveriges Tidskrifter
Vasagatan 50
111 20 Stockholm
Telefon:  +46 (0)8 545 298 90
Mobil: +46 70 570 41 08 
xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
sverigestidskrifter.se
Följ oss på twitter (@SvTidskrifter) och facebook.