Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.
 
Regeringskansliet  
Näringsdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
 
  
  
Sveriges Television AB:s, Sveriges Radio AB:s och Utbildningsradion AB:s 
yttrande gällande förslag till förordning om konkurrensdrivna och rättvisa 
marknader inom den digitala sektorn (DMA)  
  
  
  
  
Sabina Rasiwala Hägglund, HR & kommunikationsdirektör samt tf srategichef SVT 
Gabriel Byström, VD-enhetens chef SR 
Johan Hartman, strategichef UR 
  
Stockholm 8 februari 2021  
 
 
  
 
 
  
 
 

Inledning 
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Utbildningsradion AB har inbjudits att lämna 
synpunkter på två frågeställningar angående rubricerat förslag till förordning. Bolagen kommer 
enbart att yttra sig över de delar som rör företagens verksamhet eller som på annat sätt berör frågor 
av mer principiell karaktär. 
De frågor som näringsdepartementet ställt är: 
•  ”Instämmer ni i EU-kommissionens bedömning att det finns behov av regleringen i förslaget 
och att den kan bidra till de angivna syftena, dvs. att åstadkomma konkurrensdrivna och 
rättvisa marknader med innovation, hög kvalitet på digitala produkter och tjänster, rättvisa 
och konkurrenskraftiga priser samt fritt val för användare inom den digitala sektorn som 
följd?” 
•  ”Är förslaget väl avvägt, t.ex. i fråga om balansen mellan dels de angivna syftena och 
påverkan på investeringsviljan, dels intressena mellan de olika aktörerna på marknaden?” 
 
Sveriges  Television  AB,  Sveriges  Radio  AB  och  Utbildningsradion  AB  välkomnar  EU-kommissionens 
förslag till förordning om konkurrensdrivna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (DMA). 
Ambitionen att se över det ansvar som åläggs plattformar som utvecklats till grindvakter skapar vidare 
förutsättningar  för  en  välfungerande  inre  marknad  för  digitala  tjänster.  Förslaget  är  en  bra 
utgångspunkt med flera viktiga delar. 
I tillägg till de synpunkter som framfördes under regeringens sakråd den 5 februari 2021, vill bolagen 
särskilt understryka följande principer som centrala att ta i beaktande i vidare process: 
•  Stort behov av att säkerställa att medier når ut.  
▪  Globala onlineplattformar har förändrat hur människor får tillgång till och 
konsumerar innehåll och tjänster. När de utvecklas till grindvakter kan de dessutom - 
på ett väsentligt sätt - styra rangordningen, urvalet och borttagningen av innehåll 
som allmänheten upptäcker. 
▪  En viktig förutsättning för oberoende publicistiska medier inklusive public service-
företag är att nå publiken på de plattformar de själva väljer, något som också är 
centralt för den fria åsiktsbildningen. För att säkerställa detta finns ett stort behov 
av den föreslagna förordningen. 
 
 

•  Föreslagen omfattning av förordning är i grunden rimlig. 
▪  Det är positivt att förmedlingstjänster som app-butiker omfattas, liksom 
sökmotorer, sociala nätverkstjänster, operativsystem och videodelningsplattformar. 
Dessa plattformar påverkar oberoende publicistiska mediers möjligheter att nå ut till 
sin publik och därmed public service-företagens möjlighet att uppfylla sina uppdrag.  
 
•  Tillgång till data som genereras via användning av eget innehåll eller egna tjänster  
▪  Bolagen stödjer formuleringar i Art 6 (1) (i) som rör tillgång till data som genererats 
av egna tjänster och innehåll vid plattformsdistribution. Detta är av stor vikt för 
medieföretag, inte minst public service-bolag, som använder plattformarna för att 
ge publiken ett personligt värde på just de plattformar som publiken väljer.  
 
•  Vikten av förbättrad balans och transparens i relationer med grindvakter 
▪  Bolagen välkomnar att förordningen inkluderar ansvar och skyldigheter för 
grindvakter att inte missgynna andras produkter, tjänster och innehåll i förhållande 
till plattformsföretagens egna samt en skyldighet att öka transparensen kring 
rangordning av innehåll och begränsningar i möjligheter att bundla tjänster.   
▪  Makt-/konkurrensförhållanden mellan grindvakter och företagsanvändare gör att 
det finns begränsade möjligheter till förhandlingar på lika villkor idag.  
▪  Det är viktigt att förordningen skapar ökad förutsebarhet i affärsrelationer.