Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
 
 
 
Skriftliga synpunkter på EU-kommissionens 
förslag gällande Digital Markets Act 
 
Sveriges Konsumenter välkomnar EU-kommissionens förslag gällande Digital Markets Act 
(DMA). Vi anser att lagförslaget är en bra utgångspunkt för att bemöta många av problemen på 
digitala marknader, inklusive de stora plattformarnas exploaterande relation till såväl 
konsumenter som företag.  
Sveriges Konsumenter välkomnar särskilt att förslaget:  
1.  Innehåller på förhand definierade skyldigheter och förbud, vilket innebär att 
förordningen får en snabb positiv inverkan. Detta eftersom plattformars agerande inte 
behöver analyseras i efterhand och från fall till fall. 
2.  Kommer att verkställas på EU-nivå i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter. 
3.  Lagstiftas genom en förordning med ett planerat snabbt genomförande. 
 
För att den slutgiltiga förordningstexten ska ge konsumenter ett gott skydd anser vi att: 

•  Förslaget ska kräva mer av sociala medier-plattformar och meddelandetjänster vad gäller 
interoperabilitet, det vill säga tillse att konsumenter kan kommunicera med varandra 
oavsett vilka tjänster de använder. Detta skulle minska dagens mycket starka 
inlåsningseffekter.  
•  Förordningen förutser i särskilda fall att konsumenter ska ha rätt att välja mellan olika 
tjänster/appar/återförsäljare etc. Dessa alternativ bör av plattformen presenteras på ett 
neutralt sätt. Visuell utformning som syftar till att vilseleda konsumenter (dark patterns) 
bör explicit förbjudas i lagtexten. 
•  Konsumenter och andra tredjeparter bör ha rätt att 1) anmäla grindvakter som bryter mot 
förbud och skyldigheter, och 2) för att säkerställa transparens ha rätt att höras i 
beslutsprocesser som rör tillsynen av förordningen. 
•  Förordningen bör vara tillämpningsbar i nationella domstolar, inklusive genom 
grupptalan. Förordningen bör därför inkluderas i annexet till direktiv (EU) 2020/1828. 
 
Återkom gärna om ni vill diskutera ovanstående förslag i mer detalj.  
Sinan Akdag 
2021-03-30