Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


 
 
 
Stockholm den 18 februari 2021 
 
Til : Näringsminister Ibrahim Baylan  
 
Digital  Markets  Act  är  ett  viktigt instrument för att främja innovation och konkurrens på 
EU-marknaden.  

Spotify  stöder  Europeiska  kommissionens  DMA-förslag  och  vi  söker  den  svenska 
regeringens stöd för att göra detsamma. 

Idag interagerar miljontals företag och konsumenter med digitala plattformar d
  agligen. Att s
  e t il  
att digitala plattformar konkurrerar på lika vil kor o
  ch f rämjar konsumenternas v
  al h
  ar a
  ldrig v
  arit 
viktigare. Ändå har det blivit klart att så inte al tid är fal et.  
Likt  många andra svenska företag, möter Spotify al t oftare otil börliga affärsmetoder från vissa 
större  sk.  “grindvakter”.  Dessa metoder är skadliga för til komsten av nya, och utvecklingen av 
befintliga, svenska företag och skapandet a
  v a
  rbetstil fäl en, l iksom för d
  e svenska konsumenter 
som berövas sina valmöjligheter.  
Konkurrenslagstiftningen har noterbara luckor i förhål ande til  sådana otil börliga metoder i d
  en 
digitala  ekonomin:  verkstäl ighet  inträffar  för  sent  för  att  förhindra  al varlig  och  oåterkal elig 
skada, och den adresserar inte beteenden som är uppenbart orättvisa m
  en i nte n
  ödvändigtvis i  
strid mot befintlig konkurrenslagstiftning.  
Genom  att  skapa  tydliga  och  effektiva  regler  mot  grindvakters  otil börliga  beteenden, kommer 
DMA  att  säkerstäl a  att  konkurrenter  har  til gång  til   sina  kunder  på  hela  den inre marknaden. 
Det kommer att främja innovation, rättvisa och valfrihet för konsumenter. 
Vi anser att det allmänna förhållningssättet i DMA-förslaget är rätt​:  
● Etablerandet av kvantitativa kriterier bör möjliggöra ett snabbt f aststäl ande av v
  ilka som 
är grindvakter, medan möjligheten til  en kvalitativ bedömning ger flexibilitet vid behov.  
● En  lista  över  skyldigheter  med  de  mest  skadliga  och  al mänt  kända  missbruken  på 
marknaden,  ger  tydlighet  och  förutsägbarhet,  samt  en  flexibilitet  för  kommissionen  att 
förbjuda vissa beteenden för att säkerstäl a effektiv regelefterlevnad.  
● Til ämpning på EU-nivå gör det möjligt att adressera grindvakters ageranden s
  om t il s
  in 
natur spänner över medlemsstaternas landsgränser. 
Prioriteringar för att säkerställa DMA:s effektivitet:  
“Riktad omfattning”  
 
Vi instämmer i att förordningen bör innehål a en specifik lista över skyldigheter och förbud s
  om 
omfattar  faststäl da  grindvakters  otil börliga  beteenden,  och  att  listan  ska  kunna  uppdateras 
regelbundet i takt med att praxis utvecklas. 
● Vi  välkomnar  det  faktum  att  DMA-förslaget  förbjuder  vissa  former  av  inlåsningar  til  
grindvakternas  plattformar.  Dessa  förbud bör ​utvidgas til  att omfatta inlåsningar mel an 
grindvakternas  centrala  plattformstjänster  och  ​deras  betalningssystem​,  en  praxis  som 
grindvakterna  regelbundet  använder  för  att  til ämpa  orättvisa  vil kor  för 
företagsanvändare, inklusive o
  til börligt h
  öga a
  vgifter, o
  ch beröva konsumenterna fritt v
  al 
i hur de betalar för varor och tjänster. 
● Vi  välkomnar  också  skyldigheten  för  grindvakterna  att  enligt  förslaget  til åta 
företagsanvändare  att  kommunicera  “erbjudanden”  til   kunder,  men  anser  att  ​det  bör 
utvidgas  til   al   kommunikation  mel an  företagsanvändare  och  deras  kunder​. 
Konsumenterna  bör  ha  til gång  til   de  bästa  erbjudandena,  samt  informationen  om 
produkter och tjänster på den inre marknaden. 
● Även  om  ett  antal  av  de  föreslagna  skyldigheterna  hjälper  til   att  säkerstäl a 
konkurrensen  på  grindvakternas  plattformar,  ​bör det finnas ett uttryckligt förbud för al a 
grindvakter  mot  att införa icke-konkurrens-krav på sina företagsanvändare​. EU kan inte 
til åta  grindvakter  att  utestänga  til gången  til   marknaden  för  nya  tjänster  som  råkar 
konkurrera med vare sig grindvakternas centrala el er til hörande tjänster. 
● Det  är  också  viktigt  att  befintliga  skyldigheter  och  förbud  i  förslaget  til   DMA,  inom 
områden  som  interoperabilitet,  “självföreträde”,  “sideloading”  och  rättvisa  och  rimliga 
vil kor förblir intakta när debatten fortsätter. 
Snabba och effektiva rättsmedel  
Det  är  viktigt  att  reglerna  föreskriver  snabba  och  effektiva  rättsmedel  samt  undviker  att 
grindvakter kan kringgå el er försena efterlevnaden av s
  ina skyldigheter medan de d
  rar n
  ytta av 
ofta oåterkal elig skada för konkurrenterna. 
I  detta  sammanhang  är  det  viktigt  att  införa  en  mekanism  varmed  intresserade 
företagsanvändare k
  an b
  idra m
  ed s
  in e
  xpertis o
  ch erfarenhet där d
  et ä
  r r
  elevant, t il  exempel v
  id 
utformning  av  åtgärder  för  efterlevnad.  Detta  bör  göras  på  ett  sätt  som  bevarar  snabbheten i 
verkstäl ighetsprocessen, vilket är av yttersta vikt. 
Vi  tror  att  DMA  kan  ta  itu  med  ovanstående  frågor  på  ett  effektivt  sätt  till  förmån  för 
svenska  företag  och  konsumenter,  och  vi  hoppas  att  den  svenska  regeringen  stödjer 
DMA-förslaget i EU.  

 
Med vänliga hälsningar, 
 
Peter Myhrman 
Interim MD, Spotify Nordics