Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.


  ​Stockholm den 18 februari 2021 
  
 
   
 
 
 
Til  näringsminister Ibrahim Baylan 
 
 
Schibsted stöder kommissionens förslag till  
Digital Markets Act 
 
Schibsted skriver til  er med anledning av EU-kommissionens förslag til  reglering av den 
digitala marknaden, Digital Markets Act (DMA). De problem som Schibsted – en stor aktör 
på den digitala arenan, men också en investerare i svenska start-ups – dagligen stöter på 
handlar til  al ra största del om hur de digitala grindvakterna använder sin dominerande 
stäl ning på ett sätt som hämmar möjligheten att innovera och utveckla våra verksamheter, 
och samtidigt berövar konsumenterna valmöjligheter. De skyldigheter som listas i förslaget 
til  DMA har potential att avhjälpa problemen på den digitala marknaden. Sverige behöver 
därför vara en stark och konstruktiv röst i de kommande förhandlingarna och verka för att de 
skyldigheter som anges i DMA kvarstår under förhandlingens gång.  
 
Om Schibsted  
Schibsted​ ​äger al tifrån marknadsplatser i form av Blocket, digitala konsumenttjänster som 
prisjämförelsesajten Prisjakt, finansiel a tjänster som Lendo och är samtidigt publicist med 
bl.a. titlarna SvD och Aftonbladet. Vi är en stor aktör på den nordiska marknaden men sett i 
ett europeiskt el er globalt perspektiv är vi små, särskilt i förhål ande til  de globala digitala 
jättarna som idag innehar en nästintil  monopol iknande stäl ning på flera marknader 
samtidigt. 
 
Schibsteds position – Digital Markets Act 
 
Schibsted ser de stora digitala grindvakterna som viktiga affärspartners men motsätter oss 
sättet som de använder el er i många fal  missbrukar sin monopol iknande stäl ning, vilket 
har satt konkurrensen på den digitala marknaden ur spel. Mot denna bakgrund har 
Schibsted arbetat länge – både i Sverige och på EU-nivå – för att reglering av de digitala 
grindvakterna ska komma på plats. Som vi framförde vid EU-sakrådet den 5 februari anser vi 
att DMA är ett oerhört viktigt och välkommet instrument. Vi vil  här utveckla vår position.  
Utformningen av DMA välkomnas: 
● Regleringen tar enbart sikte på de al ra största digitala grindvakterna, de som har en 
monopol iknande stäl ning på en el er flera marknader och som idag skadar 

marknaden genom sitt beteende.  
● En kombination av tydliga kvalitativa och kvantitativa kriterier är viktigt för att 
regleringen ska omfatta de aktörer som de facto utgör en grindvakt. 
● Långtgående skyldigheter för att stävja de typer av beteenden som skadar 
marknaden, både til  skada för företagen och för konsumenterna.  
● Til ämpning på EU-nivå är centralt för att undvika fragmentering.  
 
Följande skyldigheter i DMA är av särskild vikt för Schibsted: 
● Bestämmelser om transparens på annonsmarknaden (art. 5 g och 6.1 g).  
 
Som de flesta aktörer är vi beroende av Googles annonsverktyg för programmatisk 
annonsering. Detta eftersom det är enda sättet att få til gång YouTube, som för 
många annonsörer är en viktig annonskanal. Googles annonsverktyg saknar helt 
transparens. Vi vet dock att upp til  60 procent av det som en annonsör har varit vil ig 
att betala för att annonsera hos oss fal er bort i olika avgifter. Det finns inte hel er 
några möjligheter att förhandla med Google om vil koren.  
 
● Skyldigheten att dela tredjepartsaktörers kunddata med dessa aktörer (art. 6.1 i).  
● Skyldigheten att til åta tredjepartsaktörer att använda andra anknytande tjänster än 
grindvaktens egna (art. 6.1 f).  
● Skyldigheten att til handahål a rättvisa och rimliga vil kor (art. 6.1 k) 
 
Enda sättet att nå Iphone-användare är via Apples Appstore. När Schibsteds kunder 
köper en prenumeration på Aftonbladet+ via appen i Appstore tvingas vi använda 
Apples egen betal ösning och kan inte erbjuda kunden alternativa betalningsmetoder. 
Förutom att Apple tar 30 procent av prenumerationspriset i avgift, blir prenumeranten 
kund hos Apple, inte hos Aftonbladet. Schibsted förlorar relationen med kunden och 
kan inte hjälpa kunden om denne t.ex. tar kontakt med kundservice. Skyldigheten för 
de al ra största aktörerna att dela den data som har genereras av våra kunder när de 
använder våra tjänster är en av de al ra viktigaste bestämmelserna i förslaget. Utan 
til gång til  data om våra användares beteende kan vi inte växa, innovera el er 
finansiera konkurrensmässiga produkter och tjänster el er högkvalitativ journalistik.  
 
Regeringen bör i förhandlingarna säkerstäl a att DMA enbart omfattar de al ra största 
grindvakterna, i syfte att stävja konkurrenshämmande och skadligt beteende. Regeringen 
bör även verka för att de skyldigheter som listas ovan i förslagets artikel 6 blir direkt 
til ämpliga, i likhet med bestämmelserna i artikel 5.  
 
Idén att de fria marknadskrafterna ska styra utvecklingen på marknaden är god, men tyvärr 
är den digitala marknaden inte längre är fri. Lagstiftarna har under 20 års tid överlåtit åt de 
globala digitala jättarna att ensidigt diktera vil koren. De befintliga konkurrensrättsliga 
verktygen är inte til räckliga för att komma til  rätta med problemen på den digitala 
marknaden, där utvecklingen går i rasande takt. Det är dags att lagstiftarna nu säkerstäl er 
att svenska och europeiska företag ges möjligheter att innovera och agera på en marknad 
med jämlika konkurrensförutsättningar och vil kor.  
 
Flera av våra nordiska grannländer har uttalat att de stöder DMA. Schibsted hoppas att även 

den svenska regeringen nu visar sitt starka stöd för DMA och är en konstruktiv röst i de 
kommande förhandlingarna.   
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Raoul Grünthal
Petra Wikström
 
Sverigechef Schibsted
Director of Public Policy