Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Digital Services Act / Digital Markets Act'.

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
Infrastrukturdepartementet och 
  
 
Näringsdepartementet 
 
Inbjudan till EU-sakråd om förslag från EU-kommissionen om en 
förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och 
förordning om konkurrensdrivna och rättvisa marknader inom 
den digitala sektorn (DMA) 
Den 5 februari mellan kl. 9.00-12.30 kommer ett EU-sakråd att hållas 
gemensamt av Infrastruktur- och Näringsdepartementet rörande två 
lagförslag som EU-kommissionen lagt fram rörande digitala tjänster.  
Ni inbjuds att delta vid EU-sakrådet som kommer ske digitalt via Skype. 
Länk distribueras efter anmälan om deltagande. Inloggning kommer att vara 
möjlig från 08.45. 
Preliminärt program 
1.Inledande ord av Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. 
Bordsrunda om DSA där intressenterna inbjuds att kort ge sina synpunkter 
utifrån frågeställningarna: 
•  Hur säkerställer vi att leverantörer av förmedlingstjänster tar ett 
större ansvar för olagligt innehåll samtidigt som vi värnar fri 
åsiktsbildning och yttrandefrihet på nätet? 
•  Hur bör EU-gemsamma regler om s.k. notice and action och 
tillkommande tillsynsmekanismer bäst utformas för att uppfylla syftet 
med det nya förslaget?  
 
 
 
 
 

2.Inledande ord av Näringsminister Ibrahim Baylan 
Bordsrunda om DMA där intressenterna inbjuds att kort ge sina synpunkter 
utifrån frågeställningarna: 
•  Instämmer ni i EU-kommissionens bedömning att det finns behov 
av regleringen i förslaget och att den kan bidra till de angivna syftena, 
dvs. att åstadkomma konkurrensdrivna och rättvisa marknader med 
innovation, hög kvalitet på digitala produkter och tjänster, rättvisa 
och konkurrenskraftiga priser samt fritt val för användare inom den 
digitala sektorn som följd?  
•  Är förslaget väl avvägt, t.ex. i fråga om balansen mellan dels de 
angivna syftena och påverkan på investeringsviljan, dels intressena 
mellan de olika aktörerna på marknaden?  
Kommentera gärna med utgångspunkt från ett svenskt perspektiv. 
Vid mötet kommer vi avsätta drygt 1,5 timmar för diskussion av respektive 
förslag. Vi behöver därför vara kortfattade i framställningen av synpunkter 
vid mötet, preliminärt ser vi att varje aktör får 2 min. Ni är även välkomna 
att komma in med skriftliga synpunkter senast den 8 februari.  
Skriftliga synpunkter 
Skriftliga synpunkter om förslag till förordning om en inre marknad för 
digitala tjänster (DSA) mejlas till xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx med 
kopia till x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
Skriftliga synpunkter om förslag till förordning om konkurrensdrivna och 
rättvisa marknader inom den digitala sektorn (DMA) mejlas till  
xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx med kopia till 
x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
Bakgrund 
Förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) 
innehåller bestämmelser om ansvar för innehåll för leverantörer av 
förmedlingstjänster och ersätter vill viss del det s.k. e-handelsdirektivet 
2 (3) 
 
 

(2000/31/EC). Särskilda regler föreslås bland annat för s.k. mycket stora 
internetplattformar.  
Förslag till förordning om konkurrensdrivna och rättvisa marknader inom 
den digitala sektorn (DMA), KOM (2020) 842 final, innehåller 
harmoniserade regler om skyldigheter för stora plattformar som enligt 
förordningen betecknas som grindvakter. Förordningen ska tillämpas på s.k. 
centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av grindvakterna.  
Vi ser fram emot att välkomna er den 5 februari för en intressant diskussion! 
Välkomna att återkomma med anmälan till 
xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
senast fredagen den 29 januari. 
 
 
3 (3)