Till Ockelbo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

Persson, Daniel, Ockelbo municipality

Här kommer våra konton

Konto Benämning
11110 SKOGSFASTIGHETER
11120 ÖVRIG MARKRESERV
11130 TOMTMARK
11210 SKOLFASTIGHETER
11230 BARNOMSORGSFASTIGHETER
11240 BOSTADS- O AFFÄRSHUS
11250 ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER
11260 ÖVRIGA VERKSAMHETSFASTIGH
11290 ACK AVSKRIVN VERKS FAST
11310 INDUSTRIFASTIGHETER
11330 ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR
11390 ACK AVSKRIVN FAST F AFFÄR
11410 VÄGAR GATOR PARKERINGAR
11490 ACK AVSKRIVN PUBLIKA FAST
11700 PÅGÅENDE ARBETEN
12210 INVENTARIER
12220 IT-INVENTARIER
12290 ACK AVSKRIVN INVENTARIER
12410 BILAR O ANDR TRANSP MEDEL
12490 ACK AVSKRIVN BILAR M M
12810 KONST
13200 AKTIER OCH ANDELAR
13210 AKT O AND I KONC FÖRETAG
13300 OBLIGATIONER, FÖRLAGSBEVIS M.M
13500 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
13590 VÄRDEREGL. LÅNGFRIST. FORDRING
14700 EXPLOATERINGSFASTIGHETER
15100 KUNDFORDRINGAR
15209 HYROR HUSAR
15220 INBET IFO PROCAPITA
15231 INKASSO DIREKT
15310 BO-PRO CAPITA RAINDANCE
15311 AVRÄKNING KASSA RD KUNDRESK
15312 GENERELL FAKTURERING RAINDANCE
15313 MUSIKAVGIFTER RAINDANCE
15316 ÄO - PRO CAPITA RAINDANCE
15318 FRI IDAVALL HYROR RAINDANCE
15900 OSÄKRA FORDRINGAR
16110 RESEFÖRSKOTT
16120 NEGATIVA BRUTTOLÖNER
16130 LÖNEFÖRSKOTT
16510 SKATTEKONTO
16520 STATSBIDRAG PROJEKT
16530 STATSBIDRAGSFORDRINGAR
16600 ANDRA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
16610 KORTF FORD - KONCERN
16710 INGÅENDE "AFFÄRSMOMS"
16711 INGÅENDE MOMS FASTIGHETER
16750 INGÅENDE MOMS UTLAND
16770 INGÅENDE MOMS "LUDVIKA"
16810 FORDRAN MERVÄRDESSKATT
16870 REDOV KTO MOMS "LUDVIKA"
17110 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
17510 UPPLUPNA INTÄKTER
17800 UPPLUPNA SKATTEINTÄKTER
17810 UPPLUPNA INTÄKTER - FASTIGHET
17930 INTERIMSFORDR - DELBOK
17935 AVRÄKINNG MOMS C-HUS
17936 EJ KONTERAD UTBETALNING
17939 ÖRESUTJÄMNING
18300 KORTFR. PLACERINGAR
19111 HANDKASSOR
19120 BANKNINGSKASSA
19121 BANKNINGSKASSA SIMHALLEN
19122 KONTANTKASSA BIBL VÄLKOMSTCENT
19123 VÄXELKASSA SIMHALL
19125 VÄXELKASSA CAFÉ GLÄNTAN
19127 VÄXELKASSA BIBL O VÄLKOMSTCENT
19210 PLUSGIRO 1 45 08-6
19410 SWEDBANK 284 500 101-1
19420 SWEDBANK 284 750 025-9
19430 SWEDBANK 284 750 015-0
19440 SWEDBANK 904 457 842-6 DEPÅ
19450 SWEDBANK 994 120 372-2 RÄNTE
19460 SWEDBANK 914 837 773-3 TURISM
19520 HANDELSBANKEN 495 324 868
19540 CARNEGIE 755749601
19610 BYGDEP JÄDRAÅS 934 370 446-7
19620 BYGDEP LINGBO 934 446 273-5
19630 BYGDEP MO 694 780 572-4
19640 BYGDEP ÅMOT 694 780 571-6
20100 EGET KAPITAL ING VÄRDE
20200 ÅRETS RESULTAT
22100 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONE
22200 AVS SÄRSK AVT- O VISSTIDSPENS
22500 AVS SÄRSK LÖNESKATT PENSION
22600 AVS SEMESTERLÖNESKULD
22800 PENSIONSRESERV
23400 LÅN I BANKER O KREDITINST
24100 KORTFRISTIGA LÅNESKULDER
24200 KORTFR DEL LÅNGFR SKULD
24920 KORTFRISTIG SKULD PRESENTKORT
25100 AVRÄKNING LEVERANTÖRSSKULDER
25110 LEVERANTÖRSSKULD EXTERNA
25120 PERIOD.LEV.SKULD EXTERNA
25130 LEV REST UPPL KOSTN
25200 LEVERANTÖRSSKULD INTERN
26111 UTGÅENDE MOMS 25%
26112 UTGÅENDE MOMS 25% FASTIGHET
26200 UTGÅENDE MOMS 12%
26300 UTGÅENDE MOMS 6%
26800 MOMS, REDOVISNINGSKONTO
27100 PERSONALENS KÄLLSKATT
27300 INFÖRSEL
27510 FOLKSAM
27700 SOC AVGIFTER ENL LAG M M
27800 NETTOLÖNER PERSONEC P
27820 JUSTERADE NETTOLÖNER
27910 FÖRMÅNSCYKLAR
27960 LÖNEVÄXLING
28100 SKULDER TILL STATEN
28210 INKOMSTFÖRSKOTT
28211 UTGIFTSRESTER
28213 ERIKSSON-ULFSPARRES FOND
28215 FÖRMEDLADE MEDEL
28217 AVRÄKNING KPA
28221 JUSTERING A`CONTO
28222 MOTBOKNING ABONNEMANG
28224 PREL KOSTN ANK REG FAKTUROR EX
28231 AVRÄKNING ÅBYGGEBY
28236 AVRÄKNING FÖRENINGSALLIANSEN
28240 BYGDEPENG JÄDRAÅS
28241 BYGDEPENG LINGBO
28242 BYGDEPENG ÅMOT
28243 HENRYS MINNE
28244 WIJ VALSVERK
28245 FÖRVALTADE STIFTELSER
28246 BYGDEPENG MO
29100 UPPLUPNA LÖNER
29110 INARBETAD ÖVERTID
29120 TIMBANK
29200 UPPLUPNA SEMESTERLÖNER
29310 UPPLUPNA SOCIALA AVGIFTER
29330 UPPL SÄRSK LÖNESK AVGBEST ÅLDP
29340 UPPL SÄRSK LÖNESK UTBET PENSIO
29400 UPPLUPNA RÄNTEKOSTNADER
29500 FÖRUTBETALDA HYRESINTÄKTER
29600 UPPL PENS KOSTN AVGBEST ÅLDP
29800 FÖRUTB SKATTEINTÄKTER
29900 UPPLUPNA KOSTN O FÖRUTBET INT
29910 EJ KONTERADE INBETALNINGAR
29915 EJ KONT INBET CAFÉ GLÄNTAN
29920 EJ KONT INBET SIMHALLEN
29930 EJ KONT INBETAL BIBLIOTEK
29940 AVRÄKN UTBET IFO TRESERVA
29950 INTERIMSSK. DELBOK
29960 TILLFÄLLIGT KONJUNKTURSTÖD
29991 STIMULANSMEDEL KS
29993 STIMULANSMEDEL UKN
29994 STIMULANSMEDEL SN
30100 FÖRS MEDEL MOMSPLIKTIGA
30110 SKROTFöRSÄLJNING
30200 FÖRS MEDEL EJ MOMSPLIKT
30220 PERSONALMÅLTID EJ MOMSPL FÖRS
30230 KOST ÄLDREOMSORG
31100 FÖRRÄTTN O GRANSK AVGIFTE
31110 FASTA FÖRÄTTN O GRANSKAVG
31120 TIMAVGIFTER
31130 BYGGANMÄLANAVGIFTER
31310 MOMSPLIKTIGA TAXOR O AVG
31320 EJ MOMSPLIKT TAXOR O AVG
31321 AVGIFTER ÄLDREOMSORGEN
31390 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER
31900 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER
34100 BOSTADS- OCH LOKALHYROR
34110 BOSTADSHYRA
34120 LOKALHYRA
34140 GARAGE
34150 P-PLATSER
34190 BRÄNSLE LOKALER
34210 MARKHYROR OCH ARRENDEN
34310 FORDONS- OCH MASKINHYROR
34410 HYRA INV.OCH MTRL
34510 TILLFÄLLIGA LOKALUPPLÅTELSER
34610 BOSTÄDER
34620 LOKALER
34640 GARAGE
34650 P-PLATSER
35100 DRIFTBIDRAG
35110 DRIFTBIDRAG PERSONAL
35111 RIKTADE STADSBIDRAG
35112 ERSÄTTNING MIGRATIONSVERKET
35113 ERSÄTTNING SJUKLÖN COVID-19
35114 ERSÄTTNING COVIDKOSTNADER
35200 DRIFTBIDRAG FRÅN AMS
35300 DRIFTBIDR FRÅN KOMM+LANDS
35400 ERS PERSON ASS FÖRSÄKR KASSAN
35600 MOMSBIDR EJ SK P VERKS
35700 INVESTERINGSBIDRAG
35800 EU-BIDRAG
35900 ÖVRIGA BIDRAG
36100 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET
36200 FÖRS V-HET TILL ÖVRIGA
36300 FÖRSÄLJN KONSULTTJÄNSTER
36900 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR O INTÄKTER
37110 FÖRS PRIS EXPL FASTIGHETER
37120 BOKF VÄRDE EXPL FASTIGHETER
37200 FÖRSÄLJN PRIS EXPL FASTIGHETER
37210 FÖRSÄLJ.PRIS EXPL. FASTIGHETER
37220 BOKFÖRTVÄRDE EXPLOATERINGSFAST
37910 FÖRS PRIS ÖVRIGT EXPL
37920 BOKF VÄRDE ÖVRIGT EXPL
38100 REAVINST FÖRS. MASK & INVENT
38110 FÖRSÄLJ. PRIS MASK. O INVENT
38120 MOTKTO BOK.VÄRD MASK. O INVENT
38200 REAVINST FÖRS. MARK,BYGG,TEKA.
38210 FÖRSÄLJ. PRIS MARK, BYGG, TEKA
38220 MOTKTO BOK.VÄRD MARK,BYGG,TEKA
38300 REAVINST FINANS ANL TILLG
38310 FÖRSPRIS FINANS ANL TILLG
38320 MOTKTO BOK.VÄRDE FINANSTILLGÅN
38410 FÖRSPRIS ÖVR ANL TILLG
38420 MOTKTO BOK.VÄRDE ÖVR ANLÄGGNIN
39010 INTERN FAMILJECENTRAL
39020 INTERN VAKTMÄSTERI
39021 INTERN YTTRE SKÖTSEL
39022 INTERN LOKALVÅRD
39030 INTERNA TJÄNSTER
39031 INTERN BIDRAG
39032 INTERNA MEDFINANSIERING
39035 INTERN FÖRSÄLJNINGS MEDEL
39040 INTERN FORDON
39050 INTERN HYRA
39060 INTERN KOST
39061 INTERN KOST LIVSMEDEL
39062 INTERN ERS FRUKOST/MELLAMÅL
39070 INTERN DIVERSE INTÄKTER
39071 INTERN ERSÄTTNING FACKLIG TID
39072 INTERN OH
39080 INTERN UTV.MEDEL - VISION 2020
39090 INTERN ERSÄTTNING INTEGRATION
39091 INTERNA ERS/EXTRA INTEGRATION
40200 INKÖP AV MASK O INVENT
40300 INKÖP AV MARK, BYGGNADER O TEK
41000 ANLÄGGN O UNDERHÅLLSMTRL
41800 ANSKAFFNINGSKOST SÅLD EXPL.F
41920 VÄRDEFÖR. OMS.TILLGÅ
45110 EKONOMISKT BISTÅND
45120 INTRODUKTIONSERSÄTTNING
45130 ANHÖRIGBIDRAG
45190 ÖVRIGA BIDRAG TILL ENSKILDA
45200 BOSTADSSOCIALA BIDRAG
45300 BIDRAG FÖREN FÖRETAG M M
45310 BIDRAG FÖREN/STIFTELSER
45320 BIDR T KOMMUNÄGDA FÖRETAG
45330 BIDR ÖVR FÖRET O ORG
45340 BIDRAG TILL KOMMUNER
45350 BIDRAG TILL LANDSTING
45360 BIDRAG TILL KOMMUNALFÖRBU
45370 BIDRAG TILL STATEN O ST MYNDIG
45380 ERS FÖRS KASS PERS ASS
46200 ANL O REP ENTREPRENADER
46300 KÖP AV HUVUDVERKSAMHET
46310 KÖP HUVUDV FÖR O STIFTELS
46320 KÖP HUV VERKS KOMM ÄGD FÖ
46330 KÖP HUV VERK ÖVR FÖRETAG
46340 KÖP HUVUDV ANDRA KOMMUNER
46350 KÖP HUVUD V-HET LANDSTING
46360 KÖP HUVUDV STATEN O ST MY
46370 KÖP HUVUDVERKS FR ENSKILD
46380 KÖP HUVUDV KOMMUNALFÖRBUND
46410 KÖP STÖDV FR FÖR O STIFT
46420 KÖP STÖDV FR KOMMUNÄGD FÖ
46421 KÖP STÖDVHT FR KOMMÄGD F VAKTM
46422 KÖP STÖDVHT FR KOMMÄGD FÖ STÄD
46430 KÖP STÖDV FR ÖVR FÖRETAG
46440 KÖP STÖDV ANDRA KOMMUNER
46450 KÖP STÖDV LANDSTING
46460 KÖP STÖDV STATEN O ST MYNDIGH
46470 KÖP STÖDV ENSKILDA
46480 KÖP STÖDV KOMMUNALFÖRBUND
47000 KONSULTTJÄNSTER
47010 BYGGKONSULTER
47020 UTBILDNINGSKONSULTER
47030 KONSULTER-FÖRELÄSNINGAR
47050 KONSULTER-IT-TJÄNSTER
47070 KONSULTER SPECIALISTER
47100 TILLFÄLLIGT INHYRD PERS
49020 INTERN VAKTMÄSTERI
49021 INTERN YTTRE SKÖTSEL
49030 INTERNA TJÄNSTER
49031 INTERN BIDRAG
49032 INTERN MEDFINANSIERING
49040 INTERN FORDON
49050 INTERN HYRA
49060 INTERN KOST
49061 INTERN KOST LIVSMEDEL
49070 INTERN - DIVERSE KOSTNADER
49071 INTERN ERSÄTTNING FACKLIG TID
49072 INTERN OH KOSTNAD
49080 INTERN UTV MEDEL - VISION 2020
49090 INTERN ERSÄTTNING INTEGRATION
49091 INTERN EXTRA FLYKTINGMEDEL
49500 Internfakt gemensam prelkostn
50110 FASTA ÅRSARVODEN
50120 SAMMANTR O FÖRRÄTTN ARV
50140 FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
50210 MÅNADSLÖN HEL/DELTID
50220 LÖN TILL TIMANSTÄLLDA
50221 PAN AVTAL
50230 FYLLNADSLÖN
50240 ÖVERTID
50250 OB-TILLÄGG
50260 JOUR O BEREDSKAP
50270 UTTAG TIMBANK
50271 FÖRÄNDRING TIMBANK
50310 BEA-AVTALET
50410 UPPDRAGSTAGARE
50500 UPPLUPNA LÖNER
50510 UPPLUPNA MÅNADSLÖNER
50520 UPPLUPEN TIMLÖN
50530 UPPLUPEN FYLLNADSLÖN
50550 UPPLUPEN OB-ERSÄTTNING
50610 FAMILJEHEMSERSÄTTNING
50620 PERSONLIG ASS ANHÖRIG
50630 ERS ARB LÖSA UNGD (18-20)
51100 SEMESTERLÖN
51130 SEMESTERSKULDSFÖRÄNDRING
51200 SJUKLÖN
51210 SJUKLÖN - SMITTA AVST ARBETSG
51220 SJUKLÖN - SMITTA AVST MYNDIGH
51310 FÖRÄLDRALEDIGHET
51320 FACKLIG LEDIGHET MED LÖN
51510 SEMESTERLÖNESKULDSFÖRÄNDRING
51900 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR
54000 NATURAFÖRMÅN
54800 FÖRMÅNSVÄRDE
54810 FÖRMÅNSVÄRDE (ej PO)
55000 KOSTNADSERSÄTTNINGAR
55110 TRAKTAMENTEN, SKATTEFRIA
55120 TRAKTAMENTEN, SKATTEPLIKT
55200 BILERSÄTTNINGAR
55210 BILERS, SKATTEFRIA
55220 BILERS, SKATTEPLIKTIGA
55310 OMK ERS SKATTEFRI
55320 OMK ERS DAGB V SKATTEPLIKTIG
55910 SKATTEFRIA ÖVR KOSTN ERS
56100 LAGSTADGADE ARBETSGIVARVG
56200 SÄRKILD SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT
56300 SÄRSKILD LÖNESKATT
56330 SÄRSK. LÖNESKATT UTBET. PENSIO
56350 SÄRSK. LÖNESKATT AVS. PENSIONE
56700 ARB MARKN FÖRS ENL AVTAL
57100 PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER
57110 PENS.FÖRS.AVG. ENSK ARBETSTAGA
57130 PENS.FÖRS.AVG PENS.INTJ FÖRE98
57210 FÖRÄNDR AV PENS AVSÄTTN
57220 FÖRÄNDR SÄRSK AVTALSPENSION
57300 PENSIONSUTBETALNINGAR
57310 PENS.UTB.FB.PENS.INTJ FROM 98
57320 PENS.UTB.FB.PENS.INTJ FÖRE 98
57330 PENS.UTBET.SÄRSK AVT- O VISSTI
57400 FÖRVALTNINGSAVGIFTER
57500 PENS.KOSTN AVG BEST ÅLDERSPENS
58100 KURSER OCH KONFERENSER
58200 SJUK- OCH HÄLSOVÅRD
58240 REHABILITERING
58500 PERSONALREKRYTERING
58600 AVGÅNGSVEDERLAG
58700 PERSONALREPRESENTATION
58900 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
59100 EGET ARBETE INVESTERING
59105 EGET ARBETE PO
59110 PO-PÅLÄGG INT KOSTN
59120 PO-PÅLÄGG INT INTÄKTER
60100 LOKALHYROR
60300 LOKALHYROR-INTERNA
60510 FASTIGHETSSERVICE
60530 RENHÅLLNING
60531 RENHÅLLNING - PAPPER
60540 VÄGAVGIFTER
61100 HYRA/LEASING ARB MASKINER
61200 HYRA/LEASING INVENTARIER
61300 HYRA/LEASING BILAR M M
61310 LOKALVÅRD
61320 SOPHÄMTNING
61321 RENHÅLLNING PAPPER
61330 SNÖRÖJNING
61390 ÖVRIGA STÄD- RENH TJÄNSTER
61510 MINDRE REP- UHÅLL FASTIGHETER
61600 BYGGKONSULTER
61700 HUSB- ANL- REP- ENTREPRENAD
61900 ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER
61920 FASTIGHSKATT O FASTIGHAVGIFT
62000 BRÄNSLE, ENERGI O VATTEN
62100 ELAVGIFTER
62110 HUSHÅLLSEL
62120 ELVÄRME
62130 FASTIGHETSEL
62150 NÄTAVGIFTER
62300 FJÄRRVÄRME
62600 DRIVMEDEL
62700 FJÄRRVÄRME
62800 VATTEN OCH AVLOPP
63100 HYRA/LEASING ARB MASKINER
63200 HYRA/LEASING INVENTARIER
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER
64120 INKÖP MOBILTELEFONER
64300 BÖCKER, TIDNINGAR MM
64310 LÄROMEDEL - LITTERATUR
64320 TIDNINGAR O TIDSSKRIFTER
64400 LIVSMEDEL
64410 EKOLOGISKT LIVSMEDEL
64500 LÄKEMEDEL O SJUKVÅRDS ART
64510 LÄKEMEDEL
64520 HJÄLPMEDEL
64530 INKONTINENS
64600 FÖRBRUKNINGSMATERIAL
64610 PEDAGOGISKT MATERIAL
64800 ARB KLÄDER SKYDDSKLÄD M M
65000 KONTORSMATR, TRYCKSAKER
65100 KONTORSMATERIEL
65400 IT-MATERIAL
65500 TRYCKSAKER
66000 REP O UNDERH MASK O INVEN
66500 REP O UNDERH FÖRB INV
67000 DIV FRÄMMANDE TJÄNSTER
67400 IT-PROGRAM M M
67500 STATISTIKPRODUKTER O DYL
67900 ÖVR FRÄMM TJÄNSTER
68100 TELETRAFIK
68110 TELEAVGIFTER
68130 TELELARM
68140 DATAKOMMUNIKATION
68150 FAX
68160 TELETRAFIK
68300 DATAKOMMUNIKATION
68500 PORTO
69100 DRIVMEDEL
69200 FORDONSSKATT
69500 HYRA/LEASING BILAR M M
69900 ÖVRIGA FORDONSKOSTNADER
70100 TRANSPORTER
70500 RESEKOSTNADER
70510 HOTELL O LOGI
71000 REPRESENTATION
71100 PERSONALREPRESENTATION
71110 AVTACKNING O GÅVOR
71200 PERSONALBEFRÄMJANDEÅTGÄRDER
72200 ANNONSERING
72300 REKLAM OCH INFORMATION
72400 UTSTÄLLNING
73000 FÖRSÄKR.AVG, RISKKOSTN
73100 FÖRSÄKRINGSPREMIER
73200 SJÄLVRISKER
73300 LARM BEVAKNING
73400 BRANDSKYDD
73500 KUNDFÖRLUSTER
73600 STRAFFAVGIFTER
73700 INFRIAD BORGEN
73800 FÖRLUST KORTFR FORDRINGAR
73900 ÖVRIGA RISKKOSTNADER
74300 ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
74310 IT DRIFT
74320 LICENSAVGIFTER
74330 DATAPROGRAM
74350 UTSKRIFT SOM TJÄNST
74400 DIGITALA LÄROMEDEL
74500 KONSULTTJÄNSTER
74600 MÅLTIDER
74700 HÄLSO- FRISKV RELATERADE TJÄNS
74710 REHABILITERING
74720 FRISKVÅRD
74900 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
75100 TILLFÄLLIGT INHYRD PERSONAL
76100 AVGIFTER
76200 FORDONSSKATT
76300 FASTIGHETSSKATT
76400 DIV SKATTER O OFFENTL AVG
76500 KURSER OCH KONFERENSER
77100 FÖRLUST AVYTTR. EXPL FASTIGHET
78110 FÖRLUST FÖRS. MASK O INVENT
78120 BOKFÖRT VÄRDE FÖRLUST MASK O I
78210 FÖRS.PRIS MARK,BYGGN TEKN ANLÄ
78220 BOKFÖRT VÄRDE MARK,BYGGN TEK A
78310 FÖRSÄLJN.PRIS FINANS. TILLGÅNG
78320 BOKF.VÄRDE FINANS.TILLGÅNG
78410 FÖRS PRIS FÖRLUST ÖVR TILLGÅNG
78420 BOKF VÄRDE FÖRLUST ÖVR TILLGÅN
79100 AVSKRIVNING NYA INVEST
79150 AVSKRIVNING JUSTERING
79200 AVSKRIVN BYGGN O TEKN ANL
79300 AVSKRIVN MASK O INVENT
79500 NEDSKRIVN ANLÄGGNINGSTILLG
79600 ÅTERFÖRING NEDSKRIVNING
80100 ALLMÄN KOMMUNALSKATT
80110 MELKOMMUNAL KOSTNADSUTJÄMNING
80500 SKATTEAVRÄKNING
80510 SKATTEAVR FÖREG ÅR, JUSTERINGS
80520 SKATTEAVR INNEV ÅR, PROGNOS
80800 MELKOMMUNAL KOSTNADSUTJÄMNING
80900 ÖVRIGA SKATTER
82000 GENERELLA STATSBIDRAG
82100 INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG
82200 STRUKTURBIDRAG
82300 INFÖRANDE BIDRAG
82400 REGLERINGSBIDRAG
82500 KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG
82600 BIDRAG FÖR LSS-UTJÄMNING
82610 MELLANKOMMUNAL LSS-UTJ
82800 KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT
82900 GEN BIDRAG FRÅN STATEN
83100 INKOMSTUTJÄMNINGSAVGIFT
83300 UTJÄMN BIDR KOSTN UTJ
83400 REGLERINGSAVGIFT
83500 KOSTNADSUTJÄMNINGSAVGIFT
83600 AVGIFT LSS UTJÄMNING
84100 UTDELNING AKTIER ANDELAR
84110 UTDELN AKTIER O ANDELAR KONCER
84200 RÄNTEINTÄKTER LIKVIDA MEDEL MM
84310 FÖRSPRIS FINANS ANL TILLG
84320 BOKF VÄRDE FINANS ANL TILLG
84400 RÄNTEINTÄKTER
84500 RÄNTEINTÄKTER KUNDFORDR
84800 VALUTAKURSVINSTER
84900 ÖVRIGA FINANSIELLA INT
84910 BORGENSAVGIFT
85110 FÖRSÄLJN PRIS FÖRLUST FIN ANL
85120 BOKFÖRT VÄRDE FÖRLUST FIN ANL
85200 RÄNTEKOSTNADER
85300 RÄNTA PÅ PENSIONSAVSÄTTNINGAR
85500 RÄNTEKOSTN LEV SKULDER
85700 BANKKOSTNADER
85910 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTN
85920 COURTAGE
85970 NEDSK. FIN. ANLTILLG
85990 KAPITALKOSTNADER(INTERNA)
85999 KAPITALKOSTNADER NYA INV
86100 UTDELNING AKTIER ANDELAR
86200 RÄNTEINTÄKTER
86500 RÄNTEINTÄKTER KUNDFORDRINGAR
86990 KAPITALKOSTNADER(INTERNA)
87000 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
88000 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER
89000 ÅRETS RESULTAT
89999 Aktivering anläggningar

--------------------------------------------------------
Daniel Persson 
Ekonom

Ekonomienheten
Ockelbo kommun  
Mobil: 070 - 414 14 04
Tel växel: 0297-555 00
Epost: [e-postadress]
 
Välkommen till www.ockelbo.se 

Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jacob Janouch <[Registrators #2187 e-postadress]>
Skickat: den 7 september 2022 16:50
Till: Ockelbo kommun (e-post) <[Ockelbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Ockelbo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Jacob Janouch

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2187 e-postadress]

Är [Ockelbo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ockelbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------