Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kansli, Sami Parliament

1 Attachment

Nanostus / Duodastus / Jååhkesjimmie / Bekräftelse / Confirmation
Du e-boasta lea joavdan Sámediggái.
Ođđa dihtorsuodjeláhkaásahus addá dutnje nannoset njulgosiid, ja bidjá Sámediggái eiseváldin stuorit gáibádusaid. Don sáhtát gáibidit beassat oaidnit got mii gieđahallat du persovdnadieđuid, ja dus lea riekti oažžut daid divvojuvvot. Sámediggi dáhttu maiddái muitalit ahte dat dieđut maid don attát midjiide gieđahallojit dihtorsuodjeláhkaásahusa jelgii. Loga eanet dás got Sámediggi meannuda du persovdnadieđuiguin: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Duv e-påvsstå Sámediggáj jåvsådij.
Ådå dáhtásuodjebiejadus dunji vaddá nannusap riektájt ja biedjá ienep rávkalvisájt Sámediggáj fábmudahkan. Dujna l riektá rávkkat diededimev mijás gåk giehtadallap duv ulmusjdiedojt ja riektá duv diedojt duollit. Sámedigge sihtá aj dunji diededit jut diedo majt midjij guodá giehtadaláduvvi dáhtásuodjebiejadusá milta. Lågå ienebuv dánna gåk Sámedigge giehtadallá duv ulmusjdiedojt: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Dov e-påaste saemiedägkan jakseme.
Dïhte orre daatovrevaarjelimmienjoelkedasse dutnjan vadta jienebe reakta jïh krïebpesje jollebe krïevenasse Saemiedægkan goh reereme. Dov lea reaktoe bïevnesh mijjeste åadtjodh guktie mijjieh dov åålmehbïevnesidie gïetedalla jïh aaj reaktoeh dov bïevnesidie staeriedidh. Saemiedigkie aaj sæjhta saarnodh, dah bïevnesh maam mijjide vadta dej daatovrevaarjelimmienjoelkedassi mietie jåhta. Lohkh jienebe guktie saemiedigkie dov åålmehbïevnesidie gïetedalla: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
Sametinget bekräftar härmed att din e-post är inkommen.
Den nya dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter och ställer högre krav på Sametinget som myndighet. Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få dina uppgifter rättade. Sametinget vill även informera dig om att de uppgifter du lämnar till oss hanteras enligt dataskyddsförordningen. Läs mer här om hur Sametinget behandlar dina personuppgifter: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>
The Sami Parliament hereby confirms that your e-mail has been received.
The new Data Protection Regulation (GDPR) gives you greater rights and sets higher demands on the Swedish Sami Parliament as an authority. You have the right to request information from us on how we manage your personal data and the right to adjust your information. The Sami Parliament ensures you that your personal data is managed in accordance with the Data Protection Regulation. Read more about how the Swedish Sami Parliament manages your personal data at: www.sametinget.se/dataskyddsforordningen.
<http://www.sametinget.se/dataskyddsforor...>

------------------------
Dearvvuođaiguin / Med vänlig hälsning

[cid:image001.jpg@01C69455.6527B570]
SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA
Besöksadress
Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
Fax 0980-780 31
www.sametinget.se<http://www.sametinget.se>

Siri Persson, Sami Parliament

2 Attachments

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sol-Britt Huuva
Skickat: den 29 maj 2019 07:38
Till: Siri Persson <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Revidering och uppdatering av arkivbeskrivningen och arkivförteckning pågår.
Ang 2) myndighetens beskrivning av allmänna handlingar redovisas till stor del även i arkivredovisningen.

Buerie heelsegigujmie /Dearvvuođaiguin/Med vänlig hälsning

Siri Persson
Administrativ handläggare

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 35
Mobil 070-578 12 02

www.sametinget.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #177 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:14
Till: Kansli <[Sami Parliament request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #177 email]

Är [Sami Parliament request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Sametinget? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------