Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Inspektionen För Vård Och Omsorg.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Noreply Registrator, Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 

This is an automatic message to which you cannot respond.

 

The Health and Social Care Inspectorate (IVO) has received your email.

We read incoming email every working day. If we consider that we need to
take action or make contact with you with a response, we will do this as
soon as possible.

Please bear in mind that incoming email and email to authorities
constitute public documents and can therefore be released if there are no
special rules on confidentiality. This means that data submitted to us can
be issued to another party that requests to have access to it.

 

Please feel free to find out more about us at our website: [3]www.ivo.se

 

[4]Beskrivning: cid:image003.png@01D27ACE.48EE63C0

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
3. http://www.ivo.se/

Registrator VS, Inspektionen För Vård Och Omsorg

 

Hej,

Det tog något längre tid att besvara denna fråga. Vi kan konstatera
utifrån vad vi vet, att ingen är utsedd som ansvarig för detta, och inte
heller finns där en projektgrupp vad vi känner till.

Utifrån ett GDPR-perspektiv görs följande medskick från vår DSO och
dataskyddskonsult som förövrigt bedömer att det inte är DSO som kan svara;

 

Syftet med datalagen är att främja den offentliga sektorns
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna
data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för
Sveriges säkerhet.

Lagen ger inte rätt till tillgång till data. Lagen reglerar istället hur
tillgängliggörande för vidareutnyttjande ska ske.

 

Vi har inte gjort någon översyn vad datalagen får för konsekvenser för
IVO, men det är lämpligt att dataskyddsfrågorna tas hänsyn till och att
DSO ger sin synpunkt (men ej leder arbetet) när så sker.

 

Oaktat detta; alla förfrågningar om information bör rent logiskt gå igenom
registrator och med samma kontroller som vanligt men myndigheten måste
vara förberedd på att kunna ge ut större mängd information i format som är
tillgängligt samt även i förväg listat vad som finns tillgängligt för
vidareutnyttjande. Tekniska skyddsåtgärder skall vara på plats för att
kunna utföra ett utlämnande av denna storlek.

Lagstiftningen har trätt i kraft och därmed ska vi följa denna.

 

 

Med vänlig hälsning
__________________________________________

 

Therese Dahlman

Registrator VS

Telefonväxel: 010-788 50 00

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Box 45184

104 30 Stockholm

Besöksadress: Solnavägen 4, plan 7, Stockholm [1]www.ivo.se

[2]Så behandlar IVO personuppgifter

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[3][Registrators #2227 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:46
Till: Registrator VS <[4][e-postadress]>
Kopia: Noreply Registrator <[5][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Inspektionen För Vård Och Omsorg.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med
titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][Registrators #2227 e-postadress]

Är [7][IVO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Inspektionen För Vård Och Omsorg? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
2. https://www.ivo.se/personuppgifter-och-d...
3. mailto:[Registrators #2227 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #2227 e-postadress]
7. mailto:[IVO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers

Therese Lantz, Inspektionen För Vård Och Omsorg

Hej!

 

Du har i skrivelse till IVO den 26 september begärt att få information
gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på Inspektionen för vård och
omsorg samt ställt följande tre frågor om lagen (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data - datalagen.

 

1.       Finns det någon projektgrupp och har den i så fall en budget?

2.       Namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel,
e-mail och telefonnummer.

3.       När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

 

IVO får med anledning av dina frågor ange följande. 

 

Syftet med datalagen är att främja den offentliga sektorns
tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna
data, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för
Sveriges säkerhet. Lagen ger inte rätt till tillgång till data utan
reglerar istället hur tillgängliggörande för vidareutnyttjande ska ske.
Rätten till tillgång regleras i stället i annan lagstiftning som
exempelvis 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

 

IVO omfattas av datalagen och har därmed att tillämpa den i alla delar och
då beakta kraven på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Ansvaret för tillämpning av regler ligger i hela linjeorganisationen. IVO
har inte tillsatt någon projektgrupp. Ett särskilt ansvar för det
juridiska arbetet, även i denna del, har Rättsenheten. Enhetschef är Karin
Hååg.

 

Med vänlig hälsning

 

___________________________________________

Therese Lantz
Jurist
Direkt: 010-788 58 56
Telefonväxel: 010-788 50 00
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 45184
104 30 Stockholm
Besöksadress: Solnavägen 4, plan 7, Stockholm
[1]www.ivo.se
[2]Så behandlar IVO personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.ivo.se/
2. https://www.ivo.se/personuppgifter-och-d...