Till Polismyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna data på polismyndigheten.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på följande punkter:

Finns det någon projektgrupp med budget?
Har ni en utpekad ansvarig och har ni kontaktuppgifter till hen?
Titel, namn, e-mail och telefonnummer.
Om inte, när när avses arbetet med att uppfylla lagen börja?
Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Police Authority

Hej,

 

Du har ställt frågor angående myndighetens åtgärder med anledning av den
nya lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av
data.

 

Det finns inte någon projektgrupp med budget för den aktuella lagen.

 

När det gäller den del av lagen som rör tillgängliggörande av data på
begäran från en sökande har myndigheten förberetts på den nya ärendetypen
inför lagens ikraftträdande den 1 augusti.

 

När det gäller den del av lagen som rör tillgängliggörande på eget
initiativ så tillgängliggör myndigheten uppgifter som öppen data på sin
webbplats. [1]https://polisen.se/om-polisen/om-webbpla...

 

Arbetet med processen för begäran om tillgängliggörande av data bedrivs
vid Sektionen för informationsförvaltning vid rättsavdelningen. Där går
vid frågor att kontakta processledaren Annette Carlsson via växeln 11414
och [2][Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]. I övrigt får kontakt tas via växeln
eller nyss nämnda e-postbrevlåda.

 

Med vänlig hälsning

 

Malin Hedstig
Rättsavdelningen

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/om-polisen/om-webbpla...
2. mailto:[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]