Ansvarig inom öppna data

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Swedish Radiation Safety Authority should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Strålsäkerhetsmyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Strålsäkerhetsmyndigheten

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Swedish Radiation Safety Authority

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

Hej!
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit emot ditt e-postmeddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar gör vi det så snart som möjligt.

Tänk på att inkommande post och e-post till myndigheter blir allmän handling och därför kan lämnas ut, om inte särskilda sekretessregler gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dem, om inte myndigheten gör bedömningen att uppgifterna omfattas av sekretess.

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats, www.stralsakerhetsmyndigheten.se

This is an automated message. Do not reply.

The Swedish Radiation Safety Authority, SSM, has received your email message.
Employees of the Authority read incoming emails every business day. If we determine that action is required on our part, or that we will provide a response to you, we will do this as soon as possible.
Please note that incoming post and emails to Swedish public authorities become public (official) documents. Provided that they are not subject to secrecy, the content may be disclosed to third parties. This means that information communicated to the Authority may be made available to a party requesting it, unless the Authority determines that such information must be kept confidential.
For more information about the Swedish Radiation Safety Authority, please see our website at www.ssm.se.

von Schmalensee, Andreas, Swedish Radiation Safety Authority

Hej

Vi har ingen speciellt utpekad person/funktion för detta utan hanterar det
på annat sätt enligt gällande lagar och förordningar

 

Vänliga hälsningar

 

Andreas von Schmalensee

SSM

Så här behandlar myndigheten dina personuppgifter:
[1]Behandling av personuppgifter

 

References

Visible links
1. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se...

Till SSM,

Tack för ert svar.

Jag upplever att jag inte fått svar på frågorna. Jag ber dig förtydliga, hur hanterar ni detta på annat sätt?

Vilka andra lagar och förordningar är det ni syftar på?

Med vänliga hälsningar,

Axel Magnusson