Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Högskolan I Kristianstad arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.Sidan 1 av 11 
2018-01-12 
 
 
 
 
Dnr 2018-341-22
 
Version 1.3 
 
Gäller från 2018-01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARKIVBESKRIVNING 
 
 
 
 
 
för arkiv från och med år 2012 
 
 
 
 
Högskolan Kristianstad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

link to page 2 link to page 4 link to page 5 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 10 link to page 11 Sidan 2 av 11 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
Historik ............................................................................................................. 3 
Verksamhet...................................................................................................... 4 
Organisation .................................................................................................... 5 
Sökingångar till arkiven ................................................................................... 8 
Sekretessregler ............................................................................................... 8 
Gallringsregler ................................................................................................. 9 
Arkivverksamhetens organisation.................................................................. 10 
Tidigare arkivbeskrivningar ............................................................................ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 3 av 11 
 
 
 
Historik 
För historik fram till år 2012 hänvisas till arkivbeskrivning för arkiv 
till och med år 2011 (diarienummer 2014-114-156). Historik fram till 
år 2002 finns också i 
Ågren, Göran & Wenhov, Torsten (red.) (2002). Högskolan 
Kristianstad. En jubiléumsbok 1977-2002.
 Skrifter utgivna vid 
Högskolan Kristianstad nr 4. ISBN 91-973964-0-0. 
Högskolan i Kristianstad inrättades den 1 juli 1977. Under år 1996 
ändrades namnet på högskolan till Högskolan Kristianstad. Nedan 
följer ett antal föregångare. 
 
Lärarutbildningar: 
1835-1842  Hertig Carls skola med bl a ett seminarium för utbildning 
av lärare till barnskolor 
1874-1929  Kristianstads läns landstings småskoleseminarium 
1947-1968  Folkskoleseminariet i Kristianstad  
1968-1977  Lärarhögskolan i Kristianstad 
 
Vårdutbildningar: 
1893-1966  Kristianstads läns landstings sjuksköterskeskola 
1960-1966   Kristianstads läns landstings yrkesskola 
1967-1983   Kristianstads läns landstings vårdskola 
1983-1994  Landstingets högskola i Kristianstad   
1995-1997  Vårdhögskolan Kristianstad 
 
Teknikutbildningar: 
1912- 
Hässleholms Tekniska Skola 
 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 4 av 11 
 
 
 
Historik fr o m 2012-01-01 
Högskolan Kristianstad har uppnått mycket goda resultat i 
Högskoleverkets och senare Universitetskanslerämbetets utvärderingar 
av utbildningars kvalitet. Studenttillströmningen har varit god och 
antalet ansökningar till högskolans utbildningar har ökat kraftigt. 
Högskolestyrelsen beslutade i december 2012 att verksamheten i 
Hässleholm skulle flyttas över till campusområdet i Kristianstad. 
Verksamheten i Hässleholm flyttades till Kristianstad lagom till 
höstterminen 2014. 
2012 fanns det tre sektioner vid högskolan. Fr o m 2014 och fram till 
och med 2017 fanns det endast två sektioner, Sektionen för hälsa och 
samhälle och Sektionen för lärande och miljö. LärandeResursCentrum 
(LRC), som tidigare utgjorde en sektion, kom att ingå i den 
Högskolegemensamma stödverksamheten (HGS) under 
förvaltningschefen. 
Från och med den 1 januari 2018 finns fyra fakulteter istället för de två 
tidigare sektionerna. Tanken bakom förändringen var bl a en önskan att 
tydliggöra högskolans kompetens- och utbildningsområden. De fyra 
fakulteterna är Fakulteten för ekonomi, Fakulteten för hälsovetenskap, 
Fakulteten för lärarutbildning och Fakulteten för naturvetenskap. 
 
Verksamhet 
Högskolan Kristianstads verksamhetsområden är följande  
att bedriva utbildning 
att bedriva forskning och 
att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta. 
Vid Högskolan Kristianstad ges utbildning inom ett stort antal 
områden. Följande program fanns att söka med antagning till 
höstterminen 2017 och/eller vårterminen 2018: Bachelor programme in 
computer science and engineering, specialization in embedded 
systems, Bachelor programme in software development, 
Beteendevetenskapligt program, biologprogram med olika 
inriktningar, Biomedicinska analytikerprogrammet, 
Datasystemutvecklingsprogrammet, Digital design, ekonomprogram 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 5 av 11 
 
 
 
med olika inriktningar, Folkhälsopedagogiskt program, 
Förskollärarutbildning, Gastronomiprogrammet, grundlärarutbildning 
med olika inriktningar, Högskoleingenjörsprogram i datateknik, 
inriktning inbyggda system, IT-driftteknikerprogrammet, 
Kandidatprogram i engelska: språk, litteratur, samhälle, 
Kandidatprogram i miljöteknik – strategisk resursanvändning, 
Landskapsvetarprogrammet, Magisterprogram i datalogi med 
inriktning inbyggda system, Magisterprogram - internationellt 
företagande och marknadsföring, Magisterprogram i mat- och 
måltidsvetenskap, Magisterprogram i psykologi, Magisterprogram – 
revision och styrning, Masterprogram Integrerad hälsovetenskap, 
Masterprogram i utbildningsvetenskap, Personal- och 
arbetslivsprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, 
specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, 
speciallärarprogram med olika inriktningar, Specialpedagogiskt 
program, Tandhygienistprogrammet, VA- och 
kretsloppsteknikerprogrammet, Yrkeslärarutbildning och 
ämneslärarutbildning med olika inriktningar. Dessutom gavs en stor 
mängd kurser. 
Vid högskolan förekommer forskning inom utbildningsvetenskap, 
hälsovetenskap, teknik och naturvetenskap/biomedicin samt humaniora 
och samhällsvetenskap. Samverkan med det omgivande samhället äger 
rum inom hela högskolan. 
År 2016 fanns enligt årsredovisningen vid Högskolan Kristianstad 
drygt 13500 studenter på grundutbildningen och drygt 30 
forskarstuderande som var antagna till forskarutbildning vid andra 
lärosäten då Högskolan Kristianstad saknar behörighet att utbilda på 
forskarnivå. Högskolan hade år 2016 knappt 500 anställda (beräknat i 
årsarbeten). 
 
Organisation 
Högskolan Kristianstad är en statlig myndighet. Riksdag och regering 
bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. 
Universitetskanslersämbetet är myndigheten som utövar tillsyn, det vill 
säga ser till att de lagar och regler som gäller på högskoleområdet följs.  
Högskolan lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för 
verksamheten regleras främst i Högskolelagen (1992:1434) och 
Högskoleförordningen (1993:100). 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 6 av 11 
 
 
 
Ledning 
Högskolan Kristianstads högsta beslutande organ är styrelsen. 
Högskolans verkställande ledning, tillika myndighetschef, är rektor. 
I högskolans ledning ingår rektor, prorektor, förvaltningschef, 
vicerektor och dekaner för de fyra fakulteterna. 
Rektor har också till sitt förfogande ett ledningsråd, där främst 
strategiska och högskolegemensamma frågor diskuteras med 
verksamhetens chefer och representanter från Studentkåren. 
 
Förvaltning 
Som stöd för rektors ledning och som stöd för all verksamhet samt för 
handhavande av uppgifter som är gemensamma för högskolan finns en 
högskoleövergripande administration och service, Högskolegemensam 
stödverksamhet (HGS). Här hanteras olika frågor som ekonomi, 
fastighetsservice, personal, studieadministration, internationalisering, 
studentstöd, IT, stöd till lärare och studenter när det gäller t ex 
högskolepedagogik, stöd i studenternas lärande, biblioteks- och 
informationsservice, samverkan, verksamhetssupport, intern och extern 
kommunikation och marknadsföring. 
 
Fakulteter 
Vid högskolan finns fyra fakulteter: Fakulteten för ekonomi, 
Fakulteten för hälsovetenskap, Fakulteten för lärarutbildning och 
Fakulteten för naturvetenskap. Inom fakulteterna äger utbildning och 
forskning rum.  
 
Fakulteten för ekonomi (EK) 
Vid Fakulteten för ekonomi bedrivs forskning och utbildning inom 
arbetsliv, ekonomi och design. Exempel på utbildningsprogram är 
ekonomprogram, Personal- och arbetslivsprogrammet och Digital 
design. 
 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 7 av 11 
 
 
 
Fakulteten för hälsovetenskap (HV) 
Vid Fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning 
inom folkhälsovetenskap, oral hälsa, omvårdnad och 
samhällsvetenskap. Exempel på program är Sjuksköterskeprogrammet, 
Tandhygienistprogrammet och Beteendevetenskapligt program. 
 
Fakulteten för lärarutbildning (LU) 
Vid Fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning 
inom det utbildningsvetenskapliga området och inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Exempel på program är olika typer av 
lärarprogram, Kandidatprogram i engelska och Magisterprogram i 
psykologi.  
 
Fakulteten för naturvetenskap (NV) 
Vid Fakulteten för naturvetenskap bedrivs forskning och utbildning 
inom exempelvis biologi, biomedicin, miljöteknik, 
landskapsvetenskap, datavetenskap och mat- och måltidsvetenskap. 
Exempel på program är Biomedicinska analytikerprogrammet, 
Gastronomiprogrammet och Datasystemutvecklingsprogrammet. 
 
Organisation inom fakulteterna 
Varje fakultet leds av en dekan. Lärarna i varje fakultet är organiserade 
i avdelningar och programområden som utgör basen för 
genomförandet av högskolans utbildning och forskning. Till stöd för 
dekanens arbete finns avdelningschefer, programområdesansvariga och 
ämnesföreträdare. För närvarande finns två administrativa avdelningar 
med varsin administrativ chef och teknisk/administrativ personal. Den 
ena administrativa avdelningen fungerar som stöd till de två 
fakulteterna Fakulteten för ekonomi och Fakulteten för hälsovetenskap 
och den andra fungerar som stöd till Fakulteten för lärarutbildning och 
Fakulteten för naturvetenskap. 
Vid alla fakulteter finns en fakultetsnämnd för kvalitetssäkring av 
utbildning, forskning, samverkan, läraranställningar och 
kompetensförsörjning. 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 8 av 11 
 
 
 
Sökingångar till arkiven 
Diarier: 
W3D3 – datoriserat diarium. Via detta kan diarieförda handlingar 
återfinnas för år 2011 och framåt. 
1995-datoriserat diarium (register uppbyggt i FileMaker). Via detta 
kan diarieförda uppgifter om handlingar återfinnas för år 1995-2010 
Äldre diarier i pappersform är upptagna i arkivförteckningar. 
 
Handlingar som inte diarieförs hålls ordnade enligt god ordnings 
princip. 
 
Antagnings- och studieärenden sköts, till största delen, i det 
terminalbaserade systemet LADOK. Genom detta får man reda på de 
studerandes resultat från år 1995 och framåt. 
 
Ekonomiredovisningen sker i det datoriserade ekonomisystemet 
Agresso. Verifikationerna är kopplade till detta system och återfinns 
genom det. 
 
Personal- och löneredovisning sker i datasystemet Primula. 
 
På Högskolan Kristianstads webbsida, www.hkr.se, kan kurser och 
anställda återsökas. 
 
Arkivförteckningar finns men är i skrivande stund inte kompletta.  
 
 
 
Sekretessregler 
Nedan anges de oftast förekommande sekretessgrunderna inom 
högskolan enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Överföring av sekretess när uppgift i forskningsändamål inhämtas från 
annan myndighet (11 kap. 3-4 §§), 
Prov (17 kap. 4 §), 
Uppgift om säkerhets- och bevakningsåtgärd (18 kap. 8 §), 
Uppgifter om det allmännas ekonomiska intressen (19 kap. 1-9 §§), 
Enskilds hälsotillstånd (21 kap. 1 §, 25 kap. 1-2 och 10 §§, inom 
personaladministrationen 39 kap.), 
Personuppgift i personregister om den kommer att användas i strid 
med personuppgiftslagen (21 kap. 7 §), 
Psykologisk undersökning och behandling (för studenterna 23 kap. 2 §, 
för personal 39 kap, 1-5 §§), 
Avskiljandeärenden (23 kap. 6 §), 
Psykologisk undersökning för forskningsändamål (24 kap. 1 §), 
Dialektologisk och etnologisk upptagning (24 kap. 4 §), 
Statistikproduktion och statistisk forskning (24 kap. 8 §), 
Uppgift om en varas tillverkning eller innehåll inom hälso- eller 
sjukvård som underlag för behandling (25 kap. 9 §), 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 9 av 11 
 
 
 
Uppdragssekretess (31 kap. 12-14 §§), 
Uppgift om enskilds affärs- och driftsförhållanden (31 kap. 16-19 §§), 
Patentsekretessen (31 kap. 20-22 §§), 
Omplaceringsärenden (39 kap. 1-5 §§). 
 
 
 
Gallringsregler 
RA-FS 1991:6 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Ändrad RA-FS 1997:6 
och RA-FS 2012:2. 
 
RA-FS 1999:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet. Ändrad 
RA-FS 2002:1. 
 
RA-FS 2004:1 Föreskrifter om gallring och återlämnande av 
handlingar vid ansökan om tjänst. Ändrad RA-FS 2012:3. Se även RA-
MS 2005:31. 
 
RA-FS 2006:5 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ 
verksamhet. Ändrad RA-FS 2012:9. 
 
RA-FS 2007:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. Ändrad 
RA-FS 2008:3, RA-FS 2011:2, RA-FS 2013:5 och RA-FS 2016:2. 
 
RA-FS 2013:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
och återlämnande av handlingar vid upphandling.  
 
RA-FS 2015:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
och utlån av räkenskapsinformation m.m. 
 
RA-MS 2005:31 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande av vissa 
ansökningshandlingar hos universitet och högskolor 
 
RA-MS 2016:55 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Högskolan i 
Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Högskolan 
Kristianstad, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 1991:6, ändrad genom RA-FS 1997:6 och RA-FS 
2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. Diarienummer 2014-1121-110. 
 
 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 10 av 11 
 
 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 2007:1, ändrad genom RA-FS 2008:3, RA-FS 
2011:2 och RA-FS 2013:5) och allmänna råd om gallring och 
återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor. 
Diarienummer 2014-1121-129. 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 1999:1, ändrad genom RA-FS 2002:1) och 
allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters 
forskningsverksamhet. Diarienummer 2014-1121-184. 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 2013:1) och allmänna råd om gallring och 
återlämnande av handlingar vid upphandling. Diarienummer 2014-
1121-217. 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 2015:2) och allmänna råd om gallring och utlån av 
räkenskapsinformation m.m. Diarienummer 2016-1121-531. 
 
Högskolan Kristianstads Tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets 
föreskrifter (RA-FS 2006:5, ändrad genom RA-FS 2012:9) och 
allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och 
personaladministrativ verksamhet. Diarienummer 2015-1121-252. 
 
Rutiner vid arkivering/gallring av handlingar i forskningsprojekt. 
Diarienummer 2014-1121-183. 
 
 
 
Arkivverksamhetens organisation 
Det formella arkivansvaret åvilar Högskolan Kristianstads ekonomi- 
och planeringschef. Det praktiska arbetet utförs av högskolans 
arkivarie. 
 
Vid högskolan förvaras följande arkiv 
 
Lärarhögskolan i Kristianstad 1968-1977 
 
Högskolan Kristianstad, Förvaltningen 1977-2011 
 
Institutionen för beteendevetenskapliga ämnen 1977-1992 
 
Institutionen för litteratur och kommunikationsämnen 1977-1992 
 
Institutionen för natur- och samhällsvetenskapliga ämnen 1977-1984 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Sidan 11 av 11 
 
 
 
Institutionen för tekniska och naturvetenskapliga ämnen 1984-1992 
 
Institutionen för ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen 1984-
1992 
 
Institutionen för bygg-, elektro- och maskiningenjörslinjerna 1991-
1992 
 
Institutionen för pedagogik och metodik 1992-1995 
 
Institutionen för beteendevetenskap 1995-2008 
 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 1992-2008 
 
Institutionen för matematik och naturvetenskap 1992-2008 
 
Institutionen för ekonomi 1992-2008 
 
Institutionen för teknik 1992-2008 
 
Institutionen för hälsovetenskaper 1998-2008 
 
Högskolan Kristianstad 2012- 
 
 
 
Tidigare arkivbeskrivningar 
Arkivbeskrivning 2004, reviderad 2007 och 2009, diarienummer 
1373/19-04.  
Arkivbeskrivning för arkiv till och med år 2011, diarienummer 2014-
114-156, version 1.1 diarienummer 2016-114-539.  
Arkivbeskrivning för arkiv från och med år 2012, version 1.0 2012-01-
01 – 2015-08-31 diarienummer 2014-114-182. 
Arkivbeskrivning för arkiv från och med år 2012, version 1.1 2015-09-
01 – 2016-10-31 diarienummer 2015-114-469. 
Arkivbeskrivning för arkiv från och med år 2012, version 1.2 2016-11-
01 – 2017-12-31 diarienummer 2016-114-537. 
 
 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · xxxx@xxx.xx · www.hkr.se 

Document Outline