Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Högskolan I Skövde arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

Arkivbeskrivning Högskolan i Skövde arkiv II, 2014‐ 
Version 2016‐02 
Arkivbeskrivning i enlighet med RA‐FS 2008:4 
 
1.  Myndighetens namn: 
Högskolan i Skövde (engelsk översättning: University of Skövde) 
 
2.  Tidpunkt för myndighetens tillkomst: 
1977 
 
3.  Myndighetens verksamhet: 
Högskolan bedriver sedan starten utbildning på eftergymnasial nivå. Från 2010 har 
högskolan även rätt att utfärda doktorsexamen inom informationsteknologi. 
Forskning har även tidigare bedrivits i egen regi och i samarbete med andra 
universitet/högskolor. Högskolan samverkar även med omvärlden genom olika 
former av samarbete, utbildningar, möten, publikationer m m. 
 
4.  Myndighetens organisation: 
Högskolan i Skövde är en statlig myndighet som lyder under 
utbildningsdepartementet. Högskolan leds av en styrelse där sju ledamöter samt 
ordförande utses av regeringen. Den verkställande ledningen utgörs av rektor, som är 
myndighetschef, och prorektor.  
Högskolan är indelad i 5 institutioner: Institutionen för biovetenskap, Institutionen 
för handel och företagande, Institutionen för hälsa och lärande, Institutionen för 
informationsteknologi, samt Institutionen för ingenjörsvetenskap. Dessa leds av 
varsin prefekt. Det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning 
har fakultetsnämnden. Ordförande i denna är högskolans dekan.  
Högskoleförvaltningen är indelad i 7 avdelningar: Avdelningen för samverkan och 
kommunikation, Avdelningen för utbildnings‐ och studentstöd, Biblioteket, 
Campusavdelningen, Ekonomiavdelningen, HR‐avdelningen, samt IT‐avdelningen. 
Därtill kommer Rektors kansli. Högskoleförvaltningen (med undantag av Rektors 
kansli) leds av högskoledirektören. 
Verksamheten är i sin helhet förlagd till campusområdet i centrala Skövde. 
 
5.  Sökmedel till arkivet: 
Högskolan i Skövde utgör en enda arkivbildare. En äldre arkivbeskrivning för 
Högskolan i Skövde arkiv I 1977‐2013 följs av denna arkivbeskrivning. Uppdelningen i 
två arkiv beror på införandet av den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Den 
huvudsakliga ingången till arkivet utgörs av arkivredovisningen. En något föråldrad 
arkivbildningsplan från 2007 upptar de mest vanligt förekommande handlingsslagen. 

Myndighetens diarium innehåller uppgifter om registrerade ärenden. Information 
kan även hämtas från de IT‐system som högskolan använder. Exempel på dessa är: 
Nilex (för serviceärenden), Kursinfo (kurs‐ och utbildningsplaner), Ladok 
(studentinformation), Agresso (ekonomisystem), Proceedo (hantering av fakturor och 
beställningar), Primula (personal‐ och lönehanteringssystem), DiVA 
(studentuppsatser och forskningspublikationer). 
 
6.  Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring: 
Sekretess förekommer i begränsad utsträckning vid högskolan. Detta kan gälla t ex 
lärares/students psykosociala situation, hälsouppgifter, skyddade personuppgifter 
samt vissa företagsuppgifter inom examensarbeten och forskning. 
Gallring genomförs kontinuerligt i enlighet med föreskrifter och arkivbildningsplan. 
 
 
7.  Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild: 
Högskolan förvarar inga arkivhandlingar från annan myndighet eller enskild. 
 
8.  Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet: 
Högskolan har inte överlämnat arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet.  
 
9.  Arkivverksamhetens organisation: 
Arkiv‐ och registratorsfunktionen, som består av en arkivarie och en registrator, är 
organisatoriskt placerade inom Rektors kansli. Arkivansvarig är chefen för Rektors 
kansli. All diarieföring sker centralt inom myndigheten.