Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Inspektionen För Strategiska Produkter arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


Arkivbeskrivning  
1(10) 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentnamn: Arkivbeskrivning 
Diarienummer: 2018-9.4-0004 
Dokumentansvarig: Åsa Kharazmi 
Uppdaterad: 2018-02-01 
Version: 1.4 
Framtagen: 1999-08-30 
  Ersätter diarienummer: 2016-9.4-0004 
 


Arkivbeskrivning   
2(10) 
 
 
 
Ändringshistorik 
 
Datum 
Version 
Namn 
Kommentar 
1999-08-30 
1.0 
 
 
2010-08-12 
1.1 
Åsa Kharazmi 
 
2013-12-12 
1.2 
Åsa Kharazmi 
 
2016-12-22 
1.3 
Åsa Kharazmi 
Nytt om EU-förordningar:  
- 2016-01-16: lättnader i (EU) 2015/861 
- 2016-05-19: restriktiva åtgärder i (EU) 2016/31 om 
ändring av 267/2012 
 
Nytt om organisation: 2014-12-19, 2015-09-14 och 
2016-07-01. 
 
Versionshantering:2016-12-22 
2018-02-01 
1.4 
Åsa Kharazmi 
Ny organisation, nytt til ämpningsbeslut avseende 
generella gal ringsföreskrifter m.m. Se fotnoter i 
dokumentet.  
 
 
 
 


Arkivbeskrivning   
3(10) 
 
 
 
ISP – historik i korthet 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) inrättades efter beslut av riksdagen den 1 februari 
1996. I proposition 1995/96:31 föreslog regeringen att Krigsmaterielinspektionen (KMI) och 
verksamheten avseende kontroll av strategiska produkter (ESEK) inom Regeringskansliet skulle 
ombildas till en ny myndighet – ISP. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den sä-
kerhetspolitiskt motiverade exportkontrollen.  
 
Verksamhet 
ISP är en statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. 
Regeringen beslutar om myndighetens verksamhet i myndighetens instruktion (Förordning 
(2010:1101) med instruktion för ISP), årliga regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. 
Finansiering av verksamheten vid ISP regleras i Förordning (2008:889).  
 
ISPs uppdrag omfattar kontroll och tillsyn inom områdena krigsmateriel och produkter med 
dubbla användningsområden, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för 
Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen samt internationellt samarbete 
inom dessa områden.  
 
Av förordningen (2010:1101) med instruktion för ISP framgår förutom huvudsakliga uppgifter 
och ledningsform även bestämmelser om de särskilda organ (råd) som är knutna till ISP: 
 
  Exportkontrollrådet, EKR, för samråd i exportkontrollfrågor. Rådet utses av regeringen. 
ISPs generaldirektör är rådets ordförande. 
  Teknisk-vetenskapliga rådet, TVR, för samråd i klassificeringsfrågor. Rådet utses av gene-
raldirektören, som även är rådets ordförande. 
  Samverkansrådet, SVR, för samverkan i icke-spridningsfrågor. Rådet ska verka för en ef-
fektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelseva-
pen. Rådet utses av ISPs generaldirektör, som även leder rådets arbete. 
 
Kontroll och tillsyn 
I myndighetens instruktion framgår att ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn en-
ligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med 
dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta 
till uppgift.  
 
Krigsmateriel (KM) och tekniskt bistånd är materiel som är utformad för militärt bruk och som 
enligt regerings föreskrifter utgör krigsmateriel och tekniskt stöd avseende krigsmateriel. Det är 
ISPs uppgift att pröva tillståndsansökningar avseende bl.a. tillverkning, tillhandahållande och ut-
försel av krigsmateriel. Även export av tekniskt stöd avseende krigsmateriel (tekniskt bistånd), mi-
litärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska medborgare och ingående av olika sam-
arbetsavtal med utländsk part omfattas av tillståndskrav och prövas av ISP.   
 
Produkter med dubbla användningsområden (PDA) har en självklar civil användning men kan 
även användas för militära ändamål eller framställning av massförstörelsevapen. Exempel på såd-
ana produkter är verktygsmaskiner, värmeväxlare, krypteringsutrustning, IR-kameror, mikroorg-
anismer och vissa kemikalier.  
 
 


Arkivbeskrivning   
4(10) 
 
 
 
Av förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunit-
ion framgår att ISP är nationell myndighet och ska handlägga ärenden enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 258/2012. I korthet innebär det för ISP att hantera ansökan om 
export av civila skjutvapen, delar och ammunition utanför EU.   
 
Riktade sanktioner och embargon 
I myndighetens instruktion framgår det att ISP ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tillde-
las enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutats av Europeiska unionen, beslut 
som regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar eller föreskrifter som regeringen 
beslutar med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.  
 
Vissa länder, företag eller personer har fått begränsade möjligheter att handla med krigsmateriel 
eller produkter med dubbla användningsområden eller andra produkter på grund av internation-
ella sanktioner och vapenembargon. Syftet med sådana sanktioner är att påverka ett land att upp-
höra med ett visst beteende eller att genomföra vissa reformer. FN, EU och Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller Sverige beslutar om sanktioner.  
 
I juli 2007 utsågs ISP som behörig myndighet att hantera stora delar av sanktionerna mot Iran 
som idag regleras i förordning (EU) nr 267/2012. Uppdraget innebar i stora drag 
tillståndsprövning för export av kontrollerade produkter, frisläppande av frysta tillgångar och 
hantering av finansiella transaktioner. Från och med den 16 januari 2016 tillämpas lättnader 
avseende sanktioner mot Iran. Lättnaderna framgår av förordning (EU) 2015/861. I och med 
detta togs plikten att föranmäla eller söka tillstånd för finansiella transaktioner bort.  
Den 19 maj 2016 beslutade Regeringen att ge ISP uppdrag att utföra uppgifter som behörig myn-
dighet enligt förordning (EU) 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran. Uppdraget omfattade 
hantering av bland annat ansökningar om tillstånd att exportera varor och teknik till Iran och an-
sökningar om tillstånd att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd till iransk export.  
Nationell myndighet för kemvapenkonventionen 
I myndighetens instruktion framgår det att ISP är nationell myndighet med de uppgifter som 
följer av Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen 
(1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska 
vapen m.m. Myndigheten har varit nationell myndighet från och med år 1999.  
Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) är konventionens huvudorganisation och 
svarar för genomförandet av konventionen. Genom åtagande i denna konvention bedrivs ett 
omfattande arbete runt om i världen med att avveckla de kemiska vapen som fortfarande finns 
kvar och samtidigt se till att det inte sker någon nyproduktion.  
 
Uppdraget innebär att svenska företag som producerar vissa kemikalier ska deklarera sin 
verksamhet till ISP som i sin tur lämnar in en årlig deklaration över svensk kemisk industri till 
OPCW. ISP bistår OPCW vid inspektioner på svenska fabriksanläggningar.  
Nationellt samarbete 
I myndighetens instruktion framgår det att ISP ska främja samarbete och informationsutbyte mel-
lan berörda myndigheter i Sverige genom effektiv myndighetssamordning.  
ISP ska även informera allmänheten, universitet och högskolor samt andra forskningsinstitutioner 
om sin verksamhet och om det gällande regelverket för verksamheten. 


Arkivbeskrivning   
5(10) 
 
 
 
Internationellt samarbete, stöd och bistånd 
I myndighetens instruktion framgår det att ISP får bedriva tjänsteexport, vilket innebär export av 
ISPs förvaltningskunnande i utvecklingssamarbete med länder som önskar förbättra sin 
exportkontroll. Målet är att stärka exportkontroll och icke-spridning och därmed bidra till ökad 
global säkerhet.  
Ett sätt att få den internationella exportkontrollen att fungera är att ha ett väl utvecklat samar-
bete, inom EU och Norden, med andra samarbetsländer samt genom exportkontrollregimerna. 
Organisation  
Myndigheten leds av en generaldirektör som ansvarar för verksamheten. ISP är en enrådighets-
myndighet. Beslut vid myndigheten ansvarar generaldirektören för. Om ärendet har principiell 
betydelse eller är av annan särskild vikt lämnas ärendet över, med ISPs yttrande, till regeringen för 
prövning.  
I och med en ny organisation 2015-09-14 ersattes det tidigare processorienterade arbetssättet med 
en ämnesindelad organisation. Direkt under generaldirektören och ställföreträdande 
generaldirektör placerades chefsjuristen. Verksamheten delades samtidigt upp i de fyra grupperna 
KM-gruppen, PDA-gruppen, Juridik & Tillsyn och Stödverksamhet. 
2016-07-01 skedde en justering av organisationen, vilken innebar att direkt under generaldirektö-
ren och ställföreträdande generaldirektör placerades även funktionen militärsakkunnig.  
2018-01-01 utökades ISP:s organisation med en ny grupp, gruppen för internationella sanktioner 
(Sanktionsgruppen). Ett arbete som före detta datum låg inom PDA-gruppens ansvarsområde. 1 
I aktuell arbetsordning finns uppgifter om organisation, beslutsrättigheter och ansvarsområden. 
Arkivet – sökvägar 
Nedan finns information om olika sökvägar in i arkivet. Viss detaljerad information finns även i 
dokumentet Sökvägar in i pappersarkivet, som bland annat förvaras tillsammans med 
Arkivförteckningen.  
 
  Arkivförteckningen 
  Utskrivna diarier, C-serien i Arkivförteckningen
  Ärendeförteckningar, D-serien i Arkivförteckningen
  Diarie- och dossierplaner/Klassificeringsstruktur 
  Ärendehanteringssystemen ÄHS/Pro och ELVIS 
 
Diarie- och dossierplaner och de olika diarieföringssystemen  
En stor del av arkivets handlingar på ISP är diarieförda. ISPs ärendehanteringssystem/diarium är 
i och med det den främsta sökvägen in i ISPs arkiv. Fram till dagens datum har 4 olika diarie- och 
dossierplaner (DP) använts på ISP. I och med övergången till processorienterad arkivredovisning 
(RA-FS 2008:4) används begreppet klassificeringsstruktur (KS).  
 
  DP1 och specialbeteckningar: 1996-01-01 – 1998-12-31 
  DP2 och specialbeteckningar: 1999-01-01 – 2002-06-30 
                                                 
1 2018-01-01: ISP ny organisation.  


Arkivbeskrivning   
6(10) 
 
 
 
  DP3: 2002-07-01 – 2009-12-31/2011-03-31 
  KS4: 2010-01-01/2011-03-31 --  
 
För mer information, se dokument Sökvägar in i pappersarkivet, respektive diarie- och dossier-
plan/klassificeringsstruktur. 
 
1996-02-01 – 1998-12-31  
Under denna period användes två diarier, K-diariet och KMI-diariet. I diarieföringssystemet G-
link kunde man välja mellan de två diarierna. Diarierna hade en egen diarie- och dossierplan. På-
gående ärenden på UD och KMI som rörde ISP:s verksamhetsområde överfördes till ISP och 
fick då nya diarienummer i diarieföringssystemet.  
 
K-diariet 
Här diariefördes utförselärenden och tillståndsärenden. Dessa ärenden klassificerades efter dossi-
erbeteckningarna Beredningsärenden Öppna (BÖ), Beredningsärenden Hemliga (BH), Delegat-
ionsärenden Öppna (DÖ) och Delegationsärenden Hemliga (DH) samt utförselärenden för Stra-
tegiska Produkter (SP). Ärendena är sorterade efter beslutsdatum. Dessa ärenden återfinns i serie 
F1D i arkivförteckningen.   
  
KMI-diariet  
Här diariefördes övriga ärenden efter DP1. Fram till och med 1998-06-30 var KMI-diariet ett 
handlingsdiarium, därefter övergick det till att bli ett ärendediarium. Dessa ärenden återfinns i se-
rie F1A i arkivförteckningen.    
 
I samband med införandet av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem år 1999 kraschade G-
link och möjligheten till digital eftersökning i systemet försvann för denna period. De ärenden 
som var pågående och omregistrerades i det nya systemet går att eftersöka digitalt.  
 
1999-01-01 – 2002-06-30  
År 1999 driftsattes ett nytt ärende- och diarieföringssystem, ÄHS/Pro (ÄrendeHanteringsSy-
stem/Professional). 
 
Alla ärenden diariefördes från och med det i ett diarium. Utförselärenden och tillståndsärenden 
fortsatte att klassificeras efter dossierbeteckningarna BH, BÖ, DH, DÖ och SP. Se serie F1D. 
Övriga ärenden klassificerades efter en ny diarie- och dossierplan (DP2). Dessa ärenden återfinns 
i serie F1B i arkivförteckningen och går att eftersöka via det digitala diarieföringssystemet 
ÄHS/Pro som infördes år 1999.  
 
Leverantör av ÄHS/Pro var Alp Data. Systemet är ett Windowsbaserat program anpassat till 
ISP:s verksamhet. ÄHS/Pro finns fortfarande i drift, digital eftersökning är därmed möjlig.  
ÄHS/Pro finns på server i ISP:s lokaler.  
 
2002-07-07 – 2010-01-01/2001-03-31  
Från och med 2002-07-01 klassificerades alla ärendetyper, även utförsel- och tillståndsärenden, 
efter en och samma diarie- och dossierplan (DP3). Alla ärendetyper fick i och med detta en och 
samma sorteringsordning, det vill säga: år/dossiernummer/löpnummer. Dessa ärenden återfinns i 
serie F1C. Diarieföringssystemet var fortsatt ÄHS/Pro. 
Vid slutet av 2004 började systemet SEK, Säker Elektronisk Kommunikation, att användas. Via syste-
met, som var kopplat till diarieföringssystemet ÄHS/Pro, kunde företag skicka in ansökningar 


Arkivbeskrivning   
7(10) 
 
 
 
och kommunicera med ISP. SEK var kopplat till Tullverkets Tulldatasystem (TDS) via en modem-
koppling. Härigenom skickades information från ISP till Tullverket avseende beslutade utförsel-
tillstånd. 
 
2010-01-01/2011-03-31 --  
2010-01-01 började en ny processorienterad klassificeringsstruktur (KS4) att gälla i och med att 
ett nytt ärendehanterings- och kommunikationssystem infördes. Internt benämns systemet 
ELVIS. Systemets produktnamn är iipax permission och leverantör av systemet är företaget Ida 
Infront. ELVIS är uppbyggt efter OAIS-modellen och har funktioner för ärendehantering, 
arkivering och säker kommunikation. 
 
2010-01-09 överfördes de flesta alla pågående ärenden från ÄHS/Pro till ELVIS. Ärenden i tre 
ärendetyper fortsatte dock att diarieföras i ÄHS/Pro då dessa ärendetyper inte gick att hantera i 
det nya ärendehanteringssystemet. Anledningen till detta var att Tulldatasystemet (TDS) 
genomgick utveckling hos Tullverket. Det rörde sig om ärendetyperna:  
 
  Utförseltillstånd KM (4.5.1) 
  Utförseltillstånd PDA (4.5.2/4.5.3.2)  
  Redovisning av leveransdeklarationer FM (4.8)  
 
 
Från och med 2011-04-01 diarieförs alla ärenden i ELVIS. I och med övergången till ELVIS slu-
tade SEK att användas och anslutning till Tullverkets Tulldatasystem (TDS) ersattes med ett nytt 
system, Spridnings- och HämtningsSystem (SHS).  
 
I samband med övergången till ELVIS migrerades sju ärendetyper i sin helhet från ÄHS/Pro till 
ELVIS. Detta för att enkelt få fram statistik samt sökbarhet när gamla ärenden t ex förlängs via 
nya ansökningar samt hantera licensavräkning avseende utförselärenden. Migreringen omfattade 
ärendetyperna:  
 
  Klassificering av produkt KM 
  Tillverknings-/tillhandahållandetillstånd 
  Enskilt tillhandahållandetillstånd 
  Anbudsunderrättelse 
  Utförseltillstånd KM 
  Utförseltillstånd PDA  
  Redovisning av leveransdeklarationer KM  
 
För information om förändringar i ELVIS så som nya ärendetyper/processer se årlig 
förvaltningsplan för Systemförvaltning iipax. Utgör ärende i ELVIS.  
 
Pappersarkivet  
Handlingar fram till och med 2009-12-31 har förtecknats efter den redovisningsstruktur som 
framgår av i RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4). Ärendetyperna Utförseltillstånd FM (2.6.1), 
Utförseltillstånd PDA (2.6.2) samt Redovisning av leveransdeklarationer FM (3.3.3) redovisas 
enligt samma RA-FS fram till 2011-03-31 eftersom de fortsatte att diarieföras i 
diarieföringssystemet ÄHS/Pro fram tills dess.  
 
 


Arkivbeskrivning   
8(10) 
 
 
 
Vissa handlingar skannas in i ELVIS och arkiveras med ärendet i e-arkivet samtidigt som 
pappersoriginalet bevaras i pappersarkivet. Det rör sig främst om slutanvändarintyg i original som 
är kopplade till utförselärenden. Dessa handlingar kommer att redovisas i den processorienterade 
arkivbeskrivningen i enlighet med RA-FS 2008:4. 
 
E-arkivet 
Kopplat till ELVIS finns ett e-arkiv, iipax archive. E-arkivet togs i bruk juli 21 mars 2011 och 
redovisas efter en processorienterad struktur i enlighet med RA-FS 2008:4. Arbetet med att 
migrera ärenden/metadata från ÄHS/Pro till e-arkivet är påbörjat. Slutdatum för projektet var 
satt till sista december 2017 men är ännu inte slutfört. 
 
Myndighetens IT-system 2 
På ISP används följande digitala stödsystem: 
 
  iipax permission (ELVIS), dokument- och ärendehanteringssystem 
  iipax archive, elektroniskt arkiv (E-arkiv) 
  iipax communication (DMZ/SHS-koppling) 
  iipax receiver (Kundwebben) 
  Agresso, bokföringssystem. Driftas av Statens Service Center (SSC). 
  Visma, leverantörssystem. Driftas av Statens Service Center (SSC). 
  Palasso, löne- och personaladministrativt system. Driftas av Statens Service Center (SSC). 
 
 
Sekretess 
 
Rätten att ta del av allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar hos ISP begränsas 
genom bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). De sekretess-
bestämmelser som oftast är aktuella att tillämpa vid begäran om utlämnande av allmänna 
handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar är 15 kap. 1 § (utrikessekretess), 15 kap. 1 a § 
(internationellt samarbete), 15 kap. 2 § (försvarssekretess), 18 kap. 2 § (underrättelseverksamhet) 
18 kap. 8 §  (säkerhets- eller bevakningsåtgärd), 19 kap. 3 § (upphandling) och 30 kap. 23 § 
(företagssekretess)3.  
 
Hantering av hemliga handlingar 
Ärenden som innehåller kvalificerat hemliga (KH) handlingar (15 kap. 5 § OSL och 1 § offentlig-
hets- och sekretessförordningen 2009:641) hanteras enligt särskilda rutiner som regleras i RPSFS 
2010:03 3 kap. 9 §. 
 
De handlingar som klassas som KH är diarieförda med en tjänsteanteckning i respektive ärende i 
ELVIS, de är inte inskannade i ärendet. Handlingen förvaras separat i säkerhetsskåp. En liknande 
rutin finns för de handlingar som på grund av sin höga sekretess inte heller kan skannas in i 
ELVIS, de ”Hanteras som KH”.  
 
Individrelaterade personalhandlingar som på grund av sin känsliga information inte skannas in i 
ELVIS förvaras i personalakt i säkerhetsskåp hos stödverksamhetens chef.  
 
                                                 
2 Agresso användes fram till 2017-12-31 även som lönesystem. Från 2018-01-01 se Palasso. 
3 Tillägg av ofta förekommande sekretssparagrafer.  
 


Arkivbeskrivning   
9(10) 
 
 
 
I de ärenden som innehåller en handling som inte får skannas in i ELVIS finns en notering i 
ärendet om var handlingen förvaras.  
 
Gallringsregler 4 
Följande av Riksarkivet generella gallringsbeslut tillämpas av ISP:  
 
  RA-FS 1991:6 (ändr. RA-FS 1997:6, RA-FS 2012:2), gallring av handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse.  
  RA-FS 2000:1, gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samar-
betet hos statliga myndigheter.  
  RA-FS 2004:1 (ändr. RA-FS 2012:3), gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan 
om. tjänst.  
  RA-FS 2006:5, gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ 
verksamhet.  
  RA-FS 2013:1, gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling 
  RA-FS 2015:2, gallring av och utlån av räkenskapsinformation m.m.  
 
Internt tillämpningsbeslut finns, dnr 2017-9.4-0006.  
 
ISP har inget myndighetsspecifikt gallringsbeslut (RA-MS). Handlingar som skannats in i ELVIS 
och som finns i E-arkivet förvaras i datumordning i pappersarkivet i väntan på en 
gallringsutredning och gallringsframställan till Riksarkivet. 
 
Arkivets omfattning 
ISP:s arkiv förvaras i sin helhet på myndigheten. Handlingar som tidigare lånats från 
Krigsmaterielinspektionens (KMI) arkiv har returnerats till Regeringskansliets Arkiv & Bibliotek.  
I de fall original påträffas ska dessa också returneras. 
 
Arkivverksamhetens organisation  
Enligt arbetsordningen har:  
  chef för stödverksamhet det övergripande ansvaret för myndighetens arkiv  
  arkivarie ansvar för arkivbildning och arkivvård av allmänna handlingar  
  arkivarie och IT-ansvarig ansvar för fysisk hantering, vård och förvaring av ADB-base-
rade handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Tillägg av föreskrifter och nytt tillämpningsbeslut. 


Arkivbeskrivning   
10(10) 
 
 
 
Förklaring av förkortningar och begrepp  
 
EKR 
Exportkontrollrådet 
ELVIS 
Namn på ärendehanteringssystem sedan 1 januari 2010. Förkortning 
för Elektroniskt Licens-, Verifikations-, och Informationssystem.  
ESEK 
Den strategiska exportkontrollverksamheten, vid Utrikesdepartementet 
fram t o m 30 januari 1996 
KM 
Krigsmateriel 
FN 
Förenta Nationerna 
EU 
Europeiska Unionen 
KMI 
Krigsmaterielinspektionen  
OSSE 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
OPCW 
Organisation for the Prohibition of  Chemical Weapons 
PDA 
Produkter med dubbla användningsområden  
SEK 
Säker Elektronisk Kommunikation 
SVR 
Samverkansrådet  
SP 
Strategiska produkter  
TVR 
Teknisk-vetenskapliga rådet 
ÄHS/Pro 
Namn på ärendehanteringssystem fram till 31 december 2009/2011. 
Förkortning för ÄrendeHanteringsSystem/Professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document Outline