Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Justitiekanslern arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
 
Datum 
 
 
 
 
 
2019-05-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRTECKNING ENLIGT 4 KAP. 2 § OFFENTLIGHETS- OCH 
SEKRETESSLAGEN (2009:400)  
 
1. Organisation och verksamhet 
I Justitiekanslerns arkivbeskrivning finns information om myndighetens or-
ganisation och verksamhet. 
 
2. Sökmedel för allmänna handlingar  
Justitiekanslern använder ett elektroniskt system, Ciceron classic, för diarie-
föring. Systemet används som sökmedel för att underlätta sökande efter 
myndighetens allmänna handlingar. Många beslut finns även tillgängliga 
och sökbara på Justitiekanslerns webbplats – www.jk.se. I arkivbeskrivning-
en finns ytterligare information om hur arkivet organiseras. 
 
3. Tekniska hjälpmedel 
Justitiekanslern kan tillhandahålla en dator som en enskild själv kan få ut-
nyttja hos myndigheten för att söka i diariet.  
 
4. Närmare upplysningar ang. myndighetens allmänna handlingar m.m. 
Närmare upplysningar om Justitiekanslerns allmänna handlingar, deras an-
vändning och sökmöjligheter kan lämnas av arkivarien eller registratorn. 
 
5. Sekretessbestämmelser 
De bestämmelser om sekretess som Justitiekanslern vanligen tillämpar finns 
i 42 kap. 1 – 4 §§ offentlighets- och sekretesslagen. 
 
6 . Uppgiftslämnande m.m. 
Justitiekanslern lämnar inte regelbundet uppgifter till andra. Något regel-
bundet uppgiftsinhämtande förekommer inte heller. 
 
7. Försäljning av personuppgifter 
Myndigheten har inte rätt att sälja personuppgifter. 
 
 
 
  
 
Postadress 
Gatuadress 
Telefon (växel) 
Telefax 
E-post   
Box 2308 
Birger Jarls Torg 12 
08-405 10 00 
08-723 03 57 
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
103 17  STOCKHOLM