This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.


byta ut mot en annan. Behåll 
byta ut mot en annan. Behåll 
byta ut mot en annan. Behåll 
dock vågelementet undertill. 
dock vågelementet undertill. 
 

et undertill. 
Ett gott liv i en hållbar och växande kommun
 
 
 
 

 

link to page 4 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 15 link to page 16 link to page 16 link to page 16 Strategisk plan 
Aneby kommun 2020-2023 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-17 
 
 
Förord ................................................................................................................ 1 
Vision ................................................................................................................. 2 
Aneby kommuns värdegrund ............................................................................. 3 
Omvärldsbevakning och samarbete ................................................................... 4 
Kommunen som koncern .................................................................................................................... 4 
Aneby kommuns styrmodell ............................................................................... 5 
Fem perspektiv .................................................................................................................................... 5 
Aneby kommuns styrkort ................................................................................... 6 
Medborgare/brukare/kund ................................................................................ 6 
Ge medborgare, brukare och kunder möjligheter till inflytande ........................................................ 6 
Förstå medborgarens, brukarens och kundernas behov .................................................................... 6 
Medborgaren, brukaren och kunden blir nöjd med tjänsternas kvalitet ............................................ 7 
Ekonomi ............................................................................................................. 8 
Resultatnivå två procent av skatteintäkter och statsbidrag ............................................................... 8 
Egenfinansiering av investeringar ....................................................................................................... 8 
Amortera på låneskulden .................................................................................................................... 8 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet ............................................................................... 9 
Medarbetare .................................................................................................... 10 
Attrahera ........................................................................................................................................... 10 
Rekrytera ........................................................................................................................................... 10 
Utveckla ............................................................................................................................................. 11 
Behålla ............................................................................................................................................... 11 
Avveckla/omställning ........................................................................................................................ 12 
Utveckling ........................................................................................................ 13 
God omvärldsbevakning – goda planeringsförutsättningar .............................................................. 13 
En innovativ organisation .................................................................................................................. 13 

link to page 16 link to page 17 link to page 17 link to page 18 link to page 18 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 20 link to page 21 link to page 22 link to page 22 link to page 22 Verksamhetsutveckling - digitalisering .............................................................................................. 13 
Agenda 2030 ...................................................................................................................................... 14 
Synpunkter från kommuninvånarna ................................................................................................. 14 
Samhälle .......................................................................................................... 15 
Tillgång till livslångt lärande .............................................................................................................. 15 
Tillgång till omsorg, vård och stöd .................................................................................................... 16 
Tryggad bostadsförsörjning för alla ................................................................................................... 16 
Förutsättning för tillväxt och sysselsättning ..................................................................................... 16 
Meningsfull och aktiv fritid ................................................................................................................ 17 
Ett starkt miljö- och klimatarbete ..................................................................................................... 18 
Trygghet och säkerhet ....................................................................................................................... 19 
Folkhälsa ............................................................................................................................................ 19 
En hållbar infrastruktur ..................................................................................................................... 19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ett gott liv i en hållbar och växande kommun 
 
Aneby kommuns vision är Ett gott liv i en hållbar och växande kommun. Visionen 
ska hjälpa och vägleda oss att nå det strategiska målet, att på ett hållbart sätt växa 
till 7 500 invånare år 2030. Denna plan är tillsammans med översiktsplanen 
kommunens övergripande styrdokument.       
                        
För att nå visionen har ett antal mål lagts fast. Målen är indelade i fem olika 
perspektiv; medborgare/brukare/kund, medarbetare, ekonomi, utveckling och 
samhälle. Strategierna anger vilka vägval vi väljer att göra för att nå målen. 
Styrkortet bygger på att alla nivåer i kommunens organisation relaterar till visionen 
och de fem övergripande målen. 
 
Kommunen ska bidra till att medborgarna i Aneby kommun känner trygghet, 
framtidstro och delaktighet. De ska bemötas med respekt och omtanke. 
Kommunens arbete utgår dels från ett individperspektiv och de ls från ett 
helhetsperspektiv – kommunens bästa. Kommunens verksamheter präglas av 
kvalitet, effektivitet och ständig utveckling. Aneby kommun ska vara ett attraktivt 
alternativ för människor att bo, vistas och verka i. 
 
Invånarnas behov ska vara vägledande i verksamheternas utveckling. Dialog, 
delaktighet, engagemang och helhetssyn lägger grunden till den 
förändringsberedskap som behövs för att möta framtidens utmaningar. Med ett 
förhållningssätt baserat på tillit och ett tydligt mandat där kommunen som 
arbetsgivare tar vara på medarbetarens kompetens och innovationskraft ska vi 
säkra framtidens välfärd. Ambitionen är att successivt öka den horisontella 
styrningen kompletterad med en vertikal dialog.  
 
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Medarbetarskap och ledarskap 
lägger grunden för Aneby kommun som en attraktiv arbetsgivare för dagens och 
morgondagens medarbetare och ledare. 
 
Samhällsutveckling betyder långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbar 
utveckling där boende, utbildning, arbete, kultur och fritid är grundstenar för 
tillväxt. 
 
En naturlig del i styrningen av kommunen är att följa FN:s globala mål i Agenda 
2030, där vi på ett klokt sätt bryter ner målen i det lokala perspektivet.   
 
 
 
Bengt Samuelsson 

 
Charlotte Johansson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommundirektör 

 


Vision 
 
 
Ett gott liv i en hållbar och växande kommun är 
sysselsättning, boende, utbildning och trygg 
visionen för Aneby kommun. Ett gott liv 
välfärd genom hela livet.  
förutsätter ett samhälle med långsiktig 
 
hållbarhet både utifrån ett ekologiskt, 
Aneby ska vara en kommun med långsiktig 
ekonomiskt socialt och kulturellt perspektiv. 
och hållbar utveckling som erbjuder goda 
Hållbarhet handlar om en sund livsmiljö för 
förutsättningar för att människor ska välja 
människor och natur där miljö- och 
att bo, vistas och verka i hela kommunen. 
klimatfrågorna står i fokus. Hållbarhet 
Kommunens egen organisation ska 
handlar också om möjlighet för människor 
kännetecknas av ett långsiktigt hållbart 
att ha balans i livet utifrån god hälsa, 
ledarskap och medarbetarskap, där trivsel, 
meningsfullt arbete och en aktiv och 
delaktighet och inflytande stimulerar till ett 
meningsfull fritid med ett rikt kulturliv. Det 
gott arbetsresultat och nöjda medarbetare. 
handlar även om att skapa förutsättningar 
För att nå visionen krävs ett arbete präglat av 
för ett gynnsamt företagsklimat. 
til it och delaktighet och att kommunens resurser 
 
används på bästa möjliga sätt. 
Kommunens invånare ska ges 
 
förutsättningar att bidra till sin och 
Aneby kommun kan, som länets minsta 
samhällets utveckling var och en utifrån sin 
kommun, tillvarata och nyttja den styrka och 
förmåga. Om människor känner positiv 
de möjligheter som litenhet och närhet 
förväntan på sig att få ta ansvar och vara 
betyder. Minskade avstånd mellan 
delaktiga stärks det demokratiska, toleranta 
medborgare, förtroendevalda och 
och trygga samhället. Aneby kommun ska 
kommunens medarbetare ger högre grad av 
växa på ett hållbart sätt för att tillsammans 
personkännedom, hög tillgänglighet och 
klara välfärdsuppdraget. För att lyckas med 
korta beslutsvägar. Litenheten är också en 
detta behövs ett nära samarbete mellan 
styrka för kommunens organisation då den 
offentlig verksamhet, ideell sektor, 
främjar helhetstänkande och ansvar för en 
näringsliv och enskilda kommuninvånare. 
gemensam ekonomi, med en gemensam påse 
Detta är en förutsättning för att de samlade 
pengar. Där en tydlig samverkan sker inom 
gemensamma resurserna ska räcka till 
kommunens verksamheter så väl som med 
välfärdens centrala delar. De grundläggande 
bolag och stiftelser. 
förutsättningarna för tillväxt handlar om att 
 
alla medborgare har tillgång till arbete och  

 


Aneby kommuns 
 
 
värdegrund 
 
Aneby kommuns mål är att vara en attraktiv 
Aneby kommuns värdegrund med 
arbetsgivare och en förebild för andra 
värdeorden öppenhet, utveckling och  
offentliga verksamheter. Att vara en förebild 
ansvar, ska genomsyra all verksamhet i 
innebär stolthet över att vara så bra att 
Aneby kommun och vara ledstjärnor för 
andra vill ta efter, och att känna glädje över 
varje medarbetare och förtroendevald i det 
att dela med sig av framgångsrika arbetssätt 
dagliga arbetet och i mötet med medborgare, 
och strategier.  
brukare och andra intressenter. I varje 
 
arbetsgrupp är det viktigt att kontinuerligt 
Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter 
reflektera över värdeorden och dess 
att vi lever som vi lär. Ju närmare målet vi 
innebörd för att skapa en samsyn kring 
kommer desto mer ökar motivationen, 
ordens betydelse. Fokus i det dagliga arbetet 
arbetsglädjen, stoltheten och trivseln bland  
ligger på medborgarnas och brukarnas bästa 
medarbetarna. Många medarbetare tilltalas 
och vi stärks av att: 
av värderingsstyrda organisationer som de 
 
vill vara en del av. Därför är värdegrunden 
 
viktig, den tydliggör vår identitet, vad Aneby 
kommun står för. I en organisations-kultur 
”Vi gör vanliga saker 
som präglas av förtroende, tillit och en 
gemensam värdegrund, är det lättare att nå 
ovanligt bra!” 
de politiska målen. Förutsättningarna ökar 
för god ekonomi och högre kvalitet på det 
 
arbete som ska uträttas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Omvärldsbevakning och 
 
 
samarbete 
 
Samarbete, samverkan, helhetstänkande och 
Samverkan mellan länets kommuner och  
utveckling är nödvändigt för att klara de 
regionkommun sker idag bland annat i 
utmaningar det innebär att leva upp till 
Kommunalt forum, en samverkansplattform 
lagkrav, önskningar och förväntningar på 
för att tillsammans kunna ta tillvara 
verksamheten. Det kan handla om samarbete 
regionens befintliga styrkor i arbetet med att 
inom kommunens verksamheter såväl som 
bli ett starkt tillväxtområde för boende, 
över kommungränser, med annan offentlig 
företagande och besökare. Den regionala 
verksamhet eller med den ideella sektorn 
utvecklingsstrategin (RUS:en ) är i detta 
och näringslivet. Genom omvärldsbevakning 
gemensamma arbete en viktig bas att ta 
och samarbete med andra tillförs 
avstamp i.    
organisationen ny kunskap om den 
utveckling som pågår både nationellt och 
Kommunen som koncern 
globalt. 
  
Aneby kommun arbetar som en 
Samarbetsparterna kan variera beroende på 
kommunkoncern med kommunens 
arbetsområde eller fråga. Genom 
verksamheter, bolag och stiftelser. För att 
helhetstänkande och samarbete står 
nå ökad samordning inom verksamheterna 
kommunen bättre rustad för svårare tider. 
och på så sätt nyttja och använda resurserna 
Sårbarheten minskar, tjänster kan delas och 
mera effektivt ska kommunens förvaltning, 
kompetens kan vinnas. Aneby kommun vill 
Aneby Miljö & Vatten AB, Stiftelsen Aneby 
vara en pådrivande kraft i utvecklingen mot 
Bostäder och Stiftelsen Åsens by fortsätta 
ett flexibelt samspel inom alla områden. 
arbeta nära varandra. Genom ett nära 
För att klara finansieringen av framtidens 
samarbete som bygger på öppenhet och 
välfärd behövs ett innovativt och 
förtroende mellan kommunkoncernens olika 
förbättringsarbete. Vi behöver tänka och 
delar, ges förutsättningar att tillsammans, på 
göra på nya sätt och vi behöver sluta göra 
ett ansvarsfullt sätt, driva utvecklingen av en 
vissa saker som inte längre gör skillnad. 
attraktiv kommun. 
 
 
Regionkommunens ansvarsområden är 
regional utveckling, arbetsmarknad och 
näringsliv samt folkhälsa och sjukvård. 
 

 


Aneby kommuns 
 
 
styrmodell 
 
 
 
 
I Aneby kommun används sedan 2005 
Verksamheten kan då följas ur flera aspekter 
målstyrningsmodellen Balanserat styrkort. 
än den traditionellt ekonomiska. 
Balanserat styrkort är en strukturerad modell 
Grundtanken är att eftersträva balans mellan 
för styrning och uppföljning som utgår från 
de olika perspektiven. Ambitionen är att 
en gemensam vision, gemensamma 
successivt öka den horisontella styrningen 
övergripande mål, strategier och styrtal som 
kompletterad med en vertikal dialog. 
fastställs av kommunfullmäktige. Genom 
Horisontell styrning innebär att istället för 
styrmodellen säkerställs hela organisationens 
att man arbetar mot en målsättning som 
syn på vad som skapar värde och leder i 
enbart ledningen beslutat, ser man hela sin 
riktning mot uppfyllelse av visionen. 
organisation som en process. Fokus är 
 
inriktat på att organisationen skapar värde 
Alla avdelningar och enheter upprättar egna 
för medborgaren/brukaren/kunden i olika 
styrkort i en verksamhetsplan som utgår från 
processer. Det är 
visionen, de gemensamma målen, och 
medborgarens/brukarens/kundens 
strategierna. I avdelningarnas/enheternas 
efterfrågan som styr vilka processer och 
verksamhetsplaner beskrivs de aktiviteter 
aktiviteter som ska utvecklas och 
som krävs för att följa strategierna och som 
genomföras, till skillnad mot att det enbart 
anses avgörande för att uppnå de 
är ledningens beslut. Som ett komplement 
övergripande målen samt hur man avser att 
till ett sådant förhållningssätt är det viktigt 
följa upp och mäta resultatet. 
att ha en vertikal dialog vilket innebär en 
 
dialog i linjen för att säkra ansvarstagandet 
för mål och tilldelad budget. 
Fem perspektiv 
 
 
 
Det balanserade styrkortet innehåller fem 
perspektiv: 

Medborgare/brukare/kund 

Ekonomi 

Medarbetare 

Utveckling 

Samhälle 
 
 
 
 
 
 
 

 


Aneby kommuns styrkort 
 
2020-2023  
 
 
Medborgare/brukare/kund    
 
 
Begreppet ”kommun” kommer från det 
genom rätten att rösta i de kommunala 
latinska ordet communis: gemensam. 
valen. Kommunfullmäktiges sammanträden 
Gemensamt och tillsammans i Aneby 
är öppna för allmänheten och invånare i alla 
kommun bär politik och förvaltning de 
åldrar kan lämna medborgarförslag direkt till 
uppgifter som är kommunens ansvar; 
kommunen. Kommunen arbetar också aktivt 
utbildning, omsorg, miljövård och 
och regelbundet med medborgarmöten för 
samhällsplanering. Dessutom erbjuder 
att skapa brett engagemang för kommunens 
kommunen tjänster inom fritid, kultur med 
utveckling. Formerna för alla människors 
mera. Människors engagemang och 
inflytande är möjliga att utveckla ytterligare, 
delaktighet är en förutsättning för en 
till exempel med stöd av digital teknik, så att 
fungerande demokrati och för att nå 
allt fler kan och vill vara delaktiga. 
visionen ”Ett gott liv i en hållbar och 
 
växande kommun”. Med utgångspunkt från 
Deltagande och möjligheter till inflytande 
detta blir perspektivet medborgare, brukare 
för alla förutsätter också tillgänglighet, 
och kunder det viktigaste.  
därför är vägen mot e-samhället viktig. Den 
 
innebär bland annat förenklad dialog med 
Medborgare, brukare och kunder används 
hjälp av en tillgänglig webbplats och digitala 
som ett samlande begrepp för de som 
tjänster. Här kommer också stöd till dem 
använder eller tar emot tjänster och varor 
som inte själva kan ta till sig denna tekniska 
som kommunen producerar. 
utveckling, av olika skäl, att vara viktigt. 
Kvalitetsbegreppet beskriver hur någonting 
Tillgänglighet handlar också om hur fysiska 
är eller hur det uppfattas. Upplevelsen av 
miljöer är utformade. Ur det perspektivet 
kvalitet är subjektiv och varierar från person 
blir därför samhällsbyggnads-frågor som 
till person. Kvalitetsarbetet i Aneby 
infrastruktur, kommunikation och 
kommun utgår från lyhördhet mot kunden, 
livsmiljöer av stor vikt. 
delaktighet, tillgänglighet och gott 
bemötande. 
Förstå medborgarens, brukarens 
och kundernas behov 
Ge medborgare, brukare och 
kunder möjligheter till inflytande 
Som brukare av den kommunala 
verksamheten finns det ofta behov av att få 
I Aneby ska det finnas möjligheter för alla 
ställa frågor, framföra synpunkter och 
människor att på olika sätt aktivt delta i 
klagomål och att få information om 
kommunens utveckling, inte bara  
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

 


Särskilt viktigt blir detta när det handlar om 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
verksamheter och insatser för människor 
och FN:s barnkonvention artikel nr 2 är 
som av något skäl har svårare att hävda sin 
världsomfattande dokument med tydliga 
rätt, på grund av till exempel sjukdom, 
budskap för hur bemötande av människor 
funktionsvariationer, social utsatthet eller 
ska ske. Kommunens arbete utgår från dessa 
etniskt ursprung. 
som bygger på allas lika värde. Alla får ett 
 
likartat bemötande oavsett kön, 
En lättillgänglig dialog är ett bra verktyg för 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
att arbeta med ständiga förbättringar i 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
verksamheten. Aneby kommun arbetar med 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
synpunkts- och klagomålshantering, ett 
sexuell läggning eller ålder. Respekt och gott 
systematiskt sätt att ta hand om åsikter och 
bemötande är honnörsord för att 
idéer. För att klara framtidens utmaningar 
kommunen ska upplevas som trygg och 
måste vi ge oss tid att lyssna på de nya 
öppen. Alla beslut som fattas ska bygga på 
tankar som tänks, omsätta dem i handling 
Barnkonventionen. Inom kort kommer 
och våga pröva nya vägar, nya innovationer.  
Barnkonventionen att bli en del av svensk 
 
lagstiftning som då ska tolkas utifrån 
För att klara framtidens välfärd behöver vi 
konventionen i dess helhet och inte endast 
lyssna på djupet och göra nytt, vi behöver 
utifrån de bestämmelser som finns beskrivna 
innovationer. För att få pengarna att räcka 
i respektive lagrum. 
behöver vi också sluta göra saker som inte 
 
längre gör skillnad. Innovationskraften finns 
För att skapa ett hållbart och attraktivt 
i mötet mellan medarbetaren och de vi är till 
samhälle är ett inkluderande förhållningssätt 
för, medborgaren, brukaren, kunden. 
en viktig och framgångsrik faktor. 
Inkludering handlar om social gemenskap 
Medborgaren, brukaren och 
och att olikheter tas tillvara för att berika 
kunden blir nöjd med tjänsternas 
gruppen, att känna tillhörighet och vara en 
kvalitet 
del av ett större sammanhang.  
 
Människors upplevelse av kvalitet varierar, 
 
men det grundläggande är att kunden får det 
 
den förväntar sig eller har behov av. Därför 
är det viktigt att kommunen tar reda på vilka 
förväntningar och behov som finns, men 
också att vi är tydliga med att informera och 
kommunicera vad som kan erbjudas. 

 


Ekonomi 
 
 
 
 
Ekonomi handlar om att fördela och 
och mål på kvalitet som ställs på 
prioritera resurser för att tillgodose 
verksamheterna är samstämmiga med de 
önskemål och behov. 
medel som fördelas i budgeten. Den 
Målet för den kommunala verksamheten är 
tilldelade budgeten och styrkortet ska vara 
att hushålla med de ekonomiska resurserna 
välkända och kännas trygga för våra 
enligt det som kallas ”god ekonomisk 
medarbetare. Vi behöver hushålla med de 
hushållning”. Detta innebär att resurserna 
ekonomiska resurserna för att skapa kvalitet 
nyttjas effektivt och ändamålsenligt i syfte 
och nå hållbarhet. En resultatnivå som 
att leverera en god verksamhet som 
långsiktigt uppgår till två procent av 
uppfyller målen. God ekonomisk 
skatteintäkter och statsbidrag hjälper oss att 
hushållning innebär också att kommunens 
klara av våra framtida utmaningar, stora 
ekonomi är hållbar över tid.  Ett visst 
investeringsbehov och förändrade 
ekonomiskt överskott är en förutsättning för 
ekonomiska förutsättningar. 
att trygga ekonomin och skapa hållbarhet 
för framtiden. 
Egenfinansiering av investeringar 
 
Kommunen ska ha en tillförlitlig 
Egenfinansiering av investeringar i 
rapportering och en tydlig, effektiv och 
skattefinansierade verksamheter är att 
ändamålsenlig verksamhets- och 
föredra så långt det är möjligt.  
ekonomistyrning, som kännetecknas av 
De kommande åren finns dock omfattande 
öppenhet och tillgänglighet. Kommunens 
investeringsbehov, vilket kommer att ställa 
chefer behöver få bra förutsättningar för att 
krav på ökad upplåning. Det är viktigt att 
kunna uppfylla sitt uppdrag som ekonomiskt 
göra prioriteringar mellan uppkomna 
ansvarig. 
investeringsbehov i hela kommunkoncernen 
för att hamna på en rimlig investeringsnivå.  
Resultatnivå två procent av 
skatteintäkter och statsbidrag 
Amortera på låneskulden 
För att nå det övergripande målet och för 
Att minska kommunens skulder ger större 
att förvalta kommunens gemensamma 
handlingsfrihet, förbättrad soliditet och 
resurser på bästa sätt, krävs en budget som 
förmåga att hantera oförutsedda händelser. 
bygger på kontinuerlig uppföljning och 
Genom att verksamheterna genererar ett 
analys. Detta innebär att de förväntningar  
överskott får kommunen utrymme att 
 
amortera på låneskulden.  
 
 

 


Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet 
En viktig förutsättning för att klara de 
framtida utmaningarna är att de kommunala 
verksamheterna är ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva. Kostnadseffektivitet 
krävs för att kunna möta ökade behov och 
kunna göra satsningar som ökar kommunens 
attraktionskraft. 
 
En grundförutsättning är en väl fungerande 
ekonomisk och verksamhetsmässig ledning, 
planering och styrning. Kommunens 
verksamheter står ständigt inför förändrade 
förutsättningar och förväntningar från 
kommuninvånarna. Kommunens chefer ska 
säkerställa att verksamheternas mål nås och 
att de ekonomiska ramar som 
kommunfullmäktige tilldelar verksamheterna 
hål s. Åtagande, ansvar och konsekvenser för 
uppdraget skall vara tydligt formulerade för 
befattningar med ansvar för personal och 
ekonomi. Uppföljning av verksamhetens 
helhet görs regelbundet i tertial- och 
delårsrapport samt årsredovisning, men även 
genom månadsuppföljningar. Det är viktigt 
att såväl negativa som positiva avvikelser 
analyseras och utvärderas. För att uppnå en 
hållbar ekonomi är det också viktigt att 
samspelet mellan kommunkoncernens olika 
delar fungerar på ett förtroendefullt och 
effektivt sätt. 
 
 

 


Medarbetare 
 
Aneby kommun ska vara en attraktiv 
Attrahera 
arbetsplats där medarbetare trivs, mår bra 
och där alla medverkar till att fullfölja det 
Aneby kommun ska upplevas som en attraktiv 
kommunala uppdraget. Detta är viktiga 
arbetsgivare för befintliga och blivande 
hörnstenar i Aneby kommuns 
medarbetare. 
personalpolitiska värderingar. 
  
 
Strategin ”Attrahera” syftar till att vårda 
Idag arbetar i Sverige mer än en miljon 
arbetsgivarvarumärket Aneby kommun för 
människor i välfärden och ungefär en 
att attrahera nya medarbetare och behålla 
tredjedel av dessa uppnår pensionsålder den 
befintliga. 
närmaste tioårsperioden. Samtidigt ökar 
 
både andelen äldre och barn i befolkningen, 
Studier inom employer branding 
vilket gör att behovet av skola, vård och 
(arbetsgivarvarumärke) visar att internt 
omsorg växer. Detta leder till ett ökat 
varumärkesarbete inom en organisation 
rekryteringsbehov inom välfärden och 
påverkar hur individer utanför 
därför är det viktigt att vi som arbetsgivare 
organisationen uppfattar arbetsgivarens 
kontinuerligt arbetar med vår 
varumärke. Redan anställda har alltså en 
kompetensförsörjning med målet att vara en 
betydande inverkan på hur organisationen 
attraktiv arbetsgivare.  
och dess arbetsgivarvarumärke uppfattas 
  
externt vilket är avgörande för en 
Det finns mycket vi kan göra för att påverka 
framgångsrik kompetensförsörjning. 
både storleken på rekryteringsbehovet och 
möjligheten att rekrytera rätt kompetens. En 
Rekrytera 
av de viktigaste faktorerna för framgång och 
utveckling är att kunna attrahera, rekrytera, 
Genom en strukturerad och professionell 
behålla och utveckla kompetent personal. 
rekryteringsprocess får alla kandidater en positiv 
Det finns många utmaningar i arbetet med 
upplevelse av Aneby kommun. 
att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare. 
 
För att nå dit har Aneby kommun tagit fram 
Strategin ”Rekrytera” syftar till att utveckla 
ett antal strategier. 
en rekryteringsprocess som bidrar till att vi 
får medarbetare med rätt kompetens, på rätt 
 
plats och i rätt tid. En lyckad 
rekryteringsprocess kräver planering i form 
 
av en väl grundad kravprofil, attraktiva 
annonser i för målgruppen lämpliga kanaler, 
professionella och strukturerade intervjuer 
10 
 


samt referenstagning. En professionell och 
utnyttja teknik, öka digital kompetens, 
transparent rekryteringsprocess kan också 
utveckla forskningsförankrade metoder gör 
positivt påverka arbetsgivarvarumärket och 
att kommunen och dess verksamheter kan 
därmed bidra till att öka arbetsgivarens 
utvecklas till en modern arbetsplats. 
attraktivitet. En lyckad rekryteringsprocess 
kan bidra till att sökande som inte får ett 
Behålla 
jobberbjudande återkommer när rekrytering 
ska göras igen och att sökanden talar gott 
Medarbetare i Aneby kommun ges förutsättningar 
om Aneby kommun som arbetsgivare. 
att påverka och lyckas med sitt uppdrag och sin 
vilja att stanna kvar. 

Utveckla 
 
Strategin ”Behålla” handlar om att arbeta 
Medarbetare i Aneby kommun ska ges 
för att behålla kompetenta medarbetare 
förutsättningar för, och utmanas i sin 
bland annat genom ett systematiskt arbete 
kompetensutveckling på ett sätt som bidrar till att 
för en god  
vi tillsammans når våra mål. 
arbetsmiljö, gott ledarskap och inflytande 
 
över den egna arbetssituationen för ökad 
Strategin ”Utveckla” handlar om att utveckla 
motivation och resultat.  
befintliga medarbetares kompetens, att 
 
skapa karriärmöjligheter och möjligheter till 
Motiverade medarbetare med hög 
intern rörlighet i organisationen. 
arbetstillfredsställelse eller ”arbetsglädje” är 
Utvecklingsinsatserna ska bidra till 
viktigt för att kunna ge kommuninvånarna 
genomförandet av kommunens uppdrag.  
bästa möjliga service och för viljan att 
 
stanna kvar och utvecklas på sin arbetsplats. 
Genom att skapa förutsättningar för att 
Arbetsklimatet ska präglas av ett närvarande 
utvecklas i arbetsgrupper, lära av varandra 
ledarskap, öppenhet, ansvarstagande 
och organisera arbetet annorlunda kan både 
medarbetare och möjligheter till utveckling, 
medarbetare och verksamhet vidareutvecklas 
påverkan och delaktighet. Varje medarbetare 
och resurser användas effektivt. En bredare 
ska kunna känna stolthet över sitt arbete 
syn på karriär och fler karriärvägar ger 
och det som uträttas i verksamheten. 
medarbetare möjligheten att utveckla både 
Motiverade och engagerade medarbetare är 
sig själva och verksamheten, vilket också gör 
de bästa marknadsförarna för kommunen 
yrket och arbetsplatsen mer attraktiv. Att 
som arbetsgivare. 
11 
 

För att uppnå ett ökat engagemang och ökad 
 
arbetsglädje hos medarbetarna behövs 
 
 
framför allt en god arbetsmiljö med 
möjlighet att påverka, ett tydligt, närvarande 
ledarskap och regelbunden återkoppling 
mellan chef och medarbetare. Aneby 
kommun vill förena en väl fungerande 
verksamhet med ett hållbart och 
hälsofrämjande arbetsliv. 
Avveckla/omställning 
Verksamheternas behov och förändringar avgör 
vilken kompetens som behövs och vid avveckling av 
medarbetare ska den ske professionellt.  
 
Med avveckling avses både omställning av 
kompetens samt avslut av anställning – på 
grund av arbetsbrist eller personliga skäl, 
egen uppsägning eller pensionsavgång.  
 
Även om Aneby kommun framförallt 
behöver fokusera på att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare nu och 
framåt, krävs även planering inför behov av 
omställning så att rätt kompetens finns i 
verksamheten. När verksamheternas behov 
av kompetens förändras och medarbetare 
inte uppfyller behov måste omställning eller 
avveckling ske. För att följa riktlinjerna 
krävs god planering och regelbunden analys 
utifrån utveckling och förändringar i 
verksamheten. Pensionsavgångar kan 
förutses och därför behöver Aneby kommun 
sträva efter att successionsplanera och växla 
kompetens till någon som utsetts i god tid 
att ta över rollen.  
 
Bra avslutningssamtal är viktigt att 
genomföra med medarbetare som avslutar 
sin anställning. Samtalen ger ofta förslag på 
förbättringar i verksamheten och ökar 
kunskapen kring en förbättrad verksamhet. 
Att behålla en god relation till tidigare 
medarbetare ger goda ambassadörer för 
arbetsgivaren och påverkar därigenom också 
arbetsgivarens attraktivitet.  
12 
 


Utveckling 
 
Aneby kommun ansvarar för att erbjuda 
En innovativ organisation 
offentlig service och målsättningen är att ge 
tjänster av god kvalitet. Att arbeta med 
Med hjälp av användardriven 
utveckling ger oss möjlighet att påverka 
verksamhetsutveckling och kund- och 
kostnader, undvika fel, minska tidsinsatser 
brukarundersökningar skapas former för att 
och öka nöjdheten hos våra medborgare, 
ta tillvara kundens och brukarens 
brukare och kunder. Det handlar i grunden 
synpunkter för att förbättra och utveckla 
om att skapa förutsättningar för ständiga 
kommunens verksamheter. En förutsättning 
förbättringar och utveckling av vår 
för en framgångsrik organisation är att varje 
verksamhet. Det är i mötet mellan 
medarbetare känner sig ha förtroende, 
medarbetare och medborgare, brukare och 
kunskap och mandat att utföra och utveckla 
kund som utveckling skapas.  
sina arbetsuppgifter. Var och en måste 
därför se sin roll i helheten och ha 
God omvärldsbevakning – goda 
kännedom om organisationens processer 
planeringsförutsättningar 
och mål samt kunskap om de resultat som 
ska uppnås. 
Verksamheten är till för våra medborgare, 
brukare och kunder och det är strategiskt 
Verksamhetsutveckling - 
viktigt att de är nöjda. För det mesta är det 
digitalisering 
känt vad/vilka tjänster som kommunen ska 
erbjuda eller tillhandahålla, genom till 
Kommunens tjänster ska vara lättillgängliga, 
exempel lagstiftning och andra styrande 
enkla och skapa möjlighet till delaktighet, 
dokument, men medvetenheten om hur det 
inflytande och dialog. Lyckad digitalisering 
ska göras är inte alltid lika tydlig. Ur ett 
skapar förutsättningar för att lösa konkreta 
resursperspektiv är det minst lika viktigt att 
problem, både för medborgarna och inom 
titta på produktionsprocessen som på 
verksamheterna i kommunerna. 
slutprodukten. Genom att kartlägga och 
För att nå dit behöver digitaliseringens 
beskriva processer framträder en bild av 
arbetsmetoder ses som en naturlig del i 
”hur” saker görs och vilka förbättringar som 
verksamhetsplaner och allt förbättrings- och 
är möjliga och i vilka delar behov av 
utvecklingsarbete som sker i kommunen. 
samverkan med andra finns. 
Digitalisering innebär i grunden 
verksamhetsutveckling och att hitta nya 
 
arbetssätt som kan mynna ut i en ny digital 
lösning på utsidan, men måste inte göra det. 
 
Att hitta nya digitala arbetssätt på insidan 
13 
 


som leder till bättre resursutnyttjande bidrar 
Synpunkter från 
också till bättre medborgarservice. 
kommuninvånarna 
Nyinvesteringar i digitala lösningar är inte 
alltid nödvändigt utan vidareutveckling av 
Genom att bland annat engagera 
de satsningar som redan gjorts kan leda till 
kommuninvånarna i medborgarmöten, ges 
ökade nyttor. Digital verksamhetsutveckling 
möjlighet att vara med och påverka i skilda 
kan bland annat ligga till grund för att ta till 
frågor. Medborgarmötet är ett viktigt 
vara på kommunens innovationskraft, 
instrument som kan utvecklas mer i det 
underlätta kommunens processarbete, stärka 
framtida arbetet. 
kunskapsresultaten i skolan och minska 
 
klimatutsläppen. 
 
 
 
Agenda 2030  
FN:s 17 globala hållbarhetsmål ska vara 
vägledande i beslut och handling, det har 
politiken lagt fast på nationell nivå. Mot 
bakgrund av det har ett arbete med att bryta 
ner FN:s 17 globala mål, till vad de innebär 
för Aneby kommun, påbörjats. Ambitionen 
är att målen på sikt ska kunna vara en del i 
styrning och ledning av kommunens 
verksamhet. 
  
 
 
 
 
 
14 
 


Samhälle 
 
Samhällsperspektivet speglar kommunens 
Att ständigt tänka utveckling kopplat till 
roll för att bidra till medborgarnas 
framtidsutsikter är en del av grunden i det 
livskvalitet och den utveckling som krävs för 
livslånga lärandet. Aneby kommun utvecklar 
att skapa hållbar tillväxt. Aneby kommun 
en Modellkommun för lärande där lärandet 
ska i hög grad präglas av småskalighet och 
är baserat på såväl beprövad erfarenhet som 
närhet. Det är en del av kommunens 
vetenskaplig grund vilket medför att det inre 
identitet och styrka. 
pedagogiska arbetet i klassrummen förädlas 
 
och alla ungdomar ges möjligheter att nå 
Aneby kommun är också en del i ett större 
målen för gymnasiestudier. Verksamheterna 
sammanhang och måste förhålla sig till både 
präglas av utmanande möten som leder till 
det som sker i kommunen, inom andra 
helhetstänkande och delaktighet, vilket i sin 
sektorer än den primärkommunala, i 
tur formar demokratiska arbetssätt. 
regionen/länet, i Sverige och i EU. Globala 
Inflytande för barn, elever och 
skeenden och trender påverkar även Aneby 
vårdnadshavare är en förutsättning för goda 
kommun. Kommunen är beroende av andra 
resultat och ger förståelse för det egna 
och större aktörer inom många områden för 
lärandet som på sikt ger 100 % i 
att kunna erbjuda kommuninvånarna goda 
måluppfyllelse. 
levnadsvillkor. Utmaningen är att verka, 
 
samverka, påverka och utvecklas i en ny tid 
Elever får fortlöpande kunskap om vilka mål 
utan att tappa identiteten och styrkorna. 
som är relevanta och de får regelbunden 
information av framåtsträvande karaktär på 
Tillgång till livslångt lärande 
rätt nivå – en formativ bedömning till 
skillnad från ett enbart klarläggande av 
Uppväxtvillkor i en trygg och lärande miljö 
befintlig prestation. Studie- och 
utvecklar personligheter med självförtroende 
yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att 
och de förmågor som arbetsmarknaden 
stödja såväl ungdomar som vuxna i deras 
strävar efter att erhålla. Såväl 
riktning mot det livslånga lärandet. 
kunskapsnivåer som bildningsnivåer behöver 
Ungdomar och vuxna som behöver 
höjas för att skapa ett tillfredsställande 
komplettera sina kunskaper erbjuds studier 
socialt innanförskap och därigenom kan 
på Komvux. 
kommunens attraktionsläge ytterligare 
 
stärkas. 
15 
 

SFI – Svenska för invandrare – samordnas 
Tryggad bostadsförsörjning för 
med grundskolans svenska som andraspråk 
alla 
och genomförs i Aneby kommun. Dessutom 
sker en utveckling av grundvux i 
Aneby kommun verkar för att behålla 
centralorten istället för att eleverna skall 
nuvarande invånare och samtidigt öka 
resa till närliggande studieorter. Även här 
befolkningen i kommunen, genom att 
sker ett bra kunskapande för vuxna som 
utveckla och påverka förutsättningarna för 
tillsammans med fortsatt gott 
mer bebyggelse. Kommunen ska ha en 
inkluderingsarbete ger samtliga medborgare 
aktuell plan för bostadsförsörjningen som 
en bas för gemensam förståelse av ett 
verkar för innovativa lösningar för bostäder 
samhälle för alla, där alla har en tillhörighet, 
i olika miljöer och lägen. Tillsammans med 
ett socialt innanförskap. 
såväl Stiftelsen Aneby Bostäder som med 
andra aktörer kan fler bostäder skapas 
Tillgång till omsorg, vård och stöd 
genom förtätning, nyproduktion och 
ombyggnationer i hela kommunen för att 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att 
trygga bostadsförsörjningen för alla i 
människor som vistas i kommunen får stöd 
framtiden. 
och hjälp och tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Likaså tillgång till en god, nära 
Förutsättning för tillväxt och 
och samordnad vård och omsorg som 
sysselsättning 
stärker hälsan och ger förutsättningar för ett 
liv i trygghet och oberoende. Det är viktigt 
Ett livaktigt och konkurrenskraftigt 
att den enskilde är delaktig utifrån sina 
näringsliv är en grundläggande förutsättning 
förutsättningar. Den sociala verksamheten 
för sysselsättning och bidrar till hållbar 
ska bistå med insatser när behov finns, det 
utveckling ur flera perspektiv; ekonomiskt, 
vill säga när den enskilde inte har förmåga 
socialt och miljömässigt. Aneby kommun 
att tillgodose behoven genom egen försorg. 
vill arbeta för ett gott företagsklimat. Det 
God omsorg, vård och stöd förutsätter att 
innebär ett aktivt arbete med att skapa 
verksamheten arbetar förebyggande, i 
förutsättningar för de befintliga företagen 
samverkan med andra för att undvika social 
att bedriva sin verksamhet på ett bra och 
och psykisk ohälsa, utslagning och 
konkurrenskraftigt sätt och medverka till att 
inaktivitet. Genom arbete, daglig verksamhet 
underlätta för de företag som vill utveckla 
och annan sysselsättning ska den enskilde 
sina rörelser. 
ges möjlighet till ett meningsfullt liv och till 
 
egen försörjning. Insatserna ska ges så att de 
Ett aktivt arbete ska också bedrivas med att 
stödjer och utvecklar den enskildes förmåga 
möjliggöra för nyetableringar av företag för 
och oberoende samt bidrar till den enskildes 
att stärka tillväxten i kommunen. I det 
möjligheter att leva ett liv i trygghet och 
arbetet krävs framförhållning när det gäller 
frihet. Verksamheten ska förfoga över en 
tillgång till industrimark för exploatering, 
god och mångsidig kompetens och ha 
samt möjligheter att kunna anvisa befintliga 
nödvändiga kunskaper för att kunna ge 
affärs-, kontors- och industrilokaler. 
insatser rättssäkert, med kontinuitet och 
 
utifrån en helhetssyn.  
 
 
 
16 
 


 
 
Ett starkt och framgångsrikt näringsliv är 
Det är också viktigt med alternativa 
grundläggande för kommunens tillväxt och 
sysselsättningar som kan erbjudas människor 
ökar attraktiviteten för kommunen som 
som av ett eller annat skäl står utanför den 
boendeort. Även om Aneby karaktäriseras 
ordinarie arbetsmarknaden. Utsatta grupper 
som en pendlingskommun är sysselsättning i 
löper större risk för ohälsa än de som lever 
hemkommunen av avgörande betydelse för 
under socialt mer gynnsamma förhållanden. 
många vid valet av boendeort. 
Meningsfull sysselsättning bidrar till att 
 
utjämna sådana skillnader. 
Ett tydligt utpekat behov från företagen i 
 
kommunen är tillgång till rätt kompetens 
Kontakter med omvärlden, utbyte av varor 
och arbetskraft med relevant utbildning. Här 
och tjänster med mera, är en självklar del av 
är det viktigt att kommunen är aktiv i 
samhällslivet. En väl fungerande 
matchningen mellan skola och näringsliv 
infrastruktur som underlättar för exempelvis 
och att skolelever på väg ut till 
energieffektiva transporter behövs för att 
arbetsmarknaden får en stor medvetenhet 
säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling. 
kring det lokala näringslivets behov och 
Aneby kommun ska använda sitt inflytande 
möjligheter till framtida arbetstillfällen. 
och de kanaler och forum som finns för att 
Tillverkningsindustrin och de gröna 
påverka och säkerställa kommuninvånarnas 
näringarna dominerar i Aneby kommun, 
tillgång till goda kommunikationer och en 
men det finns också stor 
väl utbyggd infrastruktur i övrigt. 
 
utvecklingspotential inom andra områden.  
Meningsfull och aktiv fritid 
 
Kommande generationers unga 
Kultur och fritid är en stark drivkraft för 
entreprenörer måste uppmärksammas och 
utveckling och lokal demokrati. Föreningar, 
utvecklingskraft och innovationer tas 
bildningsförbund och andra organisationer 
tillvara. Ett tidigt tänk kring 
är viktiga resurser för kommunens samlade 
entreprenörskap i skolan är därför en viktig 
kultur- och fritidsutbud.  
insats. Samverkan mellan skolan och det 
 
lokala näringslivet är mycket värdefullt. 
 
 
 
 
 
 
17 
 


 
 
Kultur är en viktig faktor för gemenskap, 
Biblioteket ska vara en dynamisk och 
trygghet och trivsel. Vi behöver känna igen 
inspirerande mötesplats, som visar nya vägar 
oss, se berättelserna från de som levt före 
till kunskap och som genom fantasi och 
oss och utmanas av nya intryck och 
kreativitet främjar bildning och demokratisk 
konstarter. Kulturarven och konstarterna 
medvetenhet. Biblioteket är ett  
hjälper oss att förstå oss själva och vår 
informations- och evenemangscentrum som 
omvärld och att motverka diskriminering 
ger alla möjlighet till läsande, språk och 
och intolerans. Det behövs gränslösa möten 
kulturarv vilket gör att dess roll kommer att 
mellan proffs och amatörer, mellan gammal 
fortsätta vara stor även i framtiden.  
och ung, mellan olika kulturer och 
En stor bredd i föreningslivet är den 
konstarter.  
viktigaste förutsättningen för att invånare 
 
och besökare ska kunna erbjudas bra 
Dessa gränslösa möten är platsen där olika 
fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. 
perspektiv vävs samman och ger 
Kommunens stöd till föreningslivet är i 
förutsättningar för ett hållbart samhälle och 
många fall en avgörande förutsättning för 
bildar en grund för demokrati. Kultur är en 
att säkerställa den bredden. 
viktig grund för folkhälsa och känslan av 
 
delaktighet. Kulturen ska finnas för alla i 
Ett stort ansvar ligger på såväl kommun som 
hela kommunen och vara tillgänglig för alla 
föreningsliv att tydligt tillgängliggöra 
grupper i samhället.  
information om det utbud av föreningar och 
 
aktiviteter som erbjuds. 
I Aneby erbjuder vi Kulturskola både för 
barn/unga och vuxna. En viktig ingrediens 
Ett starkt miljö- och klimatarbete 
för att vara en attraktiv kommun att vilja 
bosätta sig i. En möjlighet för barn och 
Aneby kommun har under många år arbetat 
ungdomar att tillägna sig fler språk, 
för en hållbar utveckling för kommande 
uttrycksmöjligheter, en meningsfull 
generationer. Arbetet sker i enlighet med 
fritidssysselsättning, och en god grund för 
Agenda 2030 och Parisavtalet. I 
vidare högre studier inom området.  
översiktsplanen finns kommunens energi- 
 
och klimatstrategi. Kommunens egna 
 
verksamheter, bolag och stiftelser arbetar 
18 
 

för att bli miljöcertifierade enligt ISO 
Folkhälsa 
14001. Målsättningen är att hela 
kommunkoncernen ska bli certifierad.  
Alla ska ha tillgång till en jämlik hälsa och 
 
bra livsvillkor genom hela livet. Människor 
Mark- och vattenområdena i kommunen är 
är olika och ska målet kunna nås så måste 
resurser för nuvarande och kommande 
olika arbetssätt och metoder erbjudas. 
generationers möjligheter till ett gott liv. 
Folkhälsoarbetet sker i samverkan med 
Kommunen ska skydda värdefulla mark- och 
andra aktörer, till exempel Region 
vattenområden och säkra möjligheterna för 
Jönköping, andra myndigheter, föreningsliv 
kommande verksamheter och byggnation av 
och civilsamhälle. Det kan till exempel 
lokaler och bostäder på både lämpliga och 
handla om: barn, unga och äldres hälsa och 
attraktiva platser. Att vårda och bevara 
livsvillkor, samhällsplanering och närmiljö, 
natur- och kultur- miljöer är ett sätt att 
medborgarmedverkan och hälso- och 
garantera framtida generationers resurser i 
samhällsekonomi. En aktiv fritid bidrar till 
form av biologisk mångfald och 
god hälsa och livskvalitet. I kommunen 
upplevelsevärden.  Ett exempel är Aneby 
finns värdefulla resurser som bland annat 
kommuns arbete, tillsammans med andra 
närheten till naturen och många olika 
aktörer, på kulturreservatet Åsens by. I 
anläggningar för sport och motion. De flesta 
översiktsplanen redovisar kommunen 
idrottsanläggningar drivs i föreningsregi, 
nuvarande och framtida användning av mark 
vilket är en framgångsfaktor i kommunen, 
och vatten. 
men också en viktig resurs att vårda och 
stödja för fortsatt utveckling. Upplevelse av 
Trygghet och säkerhet 
trygghet och tillit i hemmet, i skolan, på 
jobbet och ute i samhället är ytterligare en 
Samhällsskydd och beredskap är det arbete 
förutsättning för livskvalitet. 
som Aneby kommun gör för att alla 
kommunala verksamheter, stiftelser och 
En hållbar infrastruktur 
bolag ska vara så väl förberedda som möjligt 
när det inträffar en kris. Det kan handla om 
Kommunen ska ha en väl utbyggd, säker och 
påfrestande vädersituationer som till 
hållbar infrastruktur och trafikering. 
exempel stormar, översvämningar med 
Vägarna i kommunen ska ha god standard 
påföljder av elavbrott. Men också om en 
och alla kommuninvånare ska ha tillgång till 
större och mer omfattande händelse som 
kollektivtrafik i någon form och med hög 
hotar att sätta livsviktiga 
turtäthet till och från närliggande städer. 
samhällsfunktioner, så som infrastruktur och 
Aneby kommun ska arbeta aktivt för att 
viss sjukvård ur spel. Krishantering handlar 
bevaka tillgången till befintlig kollektivtrafik 
om vad Aneby kommun inom det 
med pendeltåg, buss och närtrafik och vid 
geografiska området gör när krisen är ett 
behov påverka för utökad trafik. 
faktum. Förutom att rädda liv gäller det att 
 
hålla viktiga samhällsfunktioner i samhället 
Säker och stabil el- och bredbands-
igång och att begränsa skador på egendom 
försörjning är förutsättningar för tillväxt 
och miljö. Aneby kommun jobbar 
och utveckling i hela kommunen. Med 
kontinuerligt med att stärka det interna 
tillgång till modern informationsteknik med 
skyddet så att Aneby kommun kan vara en 
bästa möjliga standard ökar tillgängligheten 
säker plats att arbeta och bo i. 
och närheten till omvärlden för alla, både 
 
medborgare och näringsliv.  
 
19 
 

Bildkällor 
Bild 1 (framsida fåglar lyfter över sjö) 
Foto Helena Andersson 
 
Bild 2 (sida 4 Skärsjön i Aneby) 
Foto mostphotos.se /Carme-Lucy 
  
Bild 3 (sida 7 Översikt Aneby samhälle) 
Foto Aneby kommun /NÖ 
 
Bild 4 (sida 9 Träd och skyltar i centrum av 
Aneby) 
Foto Aneby kommun 
 
Bild 5 (sida 11 Händer som formar ett hjärta) 
Foto mostphotos.se /Sergey Nivens 
 
Bild 6 (sida 14 Globala målen för hållbar 
utveckling) 
Bild www.regeringen.se/regeringens-
politik/globala-malen-och-agenda-2030/ikoner/ 
 
Bild 7 (sida 17 Stalpets vattenfall) 
Foto mostphotos.se /Lars-Olof Rosell 
 
Bild 8 (sida 18 Böcker och jordglob) 
Foto mostphotos.se /Aleksandr Kichigin 
 
Figurer sidor 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 
Bild Aneby kommun kommunikationsteam 
20