Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Begäran om styrelseledamöters namn'.
ÅRSREDOVISNING
2018
1

2

ÅRSREDOVISNING
2018
3

 
INNEHÅLL| ÅRSREDOVISNING 2018 
Innehåll 

GD har ordet 


Resultatredovisning 

2.1 
Vårt uppdrag  
10 
2.2 
Totalförsvaret – en del av vårt förändrade uppdrag 
11 
2.3 
Särskilda händelser 
12 
2.4 
Året i siffror 
13 
2.5 
Resultatet i korthet 
14 
2.6 
Förvaltningsverksamhet 
15 
 
     Ekonomiskt resultat av förvaltningsverksamhet 
21 
 
     Redovisning av prestationer för förvaltningsverksamheten  
22 
2.7 
Uppdragsverksamhet 
27 
 
     Ekonomiskt resultat av uppdragsverksamhet 
28 
 
     Redovisning av prestationer för uppdragsverksamhet 
29 
2.8 
Avyttringsverksamhet 
31 
 
     Ekonomiskt resultat av avyttringsverksamhet 
32 
 
     Redovisning av prestationer för avyttringsverksamhet 
33 
2.9 
Samverkan med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära 
37 
synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde  
2.10 
Nationella miljökvalitetsmål 
40 
 
     God bebyggd miljö 
42 
 
     Begränsad klimatpåverkan – avveckling uppvärmning fossilt bränsle, 
42 
     koldioxidutsläpp resor och transporter 
 
     Levande skogar – grön infrastruktur inom skogs- och markförvaltning 
43 
 
     Övriga nationella miljökvalitetsmål – PFAS, drivmedelsläckage F21 Luleå 
44 
 
     Agenda 2030 
44 
2.11 
Arkitektur, formgivning och design 
45 
2.12 
Redovisning av kompetensförsörjning 
46 
2.13 
Redovisning av sjukfrånvaro  
48 
FORTIFIKATIONSVERKET 
4

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|INNEHÅLL 
 
 
 
2.14 
Återrapportering av nyckeltal 
49 

Finansiell redovisning 
53 
3.1 
Resultaträkning 
54 
3.2 
Balansräkning 
55 
3.3 
Anslagsredovisning 
57 
3.4 
Finansieringsanalys 
58 

Til äggsupplysningar och noter 
61 

Sammanställning av väsentliga uppgifter från resultaträkning, 
74 
balansräkning och anslagsredovisning 

Förordning om intern styrning och kontroll (FISK)  
75 

Årsredovisningens undertecknande 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På framsidan ses Ida Hamelius, förvaltare i region mitt, på garnisonen i Uppsala. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
5


 
1. GD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2018 
1. GD har ordet 
Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste någonsin. Skogsbränder rasade över hela Sverige och 
Fortifikationsverket hamnade i blickfånget när 3 700 hektar på Älvdalens skjutfält brann. Intervjuer genomförs 
inför brandbevakningen som under månader krävde stora materiella och personella resurser. 

Ökad takt under 2018 
utmanande. Vi behöver stärka oss på flera fronter 
för att leva upp till kundernas krav, inte minst när 
det gäller kompetensförsörjning då många av 
Året präglas av högt tempo och förberedelser 
våra medarbetare närmar sig pension. 
inför ytterligare ökning under 2019. Försvars-
sektorns omställning till nytt säkerhetsläge leder 
För mig har högsta prioritet varit att lära känna 
till de högsta investeringarna på många år, 
medarbetare, verksamhet och kunder. Bilden 
intensiv byggverksamhet, fler strategiska förvärv 
som växer fram är att vi har en hel del att ta tag i, 
och större efterfrågan på fortifikatorisk 
förbättra och genomföra. Mycket görs, men det 
kompetens. Vårt arbete med totalförsvaret har 
finns mycket kvar att göra. Jag kan också 
under året fått en god start och blir framöver en 
konstatera att vi på många sätt kan vara stolta 
central del i vår utveckling. Några av årets 
över vår verksamhet och att förutsättningarna 
höjdpunkter är första spadtaget för den nya 
finns för att lyfta oss till nästa nivå.  
garnisonen på Gotland och slutförandet av om- 
och tillbyggnationer på Skaraborgs flygflottilj i 
Mer effektiva 
Digitaliserad SUA-ansökan har lett till kortare 
Såtenäs.  
handläggningstid och därmed förutsättning för 
Fortifikationsverkets utveckling fortsätter på 
tidigare start av investeringsprojekt. Strategiska 
inslagen väg mot ökad försvarsförmåga, 
fastighetsplaner i digital form gör det lättare att 
strategiskt fastighetsägarskap och hållbar 
få full kontroll över vårt bestånd. Nytt arbetssätt 
förvaltning. Stafettpinnen från min företrädare är 
med upphandlare tidigt in i planeringen av nya 
tagen och växlingen blev flygande. Omvärlden 
projekt har kortat ledtider för upphandling.  
förändras snabbt och gör vårt uppdrag  
FORTIFIKATIONSVERKET 
6 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|1. GD HAR ORDET 
 
Mer hållbara 
Mer nöjda 
Vi är fortsatt miljö- och kvalitetscertifierade och 
Svarsfrekvensen på den årliga medarbetar-
energieffektiviseringar har uppnåtts via metoder 
undersökningen har ökat och medarbetarindex 
för smartare prioritering av identifierade 
går upp för andra året i rad, vilket visar en positiv 
åtgärder. Inom ramen för belysningsutmaningen 
trend. Vi har rekryterat en utbildningsansvarig 
fortsätter vi att konvertera konventionell 
och satsar på intern och extern kompetens-
belysning till LED. Vi minskar energianvändning 
utveckling, bland annat i form av chefsutbildning 
och spar pengar samtidigt som belysningen 
i samverkan med Statens fastighetsverk. Som en 
förbättras. 
viktig del i kompetensförsörjningen arbetar vi 
intensivt med rekrytering och introduktion av ny 
Fossila bränslen fasas ut enligt plan och under 
personal. 
2018 har drygt 20 investeringsprojekt arbetat i 
linje med det svenska miljöklassningssystemet 
Mer beredda 
Miljöbyggnad. Fortsatt fokus på att avhjälpa 
Sommarens torka och den stora skogsbranden på 
PFAS-föroreningar har lett till värdefulla 
vår mark i Älvdalen har gett oss värdefulla 
samarbeten med goda resultat, vilket är både 
erfarenheter och en skjuts i arbetet med vår 
lovande och nödvändigt inför 2019.  
krisberedskap som nu intensifieras. Säkerhet och 
sekretess är högt prioriterat och vi rustar oss 
inför kraven i den nya säkerhetsskyddslagen. 
Utan delaktiga och professionella medarbetare är 
inget av det jag nämnt möjligt. Jag är imponerad 
och tacksam över det engagemang jag möter.  
Det tillsammans med goda samarbeten med 
kunder, myndigheter och andra aktörer gör att 
jag med tillförsikt ser fram emot ett intensivt 
2019, då vi fortsatt och med ökat tempo ska bidra 
till försvarsförmåga, totalförsvar och 
samhällsberedskap. 
 
Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör 
April 2018 tillträdde Maria Bredberg Petterson 
som generaldirektör för Fortifikationsverket. 

 
Högsta prioritet var att snabbt lära känna 
medarbetare, verksamhet och kunder. Här vid 
förberedelserna inför garnisonens dag på 
Revingehed tillsammans med Niclas Olofsson, 
fastighetstekniker på Fortifikationsverket.  

 
FORTIFIKATIONSVERKET 
7


8


Resultatredovisning
9


 
2.1 VÅRT UPPDRAG ÅRSREDOVISNING 2018 
2.1 Vårt uppdrag 
Vår verksamhet 
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges fastigheter för försvarsändamål. Vårt huvuduppdrag är att 
leverera väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för försvarssektorns behov och att utveckla den 
fortifikatoriska kompetensen för hela samhällets behov. På så sätt bidrar vi till landets försvarsförmåga och 
samhällsberedskap. 
Fortifikationsverket äger regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, 
hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på. Vi är cirka 640 
anställda och vårt fastighetsbestånd sträcker sig från Treriksröset i norr till Ystad i söder – vi finns där 
Försvarsmakten finns. 
 
Organisation 2018 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
10


 
ÅRSREDOVISNING 2018 
2.2 TOTALFÖRSVAR – EN DEL AV VÅRT FÖRÄNDRADE UPPDRAG 
 
2.2 Totalförsvar – en 
Krigsplacering 
Fortifikationsverket har i enlighet med 
del av vårt förändrade  regeringens uppdrag genomfört ett arbete med 
syfte att förbereda för och genomföra 
uppdrag 
krigsplacering av personal. Under november 
2018 skickades krigsplaceringsorders ut till 
Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats 
berörd personal.  
i Sveriges närområde. Genom en serie beslut 
Ledning och styrning i beredskap 
bygger Sverige nu upp ett nytt totalförsvar. Det är 
Fortifikationsverket beslutade under året en 
nödvändigt att anpassa Fortifikationsverkets 
struktur för verkets beredskapsorganisation. 
verksamhet till ett läge utifrån totalförsvars-
tanken, där verket med bibehållen förmåga 
Organisationen följer det upplägg som är vanligt i 
svarar upp mot kraven från våra kunder och 
många andra myndigheter, exempelvis 
samhället i övrigt, även i en krissituation eller vid 
Försvarsmakten, Polisen och Landstingen. 
höjd beredskap. Fortifikationsverket har under 
året genomfört ett arbete med syftet att utreda, 
Materiel och resurser 
förbereda och återstarta en totalförsvars-
Vidare har verket utrett förutsättningar för hur 
planering genom:   
beredskapsorganisationen kan försörjas med 
materiel och övriga resurser. I arbetet har även 
  Krigsplacering av personal 
ingått att beakta försörjning av förnödenheter 
  Översyn av ledningsstruktur, organisation 
och logistiska lösningar. 
och befogenheter vid höjd beredskap eller 
 
annan kris 
  Resurs och materielförsörjning 
 
 
Arbete med Försvarsmaktens beredskapskrav 
och hur de ska omsättas i operativ verksamhet 
pågår. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
11


 
2.3 SÄRSKILDA HÄNDELSER ÅRSREDOVISNING 2018 
2.3 Särskilda 
  Projektorganisationen på plats har 
bemannats av egen personal, entreprenörer 
händelser 
samt 37 behovsanställda 
En intern uppföljning av Fortifikationsverkets 
Bränder sommaren 2018 
agerande i samband med branden på Älvdalens 
skjutfält pågår. Oavsett resultatet av 
Den stora branden på Älvdalens skjutfält 
uppföljningen så visade händelsen tydligt på 
Den stora branden på Älvdalens skjutfält startade 
behovet av att stärka och intensifiera arbetet med 
den 12 juli. För att klara samordning kring den 
krisberedskap, utbildning, utrustning och övning. 
här och andra bränder på våra marker gick vi den    
17 juli upp i stabsläge, vilket innebar att vår 
Flera bränder på Fortifikationsverkets mark 
krisledningsstab övervakade och styrde arbetet 
Fortifikationsverket har under perioden haft 
med bränderna. 
mindre bränder och genomfört brandbevakning 
på fler platser bland annat Eksjö, Villingsberg, 
Räddningstjänsten ansvarade för och arbetade 
Kusträsk och Myttinge. 
med att bekämpa den stora branden fram till dess 
att ansvaret för brandbevakning och 
Foderbrist som följd av extrem värme och 
eftersläckning kunde lämnas över till 
torka 
Fortifikationsverket som markägare. 
Den torra sommaren skapade problem för 
Fortifikationsverket har som stor markägare 
Sveriges lantbrukare som inte hade tillräckligt 
erfarenhet av brandbevakning och eftersläckning, 
med foder till sina djur. Fortifikationsverket fick 
dock inte efter en så omfattande brand som den 
en förfrågan från Jordbruksdepartementet om att 
på Älvdalens skjutfält.  
bidra med foder.  Vi gjorde en bedömning av vilka 
ytor som kunde vara lämpliga att slå/beta, bland 
  3 700 hektar mark har brunnit på Älvdalens 
annat tecknades nyttjanderättsavtal för att 
skjutfält. Begränsningslinjen var cirka         
skörda hö på del av Mästocka övnings- och 
37 kilometer. Hela Älvdalens skjutfält är     
skjutfält samt Häradsskjutfält. All upplåtelse 
54 000 hektar stort 
krävde godkännande av Försvarsmakten och vid 
  Säkerheten har hela tiden varit mycket viktig 
inplanerade övningar eller annan verksamhet på 
då en stor del av ytan är ett målområde med 
mark som var efterfrågad till bete, tillgodosåg vi 
oexploderad ammunition (OXA) 
försvarets behov av mark i första hand. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
12


2.4 ÅRET I SIFFROR   ÅRSREDOVISNING 2018
INTÄKTER
3 367
miljoner kronor
(3 256 Mkr)
ENERGI-
INVESTERINGS-
ANVÄNDNING
UTGIFTER
398
2 206
GWh
miljoner kronor
(372 GWh)
(1 327 Mkr)
2018
ÅRET I SIFFROR
BRUTTOAREA
ÅRSARBETSKRAFTER
(uthyrningsbar)
609
3 311 358
(604)
m2
(3 278 327 m2)
BOKFÖRT VÄRDE 
FASTIGHETER
10 997
miljoner kronor
(10 359 Mkr)
FORTIFIKATIONSVERKET
13

 
2.5 RESULTATET I KORTHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
2.5 Resultatet i korthet 
Total omsättning 3,4 miljarder 
Större delen 2,3 miljarder härrör sig från Förvaltningsverksamheten, varav uthyrning till kunder med 
upplåtelseavtal enligt verkets hyresmodell uppgår till 2 miljarder kronor. Uppdragsverksamheten har under 
året genererat intäkter på 888 miljoner, varav största delen, 595 miljoner kronor avser införhyrningar av 
lokaler med mera till Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV). 
Försäljning av fastigheter 131,7 miljoner 
Verksamheten avyttring har genererat intäkter för 155,1 miljoner varav 131,7 avser fastighetsförsäljningar. 
Resterande intäkter är huvudsakligen ersättning för återställande och sanering 22,1 miljoner kronor. 
Resultat 154 miljoner 
Resultatet är 54,0 miljoner lägre än budget. Resultatet för Förvaltningsverksamheten är 45,5 miljoner lägre, 
resultatet för Uppdragsverksamheten är 4,5 miljoner lägre och resultatet för Avyttringsverksamheten är   
4,0 miljoner lägre. 
Verksamhet 
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
  
(enl regleringsbrev) 
  
  
Förvaltning 
  
  
  
Intäkter 
2 339 206 
2 323 762 
2 369 572 
Kostnader 
-2 217 384 
-2 247 436 
-2 247 728 
Resultat  
121 822 
76 326 
121 844 
 
 
 
 
Uppdrag 
  
  
  
Intäkter 
791 030 
887 636 
819 566 
Kostnader 
-778 368 
-879 448 
-818 179 
Resultat 
12 662 
8 188 
1 387 
 
 
 
 
Avyttring 
  
  
  
Intäkter 
193 625 
155 057 
67 235 
Kostnader1 
-119 814 
-85 298 
-66 352 
Resultat 
73 811 
69 759 
883 
Total 
208 295 
154 273 
124 114 
 
Avkastning 98,4 Mkr (f å 110,8 Mkr) och överskott av försäljningar 103,7 Mkr (f å 1,5 Mkr) levereras till 
statens centralkonto. 
1 Av de budgeterade kostnaderna avser 61,5 Mkr avveckling av anläggningar och övnings- och skjutfält, vilka finansieras 
med balanserade medel enligt regeringsbeslut. I utfallet ingår 59,5 Mkr för avveckling finansierad med balanserade medel. 

 
FORTIFIKATIONSVERKET 
14


Förvaltningsverksamhet
15

 
2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
2.6 
Strategiska fastighetsplaner 
Under året har strategiska fastighetsplaner i 
digital version tagits fram för Umeå, Eksjö, 
Förvaltningsverksamhet 
Ränneslätt, Skredsvik samt Linköping. Parallellt 
med detta arbete har metod och systemstöd 
Fortifikationsverket har ett varierat 
utvecklats för att kunna genomföra och 
fastighetsbestånd och tar hand om allt från 
kontorslokaler, verkstäder och enkla kallförråd 
presentera resultatet i en digital miljö. 
till flygfält, berganläggningar, stora skjutfält och 
IT-säkerhet 
teknikintensiva byggnader. Vi ansvarar också för 
Under året har IT-säkerheten stärkts bland annat 
olika nyttjanderätter för till exempel jordbruk, 
genom utökat skydd gällande autentisering och 
jakt och fiske. En viktig del av vår förvaltnings-
kryptering. Utöver det har olika typer av 
verksamhet är löpande drift och underhåll av 
säkerhetsfunktioner införts som ger förstärkt 
mark, byggnader och försvarsanläggningar. Vi 
skydd för infrastrukturen. Vi har fortsatt arbetet 
förvaltar också ett stort antal byggnader som är 
med att se över säkerheten i lokala 
klassade som statliga byggnadsminnen. 
byggnadsautomationssystem. 
I enlighet med regleringsbrevet ska 
Fortifikationsverket tillhandahålla 
Kundserviceprojektet 
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, 
Utifrån resultatet från NKI-mätningen 2017 som 
mark och anläggningar åt sina hyresgäster och 
gav ett sänkt resultat med 2 enheter från 
uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. 
föregående mätning, fattade ledningen beslut om 
Nedan rapporterar vi om de förändringar vi 
att ett mer omfattade arbete behöver göras. Detta 
genomfört i förvaltningsverksamheten under året 
resulterade i kundserviceprojektet som sträcker 
i syfte att tillgodo se våra kunders behov. 
sig fram till 2020 med målet att öka och sedan 
behålla ett förbättrat resultat. 
Drift 
Kundserviceprojektet består av flera delprojekt 
Under 2018 har arbetet fortsatt utifrån den 
med mål att förbättra kommunikationen mellan 
beslutade driftstrategin med bland annat 
oss och våra kunder.  
utveckling av driften inom väg, mark och park. Vi 
har fortfarande regionala skillnader i arbetssätt 
Översyn hyresmodel  
vilket vi under året försökt ensa bland annat 
Under första kvartalet 2018 tecknades en 
genom utbildningsinsatser. Försvarsmaktens 
överenskommelse mellan Försvarsmakten, 
ökande verksamhet medför att kostnaderna för 
Försvarets materielverk (FMV) och 
driften ökar i snabbare takt än intäkterna i hyran 
Fortifikationsverket. Den ger en inriktning för en 
och ett arbete har initierats under året för att 
översyn av hyresmodellen med ökat fokus mot 
skriva om alla upplåtelseavtal inför 2020.  
mer långsiktighet och minskad administration. 
Överenskommelsen ger också i sin inriktning att 
Underhål  
delöverenskommelserna Vidmakthållande, 
Under 2018 fortsatte arbetet med att 
Anskaffning, Avveckling/avyttring samt Fast och 
implementera och vidareutveckla vårt arbetssätt 
lös egendom (gränsdragningslista) ses över.  
i underhållsmodulen i vårt fastighetsstödsystem 
med möjlighet att registrera underhållsåtgärder 
Nya kundsamarbeten 2018 
via app i samband med pågående underhålls-
Intresset för Fortifikationsverkets verksamhet 
besiktningar, ett arbete som påbörjades 2017. 
från myndigheter som idag inte är kunder hos oss 
Syftet med att underhållsbesiktiga och utföra 
fortsätter växa och nya kunder har tillkommit 
egenkontroller av beståndet är att kunna 
under året. 
sammanställa beståndets status och få en bättre 
 
långsiktig underhållsplanering. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
16


 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 
 

Digitalisering 
vidtagna åtgärder resulterat i att standardkraven 
Under året har informationskartläggnings-
var uppfyllda till en acceptabel nivå och nya 
projektet avslutats och ett förberedande arbete 
certifikat kunde utfärdas.  
inför byte av fastighetssystem pågått. Ett nytt 
stödsystem för hantering av analoga ritningar har 
Upphandling och inköp 
tagits fram. Det har även införts elektronisk 
Genom upphandlarnas deltagande i planering för 
signering av interna beslut om kostnads-
nya projekt har ledtider i upphandlingsprocessen 
bedömningar och investeringsavtal, vilket 
kunnat minskas. Strukturen för kategoristyrning 
tidigare skett med signaturer på papper.  
är på plats och nya funktioner för att underlätta 
beställningar i driftorganisationen har införts, 
Den verksamhet Fortifikationsverket bedriver 
bland annat genom att inköpsordrar kan utföras i 
innebär att det ofta finns behov av att skydda 
mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner. 
sekretessbelagda uppgifter i samband med 
upphandling, så kallad Säkerhetsskyddad 
Upphandling kol ektivavtalsenliga vil kor 
upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). 
Återrapportering enligt regleringsbrevet. 
Införandet av digitaliserad SUA-ansökan har 
minskat handläggningstiden vilket i sin tur gör 
Under året har implementering av villkor i avtal 
att investeringsprojekt som kräver SUA kan 
initierats utifrån en riskvärdering där exempelvis 
komma igång tidigare. 
det upphandlade avtalet för bemanningstjänster 
innehåller tydliga krav på sunda arbets-
Ledningssystem och processutveckling 
förhållanden motsvarande kollektivavtalsnivåer. 
Under våren 2018 genomfördes certifiering av 
Inom byggentreprenader underlättas 
Fortifikationsverkets ledningssystem för kvalitet 
Fortifikationsverkets arbete med att motverka 
och miljö i enlighet med de nya utgåvorna av 
osund konkurrens och osunda arbetsvillkor 
standarderna ISO 9001:2015 och                         
genom att en mycket stor andel av 
ISO 14001:2015. I augusti genomfördes en 
upphandlingen är säkerhetsskyddad upphandling 
uppföljande certifieringsrevision och 
med registerkontroll av all personal som får 
certifieringsorganet gjorde då bedömningen att 
användas i entreprenaden. 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
17

 
2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
Energianvändningen 
Arbetet med att ersätta gamla tekniska 
energikrävande installationer med ny och 
Återrapportering. Enligt regeringsuppdraget 
betydligt mer energieffektiv utrustning pågår 
(N2014/2509/E) ska Fortifikationsverket 
genom det fortlöpande underhållsarbete som 
genomföra åtgärder som minskar energi-
genomförs i hela verket.  
användningen i våra byggnader med sammanlagt 
11 006 MWh fram till den 31 december 2020. 
Fortifikationsverkets arbete med att effektivisera 
energianvändningen och fasa ut fossila bränslen 
 
har fortsatt och målsättningen är att reducera 
både våra energikostnader och miljöpåverkan 
År 
Energi GWh  Yta BTA-varm 
från energianvändningen. 
2013 
388,4 
2 165 000  (179 kWh/m2) 
2014 
385,2 
2 165 000  (178 kWh/m2) 
Särskilda medel för energiåtgärder 
Under året beslutades att tillföra extra medel för 
2015 
369,2 
2 165 000  (171 kWh/m2) 
att tidigarelägga de energieffektiviserings-
2016 
373 
2 200 000  (170 kWh/m2) 
åtgärder som var upptagna i den 6 åriga 
2017 
371,6 
2 380 000  (156 kWh/m2)1 
underhålls- och investeringsplanen. Syftet är att 
2018 
397,9 
2 383 000 (167 kWh/m2) 
öka effektiviseringstakten. Ett tjugotal åtgärder, 
1 Beräkning av yta BTA-varm för 2017 är inte fullt ut 
totalt 24,7 miljoner, som beräknas ge en 
jämförbara mot tidigare år 
betydande årlig energiminskning har beslutats. 
 
Under året har underhållsbesiktningarna 
Energianvändningen totalt sätt har ökat i 
systematiserats via systemverktyget 
jämförelse med föregående år på grund av: 
Underhållsmodulen i 3L pro. Systemverktyget ger 
ett strukturerat sätt att registrera och 
 
ökad verksamhet hos kunden, med bland 
dokumentera åtgärder vilket har förbättrat 
annat återinförandet av värnplikt där man 
möjligheten att prioritera bland de energi-
räknat med en årlig utbildningsvolym på     
effektiviseringar som identifierats.  
ca 4 000 personer 
 
särmätning av fastighetsenergi och 
Belysningsutmaningen 
verksamhetsenergi inte helt är uppdaterat, 
Energiarbetet har under året bland annat skett 
vilket innebär att när verksamhetens behov 
genom projektet ”Belysningsutmaningen” som 
av energi ökar, så ökar även fastighets-
syftat till att minska elenergianvändningen för 
energin  
belysning. 
 
ökad energianvändning till följd av pågående 
Även om Belysningsutmaningen officiellt har 
entreprenader som inte kan särredovisas och 
avslutats i Sverige, har Fortifikationsverket 
avräknas från fastighetsenergin 
fortsatt att arbeta med att konvertera 
Nyckeltalsvärden för energianvändningen har 
konventionell belysning till LED samt förbättra 
ökat i förhållande till föregående år till följd av 
reglermöjligheterna i belysningssystemet. 
den ökade energianvändningen samt på grund av 
Arbetet med belysning medför dels att vi minskar 
felaktiga värden i underlaget för 2017 och att 
vår energianvändning, dels att vi i många fall 
beräkningen av yta BTA-varm för 2017 inte är 
förbättrar belysningen i de byggnader där vi 
fullt ut jämförbara mot tidigare år, eftersom 
genomför konverteringen och spar pengar på 
tillkommande byggnadsareor har lagts till sent på 
underhåll. 
året innan ytorna genererat någon energianvänd-
 
ning.  Nyckeltalsvärdet för energianvändningen 
har fortsatt sjunkande trend i jämförelse med 
 
basår 2013, där föregående års värden är 
 
 
avvikande från trenden. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
18


 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 
 

Ökade investeringar 
Etablering Gotland 
Investeringsverksamheten ökar i takt med att 
Fortifikationsverket fortsätter arbetet med 
kundernas behov ökar och liksom investerings-
etableringen för den 18 Stridsgruppen på 
verksamheten i övrigt, ökar även behovet av 
Gotland. Under 2018 har bland annat följande 
strategiska förvärv för att säkra våra kunders 
gjorts:  
verksamhet. Vi ser även en ökad aktivitet av 
utredningsarbeten i tidiga skeden, vilket är fasen 
 
Under våren startades infrastrukturetappen 
innan beslut om investering tas. Processen för 
(el- och vattenförsörjning samt vägar, planer 
arbetet i det tidiga skedet har börjat ses över 
och uppställningsytor) 
under hösten för att få den mer effektiv. 
 
Uppförandet av vaktlokalen, el- och VA-
Processen kräver ett nära samarbete internt i 
anläggningen samt skärmtak och 
Fortifikationsverket men också med kunderna. 
plutonsförråd har slutförts 
 
Entreprenadarbeten för HUS-etappen har 
startats upp under senhösten 
Projektet beräknas vara färdigställt vid årsskiftet 
2020/2021. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
19

 
2.6 FÖRVALTNINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
Om- och til byggd helikopterhangar i Luleå 
Ombyggnad rul bana och ny flottiljväg 
I samband med Försvarsmaktens införande av 
Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs 
nya Helikopter 14 NH90, beslutades att nio 
Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs och 
Helikopter 14 ska vara placerade vid Kallax 
här finns krigsförband både vad gäller JAS 39 
Luleå, Norrbottens Flygflottilj F21. Detta innebar 
Gripen och transport- och specialflyg. Det är en 
en utökning av antalet helikoptrar, utökad 
flitigt använd flygplats vilket ställer höga krav på 
flygverksamhet, utökad flygunderhålls-
en välkoordinerad byggprocess. 
verksamhet och en utökning av personalstyrkan, 
Under hösten 2017 påbörjade 
vilket ledde till behov av nya anpassade lokaler. 
Fortifikationsverket arbetet med utbyte av 
En om- och tillbyggnad ska anpassa den befintliga 
rullbana 01/19 i sin helhet samt breddning av 
Hangar 86 till det nya helikoptersystemet. 
den samma. Vidare utfördes samtidigt byte av 
Sammanfattat omfattar om- och 
bankantljus, förlängning av inflygningslinjen i 
tillbyggnadsprojektet:  
norr såväl som i söder samt utbyggnad av det 
instrumentella landningssystemet (ILS).  
 
Cirka 15 000 m2 markytor berörs av nya 
kör- och parkeringsytor och grundläggning  
Arbetet besiktigades med godkänt resultat i 
 
Tillbyggnadsarea ca 3 700 m2 och 
november 2018. I samband med ovanstående 
ombyggnadsarea ca 8 000 m2 
arbeten byggdes även en ny flottiljväg för att 
 
Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av 
säkerställa hinderfriheten vid banan i norr. 
ny tillsynshall, om- och tillbyggnad av 
Flottiljvägen kommer att få sitt sista lager av 
hangar, personal- och kontorsutrymmen i 
asfalt under våren 2019. 
befintlig byggnad samt utvändiga byggnader 
 
för containeruppställningsplatser, skärmtak 
och sophus 
 
Ombyggnation och anpassning av de 
tekniska installationerna som försörjer 
byggnad och verksamhet 
Fortifikationsverkets och FMVs entreprenader 
startade under sommaren 2017 och går mot sitt 
färdigställande där helikopterverksamheten 
bedöms kunna tas i bruk i de tillbyggda delarna 
under första kvartalet 2019. 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
20

 
ÅRSREDOVISNING 2018
2.6.1 EKONOMISKT RESULTAT AV FÖRVALTNINGSVERKSAMHET  
 
2.6.1 Ekonomiskt resultat av 
förvaltningsverksamhet 
Intäkter och kostnader (tkr) 
  
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
  
enl regleringsbrev 
  
  
  
Intäkter 
2 339 207 
2 323 762 
2 369 572 
2 297 482 
Kostnader 
-2 217 383 
-2 247 436 
-2 247 728 
-2 195 799 
Resultat  
121 824 
76 326 
121 844 
101 683 
 
Resultatet blev 45,5 Mkr lägre än beräknat. 
Större delen av kostnadsökningen avser 
Intäkterna blev 15,4 Mkr lägre och kostnaderna 
underhåll, 59 Mkr. Kostnaderna för avhjälpande 
30,1 Mkr högre. 
underhåll blev 27 Mkr högre. Den ökade 
verksamheten hos Försvarsmakten medför hög 
Intäktsförändringen jämfört med budget 
belastning på lokaler och anläggningar, vilket har 
fördelas på: 
medfört högre kostnader än beräknat för 
  Lägre intäkter för direktavskrivna 
avhjälpande underhåll.  
anläggningar (36,4 Mkr) 
  Högre hyresersättning (21,7 Mkr), varav 
Kostnaderna för planerat underhåll blev 32 Mkr 
15 Mkr för reglerbar media 
högre än budget. Del av ökningen avser åtgärder 
  Lägre intäkter för skogsbruk (10,5 Mkr) 
som är budgeterade som investeringar men där 
  Högre intäkter för räntor och övriga 
man vid genomförandet beslutat att åtgärderna 
ersättningar (9,8 Mkr) 
ska redovisas som planerat underhåll. 
Kostnadsförändringen jämfört med 
Kostnaderna för tillsyn och skötsel med flera 
budget fördelas på: 
driftåtgärder blev 12 Mkr högre än planerat. 
  Lägre kostnader för direktavskrivna 
Ökningen beror huvudsakligen på högre 
kostnaderna för snöröjning i norra Sverige. 
anläggningar (36,4 Mkr) 
  Högre kostnader för förvaltning av 
Kostnaderna för administration blev 16 Mkr lägre 
fastigheter (68,8 Mkr). Av ökningen 
än planerat, varav större delen av avvikelsen 
avser reglerbar media 15 Mkr 
beror på mindre utnyttjande av konsulter än 
  Lägre kostnader för skogsbruk (1,6 Mkr) 
beräknat.  
  Lägre kostnader för räntor och 
avskrivningar (0,7 Mkr) 
Ökad investeringsverksamhet har medfört lägre 
kostnader för förvaltning av fastigheter (10 Mkr). 
Kostnader för förvaltning av fastigheter 
Arbete som utförs på investeringsprojekt 
I budgeten ligger kostnader för planerad 
redovisas som utgift på investeringsprojektet.  
förvaltning av fastigheter med 1,4 miljarder. 
Kostnaderna blev 68,8 Mkr högre (4,8 %). Cirka 
Kostnaderna för förvaltning av fastigheter som 
15 Mkr avser ökade kostnader för media och där 
hyrs ut till kunder utanför försvarssektorn blev   
kostnaderna motsvaras till största delen av 
5 Mkr lägre än planerat. 
intäkter. I utfallet ingår oförutsedda kostnader 
för branden i Älvdalen med 17 Mkr. 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
21

 
2.6.2 REDOVISNING AV PRESTATIONER FÖR FÖRVALTNINGSVERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 
2018 
2.6.2 Redovisning av prestationer för 
förvaltningsverksamhet
Drift och planerat underhåll  
Drift 
Av förvaltningsverksamhetens kostnader på         
Driftkostnaderna omfattar tillsyn och skötsel, 
2 247 Mkr (f å 2 248 Mkr) är drygt hälften 
administration av fastigheter, vård av fordon med 
kostnader för drift och underhåll, 1 175 Mkr       
mera. I redovisade kostnader ingår även 
(f å 1 137 Mkr). Kostnaderna för drift och 
kostnader för förvaltning av objekt som är under 
underhåll redovisas som prestationer, se nedan. 
försäljning samt kostnader för media. 
Kostnader inom förvaltningsverksamheten som 
Mediakostnaderna delas upp i ”reglerbar media” 
inte redovisas som prestationer är kapital-
och försörjningsmedia. Reglerbar media utgörs 
kostnader, kostnader för administration, 
av värme, vatten, el, gas, kyla och bränsle. Med 
kostnader för uthyrning av lokaler till hyres-
försörjningsmedia avses infrastruktur för 
gäster utanför försvarssektorn, kostnader för 
mottagning, produktion, distribution och 
förvaltning av skog samt kostnader för branden i 
efterbehandling av media. 
Älvdalen sommaren 2018. 
Kostnader för drift inklusive media (tkr) 
Utfall  

Utfall  

Utfall 

  
2018 
  
2017 
  
2016 
  
Tillsyn och skötsel 
235 202 
28,5 
211 696 
27,4 
208 060 
28,6 
Övriga driftkostnader 
29 417 
3,6 
31 996 
4,1 
17 839 
2,4 
Drift av uppsagda objekt 
2 990 
0,3 
2 342 
0,3 
2 287 
0,3 
Summa drift 
267 609 
  
246 034 
  
228 186 
  
Reglerbar media 
429 162 
52,0 
396 645 
51,4 
374 080 
51,4 
Försörjningsmedia 
128 680 
15,6 
128 822 
16,8 
125 654 
17,3 
Summa media 
557 842 
  
525 467 
  
499 734 
  
Totalsumma 
825 451 
100 
771 501 
100 
727 920 
100 
 
Under 2017 ökade kostnaderna för drift med  
Under 2017 ökade kostnaderna för media jämfört 
17,8 Mkr jämfört med år 2016. Nybyggnation och 
med år 2016 med 25,7 Mkr på grund av höjd 
ökad verksamhet hos kunderna medförde ökade 
energiskatt på el från 1 juni 2017 men även på 
kostnader för tillsyn och skötsel, vård av fordon 
grund av högre fasta och rörliga nätavgifter. 
samt administration av fastigheter. Under 2018 
Under 2018 har kostnaderna ökat med 
har kostnaderna ökat med ytterligare 21,4 Mkr. 
ytterligare 32,4 Mkr. Kostnaderna för el har ökat 
Kostnaderna för tillsyn och skötsel har ökat 
ytterligare. Ökningen beror på ökad förbrukning, 
ytterligare (23,3 Mkr) på grund av fortsatt ökad 
högre elpriser och högre energiskatt. 
verksamhet hos kunderna.  
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
22

 
ÅRSREDOVISNING 2018
2.6.2 REDOVISNING AV PRESTATIONER FÖR 
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET  
 

Kostnader för planerat underhåll fördelat på objektstyp (tkr) 
  
Utfall 

Utfall 

Utfall 

  
2018 
  
2017 
  
2016 
  
Byggnader 
216 752 
62,0 
244 523 
66,8 
259 991 
63,6 
Befästningar 
86 233 
24,7 
75 150 
20,5 
83 202 
20,4 
Vägar och planer 
30 255 
8,7 
31 052 
8,5 
48 422 
11,9 
Anordningar4 
15 955 
4,6 
15 136 
4,2 
16 874 
4,1 
Summa 
349 195 
100 
365 861 
100 
408 489 
100 
4 Till anordningar hänförs flygfält, hamnar, kajer, bryggor, vägbelysning m.m. 
Under 2017 minskade kostnaderna med 42,6 Mkr. Kostnaderna har under 2018 minskat med ytterligare 
16,7 Mkr. Minskningen beror på införande av komponentredovisning (1 januari 2016) som medför en 
omfördelning från kostnader för underhåll till investeringsutgifter. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
23

 
2.6.2 REDOVISNING AV PRESTATIONER FÖR FÖRVALTNINGSVERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 
2018 
Investeringar 
Utgifter fördelade på byggnader- och markanläggningar, mark, försvarsanläggningar och 
flygfält (tkr) 

  
År 2018 budget 
Utfall 2018 
Utfall 2017 
Utfall 2016 
 
(enl regleringsbrev) 
 
 
 
Anskaffning och utveckling av nya 
  
  
  
  
investeringar 
Byggnader och markanläggningar 
1 120 000 
722 038 
525 606 
609 411 
Mark 
20 000 
354 632 
104 203 
61 712 
Försvarsanläggningar 
256 000 
416 544 
241 421 
146 052 
Flygfält 
370 000 
316 065 
81 034 
97 080 
Summa utgifter för anskaffning och 
1 766 000 
1 809 279 
952 264 
914 255 
utveckling 
Varav investering av anläggningstillgångar 
 1 766 000 
 1 809 279 
 952 264 
 914 255 
Byggnader, mark och annan fast egendom 
 
 
 
 
 
Finansiering av anskaffning och utveckling 
  
  
  
  
Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 
1 551 000 
1 614 491 
824 759 
816 806 
Övrig finansiering  
215 000 
194 788 
127 505 
97 449 
Summa finansiering av anskaffning och 
1 766 000 
1 809 279 
952 264 
914 255 
utveckling 
  
  
  
  
 
Vidmakthållande av befintliga 
  
  
  
  
investeringar 
Byggnader och markanläggningar 
700 000 
538 200 
542 908 
538 136 
Försvarsanläggningar 
70 000 
124 717 
128 791 
75 206 
Flygfält 
10 000 
  

803 
Summa utgifter för vidmakthållande 
780 000 
662 917 
671 700 
614 145 
Varav investering av anläggningstillgångar 
  
  
  
  
Byggnader, mark och annan fast egendom 
484 000 
396 949 
374 386 
264 462 
 
 
 
 
 
Finansiering av vidmakthållande 
  
  
  
  
Övrig kreditram (lån i Riksgälden) 
449 000 
353 428 
330 631 
221 752 
Övrig finansiering  
35 000 
43 521 
43 755 
42 710 
Avgifter1 
296 000 
265 968 
297 314 
349 683 
Summa finansiering av vidmakthållande 
780 000 
662 917 
671 700 
614 145 
Summa finansiering totalt 
2 546 000 
2 472 196 
1 623 964 
1 528 400 
Totala investeringsutgifter 
2 250 000 
2 206 228 
1 326 650 
1 178 717 
1 Avser planerat underhåll exklusive kostnader för felavhjälpande underhåll. 
 
Investeringsutgifterna har ökat jämfört med åren 
regleringsbrevet är den plan som lämnades i 
2016 och 2017. Orsak är ökat behov av 
budgetunderlaget i februari 2017. 
byggnader, anläggningar och mark hos 
Försvarsmakten och andra kunder. 
Utgifterna för anskaffning av byggnader och 
Investeringsutgifterna uppgick till 2 206 Mkr, 
markanläggningar blev 398 Mkr lägre än 
vilket är 43,8 Mkr lägre än investeringsplanen    
investeringsplanen samtidigt som utgifterna för 
(2 250 Mkr). Investeringsplanen i 
mark (förvärv) blev 335 Mkr högre än planen. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
24

 
ÅRSREDOVISNING 2018
2.6.2 REDOVISNING AV PRESTATIONER FÖR 
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET  
 

Exempel på planerade investeringar i byggnader 
  Luleå, nybyggnad av kombitvätthall. 
och markanläggningar som har senarelagts är: 
Försenad projektstart, vilket har medfört 
lägre utgifter (29 Mkr). 
  Ronneby, hangar åt Sjöfartsverket genomförs 
  Berga, hangar/garage för svävare. 
inte (70 Mkr). 
Framskjutet projekt (26 Mkr). 
  Enköping, datahall. Framskjutet projekt     
  Göteborg, ombyggnad av kaj för 
(58 Mkr). 
Kustbevakningen genomförs inte (25 Mkr). 
  Östersund, logement med mera. Framskjutet 
  Revinge, utbildningscentra. Framskjutet 
projekt (47 Mkr) 
projekt (23 Mkr). 
  Kungsängen, kontor för stab. Framskjutet 
projekt (35 Mkr). 
Under året har Stenvreten i Enköping förvärvats 
  Eksjö, utbildningsanordning teknisk tjänst. 
för 204 Mkr. Förvärvet avser en fastighet som 
Framskjutet projekt (32 Mkr). 
tidigare har hyrts in för Försvarsmakten. Förvärv 
  Umeå, inomhusträningsanläggning. Projektet 
har också gjorts av fastighet i Visby (16,9 Mkr). 
har startats om, vilket innebär minskade 
Förvärvet har gjorts i samband med utbyggnaden 
utgifter (30 Mkr). 
på Tofta. Förvärv har också gjorts av Fårösunds 
hamn på Gotland (22,6 Mkr).
Utgifter för avslutade investeringsprojekt fördelade på byggnader  och markanläggningar, 
mark, försvarsanläggningar och flygfält (tkr) 

  
Utfall 2018 
Utfall 2017 
Utfall 2016 
Anskaffning och utveckling av nya 
  
  
  
investeringar 
Byggnader och markanläggningar 
405 820 
322 681 
489 081 
Mark 
85 718 
78 007 
7 662 
Försvarsanläggningar 
112 964 
154 918 
102 981 
Flygfält 
144 464 
90 009 
99 699 
Summa utgifter för anskaffning och 
748 966 
645 615 
699 423 
utveckling 
  
  
  
 
Vidmakthållande av befintliga 
  
  
  
investeringar 
Byggnader och markanläggningar 
223 361 
179 546 
179 028 
Försvarsanläggningar 
42 869 
82 875 
12 539 
Flygfält 

502 
1 429 
Summa utgifter för vidmakthållande 
266 230 
262 923 
192 996 
Totala investeringsutgifter 
1 015 196 
908 538 
892 419 
Under året avslutade 351 stycken investeringsprojekt till ett värde av 1 015 Mkr. Av de avslutade 
investeringarna var cirka 84 % (av värdet) investeringar för Försvarsmakten. 
 
Avslutade investeringar över 20 Mkr samt deras andel av totala antalet avslutade 
investeringar 

  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Antal 

10 

Andel av totala antalet investeringar (%) 
2,0 
3,0 
2,0 
Utgift (Mkr) 
370,6 
408,3 
258,5 
Andel av de totala utgifterna (%) 
36,5 
44,9 
29,0 
FORTIFIKATIONSVERKET 
25

 
2.6.2 REDOVISNING AV PRESTATIONER FÖR FÖRVALTNINGSVERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 
2018 
Utfall (Mkr) för avslutade investeringar över 20 Mkr 
 Ort 
 Objekt 
Regeringsbeslut 
Avslutsutgift 
 Kommentar 
 
 
Utgift 
Prisläge 
Prisuppräknat 
 
 
Regeringsbeslut 
Ronneby 
Ny transportplatta 
27 
2011 
28,9 
32,3 
2013-03-21. 
Regeringsbeslut 
Luleå 
Ombyggnad av platta 8 
88 
2011 
93,2 
100,3 
2013-06-19. 
Regeringsbeslut 
Stockholm 
Nybyggnad av ridhus. 
51 
2012 
52,0 
71,2 
2012-11-08. 
Regeringsbeslut 
saknas då 
investerings-
Ombyggnad av 
avtalet uppgick 
Halmstad 
utbildningshall. 
  
  
  
23,6 
till 19 Mkr. 
Regeringsbeslut 
  
G5612 
85 
2014 
87,8 
83,0 
2014-09-04. 
Regeringsbeslut 
saknas då 
investerings-
avtalet uppgick 
  
G5640 
  
  
  
23,4 
till 19 Mkr. 
Regeringsbeslut 
  
Löpnr 1709 
36,1 
2017 
36,1 
36,7 
2017-05-18. 
 
 
Nybyggnaden av ridhuset i Stockholm blev 20,2 Mkr högre än regeringsbeslutet. De ökade utgifterna 
orsakas dels av att det krävdes betydligt mer sprängning än vad som förväntades efter utförd 
geoundersökning, dels av att det tillkom en avfuktningsanläggning på grund av att ridhusbotten hanteras på 
annat sätt än planerat. 
Ombyggnaden av platta 8 i Luleå blev 12,3 Mkr högre än regeringsbeslutet. De ökade utgifterna orsakas 
bland annat av felprojektering av ett dagvattensystem och att hinder av befintligt kablage (el/tele) var i 
större omfattning än vad som förutsatts i bygghandlingarna. 
Se även sista stycket i avsnitt 6. Förordning om intern styrning och kontroll (FISK) på sidan 75. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
26


Uppdragsverksamhet
27


 
2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
2.7 Uppdragsverksamhet 
Fortifikationsverket genomför följande typer av uppdrag: 
  Att hyra in lokaler, arrenden med flera förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV, (från andra 
hyresvärdar än Fortifikationsverket). Uppdraget innefattar slutande av avtal, förvaltning av avtalen 
samt uppsägning och avveckling av avtalen då förhyrningen inte längre behövs. 
  Att utföra tilläggstjänster åt de kunder som har upplåtelseavtal med Fortifikationsverket och utföra 
tjänster åt andra fastighetsägare. 
  Att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete för det svenska samhällets behov inom skydds- och 
anläggningsteknik samt genomföra övriga uppdrag tillhörande myndighetens verksamhetsområde 
 
2.7.1 Ekonomiskt resultat av uppdragsverksamhet 
Intäkter och kostnader (tkr) 
 
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
 
(enl regleringsbrev) 
 
 
 
Intäkter 
791 030 
887 636 
819 566 
816 812 
Kostnader 
-778 368 
-879 448 
-818 179 
-807 380 
Resultat  
12 662 
8 188 
1 387 
9 432 
 
Resultatet är 4,5 Mkr lägre än budget. Omsättningen är 96,6 Mkr högre än budgeterat, se redovisning under 
prestationer nedan. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
28

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET 
 
2.7.2 Prestationer för uppdragsverksamhet 
Prestationer redovisas uppdelat på förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV, tilläggstjänster åt kunder med 
upplåtelseavtal och genomförd drift åt andra fastighetsägare samt övriga uppdrag. Prestationerna som 
utförs finansieras med ersättning från uppdragsgivarna. 
Kostnader förhyrningar åt Försvarsmakten och FMV (tkr) 
  
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
Kostnader 
594 293 
595 045 
591 305 
586 676 
 
Redovisning av de största förhyrningarna åt Försvarsmakten och FMV (Mkr) 
Hyresvärd 
Förhyrning 
Avtalsbelopp  Avtalsbelopp  Avtalsbelopp 
2018 
2017 
2016 
Specialfastigheter Sverige AB 
Högkvarteret, 
Stockholm 
91 
89 
88 
Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga 
Centrallager, Arboga 
AB 
55 
54 
54 
Statens Fastighetsverk (SFV) 
Karlsborgs fästning 
m fl fastigheter 
56 
55 
55 
Försvarets materielverk 
Tre Vapen, 
Stockholm 
40 
39 
39 
Specialfastigheter Sverige AB 
Tegeludden, 
Stockholm 
26 
25 
24 
Kungsleden AB1 
Stenvreten, 
Enköping 
16 
21 
21 
Saab AB 
Malmen, Linköping 
16 
16 
16 
Kungsleden Melker AB 
Skandiagatan, 
Arboga 
15 
16 
16 
Rikshem Enheten AB 
Elevbostäder, 
Halmstad 
13 
13 
13 
Summa 
 
328 
328 
326 
 
1Förhyrningen av Stenvreten i Enköping har upphört hösten 2018. Fastigheten har förvärvats av Fortifikationsverket. 
 
 
Kostnader för tilläggstjänster och genomförd drift åt andra fastighetsägare (tkr) 
  
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
Kostnader 
144 591 
223 046 
175 429 
185 289 
 
Omfattningen av tilläggstjänster blev betydligt högre än budgeterat (78,4 Mkr) och kostnaderna ökar med 
47,6 Mkr jämfört med år 2017. Samtliga regioner har ett betydligt högre utfall jämfört med budget. Många 
beställningar inkom under årets sista månader. Exempel på genomförda tjänster är beställningar kopplat till 
"nollställning" av torrluft. Ett antal beställningar är kopplade till omflyttningar till exempel armé- och 
flygstabernas flytt till Enköping respektive Uppsala. 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
29

 
2.7 UPPDRAGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
Genomförda tilläggstjänster fördelar sig på tjänster enligt nedan (Mkr) 
 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
Tjänster utförda enligt årliga avtal 
34 
26 
26 
Anpassning av lokaler 
44 
30 
37 
Kostnader för skador 
20 
17 
19 
Verksamhetsel och andra mediakostnader 
 12 
 9 
 9 
Övriga tjänster 
96 
80 
77 
Summa 
206 
162 
168 
 
Uppdrag (t ex drift) åt andra fastighetsägare genomfördes till en kostnad av 16,5 Mkr (f å 13,6 Mkr). 
 
Kostnader för övriga uppdrag (tkr) 
 
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
Kostnader 
39 484 
61 357 
51 445 
35 415 
 
Omfattningen av övriga uppdrag blev 21,9 Mkr högre än planerat. Ökningen beror huvudsakligen på 
tillkommande uppdrag på Gotland (Tofta). 
FORTIFIKATIONSVERKET 
30


Avyttringsverksamhet
31

 
2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
2.8 
med att ta fram en svensk riskvärderingsmetodik. 
Målet är att denna sedan kan utgöra en svensk 
Avyttringsverksamhet 
”riskvärderingsmodell” vid avyttring av tidigare 
övnings- och skjutfält. 
När Försvarsmakten eller Försvarets 
Kartläggning dokumentation och kartläggning 
materielverk säger upp ett avtal med 
fält 
Fortifikationsverket är det vår uppgift att avyttra 
Sammanställningen av dokumentationen för 
fastigheten. Det gör vi på olika sätt beroende på 
tidigare genomförda arbeten på  övnings- och 
vilken typ av fastighet det handlar om. Det kan 
skjutfält under avyttring har färdigställts på      
innebära sanering och återställande, förädling, 
11 fält av totalt 19 stycken.  
försäljning, rivning eller överföring till annan 
myndighet. 
Under 2018 har Fortifikationsverket genomfört 
”kartläggning fält” i mindre omfattning på 
Fortsatt arbete med OXA 
Björlanda före detta övnings- och skjutfält. 
På de fastigheter som innehåller oexploderad 
Projektet genomfördes som prov och försök 
ammunition (OXA) blir avyttringsarbetet mer 
under en månads tid i syfte att se vad som kan 
komplext. Marken kan kräva saneringsinsatser 
genomföras med en mindre arbetsgrupp med en 
eller någon form av kommunalt planverk som 
begränsad teknisk utrustning i bevuxen terräng. 
översikts- eller detaljplan innan vi kan gå vidare 
Erfarenhetsutbyte med andra länder 
med en försäljning. Fortifikationsverket arbetar 
Under året har Fortifikationsverket tillsammans 
för att hitta sätt för att hantera mark med OXA. 
med FOI deltagit i en konferens i USA där 
riskvärdering kopplat till OXA var huvudämnet.  
Framtagande av riskvärderingsmodell 
På Fortifikationsverkets uppdrag har 
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetat 
 
 
2.8.1 Ekonomiskt resultat av avyttringsverksamhet 
Intäkter och kostnader (tkr) 
 
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
 
(enl regleringsbrev) 
 
 
 
Intäkter1 
193 625 
155 057 
67 235 
63 204 
Kostnader 
-119 814 
-85 298 
-66 352 
-70 637 
Resultat  
73 811 
69 759 
883 
-7 433 
1 I avyttringsintäkterna redovisas samtliga intäkter från försäljningar av fastigheter, både till följd av försvarsbeslut och 
övriga försäljningar. I finansiella redovisningen redovisas enbart intäkten från försäljningar till följd av försvarsbeslut som 
en avyttringsintäkt. För övriga försäljningar redovisas  realisationsresultatet antingen som en intäkt (vinst)  eller kostnad 
(förlust) vilket medför att avyttringsintäkten i not 1 är lägre än avyttringsintäkten i resultatredovisningen. 

Resultatet är 4 Mkr lägre än budget.
Intäkterna för avyttringsverksamheten fördelar 
Under året har försäljningar av fastigheter 
sig på: 
genomförts för 131,7 Mkr. Försäljningar till följd 
av försvarsbeslut uppgick till 27,2 Mkr och 
  Försäljning av fastigheter 131,7 Mkr 
försäljning av övnings- och skjutfält (ej 
  Ersättning för återställande och sanering 
försvarsbeslut) uppgick till 0,7 Mkr. Överskottet 
22,1 Mkr 
för dessa försäljningar (27,8 Mkr) disponeras av 
  Ersättning för uthyrning av uppsagda 
myndigheten enligt undantag i regleringsbrevet.  
fastigheter 1,3 Mkr 
FORTIFIKATIONSVERKET 
32

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET 
 
Övriga försäljningar uppgick till 103,7 Mkr. 
Planerade åtgärder kopplade till mark med OXA 
Överskottet (102,6 Mkr) kommer att betalas in 
uppgick 2018 till 31,5 Mkr. I början av året 
till statens centralkonto. 
genomfördes en ramavtalsupphandling för 
kartläggning av OXA i fält, i syfte att få fram fler 
Avveckling och återställande av anläggningar och 
aktörer för genomförande av riskreducerande 
övnings- och skjutfält har genomförts för         
åtgärder för OXA. Upphandlingen överklagades 
79,7 Mkr (se tabell nedan). För avvecklingen har 
till förvaltningsrätten, vilket har inneburit att 
59,5 Mkr (f å 29,6 Mkr) av reserverade medel 
sanering i Gävle och Uddevalla inte kunde starta 
förbrukats under året. Av beloppet har 46,9 Mkr 
som planerat. Fortifikationsverket fick som 
använts för åtgärder för avveckling och 
konsekvens av domen genomföra en ny 
återställande av anläggningar och 12,7 Mkr för 
upphandling, vilken påbörjades i november. 
åtgärder kopplade till mark, där oexploderad 
ammunition (OXA) finns. 
 
Kostnader för avveckling och återställande av anläggningar och övnings- och skjutfält (tkr) 
  
Budget 2018 
Utfal  2018 
Utfal  2017 
Utfal  2016 
Kostnader 
106 500 
79 663 
51 744 
56 439 
 
 
 
 
2.8.2 Redovisning av prestationer för 
Under året har en försäljning överstigande         
avyttringsverksamhet 
10 Mkr genomförts. Försäljningen avser 
Södertälje Almnäs. Försäljningspriset var 26,6 
Återrapportering enligt regleringsbrev. 
Mkr. År 2017 såldes två fastigheter, Södertälje 
Almnäs (försäljningspris 22,4 Mkr) och Nykvarn 
Inga överföringar av förvaltningsansvar där 
Mörby (försäljningspris 16,1 Mkr). År 2016 
fastighetens värde överstiger 10 Mkr har gjorts 
såldes Falun, Främsbacka, Myran 
under åren 2018, 2017 och 2016. 
(försäljningspris 23,9 Mkr).
 
Försäljningar till följd av försvarsbeslut 
Avslutade avyttringar 2018 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr) 
Försäljning 
2018 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Södertälje Almnäs 
23 940 
-14 
26 600 
-26 
Norrtälje Arholma 12:2, mark 
650 
-18 
650 
-61 
Alvesta Dansjö 2:49  
750 
-70 
750 
-70 
Summa 
25 340 
-102 
28 000 
-157 
Resultat 
 
25 238 
 
27 843 
Sålda fastigheter hade 1 177 tkr i bokfört värde. 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
33

 
2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
Avslutade avyttringar 2017 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr) 
Försäljning 
 
2017 
 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Karlshamn Tärnö 1:93-94, mark 
 
-17 
 
-50 
Södertälje Almnäs 5:16-18, tomt och 
gårdar 
22 300 
-299 
22 398 
-3 014 
Nykvarn Mörby 6:3, mark 
16 000 
 
16 092 
-95 
Alvesta Dansjö 2:48, mark och 
byggnad 
1 400 
-324 
1 400 
-556 
Uddevalla Stadsfjället 1:109 
450 
-321 
450 
-321 
Karlskrona Gräbbegården 1:2, mark 
 
och byggnader 
-2 
 
-2 
Summa 
40 150 
-963 
40 340 
-4 038 
Resultat 
 
39 187 
 
36 302 
Sålda fastigheter hade 1 900 tkr i bokfört värde. 
 
Avslutade avyttringar 2016 till följd av försvarsbeslut och avyttrade övnings- och skjutfält (tkr) 
Försäljning 
 
2016 
 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Tierp Björn 1:1, mark och byggnad 
3 227 
-130 
3 532 
-864 
Söderhamn Tönnebro 3:1, Futurohusen 
900 
-1 620 
900 
-1 664 
Hällefors Stora Hästnäs 2:1, mark 
 
18 
   
Ängelholm Össjö 31:6, mark 
3 773 
-143 
3 773 
-251 
Bräcke Ubyn 2:119, mark och bergrum 
2 400 
-111 
2 400 
-1 322 
Falun 8:1 Främsbacka 2:26, Myran 
20 100 
-1 749 
23 933 
-3 483 
Göteborg Vrångö 68:1, mark 
1 200 
-91 
1 210 
-178 
Tierp Rossholm 1:4, mark och byggnader 
719 
-15 
1 226 
-472 
Övriga avyttringar 
 
579 
   
Summa 
32 319 
-3 262 
36 974 
-8 234 
Resultat 
 
29 057 
 
28 740 
Sålda fastigheter hade 4 203 tkr i bokfört värde. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
34

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET 
 
Övriga försäljningar 
Under året har en övrig försäljning av fastigheter överstigande 10 Mkr genomförts. 
Försäljningen avser Stockholm Svea Artilleri 2, tomträtt. Försäljningspriset var 98 Mkr. Under åren 2017 
och 2016 genomfördes inga försäljningar av fastigheter överstigande 10 Mkr. 
Övriga avslutade försäljningar 2018 (tkr) 
Försäljning 
 
2018 
 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Stockholm Svea Artilleri 2, tomträtt 
MHS 
98 000 
-6 
98 000 
-83 
Skövde Bostället 23 
4 700 
-660 
4 700 
-680 
Fastighetsregleringar Karlsborg 
 
-60 
415 
-126 
Objekt på ofri grund 
280 
16 
280 
-54 
Övriga försäljningar 
270 
57 
270 
-22 
Summa 
103 250 
-653 
103 665 
-965 
Resultat 
 
102 597 
 
102 700 
 
Övriga avslutade försäljningar 2017 (tkr) 
Försäljning 
 
2017 
 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Falkenber Långaveka 2:10, mark 
1 500 
-82 
1 500 
-222 
Karlskrona Ut orp 1:80-83, 4:5-6, 
mark 
427 
-79 
427 
-119 
Gotland Fårö Dämba 1:45, mark och 
 
byggnad 
-707 
1 000 
-1 245 
Boden 57:23, mark och byggnad 
 
-127 
500 
-444 
Objekt på ofri grund 
265 
-33 
375 
-343 
Övriga försäljningar 

60 

57 
Summa 
2 194 
-968 
3 804 
-2 316 
Resultat 
 
1 226 
 
1 488 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
35

 
2.8 AVYTTRINGSVERKSAMHET| ÅRSREDOVISNING 2018 
Övriga avslutade försäljningar 2016 (tkr) 
Försäljning 
 
2016 
 
Ackumulerat 
 
Intäkter  
Kostnader 
Intäkter 
Kostnader 
Fastighet/objekt 
 
 
 
 
Haparanda, Vuono, mark 
42 
-83 
342 
-126 
Karlskrona Aspö 6:77, mark 
 
-1 
1 360 
-28 
Falkenberg Töringe 3:78 
1 494 
-75 
1 660 
-163 
Botkyrka Riksten 9:5, mark och förråd 
2 905 
-466 
2 905 
-578 
Enköping, mark 
 
-65 
740 
-65 
Övriga försäljningar 
250 
-189 
780 
-992 
Summa 
4 691 
-879 
7 787 
-1 952 
Resultat 
 
3 812 
 
5 835 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
36


Samverkan för att öka civila 
och militära synergieffekter
37

 
2.9 SAMVERKAN FÖR ATT ÖKA CIVILA OCH MILITÄRA SYNERGIEFFEKTER ÅRSREDOVISNING 2018 
2.9 Samverkan för att 
Under året har verksamhet inom CFORT 
genomförts inom totalt fjorton projekt fördelade 
öka civila och militära 
på de åtta delområdena. 
En referensgrupp till CFORT har etablerats med 
synergieffekter 
deltagande av tolv myndigheter och 
organisationer som har behov av FoU inom det 
fortifikatoriska området.  
Fortifikatoriskt utvecklingsarbete 
Fortifikatoriskt stöd till externa kunder och 
Utvecklingsarbete inom det fortifikatoriska 
myndigheter 
området 
Fortifikationsverket har lämnat expertstöd i 
I Fortifikationsverkets instruktion anges att 
fortifikatoriska frågor till myndigheter med 
myndigheten på uppdrag av Försvarsmakten ska 
samhällsviktig verksamhet. Efterfrågan har under 
lämna underlag för inriktningen av och 
året ökat, främst från myndigheter som 
genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- 
omvärderat sitt behov av fysiskt skydd, men 
och anläggningsteknik. Detta görs årligen genom 
också inom ett antal prioriterade områden inom 
Försvarsmaktens beställning av anläggnings-
det civila försvaret. 
utveckling till Fortifikationsverket.  
Under 2018 har Fortifikationsverket genomfört 
Under 2018 har försök utförts mot en 
en handfull projekt inom området skydds-
konstruktion där olika byggnadsdelar och fönster 
tekniska utredningar som beställs av civila 
utsattes för verkan av luftstötvåg, samt försök 
myndigheter.  
genomförts med fordonstoppande 
nätkonstruktioner, båda försöken med givande 
Designstudier 
resultat. 
Under året har Fortifikationsverket genomfört tre 
Även deltagande i olika internationella nätverk 
stycken omfattande designstudier inom 
inom området risker vid ammunitionsförvaring 
totalförsvarsområdet, som använts som underlag 
har genomförts, samt att arbete har utförts med 
för beslut hos kunder, samtliga civila 
att ta fram koncept för skydd av anläggningar 
myndigheter. 
mot olika typer av vapenverkan.  
TUSC 
Fortifikationsverket deltar sedan tidigare i 
Centrum för fortifikatorisk kompetens 
Tunnel Underground Safety Center (TUSC) som 
(CFORT) 
Syftet med CFORT är att bygga upp och utveckla 
är ett flerårigt forsknings- och utvecklingsforum, 
kompetens inom det fortifikatoriska området för 
som fokuserar på brand och utrymningsproblem-
totalförsvarets behov. Verksamheten inom 
atik, där forskare, ingenjörer, myndigheter och 
CFORT bedrivs tillsammans med RISE (Research 
finansiärer gemensamt fokuserar mot samma mål 
Institutes of Sweden) inom åtta delområden, som 
– att göra dagens och morgondagens tunnlar och 
till exempel explosionslast och vapenverkan, 
undermarksanläggningar säkrare.  
elmiljöhot, fysiskt tillträdesskydd, robust 
Deltagare är Fortifikationsverket, RISE, 
energiförsörjning och brandskydd. CFORT 
Trafikverket och SKB (Svensk 
finansieras gemensamt av Fortifikationsverket 
kärnbränslehantering).  
och RISE med avsikten att på sikt få extern 
finansiering, vilket erhölls under 2018 inom 
Under året har det bedrivits ett antal olika 
delområde fysiskt tillträdesskydd.  
projekt där det bland annat kan nämnas 
provningsmetoder för tunnelduk ur ett 
Under 2018 har arbetet fortsatt med att 
brandsäkerhetsperspektiv.  
tillsammans med RISE ytterligare bygga upp, 
utveckla och etablera CFORT.  
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
38

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
2.9 SAMVERKAN FÖR ATT ÖKA CIVILA OCH MILITÄRA 
SYNERGIEFFEKTER 
 
Internationell samverkan 
Temagrupper är kärnan i samarbetet varav 
Fortifikationsverket har under 2018 fortsatt att 
följande studier kan nämnas: 
utveckla de existerande samarbetena med 
  Olika aspekter på säkerhet och 
Frankrike och Tyskland. Under året har verket 
sekretessfrågor har belysts kopplat till att 
fört avtalsdiskussioner med USA och U.S. Army 
sammanlagra information inom geografiska 
Corps of Engineers forsknings- och 
informationssystem (GIS) 
utvecklingsavdelning (ERDC).  
  En jämförande studie har slutförts över 
organisatorisk struktur samt processer för 
Frankrike 
Samarbetet med Frankrike har under 2018 
inköps- och upphandlingsarbete med den 
fortsatt inom de prioriterade områdena 
privata sektorn 
fortifikatoriskt skydd, skjutbanor och 
  De miljömässiga effekterna av användningen 
övningsanordningar samt miljö och energi.  
av tunga vapensystem på övnings- och 
skjutfält har studerats i ett omfattande och 
Tyskland 
flerårigt uppdrag vilket nu har slutförts 
Fortifikationsverket och dess tyska motsvarighet 
  En undersökning har genomförts bland 
har under 2018 träffats för att projektvis inleda 
några av de sju organisationerna för att 
samarbetet. Projekten omfattar områdena 
kartlägga förbrukning av värme och 
fortifikatoriskt skydd, miljö och energi. 
elektricitet och hur resultaten kan stödja en 
reducerad energianvändning.  
USA 
Ett informationsutbytesavtal mellan U.S. Army 
Samarbete Statens fastighetsverk 
Corps of Engineers forsknings- och 
Sedan tidigare bedrivs ett samarbete där Statens 
utvecklingsavdelning (ERDC) och Sverige har 
fastighetsverk genomför vår jordbruksförvaltning 
färdigförhandlats under 2018. Ett flertal svenska 
baserat på Fortifikationsverkets styrdokument 
myndigheter har visat intresse att ingå i 
och riktlinjer.  Vi utför drift för Statens 
samarbetet. Förhandlingarna har förts utifrån ett 
fastighetsverks räkning bland annat i Karlsborg 
gemensamt svenskt intresse och samtliga 
och Karlskrona. 
intresserade myndigheter omfattas av avtalet. 
Utöver myndigheterna är även Research 
Fortifikationsverket ger Statens fastighetsverks 
institutes of Sweden (RISE) en part i avtalet. En 
medarbetare en så kallad first-line support i IT-
hemställan rörande avtalet har skickats till 
ärenden. Vi fördelar uppdrag mellan 
regeringen. 
myndigheterna inom gemensamma 
upphandlingsområden och det har lett till 
Nordic-Baltic Defence Estates, NBDE 
ömsesidig effektivisering. Under året har 
Det övergripande syftet med det Nordisk-Baltiska 
exempelvis ett gemensamt avtal för 
samarbetet inom området för försvarsfastigheter 
hållbarhetskonsulter upphandlats. Det 
är att lära av varandra. Organisationerna har 
myndighetsgemensamma chefsutvecklings-
liknande uppdrag och verkar under snarlika 
programmet pågår till och med 2020. 
villkor, uppdrag och villkor som skiljer sig från de 
inom civil fastighetsförvaltning. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
39


40


Nationella miljökvalitetsmål
41

 
2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL ÅRSREDOVISNING 2018 
2.10 Nationella 
ska genomföras beslutas individuellt för varje 
projekt. Planer på certifiering finns till exempel 
miljökvalitetsmål 
för projektet nybyggnad av elevhem på Karlberg 
med plats för 150 boende. Elevhemmet kommer 
vara färdigt för inflyttning under 2020. 
Mål enligt regleringsbrevet. 
Under 2018 har drygt 20 investeringsprojekt i 
olika stadier arbetat med kraven enligt 
God bebyggd miljö 
Miljöbyggnad. 
För att lyfta kunskapen om kulturvärden pågår 
en kontinuerlig dokumentation av kultur-
Begränsad klimatpåverkan – avveckling 
historiskt värdefulla byggnader och bebyggelse-
uppvärmning fossilt bränsle, 
miljöer. Kunskapen är nödvändig för att platser 
koldioxidutsläpp resor och transporter 
och landskap ska kunna bevaras, användas och 
Utfasning av fossila bränslen, uteslutande olja och 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt i den 
gas, ligger i fas med avvecklingsplanen. Målet är 
dagliga förvaltningen.  
att fasa ut alla fossila bränslen för uppvärmning 
av byggnader inom det öppna beståndet fram till 
Antikvariska dokumentationer görs för att kunna 
och med 2020. Utfasningen innebär bland annat 
bedöma hur en byggnad ska hanteras i 
ombyggnad av värmeproduktionsanläggning och 
förvaltningen i förhållande till de kulturhistoriska 
att användning av RME ersätter den fossila oljan 
värdena. Ett sådant exempel är dokumentationen 
liksom fjärrvärme ersätter gasoluppvärmning. 
av den före detta sågverksbyggnaden vid 
RME är en rapsolja av högre kvalitet vilket 
Villingsberg utanför Karlskoga som efter en 
möjliggör en enklare och billigare konvertering 
ändring av skyddsbestämmelserna hamnade 
på de många mindre oljeanläggningarna i 
utanför skyddsområdet för det statliga 
fastighetsbeståndet. 
byggnadsminnet. Ett annat exempel är en 
dokumentation av en slip med tillhörande 
Ombyggnad av en medelstor värmeproduktions-
maskinhus inom Marinbasen i Karlskrona. 
anläggning har slutförts och nya gaspannor har 
installerats som är anslutna till västra stamnätet. 
I Karlskrona har det gjorts en särskild 
Leveransavtal för 100% biogas har tecknats för 
dokumentation av fönster och dörrar i ett antal 
att säkerställa ett fossilfritt bränsle till 
byggnader som är statliga byggnadsminnen och 
gaspannorna. En äldre fastbränslepanna har 
uppförda från slutet av 1600-talet fram till mitten 
uppgraderats till fullgod funktion och med 
av 1900-talet. Dokumentationen kommer att 
automatiserad emissionsmätning för kontroll av 
användas som underlag för upphandlingar så att 
miljövärden. 
entreprenaderna genomförs på ett antikvariskt 
riktigt sätt.  
Resor och transporter 
Den offentliga konsten är också en del av det 
Återrapportering enligt regleringsbrevet.  
kulturarv som Fortifikationsverket förvaltar. En 
inventering har påbörjats med stöd av Statens 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd finns 
konstråd för att lyfta fram konsten och dess 
över hela landet och resande till fastigheterna är 
kulturhistoriska värden. 
en förutsättning för arbetet med förvaltning. 
Inför 2018 fick Fortifikationsverket i uppdrag att 
Miljöbyggnad 
redovisa hur vi arbetar med att begränsa 
Fortifikationsverket har valt att använda det 
koldioxidutsläppen från resor och transporter.  
svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad 
för arbetet med att säkerställa en god och 
Under 2018 har en plan tagits fram och beslutats. 
energieffektiv miljö i våra byggnader. Systemet 
Den belyser omfattningen av vår klimatpåverkan 
tillämpas för alla investeringsprojekt med en 
och hur utsläppen av växthusgaser fördelas 
omfattning som gör att kriterierna kan tillämpas 
mellan olika transportsätt. 
och då lägst i nivå Silver. Om certifiering också 
FORTIFIKATIONSVERKET 
42


 
ÅRSREDOVISNING 2018 
2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 
 
Handlingsplanen har även ingått som underlag i 
dessutom en generell naturvårdshänsyn genom 
verksamhetsplaneringen som genomförts för 
att skapa substrat så att fåglar, insekter, svampar 
kommande år, där uppgifter fördelats till olika 
och lavar kan få utökade livsmiljöer.  
avdelningar i syfte att få fram konkreta åtgärder 
Exempel på åtgärder för att åstadkomma detta är 
och aktiviteter som syftar till minskad klimat-
att spara grov död ved, skapa högstubbar och 
påverkan från resor. Det gäller bland annat 
ställa kvar hänsynsytor och evighetsträd vid 
riktlinjer för fordon, tekniska lösningar för bättre 
avverkning. Ibland skadas, veteraniseras, träd för 
intern och extern kommunikation och utbildning 
att dö långsamt och därigenom fylla på mängden 
inom ex ”Eco-driving” 
död ved successivt. Lövträdsplantering, röjning 
Levande skogar – grön infrastruktur inom 
för bevarande av skogsbryn och förstärkt hänsyn 
skogs- och markförvaltning 
till kulturmiljöer och vatten är andra exempel på 
åtgärder som görs för att stärka naturmiljöer. 
Uppdrag enligt regleringsbrev som avrapporteras 
2020. 
Ett stort bidrag till målet levande skogar är de 
bränder som har härjat på vårt skogsinnehav. Det 
Arbetet med planer för grön infrastruktur i 
är vanligen brist på brända naturtyper i skogs-
skogs- och markförvaltningen har startats upp 
landskapet jämfört med naturliga förhållanden 
under året med bland annat fortbildning av 
men denna varma sommar har inneburit en rejäl 
berörd personal inom området.  
påfyllning. 
Fortifikationsverket har också genomfört 
Extern uppföljning av avverkningstrakter, 
inventering av lämpliga bestånd för tillämpning 
gallring och föryngringsavverkning har 
av hyggesfritt skogsbruk. 
genomförts och den visar, förutom enstaka 
Fortifikationsverket bevarar naturvärden genom 
avvikelser, att vårt naturvårdsarbete följer 
avsättningar av naturreservat, Natura 2000-
kriterierna för skogscertifiering och ligger väl i 
områden, SNUS-områden och genom att 
nivå med andra aktörers.  
målklassa skogsmark för att skötas för naturvård 
 
eller för att lämnas orörd, i de gröna skogsbruks-
planerna. I den skog som brukas tillämpas 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
43

 
2.10 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL ÅRSREDOVISNING 2018 
Övriga nationella miljökvalitetsmål – 
Drivmedelsläckage på F21 Luleå 
PFAS, drivmedelsläckage F21 Luleå 
I början av maj 2017 upptäcktes ett större 
PFAS är högfluoerande ämnen som bland annat 
drivmedelsläckage på flygflottiljen i Luleå. 
används i brandskum i fast och mobil 
Läckaget tätades, massorna närmast läckage-
släckningsutrustning. De bryts ned mycket 
platsen grävdes ur och transporterades bort till 
långsamt eller inte alls i naturen. 
deponi. Efter det har vi pumpat upp flygbränsle-
Fortifikationsverket har i samverkan med 
förorenat vatten för omhändertagande. 
Försvarsmakten under året fortsatt med 
Flygbränslet separeras från vattnet för 
inventering och undersökningar av områden med 
återanvändning och vattnet renas. 
fluorerade ämnen i brandskum (PFAS). Under 
Saneringsarbetet pågår fortfarande och 
arbetet har det visat sig finnas ett flertal platser 
kontrollmätningarna visar att åtgärderna har 
som är förorenade, främst vid flygplatser. Arbetet 
förhindrat vidare spridning av föroreningar till 
sker enligt fastställda riktlinjer för bland annat 
angränsande markområden. 
ansvar och åtgärdsmål. Där det finns risk för 
förorening av dricksvatten över gällande 
Agenda 2030 
gränsvärden har åtgärder vidtagits för att 
Mål och återrapportering enligt regleringsbrevet.  
säkerställa rent vatten. Ett problem som återstår 
att lösa är att PFAS-ämnen (förutom PFOS) 
Fortifikationsverket har påbörjat ett arbete att 
fortfarande är tillåtna och svåra att ersätta vid 
integrera samtliga hållbarhetsperspektiv i det 
svårare släckningsarbeten. 
befintliga ledningssystemet som är kvalitets- och 
miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
Samarbeten gällande PFAS 
Fortifikationsverket har fortsatt problem med 
Under året har en intressentdialog utförts för att 
förekomst av PFAS i både investerings- och 
identifiera vilka krav och förväntningar 
avyttringsprojekt, både pågående projekt och i 
Fortifikationsverkets intressenter har på 
tidigare avyttrade projekt där avtal gäller. Det 
Fortifikationsverkets hållbarhetsarbete. 
finns i dagsläget inte några bra metoder för att 
Intressentdialogen genomfördes genom 
avhjälpa föroreningar med PFAS i jord, men i 
djupintervjuer med representanter från kunder, 
våras bildades en arbetsgrupp tillsammans med 
tillsynsmyndighet, entreprenörer, projektörer, 
FM, FMV, FOI och Fortifikationsverket för att 
medarbetare och chefer. Sedan genomfördes en 
samverka inom området. Även samverkan mellan 
väsentlighetsanalys i syfte att identifiera de mest 
Fortifikationsverket och SGI har startats under 
relevanta hållbarhetsfrågorna med utgångspunkt 
året och vi har fortsatt att delta i det nationella 
i resultatet från intressentdialogen. 
nätverksmötet PFAS som arrangeras av 
Väsentlighetsanalysen kommer att ligga till grund 
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket.  
för det framtida övergripande hållbarhetsarbetet 
och framtida hållbarhetsmål. Under året 
Under året har i projekt PFAS dagvatten en 
påbörjades även ett arbete för att ta fram en 
metod testats i lab-miljö som visat sig ha relativt 
uppförandekod som beskriver hur 
god förmåga att absorbera ämnena 
Fortifikationsverket ska bedriva verksamheten 
perfluoroktansulfonat (PFOS) och 
på ett etiskt och socialt riktigt sätt. 
perfluoroktansyra (PFOA). Metoden har också 
visat sig vara kostnadseffektiv, och kommer 
 
under 2019 testas vidare i fält. 
När det gäller PFAS-förorenat spillvatten har 
några första tester utförts i laboratoriemiljö och 
en lämplig kommande testplats har identifierats.  
FORTIFIKATIONSVERKET 
44


 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.11 ARKITEKTUR, FORMGIVNING OCH DESIGN 
 
2.11 Arkitektur, 
Ett digitalt koncept för strategiska 
fastighetsplaner har tagits fram där arkitektur 
formgivning och 
och kulturmiljö ingår som viktiga 
grundkomponenter. Under året har 
design 
garnisonsplaner tagits fram för Malmen i 
Linköping enligt det nya konceptet. Under året 
har även beslutats att under följande fyra år ska 
Mål enligt regleringsbrev.  
garnisonsplanering genomföras på cirka 35 
platser. Arbetet med garnisonsplan Övnings- och 
Fortifikationsverket har ett uppdrag att verka för 
skjutfält väst pågår och bedöms kunna avslutas 
att de statliga målen för arkitektur, formgivning 
under 2019. 
och design och det nationella miljömålet ”god 
Projektet ”Fortifikationsverkets arkitektoniska 
bebyggd miljö” uppnås. Arkitektkompetens 
arv” har påbörjats under året med en pilotstudie i 
anlitas för alla gestaltande uppgifter och för 
Skredsvik. Projekts mål är att kartlägga 
översiktlig fysisk planering.  
byggnader med arkitektoniska värden och i första 
Bland de projekt som behandlas av 
hand kommer bebyggelsen inom garnisons-
Fortifikationsverkets arkitekturråd kan nämnas 
områdena att kartläggas. 
ny förläggning samt ny kontorsbyggnad i Revinge 
Fortifikationsverket har även samverkat med 
och ett större projekt i Karlsborg. Rådet har också 
andra statliga myndigheter och bolag kring 
tagit fram förslag till hur Granhammars herrgård 
arkitektur- och kulturmiljöfrågor inom 
kan användas. 
Samverkansforum. Ett utbyte har även inletts 
med Tyskland kring utveckling av GIS-miljöer och 
multifunktionsbyggnader. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
45


Redovisning av
kompetensförsörjning
46

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.12 REDOVISNING AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
 

2.12 Redovisning av 
gjordes i december men avbröts med anledning 
av beslutet från Arbetsförmedlingen att införa ett 
stopp för extratjänster. Under hösten 2018 
kompetensförsörjning 
påbörjades även ytterligare två rekryteringar 
inom ramen för åtgärden; en i Region Norr samt 
Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig 
en på Projektavdelningen vilket utmynnade i två 
fråga för myndigheten då stora pensionsavgångar 
anställningar med start i oktober 2018 respektive 
är att vänta under de kommande åren. 
januari 2019.  
Tillsammans med övrig rörlighet förväntas ca två 
tredjedelar av myndighetens medarbetare bytas 
Ledarskap 
ut under en 10-årsperiod, där många av dessa 
I början av året genomfördes 
medarbetare finns inom driftorganisationen. 
Fortifikationsverkets grundläggande 
Under 2018 har vi arbetat vidare med 
chefsutbildning som syftar till att ge förut-
implementering av beslutad kompetens-
sättningar för processinriktat arbete med 
försörjningsstrategi samt process och 
personal- och kompetensförsörjning enligt HR-
stöddokument för kompetensförsörjning. Året 
årshjul. Vidare fortlöper det myndighets-
har också inneburit fortsatt intensivt arbete med 
gemensamma chefutvecklingsprogram som 
rekrytering och introduktion av ny personal. 
omfattar samtliga chefer vid Fortifikationsverket 
och Statens Fastighetsverk. 
Flera organisationsjusteringar har genomförts i 
verksamheten och nya roller och kompetens-
Arbetsgivarvarumärke 
områden har tillkommit. Vidare har arbetet med 
Under året har ett styrande dokument för 
att analysera vad Försvarsmaktens beredskaps-
Arbetsgivarvarumärke tagits fram. Arbetet 
krav kan komma att innebära för verksamheten 
säkerställer att vi arbetar utifrån 
fortgått under året. 
Fortifikationsverkets kompetensförsörjnings-
strategi och Staten arbetsgivarpolitiska inriktning 
Vi bedömer att åtgärderna bidragit till en god 
med arbetsgivarvarumärke och aktiviteter för 
kompetensförsörjning för att säkerställa att 
attraktiv arbetsgivare.  
kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som 
framgår av myndighetens instruktion. 
Utbildningsorganisation 
Under året har en resurs tillsatts i syfte att se 
Moderna beredskapsjobb 
över och förbättra hur vi arbetar med utbildning i 
Uppdrag enligt regleringsbrevet.  
myndigheten. Arbetet har påbörjats med att 
effektivisera befintliga utbildningar samt ta fram 
Uppdraget att anställa personer inom ramen för 
nya utbildningar utifrån verksamhetens behov 
Moderna beredskapsjobb påbörjades i 
och beslutad kompetensförsörjningsstrategi. 
Fortifikationsverket under hösten 2017. 
Upptrappning ska ske gradvis men myndighetens 
Värdegrund 
målsättning är att det vid utgången av 2020 ska 
Att hålla värdegrunden levande i vardagen är en 
finnas cirka 20 personer anställda på ett 
del av chefernas uppdrag och pågår kontinuerligt. 
beredskapsjobb. Ett inledande pilot-
Under året har vi bland annat fört dialog i 
genomförande startades på HR- och 
ledningsgruppen utifrån konkreta fråge-
kommunikationsavdelningen där en person 
ställningar och stöttat chefer utifrån behov. 
anställdes i ett Modernt beredskapsjobb i oktober 
Värdegrunden finns med som en del av den 
2017.  
löpande kommunikationen och är en del av våra 
introduktionsutbildningar. 
Under tidig vår 2018 gjordes ett försök att 
rekrytera till region Väst men processen kunde 
 
inte slutföras då Arbetsförmedlingen inte hade 
 
möjlighet att tillhandahålla lämpliga personer 
 
som omfattades av åtgärden. Ett nytt försök 
FORTIFIKATIONSVERKET 
47

 
2.13 SJUKFRÅNVARO| ÅRSREDOVISNING 2018 
Medarbetarundersökning – MMI 
En ökad svarsfrekvens från 82 % till 85% visar 
Årets motiverad medarbetarindex (MMI) visar på 
på ett fortsatt stort engagemang från 
ett förbättrat resultat med tre enheter och landar 
medarbetarna. 
på 65. 
 
Det är i nivå med enkätleverantörens så kallade 
referensvärde från andra organisationer i 
Medarbetare 2018 
 
offentlig verksamhet. Ledarskapsindex ökar med 
Medeltal anställda 
628 
fyra enheter ligger på 74 vilket är högre än 
Antal årsarbetare 
609 
leverantörens referensvärde på 72.  
    Varav kvinnor 
137 
    Varav män 
472 
Personalomsättning 
9% 
 
 
2.13 Sjukfrånvaro 
 
Procentuell sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid kvinnor och män 2018 (2017)
Ålder 
<30 
30-49 
50> 
Totalt 
Kvinnor 
1,5 (5,7) 
2,7 (4,9) 
8,3 (8,0) 
5,4 (6,3) 
Män 
2,3 (1,1) 
1,4 (2,0) 
4,6 (3,4) 
3,4 (2,8) 
Totalt 
2,1 (1,6) 
1,8 (2,9) 
5,3 (4,2) 
3,8 (3,6) 
 
Procentuell långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro kvinnor och 
män 2018 (2017) 

Ålder 
<30 
30-49 
50> 
Totalt 
Kvinnor 
0 (0) 
33,1 (67,2) 
70,2 (83,9) 
60,5 (75,8) 
Män 
0 (0) 
17,8 (38,1) 
65,3 (59,2) 
57,0 (52,7) 
Totalt 
0 (0) 
24,5 (52,6) 
66,8(67,0) 
58,1 (61,4) 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
48


Återrapportering av
nyckeltal
49

 
2.14 ÅTERRAPPORTERING AV NYCKELTAL| ÅRSREDOVISNING 2018 
2.14 Återrapportering av nyckeltal 
Genomsnittlig bruttoarea (BTA) för lokaler är 3 106 457 m2 och avser ytan inom Förvaltningsavdelningen 
(varma och kalla ytor exklusive nyttjanderätter). 
Nyckeltal beräknade för hela myndigheten 
Avkastning i procent 
Definition: Avkastningen avser överskott före försäljningar av fast egendom i relation till genomsnittligt 
avkastningspliktigt myndighetskapital. 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Årets kapitalförändring enligt 
resultaträkningen (tkr) 
154 273 
124 114 
103 682 
Överskott, försvarsbeslut samt övnings- och 
skjutfält (tkr) 
-27 843 
-36 302 
-28 740 
Överskott, övriga försäljningar (tkr) 
-102 699 
-1 486 
-5 835 
Överskott före försäljningsöverskott (tkr) 
23 731 
86 326 
69 107 
  
  
  
  
Genomsnittligt myndighetskapital 
  
  
  
Ingående balans (tkr) 
505 863 
587 383 
702 020 
Utgående balans (tkr) 
462 583 
505 863 
587 383 
Summa (tkr) 
968 446 
1 093 246 
1 289 403 
Genomsnitt (tkr) 
484 223 
546 623 
644 701 
Avkastning  
5% 
16% 
11% 
 
 
 
Soliditet i procent 
Definition: Myndighetskapitalet i relation till totalt kapital. 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Summa myndighetskapital enligt 
868 873 
998 872 
1 135 439 
balansräkning 
Totalt kapital (tkr) 
14 818 514 
13 432 761 
13 037 017 
Soliditet 
6% 
7% 
9% 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
50

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|2.14 ÅTERRAPPORTERING AV NYCKELTAL 
 

Nyckeltal för lokaler 
 
Driftnetto i kronor/m2 BTA 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Intäkter (tkr) 
1 723 838 
1 692 611 
1 696 535 
Kostnader (tkr)  
-965 091 
- 1 002 444 
-993 829 
Driftnetto (tkr) 
758 747 
690 167 
702 706 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Driftnetto i relation till area (BTA) 
 244 kronor/m2 
 223 kronor/m2 
 229 kronor/m2 
 
 
Direktavkastning i procent 
Definition: Driftnetto i relation till fastigheternas bokförda värde. 
Driftnetto avser intäkter minus kostnader före avskrivningar och räntor. Beräknas för det öppna beståndet. 
Fastigheternas bokförda värden avser ”Byggnader, mark och annan fast egendom” för det öppna beståndet. 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Driftnetto (tkr) 
758 747 
690 167 
702 706 
Bokförda värden (tkr) 
9 798 192 
9 653 348 
9 304 337 
Direktavkastning 
8% 
7% 
8% 
 
 
Andel uthyrd area i procent 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Uthyrning genom upplåtelseavtal (BTA) 
3 085 881 m2 
3 050 896 m2 
3 026 981 m2 
Uthyrning av nyttjanderätter (BTA) 
 134 460 m2 
 139 525 m2 
 131 081 m2 
Summa uthyrd area (BTA) 
3 220 341 m2 
3 190 421 m2 
3 158 062 m2 
  
  
  
  
Uthyrningsbar area (BTA)1 
3 311 358 m2 
3 278 327 m2 
3 257 489 m2 
Uthyrd area i relation till total 
uthyrningsbar area 

 97,3% 
 97,3% 
 96,9% 
1 Inkluderar area som är under avyttring och nyttjanderätter. 
 
 
Hyresintäkt i kronor/m2 BTA 
  
År  2018 
År 2017 
År 2016 
Hyresintäkter för lokaler (tkr) 
1 723 838 
1 692 611 
1 696 535 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Hyresintäkter i relation till area (BTA) 
555 kronor/m2 
547 kronor/m2 
554 kronor/m2 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
51

 
2.14 ÅTERRAPPORTERING AV NYCKELTAL| ÅRSREDOVISNING 2018 
Driftkostnad i kronor/m2 BTA för lokaler 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Driftkostnader inklusive driftadministration (tkr) 
135 872 
127 764 
127 359 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Driftkostnader i relation till area (BTA) 
 44 kronor/m2 
 41 kronor/m2 
 42 kronor/m2 
 
 
 
Mediaförbrukning i kWh/m2 BTA för lokaler 
Definition: Förbrukning av energibärande medier (exempelvis el, fjärrvärme och eldningsolja) för lokaler i 
relation till area. 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Förbrukning av energi 
397,9  
371,6 GWh 
373,0 GWh 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Mediaförbrukning  
128 kWh/m2 BTA  
120 kWh/m2 BTA 
122 kWh/m2 BTA 
 
Underhållskostnader i kronor/m2 BTA för lokaler 
  
År 2018 
År 2017  
År 2016 
Underhållskostnader för lokaler (tkr) 
164 902 
202 926 
209 762 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Underhållskostnader i relation till area (BTA) 
 53 kronor/m2 
 66 kronor/m2 
 68 kronor/m2 
 
 
 
Administration i kronor m2 BTA för lokaler 
Definition: Administration inom Förvaltningsavdelningen, exklusive administration utförd inom regionerna, 
i relation till area. Administration inom driften ingår i nyckeltalet för driftkostnader ovan. 
  
År 2018 
År 2017 
År 2016 
Administration för lokaler (tkr) 
12 930 
17 011 
17 963 
Lokalarea (BTA) 
3 106 457 m2 
3 093 905 m2 
3 064 590 m2 
Administration i relation till area (BTA) 
 4 kronor/m2 
 5 kronor/m2 
 6 kronor/m2 
 
Kostnaderna har minskat jämfört med tidigare år. Mer arbete har utförts på anläggningar med flera 
fastigheter som tillhör det slutna beståndet. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
52


Finansiell redovisning
53

 
3.1 RESULTATRÄKNING| ÅRSREDOVISNING 2018 
3.1 Resultaträkning 
RESULTATRÄKNING (tkr) 
 
 
 
   
 
 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 
  
 2018 
 2017 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Not 1 
3 333 152 
3 226 333 
Intäkter av bidrag 
 
2 127 
1 929 
Finansiella intäkter 
Not 2 
31 458 
28 025 
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 
  
3 366 737 
3 256 287 
   
 
 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 
  
 
 
Kostnader för personal 
Not 3 
-405 215 
-379 488 
Kostnader för lokaler 
 
-18 110 
-15 219 
Övriga driftkostnader 
Not 4 
-1 986 865 
-1 853 732 
Finansiella kostnader 
Not 2 
-61 719 
-72 898 
Avskrivningar och nedskrivningar 
Not 5 
-740 555 
-810 836 
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER 
  
-3 212 464 
-3 132 173 
   
 
 
VERKSAMHETSUTFALL 
Not 6 
154 273 
124 114 
   
 
 
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 
Not 7, 8 
154 273 
124 114 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
54

 
ÅRSREDOVISNING 2018
3.2 BALANSRÄKNING  
 
3.2 Balansräkning 
TILLGÅNGAR (tkr) 
Immateriel a anläggningstil gångar 
  
2018-12-31 
2017-12-31 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar  Not 9 
8 138 
8 115 
 
Summa immateriel a anläggningstil gångar 
8 138 
8 115 
 
 
 
 
 
 
 
Materiel a anläggningstil gångar 
Byggnader, mark och annan fast egendom 
Not 10 
10 997 230 
10 358 805 
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 
Not 11 
78 712 
57 436 
Pågående nyanläggningar 
Not 12 
2 538 687 
1 687 961 
 
Summa materiel a anläggningstil gångar 
13 614 629 
12 104 202 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiel a anläggningstil gångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Not 13 
180 
180 
 
Summa finansiel a anläggningstil gångar 
180 
180 
 
 
 
 
 
 
 
Varulager m.m. 
Varulager och förråd 
Not 14 
19 971 
20 670 
 
Summa varulager m.m. 
19 971 
20 670 
 
 
 
 
 
 
 
Kortfristiga fordringar 
 
Kundfordringar 
20 037 
19 098 
Fordringar hos andra myndigheter 
Not 15 
341 674 
254 876 
 
Övriga kortfristiga fordringar  
1 655 
556 
 
Summa fordringar 
363 366 
274 530 
 
 
 
 
 
 
 
Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader 
Not 16 
149 521 
130 916 
 
Upplupna bidragsintäkter 
72 
53 
Övriga upplupna intäkter 
Not 17 
107 724 
79 930 
 
Summa periodavgränsningsposter 
257 317 
210 899 
 
 
 
 
 
 
 
Avräkning med Statsverket 
Avräkning med Statsverket 
Not 18 
-40 827 
-43 280 
 
Summa periodavgränsningsposter 
-40 827 
-43 280 
 
 
 
 
 
 
 
Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
Not 19 
595 740 
857 445 
 
Summa kassa och bank 
595 740 
857 445 
 
 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 
  
14 818 514 
13 432 761 
FORTIFIKATIONSVERKET 
55

 
3.2 BALANSRÄKNING| ÅRSREDOVISNING 2018 
 
KAPITAL OCH SKULDER (tkr) 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Myndighetskapital 
Not 20 
 
Statskapital 
151 254 
234 291 
Överskot  av fastighetsförsäljningar 
Not 21 
499 742 
493 009 
 
Balanserad kapitalförändring 
63 604 
147 458 
 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 
154 273 
124 114 
 
Summa myndighetskapital 
868 873 
998 872 
 
 
 
 
 
 
 
Avsättningar 
Avsät ningar för pensioner och liknande förpliktelser 
Not 22 
2 328 
3 242 
Övriga avsättningar 
Not 23 
7 830 
7 818 
 
Summa avsättningar 
10 158 
11 060 
 
 
 
 
 
 
 
Skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 
Not 24 
12 645 431 
11 343 300 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
Not 25 
119 649 
103 821 
 
Leverantörsskulder 
466 503 
424 613 
 
Övriga kortfristiga skulder  
8 451 
7 175 
 
Summa skulder m m 
13 240 034 
11 878 909 
 
 
 
 
 
 
 
Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 
Not 26 
143 627 
152 852 
Övriga förutbetalda intäkter 
Not 27 
555 822 
391 068 
 
Summa periodavgränsningsposter 
699 449 
543 920 
 
 
 
 
SUMMA SKULDER OCH KAPITAL 
  
14 818 514 
13 432 761 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarsförbindelser 
 
Statliga garantier för lån och krediter 
Inga 
Inga 
Övriga ansvarsförbindelser 
Not 28 
Inga 
Inga 
FORTIFIKATIONSVERKET 
56

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|3.3 ANSLAGSREDOVISNING 
 
3.3 Anslagsredovisning 
 
Redovisning mot inkomsttitel 
 
 
 
INKOMSTTITEL (tkr) 
Inkomster 
5121 - Amortering statskapital 
84 002 
2215 - Avkastning statskapital 
102 073 
3125 - Försäljning fastigheter 
99 403 
2394 - Övriga ränteinkomster 
61 
2811 - Övriga inkomster 
110 
SUMMA 
285 649 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
57

 
3.4 FINANSIERINGSANALYS| ÅRSREDOVISNING 2018 
3.4 Finansieringsanalys 
FINANSIERINGSANALYS (tkr) 
 
  2018-01-01    
2017-01-01 
  Not   
2018-12-31    
2017-12-31 
DRIFT 
 
 
 
  
  
Kostnader 

  -2 470 475    
-2 317 841 
Finansiering av drift 
 
 
 
  
  
-Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

3 203 158 
 
3 179 418    
-Intäkter av bidrag 

2 127 
 
1 929    
-Övriga intäkter 

31 458 
 
28 025    
 
 
 
 
  
  
Medel som tillförts statens budget 
 
 
 
  
  
-Avkastning på statskapital 
 
-102 073 
 
-113 153    
-Ränteinkomster 
 
-61 
 
-75    
-Övriga inkomster 
 
-110 
 
-110    
 
 
   
  
  
Summa medel som tillförts för finansiering av driften    
 
3 134 499 
  
3 096 034 
 
 
   
  
  
Minskning  (+) av lager 
 
 
698    
205 
Ökning (-) av kortfristiga fordringar 
 
 
-135 253    
23 390 
Ökning (+) av kortfristiga skulder 
 
 
214 523    
-342 
Kassaflöde från driften  
 
 
743 993 
  
801 446 
 
 
   
  
  
INVESTERINGAR 
 
   
  
  
Investeringar i immateriella tillgångar 
 
-2 741 
 
-3 122    
Investeringar i fastigheter 
 
-2 206 219 
  -1 326 574    
Investeringar i maskiner och inventarier 
 
-45 370 
 
-24 233    
Summa investeringsutgifter 
 
 
-2 254 330 
 
-1 353 929 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
58

 
ÅRSREDOVISNING 2018
3.4 FINANSIERINGSANALYS 
 
 
 
  2018-01-01   
2017-01-01 
 
Not 
  2018-12-31   
2017-12-31 
Finansiering av investeringar: 
 
   
  
  
Lån från Riksgäldskontoret-fastighetsinnehav 
 
18 621 000 
 
16 256 000    
Lån från Riksgäldskontoret-förvaltningsändamål 
 
17 131 
 
2 498    
-amorteringar lån för fastigheter 
  -17 336 000 
  -15 727 000    
-amorteringar lån för förvaltningsändamål 
 

 
-    
Minskning av statskapital med medel som tillförts 
statens budget 
 
   
  
  
-avseende fastigheter 
 
-84 002 
 
-96 397    
 
 
   
  
  
Försäljning av anläggningstillgångar 
 
   
  
  
-fastigheter 
 
128 700 
 
46 230    
-maskiner och inventarier 
 
1 206 
 
1 252    
 
 
   
  
  
Medel som tillförts statens budget 
 
   
  
  
-Försäljning fastigheter 
 
-99 403 
 
-5 835    
 
 
   
  
  
Summa medel som tillförts för finansiering av 
 
 
1 248 632 
  
476 748 
investeringar  
Minskning (+) av långfristiga fordringar 

 
 
0    

 
 
   
  
  
Kassaflöde till investeringar  
 
 
-1 005 698 
  
-877 181 
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL  
 
 
-261 705    
-75 735 
 
 
   
  
  
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA 
MEDEL 
 
   
  
  
Likvida medel vid periodens början 
 
 
857 445    
933 180 
Minskning (-) av tillgodohavande hos 
Riksgäldskontoret 
 
 
-261 705    
-75 735 
Summa förändring av likvida medel 
 
 
-261 705 
  
-75 735 
Likvida medel vid periodens slut 
 
 
595 740   
857 445 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
59

 
3.4 FINANSIERINGSANALYS| ÅRSREDOVISNING 2018 
Noter til  finansieringsanalys  (tkr) 
   
 
   
 
2018-01-01 
 
2017-01-01 
 
2018-12-31 
 
2017-12-31 
Not 1 
 
   
Kostnader 
 
   
Kostnader för personal 
-405 215 
 
-379 488 
Kostnader för lokaler 
-18 110 
 
-15 219 
Övriga driftkostnader 
-1 986 865 
 
-1 853 732 
Finansiella kostnader 
-61 719 
 
-72 898 
Korrigeringsposter avseende: 
 
   
Förändring avsättning för pensioner 
-914 
 
475 
Förändring kompetensutveckling 
11 
 
681 
Ersättning och realisationsresultat avyttring 
 
   
av anläggningstillgångar 
2 276 
 
2 265 
Räntekostnader till inkomsttitel 
61 
 
75 
Summa 
-2 470 475 
 
-2 317 841 
   
   
   
   
Not 2 
 
   
Intäkter av avgifter och ersättningar 
 
   
Intäkter enligt resultaträkningens not 1 
3 333 152 
 
3 226 333 
Korrigeringsposter avseende: 
 
   
Försäljningsintäkter och realisationsresultat 
 
   
avyttring av anläggningstillgångar 
-129 994 
 
-46 915 
Summa 
3 203 158 
 
3 179 418 
 
 
 
 
   
   
Not 3 
 
   
Intäkter av bidrag 
 
   
Bidrag från statliga organisationer och bolag 
2 127 
 
1 929 
Summa 
2 127 
 
1 929 
   
   
 
 
   
Not 4 
 
   
Övriga intäkter 
 
   
Ränteintäkter enligt resultaträkningens not 2 
31 458 
 
28 025 
Summa 
31 458 
 
28 025 
   
   
FORTIFIKATIONSVERKET 
60

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

4. Tilläggsupplysningar och noter 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Allmänt 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt 
förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Hyresmodell 2006 
Upplåtelse av mark, anläggningar och lokaler till Försvarsmakten med flera kunder sker enligt 
överenskommelse ”Hyresmodell 2006”. 
Modellen är självkostnadsbaserad och hyresersättningen baseras på Fortifikationsverkets kalkylerade 
kostnader för kapital, media, drift, planerat underhåll och administration. Media omfattar kostnader för 
försörjningsmedia och reglerbar media. Ersättningen för reglerbar media baseras på kostnader för 
förbrukning inklusive abonnemangsavgifter m m. Ersättningen för reglerbar media regleras mot de faktiska 
kostnaderna genom en årlig avstämning. 
Hyresersättningen från kunder som inte har upplåtelseavtal enligt hyresmodellen är marknadsbaserad. 
Myndighetskapital 
Fortifikationsverket disponerar ett myndighetskapital, vilket består av statskapital och balanserad 
kapitalförändring. 
Avkastningskrav 
Myndigheten ska för räkenskapsåret 2018 inleverera en avkastning om 2,8 (f å 3,4) procent på 30 procent 
av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgälden. 
Undantag från EA-regler 
Enligt regleringsbrevet för år 2018 gäller följande för avyttringar med anledning av statsmakternas beslut 
om omstrukturering av Försvarsmakten med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004: 
  De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade 
försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, prop 1999/2000:30 och prop 1999/2000:97, prop 2004/05:5, prop 
2004/05:43) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd 
av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den 
miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av 
verksamhetsansvarig 
  Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det 
bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvars- 
beslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna 
minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på 
balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som 
Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det 
bokförda värdet 
  Fortifikationsverket medges enligt regleringsbrev för år 2018, oberoende av finansieringssätt nedsätta 
statskapitalet vid avyttringar med anledning av försvarsbeslut 1996, 2000 samt försvarsbeslut 2004 om 
FORTIFIKATIONSVERKET 
61

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter 1 juli 1994. Nedsättning av statskapitalet av 
ovanstående skäl har under 2018 skett med 1 138 tkr (f å 1 813 tkr) 
Enligt regleringsbrevet för 2018 får Fortifikationsverket behålla överskott av försäljningar av övnings- och 
skjutfält inklusive byggnadsobjekt för att bekosta: 
  avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas 
  avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t ex inom inarrenderade riskområden 
  avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning 
  förädling och avyttring av fält samt 
  metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA) 
Fordringar och skulder 
Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda. I de fall 
faktura eller motsvarande inkommit efter brytdag (fastställt 2019-01-04) eller när fordrings- eller 
skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som 
periodavgränsningsposter.  
Övriga händelser tas upp som fordringar respektive skulder. 
Varulager 
Varulagret upptas till ett värde grundat på fysisk inventering per balansdagen enligt lägsta värdets princip. 
Inkuransbedömning avseende lager för fastighetsdrift har utförts enligt individuell prövning. 
Periodavgränsningsposter 
En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2019-01-04 ska beaktas som 
periodavgränsningspost för skuld. En lägsta gräns på 50 tkr finns angiven för att beloppet efter 2019-01-04 
ska beaktas som periodavgränsningspost för fordran. 
Avyttrings- och uppdragsprojekt, som faktureras kund, intäktsförs i takt med att arbetet utförs. Värdering av 
ofakturerat sker till anskaffningsvärdet och redovisas som övriga upplupna intäkter. 
Anläggningstillgångar 
Aktier upptas till nominellt värde. 
Byggnader, mark och annan fast egendom  
I förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (5 kap. 1§) finns ett explicit krav på 
tillämpning av komponentavskrivning. Kravet gäller från och med räkenskapsåret 2016. 
Fortifikationsverket har tagit fram ett regelverk som gäller från och med 2016. Detta innebär att för 
investeringar med entreprenadstart från och med 2016 och där det finns skillnader i förbrukning av en 
anläggnings betydande komponenter, tillämpas komponentavskrivning. Tillämpningen sker på 
investeringar som överstiger 3 Mkr. Ingen retroaktiv fördelning på komponenter har gjorts på de 
investeringar som var avslutade eller pågående innan 1 januari 2016, då detta inte skulle ge en rättvisande 
bild. Det innebär att två principer tillämpas men vid utbyte av befintliga komponenter görs en 
nedskrivningsprövning utifrån det nya regelverket. 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
62

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

Avskrivning enligt plan sker på byggnaders och anläggningars anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk 
livslängd enligt nedan. 

Ny‐, till‐ och ombyggnad av byggnader och markanläggningar   
10‐50 år 
Lånefinansierade försvarsanläggningar 
 
 
20‐40 år 
Anpassningsåtgärder och åtgärder med kortvarigt bruk  
 
10‐20 år 
Direktavskrivna försvarsanläggningar finansierade med engångshyra 
0 år 
Byggnader, mark och anläggningar anskaffade före 1994-07-01 har ett invärderat värde grundat på en 
bokföringsmässig rekonstruktion av tidigare anskaffningsvärden, med undantag av marken som 
marknadsvärderades. Invärderingsprinciperna är godkända av regeringen. 
Pågående nyanläggningar aktiveras i samband med tillträde och vid slutligt avslut av investeringen. I 
anskaffningsvärdet inräknas del av indirekta kostnader, så kallat administrativt pålägg, 2 % (f å 2%) på 
investeringsutgiften. I anskaffningsvärdet inräknas även ränta på kapital under pågående investering. 
Räntesatsen är 2 % (f å 2%), se not 2 avseende aktiverad ränta. 
Maskiner, inventarier och installationer mm  
Inventarier avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad 
ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar, och är upptagna till 
anskaffningsvärdet vid förvärvstillfället. 
Avskrivning enligt plan sker på tillgångens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd enligt nedan. 
Immateriella anläggningstillgångar 
5 år 
Övriga inventarier 
 
10 år 
Bilar och andra transportmedel  
5-10 år 
Maskiner 
 
 
5 år 
Datorer och kringutrustning  
 
3 år 
Försäljning av anläggningstillgångar 
Försäljning och utrangeringar av anläggningstillgångar redovisas enligt EA-regelverk med undantag för 
försäljningar av fastigheter som är en följd av försvarsbeslut.  Försäljningsintäkten för dessa fastigheter 
redovisas som en avyttringsintäkt och det bokförda värdet mot statskapitalet. Försäljningsomkostnaderna 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. I resultatet av fastighetsförsäljningarna ingår enbart 
avslutade försäljningsprojekt. Intäkter och kostnader avseende pågående fastighetsförsäljningar redovisas 
som periodavgränsningsposter i balansräkningen, fordran som ”Övriga upplupna intäkter” och skuld som 
”Upplupna kostnader”.  
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig skuld för fastigheter  
I låneskuld till Riksgäldskontoret för fastigheter (12 567 000 tkr) (f å 11 282 000 tkr) ingår lån med 1 394 
292 tkr (f å 1 394 292 tkr), vilka är en konsekvens av nedskrivningar av bokförda värden mot statskapital. 
Nedskrivning av bokförda värden mot statskapital sker oberoende av finansieringssätt enligt ”Undantag 
från EA-regler”.  
Nedskrivning av bokförda värden mot statskapitalet har år 2018 skett med 0 tkr (f å 0 tkr) för fastigheter, 
vilka har anskaffats efter 1 juli 1994 och som har finansierats med lån i Riksgäldskontoret.  
Brytdag 
Brytdag avseende räkenskapsåret har fastställts till 2019-01-04. 
FORTIFIKATIONSVERKET 
63

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
 
Ersättningar och andra förmånder för av regeringen ledande befattningshavare  
Namn 
Förordnande 
Period 
Ersättning (kr) 
Helena Andersson 
vik Generaldirektör 
2018-04-01-2018-04-08 
1 320 
Maria Bredberg Pettersson 
Ledamot i styrelsen  
2018-01-01-2018-04-08 
 
Maria Bredberg Pettersson 
Generaldirektör 
2018-04-09-2018-12-31 
961 543 
Johan Davidson 
Ledamot i styrelsen  
2018-01-01-2018-12-31 
30 000 
Monica Haapaniemi 
Ledamot i styrelsen  
2018-01-01-2018-12-31 
30 000 
Urban Karlström 
Generaldirektör 
2018-01-01-2018-03-31 
336 151 
Lars-Erik Lövdén 
Ledamot i styrelsen  
2018-01-01-2018-12-31 
30 000 
Maria Norrfalk 
Ordförande i styrelsen 
2018-01-01-2018-12-31 
60 000 
Anders Silwer 
Ledamot i styrelsen  
2018-01-01-2018-12-31 
30 000 
Summa 
 
 
1 479 014 
Ersättningen har angetts exklusive arbetsgivaravgifter. 
 
Uppdrag som styrelseledamot eller rådsledamot i andra statliga myndigheter eller som 
styrelseledamot i aktiebolag 

Namn 
Myndighet/aktiebolag m m 
Maria Bredberg Pettersson 
Ekonomistyrningsverkets insynsråd, Finansinspektionen 
Johan Davidson 
Luftfartsverket, Statens fastighetsverk 
Urban Karlström 
Första AP-fonden, AB Trav och Galopp, Arcato AB, Caterva AB 
Lars-Erik Lövdén 
Malmö kommunala bostads AB 
Sveriges lantbruksuniversitet, Econova AB, Maria Norrfalk AB, 
Maria Norrfalk 
Hushållningssällskapens service AB, Björn Lothigius AB 
Anders Silwer 
Advenica AB 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
64

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

Noter till resultat- och balansräkning (tkr) 
 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Not 1 
 
 
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
 
 
 
Hyra och arrende 
 
2 192 302 
2 129 859 
Ersättning införhyrningar 
 
594 862 
591 285 
Ersättning uppdrag 
 
293 022 
235 465 
Ersättning direktavskrivna anläggningar 
 
63 548 
160 325 
Ersättning skogsbruk 
 
31 331 
37 838 
Avyttringsintäkter 
 
52 506 
62 776 
Realisationsvinster 
 
100 654 
5 145 
Övriga rörelseintäkter 
 
4 927 
3 640 
Summa 
 
3 333 152 
3 226 333 
 
 
  
  
I rubriken "Hyra och arrende" ingår en hyresreducering med 125 000 tkr (f å 100 000 tkr) till FM, FMV, FOI och FRA. 
Hyresreduceringen avser lägre kostnader för underhåll i och med införande av komponentredovisning.  
 
Motsvarande avskrivningskostnader för "Ersättning direktavskrivna anläggningar" ingår i not 5. Utfallet är en följd av  
avslutade projekt som är finansierade med betalplan. 
 
 
 
 
Not 2 
 
 
 
Finansiella intäkter och kostnader 
 
 
 
 
 
 
 
Ränteintäkter 
 
 
 
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter 
 
29 751 
27 702 
Riksgäldsk. ränta på lån för inv. i förv.ändamål 
 
337 
308 
Dröjsmålsränta 
 
1 370 

Övriga 
 


Summa 
 
31 458 
28 025 
 
 
  
  
Räntekostnader 
 
 
 
Riksgäldskontoret, räntekonto 
 
3 539 
4 264 
Riksgäldskontoret, ränta lån fastigheter 
 
88 693 
92 515 
Övriga räntekostnader 
 
140 
159 
Övriga finansiella kostnader  
 
58 
47 
Aktiverad ränta pågående nyanläggningar 
 
-30 711 
-24 087 
Summa 
 
61 719 
72 898 
 
 
  
  
Not 3 
 
 
 
Kostnader för personal 
 
 
 
Lönekostnader exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal 311 158 tkr  
(f å 282 388  tkr). Motsvarande lönekostnader för styrelse och uppdragstagare 216 tkr (f å 190 tkr).  
 
 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
65

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
Not 4 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Övriga driftkostnader 
 
 
 
Införhyrningar 
 
588 780 
585 540 
Media 
 
462 775 
424 586 
Köpta tjänster, underhåll 
 
269 121 
295 129 
Köpta tjänster, uppdrag 
 
205 476 
158 944 
Köpta tjänster, drift 
 
135 222 
116 898 
Köpta tjänster, övrigt 
 
96 102 
75 542 
Köpta tjänster, avyttring 
 
70 788 
44 994 
Material fastigheter 
 
36 162 
37 930 
Förbrukningsinventarier och kontorsmaterial 
 
21 657 
21 283 
Skog 
 
5 766 
5 648 
Realisations-/utrangeringsförluster 
 
1 982 
884 
Övriga kostnader 
 
93 034 
86 354 
Summa 
 
1 986 865 
1 853 732 
 
 
  
  
Not 5 
 
 
 
Av- och nedskrivningar 
 
 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
 
2 719 
2 602 
Byggnader och markanläggningar, invärderat 
 
81 170 
93 308 
Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat 
 
569 313 
533 487 
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet 
 
63 548 
160 325 
Maskiner, inventarier, installationer m m 
 
23 805 
21 114 
Summa 
 
740 555 
810 836 
 
 
  
  
Not 6 
 
 
 
Verksamhetsutfall 
 
 
 
I verksamhetsutfallet ingår resultatet för fastighetsförsäljningar. 
 
 
 
 
 
 
 
Intäkter fastighetsförsäljningar 
 
131 665 
44 144 
Kostnader fastighetsförsäljningar 
 
-1 123 
-6 356 
Resultat fastighetsförsäljningar 
 
130 542 
37 788 
 
 
 
 
Not 7 
 
 
 
Periodens kapitalförändring (avgiftsbelagd verksamhet) 
 
154 273 
124 114 
Inleverans beräknat avkastningskrav 2,8% (3,4%) 
 
-98 426 
-110 823 
Inleverans övriga inkomster av statens verksamhet 
 
-110 
-110 
Inleverans överskott övriga fastighetsförsäljningar 
 
-102 699 
-1 486 
Kapitalförändring efter inleveranser 
 
-46 962 
11 695 
 
 
 
 
Reservering överskott FB 00 
 

50 
Reservering överskott FB 04 
 
-589 

Reservering överskott övnings- och skjutfält  
 
-27 254 
-36 352 
Projektkostnader täckta av medel från 
 
 
 
FB 1996, 2000 och 2004 
 
59 519 
29 569 
Disponibel kapitalförändring 
 
-15 286 
4 962 
 
 
 
 
Not 8 
 
 
 
Årets kapitalförändring 
 
 
 
Intäkterna från fastighetsförsäljningarna samt försäljningsomkostnader till följd av försvarsbesluten påverkar årets 
kapitalförändring. Det bokförda värdet för objekt som omfattas av försvarsbeslut redovisas mot statskapitalet enligt 
Fortifikationsverkets regleringsbrev. 
 
 
 
   
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
66

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

 
2018-12-31 
2017-12-31 
Utan hänsyn tagen till det särskilda undantaget från EA-regler hade 
realisationsresultatet av försvarsbeslutsförsäljningar uppgått till följande: 
 
 
Försvarsbeslut 2000 
 

-137 
Försvarsbeslut 2004 
 
584 

Övnings- och skjutfält  
 
25 441 
33 566 
Summa 
 
26 025 
33 429 
 
 
 
 
Nedskrivna bokförda värdens fördelning är: 
 
 
 
Försvarsbeslut 2000 
 

-87 
Försvarsbeslut 2004 
 
-5 

Övnings- och skjutfält  
 
-1 133 
-1 813 
Summa 
 
-1 138 
-1 900 
 
 
 
 
Försäljningsintäkter för fastigheter till följd av försvarsbeslut fördelas: 
 
 
 
Försvarsbeslut 2000 
 


Försvarsbeslut 2004 
 
650 

Övnings- och skjutfält  
 
26 600 
38 490 
Summa 
 
27 250 
38 490 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 9 
 
 
 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 
 
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
 
 
 
Vid årets början 
 
80 222 
82 308 
Nyanskaffningar 
 
2 741 
3 121 
Avyttringar och utrangeringar 
 
-8 331 
-5 207 
 
 
74 632 
80 222 
Ackumulerade avskrivningar 
 
 
 
Vid årets början 
 
-72 107 
-74 712 
Periodens avskrivningar  
 
-2 718 
-2 602 
Avyttringar och utrangeringar 
 
8 331 
5 207 
 
 
-66 494 
-72 107 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 
8 138 
8 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 10 
 
 
 
Byggnader och markanläggningar, invärderat 
 
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
 
 
 
Vid årets början 
 
7 956 106 
7 966 613 
Avyttringar och utrangeringar 
 
-8 804 
-10 508 
 
 
7 947 302 
7 956 105 
Ackumulerade avskrivningar  
 
 
 
Vid årets början 
 
-7 606 934 
-7 523 975 
Periodens avskrivningar 
 
-81 170 
-93 308 
Avyttringar och utrangeringar 
 
8 254 
10 349 
 
 
-7 679 850 
-7 606 934 
Ackumulerade nedskrivningar  
 
 
 
Vid årets början 
 
-6 787 
-6 787 
Under året återförda nedskrivningar 
 
13 

 
 
-6 774 
-6 787 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 
260 678 
342 384 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
67

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
 
 
 
 
Byggnader och markanläggningar, lånefinansierat 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
 
 
 
Vid årets början 
 
14 104 455 
13 124 575 
Nyanskaffningar 
 
1 183 343 
982 175 
Avyttringar och utrangeringar 
 
-2 764 
-2 295 
 
 
15 285 034 
14 104 455 
Ackumulerade avskrivningar 
 
 
 
Vid årets början 
 
-5 764 554 
-5 232 590 
Periodens avskrivningar 
 
-569 313 
-533 487 
Avyttringar och utrangeringar 
 
1 594 
1 523 
 
 
-6 332 273 
-5 764 554 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 
8 952 761 
8 339 901 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnader och markanläggningar, direktavskrivet 
 
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
 
 
 
Vid årets början 
 
2 509 272 
2 348 947 
Nyanskaffningar 
 
63 548 
160 325 
 
 
2 572 820 
2 509 272 
Ackumulerade avskrivningar 
 
 
 
Vid årets början 
 
-2 509 272 
-2 348 947 
Periodens avskrivningar 
 
-63 548 
-160 325 
 
 
-2 572 820 
-2 509 272 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Mark och annan fast egendom 
 
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden, invärderat 
 
 
 
Vid årets början 
 
1 285 970 
1 288 950 
Avyttringar och utrangeringar 
 
-1 331 
-2 980 
 
 
1 284 639 
1 285 970 
Ackumulerade anskaffningsvärden, lånefinansierat 
 
 
 
Vid årets början 
 
390 550 
372 298 
Nyanskaffningar 
 
108 602 
18 252 
Avyttringar och utrangeringar 
 


 
 
499 152 
390 550 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 
1 783 791 
1 676 520 
 
 
 
 
Summa bokfört värde totalt 
 
10 997 230 
10 358 805 
 
 
  
  
 
 
 
 
Taxeringsvärde 
 
301 317 
297 677 
(Avser fastigheter som medför fastighetsavgift/fastighetsskatt.) 
 
 
 
   
 
 
Not 11 
 
 
 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 
 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
 
 
 
Vid årets början 
 
282 766 
268 992 
Nyanskaffningar 
 
45 369 
24 233 
Avyttringar och utrangeringar 
 
-25 058 
-10 459 
 
 
303 077 
282 766 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
68

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Ackumulerade avskrivningar 
 
 
 
Vid årets början 
 
-225 330 
-213 849 
Periodens avskrivningar 
 
-23 805 
-21 114 
Avyttringar och utrangeringar 
 
24 770 
9 633 
 
 
-224 365 
-225 330 
 
 
 
 
Bokfört värde 
 
78 712 
57 436 
 
 
  
  
Not 12 
 
 
 
Pågående nyanläggningar 
 
 
 
Anskaffningsvärden, löpande 
 
 
 
Vid årets början 
 
1 344 611 
1 189 724 
Periodens upparbetning 
 
1 967 910 
1 155 390 
Aktivering 
 
-1 291 945 
-1 000 503 
 
 
2 020 576 
1 344 611 
 
 
 
 
Anskaffningsvärden, direktavskrives 
 
 
 
Vid årets början 
 
343 350 
332 415 
Periodens upparbetning 
 
238 309 
171 260 
Aktivering 
 
-63 548 
-160 325 
 
 
518 111 
343 350 
 
 
 
 
Bokfört värde 
  
2 538 687 
1 687 961 
 
 
  
  
 
 
 
 
Not 13 
 
 
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 
 
 
AB Svensk Byggtjänst (900 st aktier á nom. 200 kr). 
 
180 
180 
Bokfört värde 
 
180 
180 
 
 
  
  
 
 
 
 
Not 14 
 
 
 
Varulager och förråd 
 
 
 
Driftlager drivmedel 
 
10 761 
10 868 
Driftlager eldningsolja 
 
7 500 
7 819 
Driftlager övrigt 
 
1 710 
1 983 
Summa 
 
19 971 
20 670 
 
 
  
  
Not 15 
 
 
 
Fordringar hos andra myndigheter 
 
 
 
Kundfordringar  
 
189 670 
140 886 
Mervärdesskatt 
 
151 105 
113 238 
Övriga fordringar hos andra myndigheter 
 
899 
752 
Summa 
 
341 674 
254 876 
 
 
  
  
 
 
 
 
Not 16 
 
 
 
Förutbetalda kostnader 
 
 
 
Införhyrningar 
 
129 287 
110 856 
Förutbetalda hyror 
 
16 114 
13 874 
Övriga förutbetalda kostnader 
 
4 120 
6 186 
Summa 
 
149 521 
130 916 
 
 
  
  
FORTIFIKATIONSVERKET 
69

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Not 17 
 
 
 
Övriga upplupna intäkter 
 
 
 
Upplupna intäkter avyttring 
 
37 224 
30 341 
Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt 
 
25 340 
29 739 
Mediareglering 
 
17 311 
91 
Införhyrningar reglering 
 
12 312 
5 417 
Övriga upplupna intäkter 
 
15 537 
14 342 
Summa 
 
107 724 
79 930 
 
 
  
  
Upplupna intäkter avyttring avser summan av pågående fastighetsförsäljningar där nettot av intäkter och kostnader är en 
fordran. 
 
 
 
 
I posten "Ej fakturerade avyttrings- och uppdragsprojekt" ingår uppdragsprojekt samt avyttringsprojekt i form av rivning 
och återställande som faktureras Försvarsmakten. 
 
 
 
 
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år samt införhyrningar mot FM och FMV. Om den totala kostnaden är 
högre än den erhållna ersättningen under bokföringsåret, redovisas en fordran per kund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 18 
 
 
 
Avräkning med Statsverket 
 
 
 
Övriga skulder på statens centralkonto 
 
 
 
Vid årets början 
 
-43 280 
-51 814 
Medel som redovisats mot inkomsttitel under året 
 
43 280 
51 814 
Medel som ej levererats vid årets slut 
 
-40 827 
-43 280 
Summa  
 
-40 827 
-43 280 
 
 
 
 
Medel som ej levererats vid årets slut avser avkastningskrav 23 427 tkr (f å 27 073 tkr), amortering på statskapital 12 618 
tkr (f å 14 721 tkr) samt överskott av fastighetsförsäljningar 4 782 tkr (f å 1 486 tkr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 19 
 
 
 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 
 
 
Limit räntekontokredit 20 Mkr (f å 20 Mkr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
70

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Not 20 
  
Statskapital 
Överskott 
Balanserad 
Kapital-
Summa 
av 
kapital-
förändring 
fastighets-
förändring 
enligt 
försäljning-
resultat-
ar FB 
räkningen 
Ingående balans 2018 
234 292 
493 009 
147 458 
124 114 
998 873 
Föregående års kapitalförändring 
 
6 733 
117 381 
-124 114 

Amortering statskapital 
-81 900 
 
 
 
-81 900 
Nedskrivning fastighetsförsäljning p g a 
-1 138 
 
 
 
-1 138 
försvarsbeslut 
Inleverans avkastningskrav avs 2018 
 
 
-98 426 
 
-98 426 
Inleverans överskott övriga 
 
 
-102 699 
 
-102 699 
fastighetsförsäljningar 
Inleverans digitala infrastrukturen 
 
 
-110 
 
-110 
Årets kapitalförändring 
 
 
 
154 273 
154 273 
Summa årets förändring 
-83 038 
6 733 
-83 854 
30 160 
-129 999 
Utgående balans 2018-12-31 
151 254 
499 742 
63 604 
154 274 
868 873 
I posten "Amortering statskapital" ingår skuld till Statsverket med -12 618 tkr. 
 
I posten "Inleverans avkastningskrav avs 2018" ingår skuld till Statsverket med -23 427 tkr. 
 
I posten "Inleverans övriga fastighetsförsäljningar" ingår skuld till Statsverket med -4 782 tkr. 
 
Not 21 
 
 
 
Överskott av fastighetsförsäljningar 
 
 
 
Disponeras för; 
 
 
 
Avveckling av lokaler, mark och anläggningar 
 
262 084 
279 103 
Avveckling av fält samt metod- och teknikutveckling OXA 
 
237 658 
213 906 
Summa 
 
499 742 
493 009 
 
 
 
 
Enligt regleringsbrevet får överskott från fastighetsförsäljningar som är uppsagda m a a försvarsbeslut disponeras för 
framtida kostnader för bl a avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Vid årets ingång fanns 262 084 tkr avsatt för 
avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Per 2018-12-31 minskar dispositionen med 46 264 tkr. 
 
Överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält får disponeras för bl a avveckling av fält och metod- och 
teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA). Vid årets ingång fanns 237 658 tkr avsatt för 
avveckling av fält och metod- och teknikutveckling för hantering av OXA. Per 2018-12-31 ökar dispositionen med           
14 588 tkr. 
 
 
 
   
 
 
Not 22 
 
 
 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 
 
 
Ingående avsättning 
 
3 242 
2 766 
+ periodens pensionskostnad 
 
560 
3 668 
- periodens pensionsutbetalningar 
 
-1 474 
-3 192 
Utgående avsättning 
 
2 328 
3 242 
 
 
  
  
Del av pensionsavsättningen som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 1 146 tkr (f å 1 391 tkr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
71

 
4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER| ÅRSREDOVISNING 2018 
Not 23 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Övriga avsättningar 
 
 
 
Avsättning för kompetensutveckling 
 
7 830 
7 818 
Summa 
 
7 830 
7 818 
 
 
  
  
Avsättning för lokalt omställningsarbete har skett löpande med 0,3 % av skattepliktig lön. Uttag av medel sker löpande 
enligt särskild överenskommelse med arbetstagarorganisationerna. Den del som förväntas förfalla inom ett år uppgår till 
1 292 tkr ( f å 2 100 tkr). 
 
 
 
 
 
 
Not 24 
 
 
 
Skuld till Riksgäldskontoret, långfristig 
 
 
 
 
 
 
 
Låneram för investeringar i inventarier (enl 7 kap.1 § budgetlagen) 
105 000 
90 000 
 
 
 
 
Vid årets början 
 
61 300 
58 802 
Under året nyupptagna lån 
 
17 131 
2 498 
Årets amorteringar 
 


Bokfört värde 
 
78 431 
61 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
Låneram för investeringar i fastigheter (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen) 
14 200 000 
13 100 000 
 
 
 
 
Vid årets början 
 
11 282 000 
10 753 000 
Under året nyupptagna lån 
 
18 621 000 
16 256 000 
Årets amorteringar 
 
-17 336 000 
-15 727 000 
Bokfört värde 
 
12 567 000 
11 282 000 
 
 
 
 
Summa 
 
12 645 431 
11 343 300 
 
 
  
  
 
 
 
 
Not 25 
 
 
 
Skulder till andra myndigheter 
 
 
 
Mervärdesskatt 
 
91 807 
74 259 
Leverantörsskulder 
 
19 126 
21 394 
Skuld för sociala avgifter 
 
8 491 
7 943 
Övriga skulder 
 
225 
225 
Summa 
 
119 649 
103 821 
 
 
  
  
Not 26 
 
 
 
Upplupna kostnader 
 
 
 
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 
 
36 457 
32 249 
Upplupna löner  inkl sociala avgifter 
 
3 992 
9 939 
Räntekostnader Riksgäldskontoret 
 
35 454 
37 945 
Media 
 
34 459 
31 084 
Mediareglering 
 
795 
7 709 
Införhyrningar reglering 
 
651 
739 
Övriga upplupna kostnader 
 
31 819 
33 187 
Summa 
 
143 627 
152 852 
 
 
  
  
Media regleras mot FM, FMV, FRA och FOI varje år. Om den totala kostnaden är lägre än den erhållna ersättningen 
under bokföringsåret, redovisas en skuld per kund. 
 
 
 
 
Övriga upplupna kostnader avser kostnader som upparbetats 2018 men där faktura ej ankommit 2018, exempelvis 
avseende planerat underhåll och drift. 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
72

 
ÅRSREDOVISNING 2018
|4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
 

 
 
 
 
Not 27 
 
2018-12-31 
2017-12-31 
Övriga förutbetalda intäkter 
 
 
 
Förskottshyra Kallax flygplats 
 
22 193 
29 825 
Förskottshyra Bansystem Ronneby 
 
1 206 
1 608 
Förskottshyra flygledartorn Luleå-Kallax 
 
3 797 
4 035 
Förutbetalda intäkter  
 
499 991 
327 283 
Övriga förutbetalda hyresintäkter 
 
28 635 
28 317 
Summa 
 
555 822 
391 068 
 
 
  
  
I posten "Förutbetalda intäkter" ingår betalplan för nyanskaffningar med engångshyra (fakturering på ej avslutade 
projekt). Se även not 1 och 5 avseende direktavskrivna anläggningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 28 
 
 
 
Övriga ansvarsförbindelser 
 
 
 
Mark med oexploderad ammunition (OXA) kan innebära framtida åtaganden för riskreducerande åtgärder och 
återställande av sådan mark. Storleken på åtagandet kan inte redovisas med tillförlitlighet då det föreligger stor 
komplexitet avseende bl a ansvarsfördelning och arbetsmetoder samt möjligheten till  framtida användning och 
exploatering av fastigheterna med acceptabel risk. 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
73

 
5. SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER FRÅN RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING 
OCH ANSLAGSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2018 
5. Sammanställning av väsentliga uppgifter från 
resultaträkning, balansräkning och 
anslagsredovisning 
 
(tkr) 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
Låneram i Riksgälden  
  
  
  
  
  
Beviljad 
14 305 000 
13 190 000 
11 815 000 
11 825 000 
11 640 000 
Utnyttjad 
12 645 431 
11 343 300 
10 811 802 
10 375 751 
10 168 064 
  
  
  
  
  
  
Kontokrediter hos 
Riksgäldskontoret 
  
  
  
  
  
Beviljad 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
Maximalt utnyt jad under året 

 
  
  
  
  
  
Avgiftsintäkter 
  
  
  
  
  
Budget enligt regleringsbrev 
3 323 861 
3 111 838 
3 239 176 
3 258 022 
3 381 653 
Utfall 
3 366 455 
3 256 373 
3 177 498 
3 173 054 
3 270 483 
  
  
  
  
  
  
Räntekonto 
  
  
  
  
  
Räntekostnader 
3 539 
4 264 
5 013 
2 820 

Ränteintäkter 4 089 
5 280 
  
  
  
  
  
  
Anslagskredit 
  
  
  
  
  
Beviljad 

Utnyttjad 

  
  
  
  
  
  
Utgående reservationer 
  
  
  
  
  
Anslagssparande 

Belopp intecknat för framtida 
åtagande 

  
  
  
  
  
  
Personal 
  
  
  
  
  
Antal årsarbetskrafter 
609 
605 
604 
592 
631 
Medelantal anställda 
628 
614 
611 
606 
648 
Driftkostnad per årsarbetskraft 
3 958 
3 716 
3 704 
3 891 
3 740 
  
  
  
  
  
  
Kapitalförändring 
  
  
  
  
  
Årets kapitalförändring 
154 273 
124 114 
103 682 
25 134 
1 024 
Balanserad kapitalförändring 
63 604 
147 458 
188 200 
262 696 
281 563 
 
 
 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
74

 
ÅRSREDOVISNING 2018 
|6. FÖRORDNING OM INTERN STYRNING OCH KONTROLL (FISK) 
 

6. Förordning om 
 Under året infördes Dataskyddsförordningen, DSF. 
Internt inom Fortifikationsverket har ett projekt 
utarbetat regler och riktlinjer för hur verket ska 
intern styrning och 
efterleva det nya regelverket och hantera de 
verksamhetsmässiga effekterna av DSF. De 
kontroll (FISK) 
åtgärder projektet identifierade är genomförda, 
bland annat har utbildning om DSF och dess 
Fortifikationsverket omfattas av förordningen 
effekter på verksamheten genomförts, och 
(2007:603) om intern styrning och kontroll, även 
projektet avslutades under hösten 2018. På så sätt 
kallad FISK. Med intern styrning och kontroll menas 
har den identifierade risken att verket inte skulle 
i detta sammanhang den process som syftar till att 
leva upp till regelverket enligt DSF kunnat stängas 
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör kraven i 
 Under året har verksamheten för säkerhets-
3§ myndighetsförordningen (MF). Förenklat 
skyddsavtal och hanteringen av registerkontroller 
innebär arbetet med FISK att myndigheten ska 
setts över och ett nytt IT-stödsystem har 
upprätta en riskanalys där risker ska identifieras, 
implementerats. Systemet har effektiviserat 
värderas, hanteras eller accepteras. Syftet med att 
handläggningen av säkerhetsskyddsavtal avsevärt 
upprätta riskanalys enligt FISK är att identifiera 
och därmed kortat ned handläggningstiderna, 
omständigheter som utgör en risk för att kraven i 3§ 
vilket gör att verket även kunnat stänga den 
MF inte fullgörs, det vill säga rättvisande 
identifierade risken att hanteringen av säkerhets-
redovisning, effektiv verksamhet, hushålla med 
skyddsavtal är för långsam 
resurser och enligt gällande rätt. Riskanalysen ska 
 Risken gällande att mutor/korruption 
omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver 
förekommer inom verket har under året beslutats 
och ansvarar för. 
vara en permanent risk som ska hanteras oavsett 
risktal. Under året har  Fortifikationsverket infört 
Riskanalys 
en visslarfunktion. Dels kan medarbetare 
Arbetet med riskanalys har under 2018 bland annat 
rapportera om oegentligheter till vår Säkerhets-
genomförts som en del av verksamhetsplanerings-
enhet via mejl eller direkt till chefen för Säkerhets-
arbetet för 2019. Riskerna har beaktats antingen 
enheten. Dels publicerades under hösten en extern 
inom den organisationsenhet där risken 
visslarfunktion som ger möjlighet att rapportera 
identifierats eller förts uppåt i organisationen för 
anonymt både för medarbetare och för andra 
mera central hantering. Därmed har slutligen 
utanför myndigheten. 
sammanställts ett antal risker som på verksnivå 
valts att accepteras eller att hanteras. Hanteringen 
Fortifikationsverket har även följt upp intern 
återfinns då i upptagna aktiviteter i verksamhets-
styrning och kontroll kopplat till särskilda 
planen för 2019. Motsvarande arbetssätt 
händelser, incidenter och ordinarie uppföljning av 
tillämpades som grund för verksamhetsplan 2018.  
verksamheten. Ett förbättringsområde är att 
energistatistiken varit bristfällig särskilt under 
Uppföljning av riskerna 
2017. Åtgärder har vidtagits under 2018 och 
De inför 2018 identifierade riskerna har successivt 
kommer följas upp under 2019. Bristen bedöms 
följts upp och utvärderats av verkets ledning i sam-
kvarstå i vissa delar. Risken bedöms inte vara så 
band med respektive tertialuppföljning. På detta 
väsentlig att den påverkar styrelsens intygande i 
sätt får verket en mer aktiv riskhantering. Detta 
årsredovisningen. 
arbetssätt gör att myndigheten snabbare kan fånga 
I revisionen av årsredovisningen har revisorerna 
upp eventuella risker från tillkommande händelser 
identifierat brister i Fortifikationsverkets 
under verksamhetsåret som påverkar verksam-
återrapportering vid avvikelser i projekt mot 
heten. I planeringssystemet har kopplingar skapats 
regeringsbeslut. Åtgärder kommer under 2019 att 
mellan risk och därtill kopplade riskreducerande 
vidtas för att åtgärda bristerna. Bedömningen 
aktiviteter för att förbättra uppföljningen. 
Fortifikationsverket gör är att bristerna inte varit så 
Arbetet med riskreducerande åtgärder har gett 
väsentliga att de påverkar styrelsens intygande i 
resultat under året och för att nämna ett par 
årsredovisningen. 
exempel: 
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
75


7. ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE ÅRSREDOVISNING 2018
7. Årsredovisningens undertecknande
Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den 
period som årsredovisningen avser. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
2019-02-18 
Maria Norrfalk 
Johan Davidson 
Ordförande 
Monica Haapaniemi 
Lars-Erik Lövdén 
Anders Silwer 
Maria Bredberg Petterson 
Generaldirektör 
Styrelsens ledamöter: Johan Davidson, Maria Norrfalk, Anders Silwer, Monica Haapaniemi och Maria Bredberg 
Petterson. På fotot saknas Lars-Erik Lövdén

FORTIFIKATIONSVERKET 
76

Adress: Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna 
Telefon: 010-44 44 000 
Webb: fortifikationsverket.se 
© FOTO 
Johan Danielson, framsida, 15, 27, 31, 40, 41, 45 
Kari Kohvakka, 28, 37, 43 
Bezav Mahmod/Försvarsmakten, 8-9 
Karl Melander, 19 
Joel Thungren/Försvarsmakten/ Combat Camera, 49, 53 
Anders Sjödén/Försvarsmakten, 17 
Fortifikationsverket, 6, 7, 12, 46, 76 
77

78

Document Outline