Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
  
  
 
1 (5) 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2009-12-03 
286-09 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Beskrivning av Linköpings tingsrätts och Hyres- och 
arrendenämndens allmänna handlingar 
I 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ställs följande krav på 
beskrivning av myndigheters allmänna handlingar. 
Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om 
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar, 
2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna hand-
lingar, 
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för 
att ta del av allmänna handlingar, 
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighet-
ens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på upp-
gifter i sina handlingar, 
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 
samt hur och när detta sker, och 
7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i 
övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. 
 
Beskrivningen av Linköpings tingsrätts och Hyres- och arrendenämndens all-
männa handlingar nedan följer numreringen i bestämmelsen. 
1.   Organisation och verksamhet finns beskrivna i Arbetsordningen och verk-
samhetsplanen. Länk till arkivförteckningen.  
2.  Se tabellen nedan.  
3.  Enskilda har vanligtvis möjlighet att använda allmänhetens PC för att söka 
allmänna handlingar med hjälp av automatisk databehandling. För sökningar 
i system som inte finns tillgängliga i allmänhetens PC och bland handlingar i 
pappersform lämnas hjälp av Linköpings tingsrätts personal. 
4.  Se tabellen nedan.  
5.  Som utgångspunkt är allmänna handlingar hos Linköpings tingsrätt och Hy-
res- och arrendenämnden offentliga. Emellertid är handlingarna i vissa fall 
. dva.o
 
f
n
 i
V
 
 D,209-0
551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 34 • Telefon: 036-15 53 00 • Fax: 036-16 57 21 • xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • www.domstol.se 
02 ,
 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30  
C1R

 
 
 
  
  
 
2 (5) 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2009-12-03 
286-09 
  
 
hemliga, dvs. det gäller sekretess för uppgifterna i handlingarna. Inom verk-
samheten tillämpas olika sekretessbestämmelser beroende på vilka uppgifter 
det är fråga om. För uppgifter om myndighetens personal tillämpas vanligt-
vis 39 kap. 1-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen.  
 
För allmän domstol kan som exempel nämnas bestämmelserna i 35 kap. om 
förundersökningssekretess i 1 § första stycket 1, sekretess i vissa typer av mål 
såsom gällande sexualbrott i 12 § och sekretess för särskild personutredning 
m.m. i 13 §. Vidare kan 43 kap. 4 § om sekretess för bild i ljud- och bildfiler 
nämnas. 
 
För båda domstolsslagen och nämnderna kan som exempel nämnas 21 kap. 
3 § om skydd för enskilds adress och telefonnummer m.m. 
6.  Se tabellen nedan
7.  Linköpings tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden har ingen rätt att sälja 
personuppgifter. 
 
 

 
 
 
  
  
 
3 (5) 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2009-12-03 
286-09 
  
 
 
Registrets benämning 
Ansvarig som kan 
Ändamål med re-
Vilka uppgifter som registreras och 
(IT-
lämna närmare 
gistret 
på vilket sätt uppgifterna inhämtas 
system/förteckning) 
upplysningar om 
och/eller lämnas vidare 
registret 
Automatiserade regis-
 
 
 
ter/förteckningar 
Doris  
Administrativa en-
Sveriges Domstolars  Kontaktuppgifter inhämtas från AD 
(gemensamt system) 
heten 
gemensamma intra-
(se nedan). E-postadresser läggs in av 
nät som bl.a. inne-
IT-ansvarig. 
håller aktuell in-
formation till perso-
nalen och länkar till 
administrativa sök-
system. 
Innehåller även en 
funktion där man 
kan söka efter med-
arbetare i Sveriges 
Domstolar.  
Palasso 
Administrativa en-
Palasso används 
Innehåller namn, adress, anställnings-
(gemensamt system) 
heten 
som ett systemstöd 
uppgifter, personnummer. Inhämtas 
för egenrapportering  från myndigheten/domstolen. Den 
av enklare lönehän-
enskilde rapporterar vissa delar själv. 
delser, löneberäk-
ning och personal-
statistik.  
Tur & Retur (gemensamt  Administrativa en-
Ett hjälpmedel för 
Innehåller uppgifter om anställningen 
system) 
heten 
beställning av resor 
och resan. 
samt skapande och 
Grunduppgifter om personen inhäm-
vidareförmedling av 
tas från Palasso. Den enskilde registre-
reseräkningar.  
rar själv i systemet. 
Agresso leverantörsres-
Ekonomiavdelningen  Ett hjälpmedel vid 
I leverantörsreskontran registreras 
kontra  inkl. elektronisk 
bokföring, utbetal-
personer som innehar F-skattsedel 
fakturahantering  (ge-
ning av leverantörs-
samt personer som erhåller skattefri 
mensamt system) 
fakturor samt er-
ersättning, t.ex. vittnen. Registrering 
sättning till dem 
sker av plusgirokonto/bankgiro 
som innehar F-
och/eller namn och adress.  
skattesedel samt öv-
Uppgifter om nya leverantörer samt 
rig skattefri ersätt-
bokföring av utbetalningar registreras 
ning. 
av Domstolsverket. Ändring av befint-
Till registret är 
liga uppgifter görs endast av Dom-
också knutet ett för-
stolsverket 
system, KIM 
 
 Agresso 
Ekonomiavdelningen  Ett hjälpmedel vid 
Olika typer av uppdragstagare som an-
personreskontra 
bokföring, utbetal-
litas inom Domstolsverkets verksam-
(gemensamt system) 
ning av ersättningar 
hetsområde och för vilka staten är ar-
till uppdragstagare 
betsgivare enligt skattebetalnings-lagen 
eller näringsidkare 
registreras med namn, adress och per-
som saknar F-
sonnummer. Uppgifter om nya upp-
skattsedel, underlag 
dragstagare samt bokföring av arvoden 
för inbetalning av 
registreras av Domstolsverket eller lo-
preliminär skatt och 
kalt vid domstolen. Ändring av befint-
sociala avgifter samt  liga uppgifter görs endast av Dom-
framställan av kon-
stolsverket. 
trolluppgifter 
Till registret är 
 

 
 
 
  
  
 
4 (5) 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2009-12-03 
286-09 
  
 
också knutet ett för-
system KIM. 
 
Agresso 
Ekonomiavdelningen  Ett hjälpmedel vid 
Innehåller namn och adress på de per-
kundreskontra (gemen-
fakturering, bevak-
soner som faktureras. 
samt system) 
ning samt eventuell 
indrivning. 
KIM (gemensamt sy-
Målkanslierna 
KIM används i den 
Registrering sker av plusgiro-
stem) 
dömande verksam-
konto/bankgirokonto och/eller namn 
heten. Alla betal-
och adress samt vilken aktörsroll den 
ningar i ett mål regi-
registrerade har i målet. 
streras först i KIM 
 
och förs sedan över 
till Agresso för bok-
föring och utbetal-
ning. 
Active Directory – AD 
IT-ansvariga 
AD är den katalog 
Innehåller efternamn, förnamn, titel, 
(gemensamt system) 
där alla användar-
myndighet, avdelning, rum, telefon-
konton finns, det 
nummer, mobiltelefon, fax, e-
som används för att 
postadress, besöksadress, box, post-
logga in på en dator.  nummer, postort, arbetsuppgift och 
Till detta användar-
specialistområde. Informationen om 
konto finns flera at-
varje användare ansvarar den lokala 
tribut som t.ex. tele-
myndigheten för. 
fonnummer, adress 
och myndighets-
tillhörighet.  
Vera (gemensamt sys-
Målkanslierna 
Vera är ett målhan-
Den för registret ansvariga kan lämna 
tem) 
teringssystem och 
närmare information om vilka uppgif-
används vid myn-
ter som registreras. 
digheten i dess rätts-
skipande eller rätts-
vårdande verksam-
het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Register/förteckningar   
 
 
i annan form 
 
Arkivförteckning 
Administrativa en-
En förteckning över   
heten 
de handlingar som 
bevaras med hän-
visning till volymer 
(samlingar av hand-
lingar) 
Dagbok 
Målkanslierna 
Hjälp för att kunna 
Innehåller ett urval av uppgifter som 
återsöka akter och 
registrerats i ett mål, bland annat par-
avgöranden.  
ternas namn, målnummer och avgö-
randedatum. 
Partsregister över in-
Målkanslierna 
Hjälp för att kunna 
Innehåller uppgifter från Vera om par-
komna mål 
återsöka inkomna 
ter som knutits till mål under en viss 
mål och ärenden. 
period (finns inte över brottmål). 
Partsregister till dombok  Målkanslierna 
Hjälp för att kunna 
Innehåller uppgifter från Vera i dels 
hitta bland inbundna  alfabetisk ordning och dels efter per-
avgöranden 
sonnummer/organisationsnummer. 
Administrativt diarium 
Administrativa en-
Används för åter-
Innehåller avsändare/mottagare, diari-
heten 
sökning av myndig-
enummer, inkomstdatum m.m.  
hetens administra-
tiva handlingar 
 

 
 
 
  
  
 
5 (5) 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2009-12-03 
286-09 
  
 
Nämndemannaregister 
Administrativa en-
Ger möjlighet att 
Uppgifter om nämndemannen som 
heten 
återsöka vilka som 
lämnats av denne. 
 
är och har varit 
nämndemän på 
domstolen. 
 
Förteckningen är fastställd den 3 december 2009 
 
Rolf Holmgren 
Lagman