Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag'.

link to page 1 link to page 1 link to page 2 link to page 2 link to page 2 link to page 2 link to page 2
Arbetsförmedlingens  <sp> 
 
 
interna instruktioner 
 
AFII 24/2011 
Sida: 1 av 2 
 
 
Gäller fr.o.m.:  2012-05-21 
Beslutad av:  Eva Lindh-Pernheim, tf avdelningschef 
 
          Avdelningen förmedlingsutveckling 
 
Beslutsdatum:  2012-05-21 
Version:  3.0 
Dnr:  Af-2012/145555 
 
 
 
Intern instruktion om begränsningar att 
anvisa till arbetsgivare som tillhör den 
anställdes familj m.fl. 

 
1. Arbetsgivarstöd med lönebidrag eller trygghetsanställning får inte lämnas ................ 1 
2. Synnerliga skäl vid anställning i familjeföretag ............................................................ 2 
3. Anvisningar med anställningsstöd, utvecklingsanställning eller offentligt skyddat 
arbete eller anvisningar med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är inte lämpliga . 2 

 
 
<sp> 
Omfattning 
Alla arbetsmarknadspolitiska program och olika former av arbetsgivarstöd. Mer 
information finns i förordningar till dessa program och i lagen om anställningsskydd. 
 
Revisionshistorik 
 

Version 
Förändring 
Ansvarig handläggare, datum 
1.0 
Grundversion 
Pasi Keskikastari   2011-06-23 
2.0 
Ändring, stödformen nystartsjobb borttaget 
Eva Domeij            2011-08-23 
3.0 
Tillägg; avsnittet  ”Synnerliga skäl vid 
Pasi Keskikastari    2012-05-12 
anställning i familjeföretag” 
 
1. Arbetsgivarstöd med lönebidrag eller 
trygghetsanställning får inte lämnas  

  om arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får 
anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning  


AFII 24/2011 
<sp> 
 
Sida: 2 av 2 
 
 
  om arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses maka/make, sambo, 
partner och deras anförvanter i rätt upp- och nedstigande led samt syskon 
  om arbetstagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll.   
  Ovanstående gäller om företag är enskild firma, handelsbolag,  kommanditbolag, 
ekonomisk förening eller aktiebolag.  
 
2. Synnerliga skäl vid anställning i familjeföretag 
  Om det finns synnerliga skäl kan arbetsgivarstöd i form av lönebidrag eller 
trygghetsanställning beviljas även om arbetstagaren tillhör arbetsgivarens familj.  
  Synnerliga skäl kan bestå av svår funktionsnedsättning eller att arbetssökande 
omfattas av flera funktionsnedsättningar som påverkar arbetförmågan.  
  Beviljas stödet på grund av synnerliga skäl, ska skälen anges och dokumenteras. I 
dokumentationen ska även framgå att en bedömning har gjorts att detta i nuläget är 
den enda möjligheten för personen att få en anställning. 
  Den anställde ska få information om att anställda med familjeanknytning till 
arbetsgivaren  undantas från tillämpningen av lagen (1982:80) om 
anställningsskydd.   
 
3. Anvisningar med anställningsstöd, 
utvecklingsanställning eller offentligt skyddat arbete eller 
anvisningar med aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
är inte lämpliga 

   om arbetstagare/deltagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och 
anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning.  
   om arbetstagare/deltagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses 
maka/make, sambo, partner och anförvanter i rätt upp- och nedstigande led samt 
syskon.  
   om arbetstagare/deltagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll 
   ovanstående gäller oavsett företagsform. 
   Regeln tillämpas även vid sådana anvisningar till sysselsättningsfasen i jobb- och   
utvecklingsgarantin där arbetssökande har försörjningsstöd. 
 

Document Outline