This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Språk för begäran om allmän handling'.


((5) 
1(5) 
DNR KDN 2019/17 
 
 
ÅTGÄRDS- OCH AKTIVITETSPLAN OCH FÖRDELNING AV MEDEL 
INOM FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2020 
 
1. 
ÅTGÄRDS- OCH AKTIVITETSPLAN  
Målet med aktivitetsplanen är att skapa en struktur som ger förutsättningar för ett långsiktigt 
och strukturerat arbete med sverigefinska minoriteten, för att säkerställa att lagen följs, för att 
ge sverigefinska minoriteten i kommunen möjlighet till deltagande och inflytande i frågor 
som berör dem, samt för att skydda och främja det finska språket och kulturen.  
 
Enligt minoritetslagen ska barnens och ungdomarnas möjlighet att utveckla och behålla en 
kulturell identitet samt språk särskilt främjas.  
 
Aktivitetsplanen är framtagen i samråd med sverigefinska minoriteten under 2018 och 2019.  
 
1.1. 
INFORMATIONSINSATSER OCH KONTAKT MED KOMMUNEN  
 
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SKA  
-  informera sverigefinska minoriteten i kommunen om deras rättigheter och kommunens 
ansvar 
-  ge service på finska såväl muntligt som skriftligt på bestämda tider och platser via 
Järfälla servicecenter.   
-  ge information om att Järfälla är ett finskt förvaltningsområde  
 
1.2. 
FÖRSKOLA OCH SKOLA   
 
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN SKA  
-  erbjuda förskola helt eller till väsentlig del på finska med fokus på aktiv tvåspråkighet.  
Alla barn vars vårdnadshavare anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten är 
välkomna att söka.  
-  informera om möjlighet till tvåspråkig förskola redan i barnavårdscentralen 
-  bedriva aktiv information om modersmålsstöd i förskolan till sverigefinska föräldrar 
-  bedriva aktiv information om modersmålsundervisning i finska på grundskolan till 
 
sverigefinska föräldrar  
-  bemöta och utveckla språkkompetens i finska hos förskole- och skolpersonal samt vid 
önskemål och behov ordna revitaliseringskurser i finska  
-  upplysa om att finska är en merit när kommunen söker pedagoger till berörda 
verksamheter inom området 
-  översätta viktig information, blanketter och e-tjänster på hemsidan till finska 
 
 
 


((5) 
2(5) 
1.3. 
SKYDDA OCH FRÄMJA SPRÅK OCH KULTUR  
 
KULTUR-, DEMOKRATI- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN SKA 
-  ordna återkommande aktiviteter för alla åldrar 
Förslag till aktiviteter familjedagar, författaraftnar, sagoläsning, läsecirklar, konserter, 
föreläsningar, språkcaféer, tvåspråkig läxhjälp, danskurser, teaterföreställningar, bio, 
fester med teman, firande av högtider såsom självständighetsdagen, julen, 
midsommaren.  
-  erbjuda digitalt material såsom böcker, filmer, tidskrifter, tidningar 
-  erbjuda fler böcker, dvd, tidskrifter, tidningar på finska på bibliotek 
-  erbjuda sverigefinsk och finsk kultur i Järfälla både på finska och tvåspråkigt  
-  ordna revitaliseringskurser i finska för olika generationer  
-  engagera sverigefinska ungdomar som ungdomsambassadörer inom ramen för 
sommarjobb för att nå sverigefinska ungdomar och för att kartlägga deras behov 

upplysa om att finska är en merit när kommunen söker personal till berörda 
verksamheter inom området 

förvaltningen ska genom framtagna utbildningsfilmer/kompetensutveckling bidra till 
att kommunens anställda har kunskaper om och känner ansvar för minoriteternas 
rättigheter 

erbjuda möjligheten för finsktalande elever att praoa inom finskt förvaltningsområde 
-  hitta beröringspunkter och samarbetsformer med barnkonventionen och 
barnrättsarbetet inom kommunen, för att lyfta frågor rörande finskt 
förvaltningsområde i ordinarie dialoger 
 
1.4. 
ÄLDREOMSORG       
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN SKA  
-  erbjuda äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska för den som begär det och 
som har rätt till det  
-  upplysa om att finska är en merit när kommunen söker personal till berörda 
verksamheter inom området  
-  kartlägga om det finns ett utökat behov av dagverksamhet på finska 
-  bemöta och utveckla språkkompetens i finska hos personalen inom berörda 
verksamheter samt ordna revitaliseringskurser i finska  
-  e                                         
-  erbjuda kulturella aktiviteter på finska inom berörda verksamheten (särskilt boende 
och dagverksamhet) 
-  se över behovet av översättning av informationsmaterial  
Utöver ovannämnda aktiviteter kan samtliga ovan namngivna förvaltningar hantera behov 
som uppkommer efterhand i mån av kvarvarande medel fram till 31 december. Det är av vikt 
att även sådana beslut föregås av samråd med minoriteten.  
 
 


((5) 
3(5) 
1.5. 
ÖVRIGT 
SAMORDNAREN ANSVARAR FÖR ATT I SAMARBETE MED RESPEKTIVE 
FÖRVALTNING 

verka för att det finns finsktalande kontaktpersoner inom berörda förvaltningar 

verka för kompetensutveckling  

utveckla interna strukturer och rutiner för arbetet med finskt förvaltningsområdet samt 
samarbete med andra berörda aktörer 

samordna och stötta kommunens insatser i arbetet med finskt förvaltningsområde 

samordna arbetet med Järfällas sverigefinska råd och de operativa 
samverkansgrupperna 
 

2. 
SAMRÅD OCH INFLYTANDE  
ÖPPNA SAMRÅD 
Allmänna möten som är öppna för alla nationella minoriteter med olika teman minst två 
gånger/år. Särskilt fokus på ungdomar och barn enligt minoritetslagen. Öppna samrådsformer 
för unga utvecklas tillsammans med sverigefinska ungdomar under det kommande året. Både 
fysiska och digitala samråd kan förekomma. 
JÄRFÄLLAS SVERIGEFINSKA RÅD 
Det fortsatta arbetet med att instifta Järfällas sverigefinska råd fortsätter under 2020 genom 
instiftandet av ett interrimråd.  
Samråden ska ske genom att kommunen för en strukturerad dialog med sverigefinnarna, i 
syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i kommunens beslutsfattande. Barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska främjas, och 
formerna ska anpassas till deras förutsättningar. 
En provisorisk strategisk samrådsgrupp, Järfällas sverigefinska interrimråd, instiftas i början 
av 2020. De sverigefinska representanterna samt tjänstepersonerna som ska sitta med i rådet 
utses i slutet av 2019 och de förtroendevalda väljs i början av 2020. Samrådsgruppen utses 
utifrån beslutet av långsiktig plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde. 
Järfällas sverigefinska interrimråd består av följande representanter: 
- Fyra till fem representanter för den sverigefinska minoriteten, varav minst en ska vara en 
ungdomsrepresentant och en pensionärsrepresentant. Pensionärsrepresentanten utses från 
Järfällan Varttuneet. Kommunens sverigefinska föreningar har rätt att utse var sin 
representant till rådet. Idag finns det en förening, Järfällan Varttuneet. Representanterna från 
den sverigefinska minoriteten väljs av årliga öppna samråd där alla som identifierar sig som 
sverigefinnar kan delta. 
- Tre förtroendevalda som hämtas från kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden samt från äldrenämnden. De politiska representanterna utnämns av 
respektive nämnd.  
 
- Tre förvaltningsrepresentanter som är tjänstepersoner som ansvarar för frågor som berör den 
sverigefinska minoriteten.  


((5) 
4(5) 
Rådets arbete leds av den förtroendevalda som utsetts av kultur-, demokrati- och 
fritidsnämnden. 
Rådets uppgifter  
-  Arena för samråd mellan kommunen och den sverigefinska gruppen 
-  Kommunens rådgivande organ i frågor som berör det finska förvaltningsområdet 

Följer upp kommunens anpassning till det finska förvaltningsområdet  
-  Ta fram arbetsformer för hur rådet ska fungera i framtiden 
 
Interimrrådet väljs på ett års mandat i slutet av 2019 och i början av 2020.  
 
Järfällas sverigefinska interrimråd har minst 4 möten/år. Mötena ska företrädesvis hållas 
under vanlig kontorstid.  Mötesarvode är desamma som i kommunens andra råd. 
Mötesarvoden betalas ur statsbidrag för finskt förvaltningsområde.  
SAMORDNARE  
En tvåspråkig samordnare är anställd vid kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen.  
Förutom finskt förvaltningsområde ingår samordning för nationella minoriteter i tjänsten. 
Samordnarens uppdrag är att handlägga ärenden och stödja arbete inom finskt 
förvaltningsområde inom de fyra berörda förvaltningarna (20 % av heltid per förvaltning) och 
i dialog med minoriteten. Resterande tid (20 %) ska användas till samordning, samrådsarbete 
och rapportering. 
OPERATIVA SAMVERKANSGRUPPER  
Samverkansgrupp förskola/skola: samordnare finskt förvaltningsområde, två representanter 
från barn- och ungdomsförvaltningen, tre till fyra representanter för sverigefinska minoriteten   
Samverkansgrupp äldreomsorg: samordnare finskt förvaltningsområde, två representanter 
från  socialförvaltningen, tre till fyra representanter för sverigefinska minoriteten varav en 
representant för föreningen Järfälla Varttuneet.  
Samverkansgrupp kultur och språk: samordnare finskt förvaltningsområde, två 
representanter från kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen, tre till fyra representanter för 
sverigefinska minoriteten. 
Under interim året väljs de sverigefinska representanterna av Järfällas sverigefinska 
interrimråd. Ordförande i samverkansgrupperna som är en representant för sverigefinska 
minoriteten sitter även i Järfälla sverigefinska råd. 
Respektive samverkansgrupp ska träffas två till fyra gånger under året för att initiera och 
planera aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen.  
TVÅSPRÅKIGA KONTAKTPERSONER  
Kommunen kontaktas via servicecenter. Via servicecenter kan kommunens sverigefinnar få 
kontakt med tvåspråkiga medarbetare som finns inom respektive förvaltning. Vid behov ska 
sverigefinnar också få tillgång till tolkning på finska.  ((5) 
5(5) 
3. 
MÅL OCH RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS MINORITETSPOLITISKA ARBETE 
De nuvarande riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla kommun (KDN 
2018/66) som antogs Kommunstyrelsen i juni 2018 bör uppdateras för att uppfylla kraven i 
lagen om nationella minoriteter som reviderats från den 1 januari 2019, då  minoriteternas 
rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare. Lagen innebär att kommuner ska informera de 
nationella minoriteterna om deras minoritetsrättigheter. Vidare ska kommuner samråda 
genom strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem. 
Kommuner ska främja barns och ungas inflytande. Därutöver ska kommuner genom aktiva 
åtgärder och handlingar främja och stödja nationella minoritetsspråkens och kulturens 
fortlevnad. Kommuner ska ta fram mål och riktlinjer i det minoritetspolitiska arbetet och 
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för 
lagen. Lagen innehåller också skärpta bestämmelser för kommuner som ingår i 
förvaltningsområdet för finska som Järfälla kommun gör sedan år 2019. 
 
4. 
ÖVRIGA PRIORITERADE INSATSER  
-  Webbutbildning om lagen till alla kommunanställda 
-  Kompetenshöjande utbildningsinsatser för kommunanställda 
-  Språkinventering och revitaliseringskurser i finska för kommunanställda  
-  Särskilt fokus på att nå sverigefinska barn, ungdomar och unga vuxna 
-  Samarbete med andra förvaltningskommuner, föreningar och intressenter 
 
5. 
STATSBIDRAG FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2019 
Summan uppgår till 990 000 kr per år i nuläget. Fördelning av statsbidraget sker mellan de 
nämnder som har verksamhet och berörs av området finskt förvaltningsområde. 
Statsbidraget ska användas till merkostnader som uppstår i implementering av finskt 
förvaltningsområde.  
FÖRDELNING AV STATSBIDRAG FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2019 
Totalt 
kronor 
Nämnd  
 
Kommunstyrelsen: kommunikationsinsatser och service på finska  
 50 000  
Barn- och ungdomsnämnden:  fortbildnings- och kommunikationsinsatser, 
100 000  
projektbidrag 
Äldrenämnden:   fortbildnings- och kommunikationsinsatser, digitala verktyg, 
kartläggning av behov, projektbidrag, aktiviteter och evenemang för äldre och 
100 000  
pensionärer 
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden:   
 
 
 
Samordnare med statsbidrag för finskt förvaltningsområde: samordning och 
 
processledning finskt förvaltningsområde inom de berörda förvaltningarna 
615 000 
 
  
Bibliotek: författarprogram, sagostunder för barn, kulturella och språkfrämjande 
 


((5) 
6(5) 
insatser, projektbidrag  
35 000 
 
 
Järfälla Kultur: Kulturella aktiviteter, projektbidrag 
 
35 000 
 
Samrådsförande inklusive mötesarvoden 
 55 000 
Totalt  
990 000  
För användande av medlen ska samråd med representanter för minoriteten ske kontinuerligt 
via Järfällas sverigefinska råd.  Respektive samverkansgrupp ska två till fyra gånger under 
året planera och initiera aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen och som 
kommit från minoriteten. En ansökningsmall för projektbidrag tas fram. 
Åtgärder och aktiviteter utgår från de prioriteringar som minoriteten önskar och ser behov av 
och som är förenligt med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
 
Stöd ges normalt inte till utlandsresor eller övernattningar. 
De berörda nämnderna ska tillföras medel från statsbidraget enligt ovan och i enlighet med 
gällande aktivitetsplan. 
Förvaltningarna ska till kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen rapportera vad som gjorts 
och hur medlen använts vid del- och helårsbokslut. Kultur-, demokrati- och 
fritidsförvaltningen sammanställer och återrapporterar därefter till kommunen och till 
uppföljande myndighet Länsstyrelsen i Stockholms län.