This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Språk för begäran om allmän handling'.


1(1)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
Kultur-, demokrati- och 
2020-02-18
fritidsnämnden
§ 3
Rapport om arbete med nationella minoriteters rättigheter och med finskt 
förvaltningsområde år 2019 
Dnr Kdn 2019/159
Beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet i korthet
Denna rapport har sammanställts i enlighet med kommunens riktlinjer för nationella minoriteters 
rättigheter (Dnr Kst 2013/162-31). Rätten till information, rätten till språk och kultur och rätten till 
inflytande och delaktighet gäller för samtliga fem nationella minoriteter. Rätten till service på finska, 
tillgång till personal med kunskaper i finska samt rätten till förskola och äldreomsorg helt eller till 
väsentlig del på finska ingår i ansvaret att vara en förvaltningskommun.
Handlingar
1. KDFs rapport 2020-01-27
Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens behandling
Överläggning
Torsten Friberg (C)  begärde ordet under överläggningen.
Beslutsgång
Ordförande Torsten Friberg (C) konstaterar att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att 
lägga rapporten till handlingarna.
Beslutet ska skickas till 
Diariet
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande

Document Outline