This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Språk för begäran om allmän handling'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport om arbete med nationella minoriteters rättigheter och med 
finskt förvaltningsområde år 2019 
 
 
Bakgrund 
 
En ny, reviderad lagstiftning började gälla den 1 januari 2019 där regeringen beslu-
tade om åtgärder för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60). Lagen var innan 
2019 en rättighetslag för individen, men förändringen innebar att den blev en skyl-
dighetslag. Det innebär att kommunen skall erbjuda tjänster till dem som lagen om-
fattar. Lagen förpliktar också kommunen att ha samråd med representanter för mino-
riteten.  
 
Denna rapport har sammanställts i enlighet med kommunens riktlinjer för nationella 
minoriteters rättigheter (Dnr Kst 2013/162-31). Rätten till information, rätten till 
språk och kultur och rätten till inflytande och delaktighet gäller för samtliga fem nat-
ionella minoriteter. Rätten till service på finska, tillgång till personal med kunskaper 
i finska samt rätten till förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska 
ingår i ansvaret att vara en förvaltningskommun.  
 
Finland och det finska språket tillsammans med den finska kulturen är en del av Sve-
riges kulturarv, och Järfälla kommun är genom sitt beslut att vara ett finskt förvalt-
ningsområde med om att skydda och utveckla den finska kulturen och språket. 
 
En samordnare för finskt förvaltningsområde anställdes under 2019. Tjänsten är pla-
cerad på demokratiutvecklingsverksamheten vid kultur-, demokrati- och fritidsför-
valtningen och är en stödfunktion för flera förvaltningar med ansvar inom finskt för-
valtningsområde.  
 
Rapporten är strukturerad med utgångspunkt i de rättigheter som gäller för samtliga 
nationella minoriteter samt mer specifikt gentemot det finska förvaltningsområdet. 
Det framgår i rubrikerna huruvida informationen rör samtliga nationella minoriteter 
eller enbart det finska förvaltningsområdet.  
 
Rätten till information för nationella minoriteter 
 
Samtliga kommuner och regioner i Sverige har skyldighet att informera om de nat-
ionella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar. 
 
Information till samtliga nationella minoriteter 
 
På kommunens webbplats finns en sida som innehåller information om så väl lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk som minoritetsarbetet i Järfälla. På 
Rapport om arbete med nationella minoriteters rättigheter och med finskt förvaltningsområde år 2019 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen  
Besöksadress: Vasaplatsen 11, plan 3 
 
Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Sandra Häggström, samordnare finskt förvaltningsområde 
Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 070-002 38 12 
E-post: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx   
Webbplats: www.jarfalla.se  
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  
  


 
 
2020-01-27 
2 (7)  
 
 
webbsidan ges även tillgång till kommunens riktlinjer för minoritetsarbetet samt 
grundläggande information om nationella minoriteters rättigheter på samtliga minori-
tetsspråk finska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, jiddisch, romani 
arli, romani kelderash och romani kale. 
 
Utöver informationen på hemsidan har medborgare och personal också informerats 
om nationella minoritetsrättigheter i samband med olika kulturevenemang och mö-
ten. 
 
En utbildningsfilm för kommunens personal om nationella minoriteteter, deras rättig-
heter och kommunens skyldigheter håller på att tas fram. Syftet är att utbilda perso-
nalen inom nationella minoritetsrättigheter, för att personalen på så sätt blir med-
vetna om vilka skyldigheter kommunen har och vilka rättigheter de nationella mino-
ritetsgrupperna har.  
 
Information inom finskt förvaltningsområde 
 
Den sverigefinska minoritetsgruppen har i olika sammanhang under 2019 blivit informe-
rade om sina rättigheter, om kommunens ansvar, samt om förvaltningsområdet. Inform-
ationen har lämnats i samband med informationstillfällen, genom inlägg på facebook, 
under olika kulturarrangemang, annonser i lokaltidningar, Järfälla visar vägen samt ge-
nom finsktalande personal inom vården.  
 
Skapandet av två filmer om finskt förvaltningsområde har påbörjats. Den ena filmen är 
en utbildningsfilm för personal med information om innebörden av att vara ett finskt för-
valtningsområde. Den andra filmen är en film för invånare om innebörden av att Järfälla 
kommun är ett finskt förvaltningsområde och vilka rättigheter invånarna har. Filmen för 
invånare kommer att vara både på svenska och på finska. 
 
Rätten till språk och kultur för samtliga nationella minoriteter 
  
Enligt riktlinjerna ska varje nämnd planera för inslag i sin verksamhet som syftar till 
att skydda och främja språk och kultur. Sedan 2019 är det enligt revideringen av la-
gen om nationella minoriteter och minoritetsspråk extra fokus på att främja barns ut-
veckling av sitt språk och kulturell identitet. 
 
Främjande av språk och kultur inom skolan  
 
Kommunen erbjuder genom Järfälla språkcentrum möjlighet till modersmålsunder-
visning på samtliga nationella minoritetsspråk. På kommunens hemsida under fliken 
barn och utbildning har kommunen information för elever och föräldrar om denna 
möjlighet.  
 
Under 2019 har 46 elever fått modersmålsunderundervisning på finska, samiska och 
romani i grundskolan, varav 43 elever har läst finska och 37 av dem läser finska som 
nybörjarspråk. Två elever har fjärrundervisning i nordsamiska och en elev har mo-
dersmålsundervisning i romani. I jiddisch och meänkieli har det inte funnits några 
elever och ingen efterfrågan.  
 
Järfälla språkcentrum har idag två legitimerade lärare i finska som båda arbetar heltid 
och en lärare i romani som arbetar deltid. 
  


 
 
2020-01-27 
3 (7)  
 
 
 
Finskt utbildningsmaterial har under 2019 köpts in till Barn- och ungdomsförvalt-
ningen för att användas i modersmålsundervisningen.  
 
Under Finlands självständighetsdag den 6 december serverades finsk mat i flera sko-
lor, tillsammans med ett informationsblad som förklarade Sveriges och Finlands 600-
åriga relation samt att Järfälla är ett finskt förvaltningsområde. Det var frivilligt för 
skolköken att laga finsk mat, och ett flertal skolor tyckte att det var en rolig idé och 
valde att bjuda sina elever på finsk mat. 
 
Främjande av språk och kultur för nationella minoritetsspråk 
 
Kommunens bibliotek arbetar för att skydda och främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur genom tillgängliggörande av medier på samtliga nationella minori-
tetsspråk och för samtliga nationella minoriteter. Detta finns som ett prioriterat om-
råde i bibliotekets biblioteks- och medieplan. Därför har Järfälla bibliotek litteratur 
på minoritetsspråken, såväl för vuxna som för barn. Dessutom finns facklitteratur om 
minoritetsspråken och om dessa språkområdens speciella kulturhistoria.  
 
Främjande av språk och kultur inom finskt förvaltningsområde 
 
Järfälla Kultur 
 
Järfälla Kultur har i sitt scenkonstprogram inkluderat föreställningar i syfte att främja 
finskt språk och kultur. Under året har Järfälla kultur erbjudit följande scenkonstföre-
ställningar och konserter: 
 
4/4 - MA Numminen och Pedro Hietanen höll i en konsert med sång och musik på 
Kallhälls folkets hus. Evenemanget var tvåspråkigt och lockade 144 besökare. 
 
6/4 -  Barnföreställningen Bära frukt/ Sadonkorjuu hölls i Kallhälls folkets hus. Två 
föreställningar hölls, en på svenska där det var 58 besökare och en på finska där det 
var 13 besökare.  
 
6/6 - I ett samarbete med finska scenkonstnärer från Finland har dockteaterföreställ-
ningen Maskeraden på slottet med dockteaterkonstnären Milla Risku visats vid nat-
ionaldagen på Görväln. Föreställningens manus grundar sig på Görvälns historia. 
Två föreställningar hölls och det var 80 personer per föreställning, totalt 160. 
 
5/10 – I samband med en kulturdag för barn på Huset på Höjden hölls en tvåspråkig 
(svenska och finska) scenkonstföreställning Millimetermannen/Millimetrimies från 
UusiTeatteri för barn 6-10 år. En föreställning hölls och det kom 35 besökare.  
 
22/11 - Teaterföreställningen Arga änkan/Vihainen leski visades i en digital live-
sändning från Helsingfors Stadsteater. Livesändningen ägde rum på biografen i Kall-
hälls folkets hus. Föreställningen spelades på finska och textades på finska och 
svenska. Det var 60 personer i publiken.  
 
5/12 – Barnföreställningen Andu Räppäri visades vid Kallhälls Folkets hus. Två fö-
reställningar hölls, ungefär 80 barn kom till det första tillfället och ungefär 60 barn 
  


 
 
2020-01-27 
4 (7)  
 
 
kom till det andra tillfället. Båda föreställningarna var tvåspråkiga (svenska och 
finska). Sammanlagt kom 140 besökare. 
 
6/12 – Barnföreställningen Alla mina hem/Kaikki kotini av Uusi Teatteri hölls i Kall-
hälls Folkets hus. Föreställningen var tvåspråkig med fokus på svenska och ca 60 
barn dök upp.  
 
7/12 – Teaterföreställningen Harens år/Jäniksen vuosi av Teatern Pendeli spelades i 
Kallhälls folkets hus. Föreställningen var helt på finska och det kom 47 besökare.  
 
Järfälla bibliotek 
 
Järfälla bibliotek har i sitt program inkluderat finska och sverigefinska föreställ-
ningar i syfte att främja finskt språk och kultur. Under året har de erbjudit följande 
aktiviteter: 
 
Under våren och hösten hölls en finsk bokcirkel på Herrestas bibliotek, sammanlagt 
vid tolv tillfällen. Under våren var det sex deltagare som regelbundet kom till läsecir-
keln och likaså under hösten.  
 
30/10 och 6/11 – Fokusgrupper inför inköp av finskt utbud på biblioteket. Den 30/10 
kom det ett tiotal personer och den 6/11 dök en person upp.  
 
12/11 – En informationsdag om finsk service inom äldreomsorg, anhörigstöd och 
bibliotek hölls i biblioteket. Representanter från olika förvaltningar, biblioteket, en 
finsk förening samt svenska kyrkan fanns på plats för att informera. Förmiddagen 
hölls på finska och då kom det 17 besökare. Eftermiddagen var på svenska och då 
kom det en besökare.  
 
17/11 – Den tvåspråkiga barnteatern Orden som kom bort/Kadonneet sanat av Uusi 
teatteri visades. Det var 16 besökare i publiken. 
 
2-8/12 hölls en finsk vecka på biblioteket med anledning av Finlands självständig-
hetsdag den 6 december. Biblioteken tipsade om böcker och filmer om och från Fin-
land.  
 
3/12 – Författarbesök på Jakobsbergs bibliotek med poeten och författaren Solja 
Krapu-Kallio. Hon framförde också Poetry Slam (estradpoesi). 28 personer kom för 
att lyssna.  
 
6/12 – Kantelekonsert samt berättelser ur eposet Kalevala framfördes under Finlands 
självständighetsdag av Sandra Häggström i Jakobsbergs bibliotek. Kantelen är ett 39-
strängad instrument samt Finlands nationalinstrument. 27 personer fanns i publiken.  
 
Foldern Boken kommer har översatts till finska.  
 
Totalt har programverksamheten bestått av 15 program som har nått 771 besökare 
under 2019. 
 
 
  


 
 
2020-01-27 
5 (7)  
 
 
Rätten till inflytande och delaktighet för samtliga nationella minoriteter 
 
Enligt lagen om nationella minoriteter ska kommuner genom samråd ge företrädare 
för de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. 
 
Samråd för samtliga fem nationella minoriteter 
 
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden bjöd under 2019 in till två öppna samråd för 
samtliga nationella minoriteter. Den 6 maj deltog 15 personer i mötet från minorite-
terna, enbart den sverigefinska minoriteten var representerad på det mötet. Den 26 
november deltog 6 personer från minoriteterna, även där var enbart den sverigefinska 
minoriteten representerad. Fokus för samrådet den 26 november var finskt förvalt-
ningsområde och val av de sverigefinska representanterna till Järfällas sverigefinska 
råd.  
 
Syftet med samråden är att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem i kommunen. Mötena är öppna för alla invånare som identifie-
rar sig som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, sverigefinnar, samer, 
romer, tornedalingar och judar. 
 
Samråden har annonserats i lokaltidningar, på anslagstavlor, mailutskick samt genom 
föreningar. 
 
Samråd kring frågor som berör det finska förvaltningsområdet 
 
Ett flertal samrådsmöten med en sverigefinsk referensgrupp hölls under året med fo-
kus på finskt förvaltningsområde. Fokusen för samråden var instiftandet av Järfällas 
sverigefinska råd och information om vad pågår inom Järfälla kommun.   
 
Rätten till service och kontakt på finska 
 
I enlighet med lagen för förvaltningsområden, har den sverigefinska gruppen rätt att 
använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningskommunen.  
 
De  kommuninvånare som så har önskat har kunnat få bemötande och service på 
finska genom kontakt med servicecenter, som har vidarebefordrat kontakten till två-
språkiga medarbetare som finns inom respektive förvaltning. Vid behov får sverige-
finnarna också tillgång till tolkning på finska.  
 
I oktober månad infördes finska som ett knappvalsalternativ i Servicecenters telefo-
nisystem samt bemanningen av den finska servicetelefonen påbörjades. Varje onsdag 
mellan kl 13-15 kan finsktalande kommuninvånare ringa och få service på finska. 
Vid andra tider kan invånarna genom knappval sju få hänvisningar till man hur 
komma i kontakt med finsktalande inom kommunen.  
 
I oktober och december månad, inkom sammanlagt 16 samtal, varav sju har varit di-
rekta ärenden som har krävt någon form av handläggning.  
 
För att ytterligare säkerställa att de finsktalande i kommunen har tillgång till inform-
ation om kommunens tjänster, har ett flertal informationsfoldrar översatts till finska.  
 
  


 
 
2020-01-27 
6 (7)  
 
 
 
Rätten till förskoleverksamhet på finska helt eller till väsentlig del 
 
En kommun som ingår i ett finskt förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare be-
gär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på 
finska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om 
de önskar plats i sådan förskola. Detta erbjuds för att barnet med finsk härkomst har 
rätt till att utveckla sin kultur, identitet och sitt språk – även om barnet (eller vård-
nadshavaren) själv inte pratar finska. 
 
Kartläggning av behovet av förskola på finska påbörjades under 2019, genom utskick 
av en enkät till föräldrar med barn på förskolan. Föräldrar informerades också genom 
plattformen för skolkommunikation, Vklass, om möjligheten att få modersmålsstöd 
för sina barn. 113 hushåll svarade på enkäten. Resultatet av enkäten kommer att tas 
om hand under 2020.  
 
En finsktalande modersmålslärare har under 2019 regelbundet besökt tio barn i för-
skolorna och tolv barn i förskoleklass och erbjudit pedagogiska aktiviteter.  
 
Finskt utbildningsmaterial har under 2019 köpts in till Barn- och ungdomsförvalt-
ningen för att användas i förskolorna.  
 
Rätten till äldreomsorg på finska helt eller till väsentlig del 
 
Enligt lagen om nationella minoriteter ska kommunen erbjuda hela eller till väsentlig 
del av den service som erbjuds inom ramen för äldreomsorg på finska om det efter-
frågas. Inom kommunen finns den finska dagverksamheten Metsola och äldreboen-
det Lönnen som har en finsk avdelning. I övriga verksamheter inom äldreomsorgen 
finns det tillgång till finsktalande personal vid behov. Det finns till exempel finskta-
lande biståndshandläggare som bistår i samtal med finsktalande invånare.  
 
Dagverksamheten Metsola 
 
Dagverksamheten Metsola har under 2019 haft elva deltagare med minnesproblema-
tik. Deltagarna är med om vardagsaktiviteter som är välkända för dem, fysisk aktive-
ring, social samvaro, firande av högtider och tar del av kulturaktiviteter på finska. De 
ordnade med följande aktiviteter 2019:  
 
16/5 – Den musikaliska berättarföreställningen "Hörru Junttanen" och "Muistojen 
musiikki" med Raimo Juntunen och Gotte Roland Gottlow. Det dök upp ungefär 50 
personer. 
 
17/11 – Metsola bokade in den finske romen Dimitri Keiski för att sjunga sånger på 
finska, svenska och engelska. Till hans konsert kom det ungefär 80 besökare.  
 
6/12 – Sandra Häggström höll en kantelekonsert enbart för Metsolas deltagare och 
personal i samband med Finlands självständighetsdag. Det var sammanlagt nio per-
soner i publiken.  
 
  


 
 
2020-01-27 
7 (7)  
 
 
Äldreboendet Lönnen 
 
Det finska äldreboendet Lönnen har finskspråkig personal, två stycken, och tio sve-
rigefinnar på sitt boende. Under 2019 har Lönnen regelbundet erbjudit musikunder-
hållning på finska, finsk film och musik. De har gemensamt lagat finskinspirerad mat 
med de boende, haft lässtunder, besökt biblioteket samt firat finska högtider. Det har 
varit minst åtta deltagare på aktiviteterna. De har också erbjudit skriftlig information 
samt information till anhöriga inför inflyttningar.  
  
Det finska förvaltningsområdets budget 2019 
 
Det finska förvaltningsområdet finansieras genom statsbidrag från Länsstyrelsen, och 
statsbidraget har täckt alla kostnader under 2019. Enligt riktlinjerna får inte statsbi-
draget användas för ordinarie verksamhet utan ska användas till merkostnader som 
uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt minoritetslagen.  
 
Uppföljning av arbetet 
Riktlinjerna uttrycker att en årlig rapport, såsom denna, ska sammanställas med syfte 
att beskriva de insatser som har genomförts under det gångna året kring de nationella 
minoriteternas rättigheter. Rapporten ska i enlighet med riktlinjerna utgöra grund för 
det samråd med företrädare för de nationella minoriteterna som genomförs årligen.