This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Språk för begäran om allmän handling'.


 
 
 
TJÄNSTESKRIVELSE 
1 (3) 
 
 
 
2019-11-12 
 
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 
 
 
 
Dnr Kdn 2019/17  
 
Åtgärds- och aktivitetsplan och fördelning av medel inom finskt 
förvaltningsområde 2020
 
  
Förslag till beslut 
 
1. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
åtgärds- och aktivitetsplan och fördelning av medel inom finskt 
förvaltningsområde 2020. 
 
Ärendet i korthet 
Ärendet behandlar förslag till aktiviteter i arbetet inom det finska 
förvaltningsområdet och fördelning av statsbidraget mellan de nämnder som har 
verksamhet som berörs av området. 
 
Under 2019 har arbetet med uppbyggnaden av strukturen kring finskt 
förvaltningsområde påbörjats, utifrån den aktivitets- och åtgärdsplan som antogs i 
början av året.  
 
 
 
Handlingar 
1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12 
2. Åtgärds- och aktivitetsplan och fördelning av medel inom finskt 
förvaltningsområde 2020 
 
Bakgrund 
Järfälla kommun är sedan den 1 februari 2018 förvaltningsområde för finska enligt 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Järfälla kommun 
omfattas därmed av minoritetslagen och behöver följa särskilda åtaganden gentemot 
den finska minoriteten. Stockholms Länsstyrelse avsätter medel till stöd för 
kommunerna i arbetet med att uppfylla ansvaret.                                
avhängigt antalet invånare i kommunen. Summan uppgår till 990 000 kr per år i 
nuläget. Fördelning av statsbidraget sker mellan de nämnder som har verksamhet och 
berörs av området finskt förvaltningsområde. 
 
4.1. Åtgärds- och aktivitetsplan och fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 2020 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen  
Besöksadress: Vasaplatsen 11, plan 3 
 
Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Sandra Häggström, samordnare finskt förvaltningsområde 
Telefon växel: 08-580 285 00 
Telefon: 08-580 245 43 (direkt)  
E-post: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx  Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax:  
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  


 
 
2019-01-21 
2 (3) 
 
 
Under 2018 gjordes en kartläggning av behov i samråd med den sverigefinska 
minoriteten för att klargöra hur kommunens ansvar och arbete ska förverkligas.  
 
Kartläggningens resultat presenterades 2019 i en kommunövergripande plan för 
arbetet inom finskt förvaltningsområde och i åtgärds- och aktivitetsplan och 
fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 2019 samt i en skriftlig rapport.  
Aktivitets- och åtgärdsplanen berör särskilt barn- och ungdomsnämnden, 
äldrenämnden och kommunstyrelsen samt kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 
som har ansvaret för samordning.  Ett samverkansavtal mellan de berörda 
förvaltningarna tecknades 2019 när planen blev godkänd av kultur-, demokrati- och 
fritidsnämnden.  
 
Analys 
Genom att Järfälla kommun är anslutet till förvaltningsområdena för finska behöver 
kommunen ha en plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde. Arbetet med finskt 
förvaltningsområde är fortfarande nytt och det är viktigt att ha konkreta mål att utgå 
ifrån, vilket framgår i planen. En del av de mål som formulerades i åtgärds- och 
aktivitetsplanen för 2019 har ännu inte uppnåtts och de återkommer därför delvis i 
åtgärds- och aktivitetsplanen för 2020.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
1. Beslutets konsekvenser antas påverka barn: 
 
Svar: Beslutet är för barns/barnets bästa. 
 
2. Antas beslutet påverka barn i framtiden? 
 
Svar: Ja, beslutet kommer att beröra barn nu och i framtiden, och ett 
barnrättsperspektiv ska beaktas. Enligt Barnkonventionen har ett barn som tillhör en 
minoritet eller ursprungsbefolkning rätt till sitt språk, sin kultur och religion (artikel 
30). Barnens och ungdomarnas möjlighet att utveckla och behålla en kulturell 
identitet samt språk ska särskilt främjas.  
 
3. Vilka positiva alternativt negativa konsekvenser kan beslutet ha för barn? 
Finns intressekonflikter? 
 
Svar: Ja, det gynnar barn- och unga då flera av insatserna i planen är riktade till att 
främja utveckling av språk och kultur, rätten till förskola helt eller till väsentlig del 
på finska, modersmålsundervisning på grundskolan och modersmålsstöd på 
förskolan. Öppna samrådsformer för unga utvecklas tillsammans med sverigefinska 
unga under 2020. Samarbete ska också ske med barnrättstrategen i kommunen, i 
form av att försöka hitta gemensamma beröringspunkter.  
 
4. Har barn tillfrågats? 
Svar: Ja, delvis. Ungdomar fick vara med och tycka till om förslag på verksamhet i 
åtgärds- och aktivitetsplanen som togs fram 2019 som är grunden till åtgärds- och 
  


 
 
2019-01-21 
3 (3) 
 
 
aktivitetsplanen för 2020. Under 2020 fortsätter arbetet med att involvera barn och 
unga.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det statsbidrag som Järfälla kommun erhåller för att täcka merkostnader för 
förvaltningsområdena ska täcka de kostnaders som uppstår. 2020 uppgår 
statsbidraget till 990 000 kr för Järfälla kommun. Statsbidraget avgörs av antal 
invånare i kommunen.  Statsbidraget ska användas till merkostnader som uppstår vid 
implementering av finskt förvaltningsområde. Möjliga användningsområden för 
statsbidraget är bland annat informationsinsatser och översättningar, kultur- och 
språkfrämjande insatser, synliggörande av den sverigefinska minoriteten och finska 
språket, inköp av litteratur och pedagogiskt material och del av personalkostnader 
och samråd med minoriteten.  
 
Företagskonsekvensanalys 
 
Beslutet får en obefintlig påverkan på näringslivet som helhet.  
 
Slutsatser 
Förvaltningen föreslår att kultur-, demokrati och fritidsnämnden godkänner förslaget 
till plan för arbetet inom finskt förvaltningsområde i Järfälla kommun och åtgärds- 
och aktivitetsplan och fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 2020. 
 
 
 
Jessika Karreskog 
Demokratiutvecklare 
 
 
Sandra Häggström 
 
Samordnare finskt förvaltningsområde 
 
Expedieras 
Barn- och ungdomsnämnden 
Äldrenämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige