Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT-POLICY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE, 2018-01-29  § 3 GÄLLER FRÅN OCH MED 2018-02-01

 
IT-POLICY 
HAGFORS KOMMUN 
 
 
 
INLEDNING 
 
 
Hagfors kommuns IT-policy ska utgöra ett stöd för Hagfors 
kommuns verksamheter och beskriver vision och övergripande mål 
för IT inom kommunen. För att nå uppsatta mål finns en IT-plan 
framtagen som beskriver hur kommunens mål och vision inom IT-
området ska uppnås. IT-policyn ger även svar på vilket sätt ledning 
och styrning och vilka ansvarsområden som finns inom IT. 
 
 
 
VISION 
 
Hagfors kommuns vision är att IT ska verka för en ökad nytta för medborgare, brukare, 
anställda, och förtroendevalda på ett så effektivt sätt som möjligt. Policyn ska stödja 
kommunens långsiktiga strategier och bidra till att uppfylla uppsatta mål.  
 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
•  Stödja kommunens strategiska arbete och bidra till att nå uppsatta mål 
•  Bedriva IT-arbetet med tydliga mål och ansvarsroller 
•  Skapa nöjda användare genom att tillgängliggöra och skapa en effektiv och 
ändamålsenlig  IT-miljö 
•  Ökad grad av E-förvaltning för att skapa en enklare och öppnare samt mer effektiv 
förvaltning med högre tillgänglighet för privatpersoner och företag 
•  Bidra till en effektiv samverkan inom kommunen samt med andra kommuner i 
regionen och andra statliga förvaltningar 
•  Hagfors kommun ska bidra till ett hållbarare samhälle genom att ta hänsyn till miljö 
och hållbarhetstänk när man köper in och bygger IT-lösningar för framtiden 
 
 
 
STRATEGISK  INRIKTNING 
 
Hagfors kommun har antagit en strategisk inriktning på flera områden som syftar till att IT 
ska understödja och bidra till att uppnå uppsatta mål kan realiseras inom följande områden: 
 
 
MOBILITET 
För  att  stödja  och  tillgodose  individers  behov  så  behöver  vi  kunna  utföra  våra 
arbetsuppgifter  mobilt och flexibelt  vilket  förutsätter  att  det  finns en bakomliggande 
infrastruktur  som  stödjer  detta  arbetssätt.  Det  kan  handla  om  datorer,  surfplattor, 
telefoner  och  liknande  och  inte  minst  tillgång  till kommunikation i form av trådlöst 
nät, (WIFI). 
 
 
PLATTFORMSOBEROENDE  WEBBAPPLIKATIONER 
Allt fler applikationer levereras som funktion eller molntjänster från olika leverantörer 
vilket gör beroendet av  lokal  drift  av egna applikationer minskar. Detta i sin tur gör 
även beroendet att använda traditionella operativsystem på datorerna minskar. 
SIDA 2/3 
 

 
IT-POLICY 
HAGFORS KOMMUN 
 
 
 
 
SÄKERHET 
Då allt mer arbete och informations flyttas ut och ges åtkomst till från olika håll så 
behöver även säkerheten följa med! Det handlar om att rätt individ ska ha tillgång till 
rätt information vilket kräver att information skyddas mot otillbörlig åtkomst, förvanskas 
eller i värsta fall försvinner. 
 
 
SAMVERKAN 
För att fortsatt kunna erbjuda bra tjänster och tillgodose ökade krav och behov från an- 
vändare och myndigheter så förutsätter det samverkan inom vissa områden. 
 
 
E-FÖRVALTNING 
För att tillgodose alla krav och önskemål på en effektiv och tillgänglig förvaltning så 
krävs en ökad grad av E-förvaltning och service. 
 
 
FÖRVALTNINGSORGANISATION IT 
Mycket av dagens arbete för IT-avdelningen går åt till teknisk drift och underhåll av 
system. En framtida IT-avdelning kommer behöva lägga mer tid på att understödja de egna 
verksamheternas digitaliseringsarbete. Detta innebär konkret att allt fler bastjänster som 
inte är verksamhetsinriktade köps som funktion. IT-avdelningens uppgift framåt handlar i 
allt större utsträckning om att stötta verksamheten med behov, kravställning, innovation, 
utveckling och liknande. 
 
 
 
IT-STYRNING OCH FÖRVALTNING 
 
 
IT-STYRNING,  ROLLER  OCH  ANSVAR 
Kommunfullmäktige fastställer  Hagfors  kommuns IT  policy 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN  ANSVARAR  FÖR  ATT  IT-VERKSAMHETEN  GENOM  ATT: 
•  Fastställa IT-strategin/planen 
•  Tillgodose verksamhetens krav och behov vad det avser säkerhet, och skydd av 
personlig integritet 
 
 
UTSKOTT/NÄMNDER  SOM  STYR  ÖVER  FÖRVALTNINGARNA  ÄR  SYSTEMÄGARE  PÅ 
VERKSAMHETSSYSTEMEN OCH ANSVARAR FÖR: 
•  Verksamhetsansvar 
•  Kompetensförsörjning för respektive system 
•  Avdelningschef utser systemförvaltare för respektive system 
 
 
IT-RÅDET, REPRESENTERAR HELA VERKSAMHETEN OCH HAR TILL UPPGIFT ATT 
FÅNGA  UPP  DESS  SAMLADE  BEHOV  MEN  HAR  INGET  BESLUTANDE  MANDAT 
•  Bereda ärenden och titta på behov 
•  Samordning vid inköp av licenser och nya system samt vid större uppgraderingar 
•  Administrativa chefen är sammankallande 
 
SIDA 3/3 
 

 
IT-POLICY 
HAGFORS KOMMUN 
 
 
 
 
LEDNINGSGRUPPEN ANSVARAR  FÖR  ATT: 
•  Bereda  ärenden 
•  Skapa budgetunderlag 
•  Utse representanter till IT-rådet 
 
 
ADMINISTRATIVA ENHETENS IT-FUNKTION  UNDERSTÖDJER  ÖVRIG  VERKSAMHET  GENOM  ATT: 
•  Samverka med systemägare och verksamhetsägare 
•  Rådgivande gällande arkitektur och säkerhet 
•  Inköp av system och infrastruktur samt resursfördelning 
•  Systemägare för gemensamma resurser system kyla, e-post, kommunikation, 
datalagring, servrar, backup 
•  Förvaltning av gemensamma system och infrastruktur 
•  Drift och underhåll av system 
 
 
STYRANDE DOKUMENT 
•  IT-planen syftar till att beskriva de initiativ och vägen fram till framtida önskat 
läge(Målmiljö) 
•  Riktlinjer för informationssäkerhet är det dokument som beskriver hur information 
inom kommunen ska hanteras 
•  Riktlinjer för användande är det dokument som reglerar användandet av IT inom 
Hagfors kommun 
 
 
UPPFÖLJNING 
•  Uppföljning av IT-Policyn sker vid behov och initieras av IT-rådet. 
SIDA 4/3