Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.


 
 
 
Datum: 2017-12-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital agenda för Filipstads kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILIPSTADS KOMMUN 
Telefon växel: 0590-611 00 
Org.nr: 212000-1876 
Box 303 
Fax: 0590-615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27 FILIPSTAD 
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
 
Besök: Hantverksgatan 22 

link to page 3 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 14
 

Innehåll 
Inledning ..................................................................................................................................... 3 
Nuläge ........................................................................................................................................ 4 
Värdering med hjälp av eBlomlådan ...................................................................................... 5 
Definition av digital tjänst .................................................................................................. 5 
Utfall ................................................................................................................................... 5 
Förbättringspotential .............................................................................................................. 6 
Äldre & personer i behov av omsorg ................................................................................. 6 
Barn & Elever ..................................................................................................................... 6 
Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling ........................................................ 7 
Informationssäkerhet .............................................................................................................. 7 
Ansvar för IT- och digitaliseringsfrågan ................................................................................ 8 
Chefer och medarbetares kunskaper om IT ............................................................................ 8 
Resurser och kompetens ......................................................................................................... 8 
Mål ............................................................................................................................................. 8 
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering ......................................................................... 9 
Ledning och styrning .............................................................................................................. 9 
Vi ska bli bättre på IT-förvaltning .................................................................................... 10 
Vi ska förbättra informationssäkerheten .......................................................................... 10 
Kunskap ................................................................................................................................ 10 
Digital infrastruktur .............................................................................................................. 11 
Vår digitala arbetsplats ..................................................................................................... 11 
Vår tekniska plattform ...................................................................................................... 11 
Samverkan inom IT- och digitaliseringsområdet ................................................................. 12 
Utveckling av digitala tjänster .............................................................................................. 12 
Medarbetare ges möjlighet att bidra i digitaliseringsarbetet ................................................ 12 
Ledning och styrning ................................................................................................................ 12 
Kommun och politik ............................................................................................................. 12 
Kommunledning samt teknik & service ............................................................................... 13 
Förvaltningar och övriga enheter ......................................................................................... 13 
IT-råd .................................................................................................................................... 14 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 

link to page 14 link to page 15 link to page 15 link to page 15
 

Kommunledningsgruppen (”Förvaltningschefsgruppen”) ................................................... 14 
IT-enheten ............................................................................................................................ 15 
Uppföljning av digitaliseringsarbetet ....................................................................................... 15 
Huvudprocess för digitaliseringsarbetet ............................................................................... 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
  

Sveriges kommuner och landsting har under de senaste åren pekat ut digitaliseringen 
som den starkaste förändringsfaktorn i samhället. Smartare välfärd är namnet på en 
extra satsning från SKL, för att inspirera och ge ökade kunskaper om digitaliseringens 
möjligheter. 
 
Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens 
möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig 
och erbjuda en enklare vardag för invånare och 
medarbetare.  
 
För att digitalisering ska lyckas i kommunen behöver det vara tydligt att det handlar 
om att lösa konkreta problem, både för medborgaren och inom verksamheten. Det 
gäller att identifiera de faktiska problemen och att analysera inom vilka områden 
digitala lösningar och digitala arbetssätt gör störst nytta. 
 
Agendan pekar ut mål och inriktning för kommunens digitaliseringsarbete. I agendan 
klargörs även framgångsfaktorer och förutsättningar för att lyckas med arbetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuläge  
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 
 

Värdering med hjälp av eBlomlådan 
Som en del i framställningen med agendan har en självvärdering skett med hjälp av 
eBlomlådan. eBlomlådan är SKL: s verktyg för mätning och stöd i 
digitaliseringsarbetet och är speciellt framtaget för kommuner.  
 
eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:   
 
  Digitala välfärdstjänster och självservice. 
  Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 
  Digitaliseringen som möjliggörare. 
Definition av digital tjänst  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfall 
Bilden visar kommunens utfall jämfört med det nationella snittet. Det nationella snittet 
utgörs av de nertonade raderna i bilden.  
 
 
Utfallet visar att kommunen ligger under det nationella snittet för alla områden utom 
ett, Äldre & personer i behov av omsorg. 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 

 
Det bör noteras att det nationella snittet i själva verket baseras på 44 kommuners 
publicerade resultat i verktyget. Flertalet av dessa kommuner ligger långt fram när det 
gäller just digitaliseringsfrågan.  
 
Förbättringspotential  
Värderingen visar att det finns en stor förbättringspotential. Samtidigt konstateras att 
det finns ett antal ”lågt hängande frukter”. Med detta avses att kommunen med relativt 
små insatser kan förbättra resultatet och med det nå gynnsamma effekter i form av 
intern effektivisering och förbättrad service gentemot kommunens invånare. Här kan 
det exempelvis handla om att aktivera eller på annat vis ta i bruk färdiga digitala 
tjänster eller självservicefunktioner som finns i befintliga verksamhetssystem.  
 
Äldre & personer i behov av omsorg 
Kommunen har för avsikt att modernisera sitt IT-baserat verksamhetsstöd inom 
området för omsorg och stöd. Genom klok kravställning finns goda möjligheter att 
uppnå förbättringar i form av intern effektivisering samtidigt som servicen kan 
förbättras för invånarna. Detta innebär samtidigt att kommunen kan förbättra resultatet 
i eBlomlådan när det gäller följande punkter:  
 
  Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om stöd från äldreomsorgen. 
  Privatpersoner kan som anhörig via digital tjänst ta del av genomförda 
aktiviteter och information ifrån äldreomsorgen.  
  Privatpersoner har tillgång till digital journal med samordnad vårdplanering. 
 
Det fortsatta arbetet utifrån handlingsplanen för eHälsa kommer att bidra till ytterligare 
förbättringar. 
 
Barn & Elever 
Kommunen har för avsikt att modernisera sitt IT-baserat verksamhetsstöd inom 
området för barn och elever. En klok kravställning möjliggör att uppnå förbättringar i 
form av intern effektivisering samtidigt som servicen kan förbättras för exempelvis 
vårdnadshavare. Med detta kan kommunen förbättra resultatet i eBlomlådan när det 
gäller följande punkter:  
 
  Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka och få besked om antagning till 
kommunens förskolor och skolor. 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 

  Privatpersoner kan via digital tjänst samlat ta del av information och 
kommunicera med skola. 
 
Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling 
När det gäller området för Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckling 
förväntas den digitala agendan med tillhörande handlingsplaner bidra till samt stärka 
kommunens förmåga när det kommer till att kunna bedriva ett framgångsrikt 
utvecklings- och förbättringsarbete. Detta innebär att kommunens resultat kommer att 
förbättras när det gäller följande punkter: 
 
  Kommunen beskriver i styrande dokument hur digitaliseringen ska bidra till 
nytta i kommunens verksamheter. 
  Kommunen har en styrningsmodell som stimulerar till verksamhetsutveckling 
genom digitalisering. 
 
Informationssäkerhet 
Digitaliseringen innebär att vi hanterar och lagrar allt mer information digitalt. Vi blir 
mer och mer beroende av våra IT-stöd. Detta innebär samtidigt nya hot och risker. Om 
en oönskad händelse inträffar kan konsekvenserna bli såväl verksamhetskritiska som 
samhällskritiska. Enskilda personer riskerar att drabbas.  
 
Vi behöver också säkerställa att information som hanteras i våra system är korrekt och 
går att lita på. Att därtill utbyta information med andra aktörer, på ett säkert sätt, ställer 
stora krav på vår informationshantering.  
 
Kommunen måste också leva upp till lagkrav och förordningar. Här bör noteras att nya 
och skärpta lagar om personuppgiftsbehandling1 kommer att träda i kraft under 2018. 
 
I nuläget finns det ett antal brister när gäller informationssäkerheten. 
  
  Otydligt ägarskap för frågan. 
  Låg kunskap om frågan hos såväl chefer som medarbetare. 
  Informationsklassificeringar genomförs inte. 
  Uppföljning sker ej. 
 
På sista raden innebär detta att det finns en förhöjd risk att oönskade händelser ska 
inträffa. Kommunens beredskap och förmåga att hantera oönskade händelser är låg.  
                                                 
1 EU: s nya dataskyddsförordning – GDPR. 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 

Ansvar för IT- och digitaliseringsfrågan 
I nuläget finns en otydlighet kring ledningens, verksamheternas och IT-avdelningens 
roller och ansvar för IT- och digitaliseringsfrågan.  
Chefer och medarbetares kunskaper om IT 
Det finns en stor förbättringspotential när det gäller chefers och medarbetares 
kunskaper kring och också användning av IT.  
Resurser och kompetens 
I nuläget saknar förvaltningarna och IT-avdelningen vissa resurser och kompetenser 
som behövs för att kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom digitaliseringsområdet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mål 
Digitaliseringsarbetet förväntas bidra till eller möjliggöra:   
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 
 

 
 
 
 
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering 
Kommunen ska stärka sin förmåga inom samtliga områden som utgör förutsättningar 
för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. 
 
 
 
 
Ledning och styrning 
Digitaliseringsfrågan ska behandlas som en strategisk ledningsfråga på såväl 
kommunledningsnivå som i respektive förvaltning och verksamhet. 
 
Varje förvaltning ska ta fram en handlingsplan2 för digitaliseringsarbetet. I 
handlingsplanen anges de insatser, aktiviteter eller projekt som ska ske i syfte att nå de 
mål och effekter som fastställts för kommunens digitaliseringsarbete. 
 
                                                 
2 Här utgör handlingsplanen för eHälsa som Socialförvaltningen utarbetat ett exempel.  
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
10 
Vi ska bli bättre på IT-förvaltning 
En förvaltningsmodell för IT utarbetas, förankras och införs i hela organisationen. 
Införandet av förvaltningsmodellen syftar till att uppnå följande effekter: 
 
  Ökad IT-effektivitet 
o  Rätt IT till rätt kostnad 
  Effektiv förvaltningsorganisation 
o  Tydliga roller och ansvarsområden 
o  Strukturerat arbete med förvaltning av IT 
  Planering, genomförande och uppföljning 
  Förbättrad kostnadskontroll 
o  Stärkt förmåga att fatta kloka och välgrundade beslut om IT 
Vi ska förbättra informationssäkerheten  
Ett arbete inleds för att etablera framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Med 
framgångsrikt informationssäkerhetsarbete avses att: 
 
  Arbetet är väl förankrat i organisationen. 
  Roller och ansvar är fastställda. 
  Arbetet sker strukturerat och med kontinuitet. 
  Proaktiva insatser exempelvis i form av informationssäkerhetsklassningar med 
tillhörande analyser sker kontinuerligt. 
  Insatser för att eliminera risker eller för att sänka riskvärden sker kontinuerligt. 
  Uppföljning av arbetet sker strukturerat och återkommande. 
 
Verksamhetskritiska och samhällskritiska informationstillgångar ska identifieras och 
klassificeras i enlighet med MSB: s riktlinjer och rekommendationer. 
Kunskap 
Utbildningsinsatser ska ske för att höja chefer och medarbetares baskunskaper när det 
gäller användningen av IT. Utbildningsinsatser behöver även ske i samband med 
introduktion av nya medarbetare.  
 
För att lyckas med digitaliseringen krävs att kommunen fullt ut kan dra nytta av olika 
former av metoder som ger stöd och bidrar till kvalitet i utvecklingsarbetet. Insatser, 
exempelvis i form av utbildningsinsatser, ska ske för att öka vår kunskap och stärka 
förmåga att:  
 
  Arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av IT och digitalisering  
o  Analyser, processkartläggning och processutveckling 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
11 
o  Förstå och beakta lagkrav som kopplar till an till digitaliseringsarbetet 
  Genomföra IT-upphandlingar 
Digital infrastruktur 
Vår infrastruktur och tekniska plattform förväntas stödja och möjliggöra 
digitaliseringsarbetet samt möjliggöra en fortsatt utveckling av våra digitala 
kommunikationskanaler. 
Vår digitala arbetsplats 
Vår digitala arbetsplats förväntas förenkla vardagen för chefer och medarbetare. Med 
detta stärks också bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 
 
Detta innebär att vår digitala arbetsplats: 
 
  Erbjuder goda samarbetsmöjligheter 
o  Gemensamma arbetsytor och kommunikationsverktyg 
  Erbjuder god grundfunktionalitet  
o  E-post, kalender och lagring 
o  Enkel inloggning och åtkomst till system och applikationer. 
  Möjliggör och stödjer mobila arbetssätt 
o  Åtkomst oberoende plats 
 
Våra verksamhetssystem förväntas vara: 
 
  Verksamhetsstödjande. 
o  Stödjer processer och arbetssätt. 
o  Förenklar i arbetet med informationshantering och dokumentation. 
o  Korrekt, uppdaterad och tillgänglig information. 
o  Bidrar till minskad manuell administration. 
  Användarvänliga. 
o  Lättanvända och stödjande. 
o  Tillgång till rätt stöd och information beroende på roll. 
Vår tekniska plattform 
Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer samtidigt ökade krav på vår tekniska 
plattform när det kommer till IT-säkerhet och effektivitet.  
 
Arbete ska därför ske för att förbättra effektiviteten och driftsäkerheten i plattformen. 
Här kommer det förestående informationssäkerhetsarbetet att bidra till 
förbättringsarbetet. Följande områden anses vara särskilt prioriterade: 
 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
12 
  Identitet, åtkomst och behörighet 
  Spårning och loggning 
  Datakommunikation 
 
Samverkan inom IT- och digitaliseringsområdet 
Samverkan är ett medel och kan med rätt förutsättningar ge nyttor och vinster för 
kommunen. Kommunen ska aktivt verka för, samt utvärdera, möjligheter som 
samverkan inom IT- och digitaliseringsområdet kan ge.  
 
Beslut i samverkansfrågor föregås av noggrann analys och utvärdering. För- och 
nackdelar med olika alternativ ska klargöras.   
 
Utveckling av digitala tjänster 
Kommunen ska utveckla digitala tjänster som innebär att konkreta och mätbara effekter 
kan uppnås. Prioritering ska ske enligt nedan angivna prioritetsordning:  
 
1.  Digitala tjänster som möjliggör intern effektivisering3 samt förbättrad service 
till medborgare och näringsliv.  
2.  Digitala tjänster som möjliggör intern effektivisering. 
3.  Digitala tjänster som möjliggör förbättrad service till medborgare och 
näringsliv. 
Medarbetare ges möjlighet att bidra i digitaliseringsarbetet 
Våra medarbetares ska ges möjlighet att bidra i digitaliseringsarbetet. Medarbetares 
kunskaper ska tas tillvara och nytänkande och förbättringsförslag ska uppmuntras.  
 
Ledning och styrning 
I det här avsnittet tydliggörs roller och ansvar kopplat till förvaltning och utveckling 
inom IT-och digitaliseringsområdet.  
Kommun och politik 
Filipstads kommun är en politiskt styrd organisation med bred och omfattande 
verksamhet. För att kommunen ska ha förutsättningar att klara sina samhällsuppgifter 
och de krav som kommunmedborgarna ställer på utbud, kvalitet och service krävs 
effektiva och flexibla IT-system.  
 
                                                 
3 Tids- eller kostnadsbesparingar exempelvis genom minskad administration, förbättrade eller 
kvalitetssäkrade processer.  
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
13 
 
Kommunstyrelsens roll i digitaliseringsarbetet är att säkerställa att:  
 
  IT stödet effektivt tillgodoser såväl kommunens gemensamma behov som de 
olika verksamheternas behov och att den drivs med rätt krav på säkerhet och 
skydd av personlig integritet.  
  Hantering av personuppgifter sker i enlighet med sekretesslagen, 
personuppgiftslagen och annan speciallagstiftning som berör nämndernas 
verksamhetsområden.  
  IT-systemen ska underlätta service och dialog med medborgarna och därmed 
bidra till en utvecklad demokrati. 
  Kommunens e-tjänster, IT- system och digitala information dagligen ska bidra 
med nytta för användarna genom att vara effektiv, användarvänlig, tillförlitlig 
och ha hög tillgänglighet. 
 
Kommunledning samt teknik & service 
För att leda och stödja verksamheterna finns en kommunledning samt Teknik & 
Service med bl.a. följande övergripande ansvar och uppgifter: 
 
  Ansvarig för kommunens verksamhetsutveckling och utvecklingen av digitala 
tjänster. 
  Arbeta aktivt med översyn av kommungemensamma system kopplat till 
verksamhetsutveckling och bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling 
(LOU).  
  Att regler och riktlinjer som utfärdas inom IT-området ska spridas och 
implementeras inom alla verksamheter/enheter. 
  Att hänsyn tas till den psykosociala arbetsmiljön när verksamhetsförändringar 
sker med IT-stöd och att den ergonomiska arbetsmiljön är lämpligt utformad. 
  Ansvar för att utse systemägare och systemförvaltare för kommungemensamma 
system 
Förvaltningar och övriga enheter 
Kommunens förvaltningar har följande ansvar och uppgifter: 
 
  Ansvarig för verksamhetsutveckling och utvecklingen av digitala tjänster inom 
sina verksamhetsområden. 
  Arbeta aktivt med översyn av enheternas verksamhetssystem och utveckling av 
digitala tjänster kopplat till verksamhetsutveckling och bestämmelser i Lagen 
om offentlig upphandling (LOU).  
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
14 
  Utser systemägare och systemförvaltare för verksamhetens IT-system. 
  Aktivt samarbete med IT-avdelningen kring beställning, leverans och support. 
Kontinuerliga möten för utveckling och uppföljning ska ske.  
  Hänsyn tas till den psykosociala arbetsmiljön när verksamhetsförändringar sker 
med IT-stöd och att den ergonomiska arbetsmiljön är lämpligt utformad. 
  Medarbetare har tillräcklig grundläggande IT utbildning och utbildning och 
kompetens i de applikationer som ingår i yrkesrollen.  
 
 
 
 
 
 
IT-råd 
Ett IT-råd inrättas med representanter från verksamhetsenheterna och 
specialistfunktioner i kommunledningen. Rådet leds av IT-chef. 
 
Rådets uppgift är att: 
 
  Samordna verksamheternas behov och utveckla kommunens digitala service 
och tjänster 
  Samordna utveckling av e-tjänster/digital service till invånare och företagare 
  Initiera byten av både kommungemensamma som verksamhetsspecifika 
applikationer i syfte att utveckla kommunens IT-stöd. Ta fram en ”roadmap” 
för upphandlingar av nytt eller förändrat IT-stöd.  
  Ta fram förslag för utbildningsinsatser för att öka medarbetares kompetens 
inom IT. 
  Bedriva omvärldsbevakning. 
  Informationsspridning.  
  Bereda frågor till kommunens ledningsgrupp. 
 
Rådet har möten ca 6 ggr/år. 
Kommunledningsgruppen (”Förvaltningschefsgruppen”) 
Kommunledningsgruppen fastställer på förslag från IT-rådet och beslutar i samråd med 
IT-chef om förändringar i kommunens gemensamma IT-plattform (infrastruktur, 
kommungemensamma applikationer, E-tjänster) kopplat till verksamhetsmål och 
effektivisering.  
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
 


 
15 
IT-enheten  
IT enheten ansvara för planering och genomförande av kommunens IT verksamhet 
samt kommunens telefoni, repro och postverksamhet. 
 
IT-enheten ansvarar för:  
 
  Samordning och stöd till kommunledning och förvaltningarna vid utveckling av 
IT-stöd/digitala tjänster till verksamheten 
  Support till kommunens IT och telefoni användare 
  Leverans av paketerade tjänster och support enligt avtalade servicenivåer (SLA) 
  Installation och support av datorutrustning och telefoniutrustning 
  Inköp av IT och telefoniutrustning 
  Drift av verksamhetsapplikationer och telefonisystem 
  Samordning av kommunens insatser för utveckling av bredband/fiber 
 
Uppföljning av digitaliseringsarbetet 
Uppföljning av digitaliseringsarbete sker årligen i kommunledningsgruppen. I samband 
med uppföljning redogörs för:  
 
  Status kring beslutade projekt och insatser.  
  Förändringar av kommunens resultat i eBlomlådan. 
 
För redovisning ansvarar IT-chef. 
Huvudprocess för digitaliseringsarbetet 
 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22 
  
16 
 
 
FILIPSTADS KOMMUN  Tel vx:  0590 – 611 00  
Org.nr:  212000-1876 
Box 303 
Fax:      0590 – 615 99 
Internet: www.filipstad.se 
682 27  FILIPSTAD                         
E-post: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
Besök: Hantverksgatan 22