This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.


Digital agenda 
2019-2022Digital agenda
 2019-2022
Inledning
”I början av förra århundradet var det industrialiseringen som stod för den 

stora förändringen. Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av 
digitaliseringen.”

Så  inleds  förordet  till  “För  ett  hållbart  digitaliserat  att leverera våra tjänster på och hittar nya vägar ge-
Sverige  -  en  digitaliseringsstrategi”  från  Regerings- nom innovation, digitalisering och automation. 
kansliet. 
Men  ny  teknik  kommer  inte  att  ensamt  vara  möj-
Vi  står  inför  ett  paradigmskifte  där  alla  långsiktiga  liggörare  för  utveckling.  Minst  lika  viktigt  är  att  vi 
kalkyler  pekar  på  att  vi  inte  enbart  kan  göra  det  vi  människor känner oss trygga i förändringen, känner 
gör idag lite effektivare för att möta de utmaningar vi  tillit till det digitala samhället, får den kompetensut-
står inför i samhället, med allt fler äldre, allt fler barn  veckling som krävs och har viljan att ta oss an möjlig-
i skolan, allt fler unga som mår psykiskt dåligt, osv.   
heterna som tekniken ger oss. 
Vår digitala agenda beskriver hur vi tar hävstång på  Med avstamp i den nationella strategin beskriver vår 
teknikens möjligheter, bjuder in våra medborgare att  Digitala agenda hur vi, i Ekerö kommun, ska ta tillvara 
i nära samverkan med oss utveckla nya, smartare sätt  digitaliserings möjligheter.

Nationell digital 
strategi
Den nationella strategin för digitalisering utgår från visionen ”Ett hållbart digitaliserat Sverige” och 
det övergripande målet ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. 
Detta mål bryts sena ner i fem delmål: 
Digital kompetens
I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala 
kompetens.
I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för 
Digital trygghet
alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha 
tillit till det digitala samhället.
I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att 
Digital innovation
digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och 
användas.
Digital ledning
I Sverige ska relevant, målmedveten och rättsäker effekti-
visering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.
Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger 
Digital infrastruktur snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer 
digitalisering.
Bakgrund
Med utgångspunkt i den nationella digitala strategin och ett analysarbete under 2018 ur fyra per-
spektiv; Vårt nuläge, Vår omvärld, Våra kunder och Vår digitalisering har Enheten för Digitalisering och 
Service tagit fram en gemensam, övergripande digital agenda. Den digitala agendan beskriver vårt 
önskade läge och fem målområden med mål i ett fyraårsperspektiv. Kopplat till den digitala agendan 
tas en årlig handlingsplan fram. Årligen görs även en översyn av den digitala agendan som revideras 
vid behov. 
Vår verksamhet
Våra användare
Vår digitalisering
Vår omvärld
- Politisk plattform
- Målgrupper
- Övergripande 
- Trender 
- Verksamhetsmål 
- Analys av behov 
digital agenda
- Drivkrafter och 
och plan 
och beteende
- Nulägesanalys
motkrafter
- SWOT-analys
- Framtidsanalys
- Tänkbara effekter
Arbetsprocess för Digital agenda

Styrning och 
genomförande
Den digitala agendan syftar till att ge de grundläggande förutsättningarna för varje förvaltning att ut-
nyttja digitaliseringens möjligheter. Men det räcker inte med att skapa förutsättningar, det är först när 
digitaliseringen kommer till användning som ett mervärde skapas. Varje förvaltning upprättar därför 
även en egen Digital agenda. 
För att fullt ut ta tillvara digitaliseringens möjligheter krävs både ett visionärt ledarskap och ett helhetsper-
spektiv. Den digitala agendan syftar därför också till att inrikta, vägleda och samordna vår digitalisering.  
Ett digitaliseringsråd har inrättats för att bidra till samordning, säkerställa ett effektivt genomförande 
och identifiera strategiskt viktiga områden samt följa upp resultatet av gjorda satsningar.
Digital agenda 
- Önskat läge
”Vi är den digitala kommunen och ger god service på dina villkor. 

Det är lätt att göra rätt på ett effektivt sätt.”
Att vara en digital kommun betyder för oss att vi tar tillvara och utnyttjar digitaliseringens möjlighe-
ter men vi digitaliserar inte för digitaliseringens skull.
God service på dina villkor betyder för oss att vi utgår från kundens behov när vi digitaliserar, vi 
är nyfikna och involverar de som ska använda våra tjänster när vi designar, utvecklar och testar nya 
tjänster.
Lätt att göra rätt betyder för oss att alla ska kunna använda våra tjänster och känna sig trygga och 
kompetenta i kontakten med oss.
På ett effektivt sätt betyder för oss att alla tjänster designas med fokus på både kunden som ska 
använda tjänsten och medarbetare/handläggare som ska leverera tjänsten så att även de interna pro-
cesserna effektiviseras.


Digital agenda 
– Målområden

Digital arbetsplats
En smartare arbetsdag med bra digitala verktyg, nya arbets-
sätt, kontinuerligt lärande och nya möjligheter till samarbete.
Vi skapar nya sätt att mötas för att göra din vardag enklare 
Digitala kundmötet
med service anpassad till dina behov, hög tillgänglighet och 
enkelhet i att utföra dina ärenden. 
Infrastruktur 
och informations-
Infrastruktur för ökad tillgänglighet och effektivisering 
som bygger tillit till det digitala samhället. 
hantering
Effektiva processer
Enkel och effektiv administration och myndighetsutövning.
Digital 
Vår verktygslåda för framtiden; metoder och mallar för 
transformation
förändringsarbete, innovation och digitalisering. 


Digital agenda – mål 2022
Digital arbetsplats
En smartare arbetsdag med digitala verktyg, kontinuerligt lärande och 

nya möjligheter till samarbete
En central förutsättning för att utnyttja digitaliseringens möjligheter är att vi som medarbetare har 
rätt digitala verktyg och tjänster och förmågan att följa med i och bidra till den digitala utvecklingen. 
De digitala verktyg vi har idag kommer inte var desamma imorgon. 
Vi ser det som något positivt, vi kan dra nytta av den ständiga förbättring som sker i samhället, och 
känner oss trygga i att vi kan ta till oss de nya möjligheterna. En smartare arbetsdag ställer krav på 
IT-enheten att leverera en bra digital arbetsmiljö men också på mig som medarbetare, att våga prova, 
fråga och dela med mig och vilja vara med och bidra. 
Tillsamman växer vi, som personer och organisation.
Mål:
• Varje medarbetare har tillgång till information och de digitala verktyg som gör arbetsdagen smartare 
• Vi har hög digital kompetens
• Vi har en lärande kultur och söker nya vägar att göra vår arbetsdag smartare 
• Vår digitala arbetsplats bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare

Digitala  kundmötet
Vi skapar nya sätt att mötas för att göra din vardag enklare med service 

anpassad till dina behov, hög tillgänglighet och enkelhet i att utföra dina 
ärenden. 
Allt fler möten sker helt eller delvis digitalt. Den tekniska utveckling erbjuder ständigt nya, enklare och 
smidigare sätt att utföra sina ärenden, där innovativa entreprenörer och privata företag sätter standar-
den. Det är en utveckling vi inte kan stå utanför, förväntningarna på oss inom offentlig sektor är att er-
bjuda motsvarande enkla och smidiga lösningar, även om vi ibland saknar de ekonomiska musklerna. 
Men den tekniska utvecklingen erbjuder också nya möjligheter och de ska vi ta vara på. 
Vi kan, genom att digitalisera, vara tillgängliga när det passar våra kunder, avlasta våra medarbetar 
med rutinfrågor/uppgifter och vi kan erbjuda flera alternativa sätt att utföra sitt ärende på, allt utifrån 
kundens behov. För att digitalisera på ett hållbart sätt ska vi alltid utgå från våra kunder för att veta 
att vi uppfyller ett riktigt behov i vår digitalisering och samtidigt säkerställa att vi effektiviserar våra 
interna processer. 
Mål:
• Det digitala kundmötet är tillgängligt för alla 
• Vi når våra målgrupper i de kanaler de finns 
• Våra kunder upplever att det är enkelt och smidigt att utföra sina ärenden digitalt
• Våra digitala tjänster effektiviserar vår handläggning
• Vi har en digital grafisk profil som förstärker vårt varumärke
• Vi har en plattform för digital medborgardialog
• Vi använder IoT och dataanalyser för att förstå och utveckla vårt kundmöte
• Öppna data skapar mervärde för våra kunder
• Vi är en förebild för andra i vårt kundmöte  
Infrastruktur och 
informationshantering
Infrastruktur för ökad tillgänglighet och effektivisering som bygger tillit 

till det digitala samhället
En förutsättning för digitalisering är en stabil och tillgänglig digital infrastruktur och ett enhetligt och 
gemensamt sätt att utbyta information. Det ställer krav på både den hårda infrastrukturen; dvs nät-
verk, servrar, cybersäkerhet samt den mjuka infrastrukturen, dvs hur vi handskas med informationen i 
våra processer så att information inte försvinner, förvanskas eller sprids på ett oönskat sätt. 
För att vi ska våga lita på digitala tjänster behöver vi säkra digitala system med hög tillgänglighet och 
som värnar den personliga integriteten. Men digitalisering kan också innebära en ökad sårbarhet och 
dessa risker måste vi systematiskt identifiera och hanteras för att bygga tillit till det digitala samhället.
Mål:
• Vi har en stabil, säker och tillgänglig infrastruktur för lagring och utbyte av data
• Vi har en långsiktigt hållbar arkitektur som möjliggör digitalisering i våra verksamheter
• Vi har digital autentisering och signering
• Vi har säker livscykelhantering av samtliga medarbetare
• Vi har ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som stödjer oss och guidar oss rätt

Effektiva processer
Enkel och effektiv administration och myndighetsutövning

Våra medarbetares kompentens ska användas där ett personligt möte, empati och lyhördhet samt ett 
kognitivt beslutsfattande gör störst skillnad för våra medborgare och företagare. Rutinuppgifter ska au-
tomatiseras, digitalisering och AI ska vara ett stöd för våra medarbetare i deras arbete och vi ska alltid 
prova nya vägar för att leverera våra tjänster och ge en god service.
Digitalisering, innovation och automation ska förenkla och effektivisera våra processer. På så sätt kan vi 
upprätthålla en god och rättssäker service utan att kostnaderna ökar i takt med att behov och efterfrågan 
av service ökar. 
Mål:
• Vi har en effektiv och automatiserad ärendehantering
• Kostnaden för att hantera ärenden är lägre jämfört med idag utan att vi kompromissar på service och 
rättssäkerhet
• Våra medarbetare upplever att det är enkelt och smidigt att utföra sina ärenden digitalt 
• Vi använder IoT och dataanalyser för att förstå och utveckla vår verksamhet
• Vi arbetar aktivt med att effektivisera våra processer genom ständiga förbättringar, automation och 
 innovation
Digital transformation
Vår verktygslåda för framtiden; metoder och mallar för förändringsarbete, 

innovation och digitalisering
I en föränderlig värld behöver vi verktyg för att identifiera, prioritera och genomföra förändring samt 
ständigt vara redo att omvärdera våra beslut när så behövs. Vår verktygslåda för förändring ska vi fylla 
med metoder och mallar för förändringsarbete, kundnära utveckling, innovation och ständiga förbätt-
ringar samt övergripande modeller för styrning och prioritering. 
För att använda vår verktygslåda behöver vi skickliga hantverkare. För att nå dit jobbar vi med kompe-
tensutveckling, coaching och nätverk för erfarenhetsutbyte.
Mål:
• Vi har metoder och mallar för förvaltning, projekt, agil utveckling, tjänstedesign, användbarhet och 
 innovation
• Vi har en väl utvecklad projekt- och portföljstyrning 
• Vi har kunskap och verktyg för att genomföra och styra strategisk digital transformation och innovation
• Vi har en finansierings- och styrmodell som stödjer digital transformation och innovation

Våra medarbetares kompentens ska användas där ett personligt möte, empati och lyhördhet 
samt ett kognitivt beslutsfattande gör störst skillnad för våra medborgare och företagare. 
Rutinuppgifter ska automatiseras, digitalisering och AI ska vara ett stöd för våra medarbetare i 
deras arbete och vi ska alltid prova nya vägar för att leverera våra tjänster och ge en god service. 
Digitalisering, innovation och automation ska förenkla och effektivisera våra processer. 
På så sätt kan vi upprätthålla en god och rättssäker service utan att kostnaderna ökar i takt med 
att behov och efterfrågan av service ökar.
”Vi digitaliserar 
för en 
mänskligare värld”
Maria Svenson, chef digitalisering och service i Ekerö kommun