Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy'.

 
Sida 
IT-strategi 
1(2) 
Datum 
 
KO M M U N L ED N I N G
 
2018-01-10 
Antagen KF 2018-03-19      
§ 70 
Niklas Palmquist, 0485-88221 
Godkänd/ansvarig 
Utgåva 
xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
 
 
IT-strategi 
Syftet med IT-strategin är att beskriva kommunens övergripande inriktning 
avseende IT-drift. Strategin gäller kommunen och dess bolag. 
 
IT-strategin ska preciseras i en treårig IT-plan som revideras årligen. Planen 
ska med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och 
samordning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För 
rutiner och riktlinjer för användningen av IT ska det finnas en IT-handbok. 
Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upprätta förvaltnings-
specifika rutiner och riktlinjer för sin IT-användning. 
Inriktning 
IT ska användas för att effektivisera kommunens verksamheter.  
 
Kommunen ska använda IT för att tillhandahålla kostnadseffektiv service till 
kommuninvånare och andra intressenter. Samtliga system ska utformas så 
att medborgarnas möjligheter att ta del av information och tjänster 
maximeras.  
 
Kommunens digitaliseringsstrategi med tillhörande plan anger arbetet med 
digitalisering av kommunens tjänster.  
Samverkan 
IT bedrivs i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommun. 
Organisatoriskt hör verksamheten till Borgholms kommun. Samverkan 
regleras i ett samverkansavtal och det finns en IT-handbok. IT-handboken 
innehåller icke förvaltningsspecifika rutiner, riktlinjer och instruktioner. 
Kommunerna deltar aktivt i arbetet gällande ytterligare IT-samverkan inom 
länet. 
Kommunens interna administration 
IT ska användas för att kostnadseffektivt producera kommunens interna 
tjänster. Administrativa tjänster ska rationaliseras för att frigöra resurser till 
kommunens primära verksamheter. 
 
För att möjliggöra en kostnadseffektiv IT-drift ska alla system bygga på en 
kommungemensam teknisk plattform. Samtliga medarbetare med i huvud-
sak IT-tekniska arbetsuppgifter ska tillhöra IT-avdelningen i Borgholm. 
 
IT-drift av verksamhetssystem kan vara lokal, hyrd eller ske i samarbetet 
med andra organisationer. Den vid varje tidpunkt mest fördelaktiga drift-
formen ska väljas. 
 
 

Datum 
      
Utgåva 
Sida 
IT-strategi 
2018-01-10  Antagen KF 2018-
      
2(2) 
03-19      § 70  
 
Flera av våra verksamheter är igång dygnet runt och det ställer höga krav 
på IT-systemen. Flera IT-system ska vara igång dygnet runt. IT-avdelningen 
ansvarar för att minimera antalet avbrott och hålla åtgärdstiderna nere. 
Organisation 
IT-avdelningen är kommunens resurs för att samordna och leda driften av 
IT. IT-avdelningen ska bistå med IT-kompetens till förvaltningarnas verk-
samhetsutveckling. 
 
Kommunens förvaltningar är beställare och IT-avdelningen har rollen som 
utförare. IT-chefen leder IT-avdelningen och utgör även ett stöd för förvalt-
ningarna i deras IT-strategiska arbete. 
IT-råd 
IT-chefen är sammankallande till kommunens IT-råd. Rådets medlemmar är 
utsedda av ledningsgruppen. IT-rådets uppdrag är att stödja verksamhets-
utveckling och effektivitetökning genom en sammanhållen och samordnad 
övergång till digitalt arbetssätt till nytta för såväl medarbetare som med-
borgare/kunder/företagare genom IT- och e-utveckling i kommunen.  
Inköp 
Arbetsplatsutrustning ska förnyas med ett intervall som preciseras i IT-
handboken. 
 
Vid inköp eller större förändringar av verksamhetssystem ska förvaltning-
arna genomföra detta som ett införandeprojekt. Projektets syfte är att 
upphandla system som uppfyller verksamhetens behov och som stöds av 
den tekniska plattformen. Införandeprojektet avslutas med att en drift-
organisation för verksamhetssystemet fastställs. Införandeprojekt och 
driftorganisation ska dokumenteras. 
 
Övriga inköp av IT-produkter och tjänster görs av IT-avdelningen. 
Arbetsplatsutrustning ska väljas ur ett fastställt standardsortiment. 
Informationssäkerhet och IT-säkerhet 
Informationssäkerheten och IT-säkerheten regleras av en informations-
säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _