Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
  
ARKIVBESKRIVNING   
1 (6) 
  
DATUM 
REVISION 
DIARIENR   
 
2016-12-12 
 
TSBADM 2016/104  
  
AB 1:2016 
 
 SKARABORGS TINGSRÄTT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning 
Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1 senast ändrad genom RA-FS 2008:4) fastställer Ska-

raborgs tingsrätt följande arkivbeskrivning. 
 
Myndighet: Skaraborgs tingsrätt 
Arkiv: Skaraborgs tingsrätt 
Tidsperiod: 2009-01-12 – 
Arkivbeskrivningen från 2009-01-12 är reviderad och omskriven, samt fastställd  
2016-12-12. 
 
 
 
 
551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 34 • Telefon: 036-15 53 00 • Fax: 036-16 57 21 • xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • www.domstol.se 
 
 Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16  
B
R2

link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6  
Innehåll 
1  Myndighetens verksamhet och organisation ....................... 4 
2  Sökmedel till arkivet ................................................... 4 
3  Inskränkning i arkivets tillgänglighet genom sekretess och 
gallring ......................................................................... 5 
3.1 
Sekretess .............................................................................. 5 
3.2 
Gallring ................................................................................ 5 
4  Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild ... 6 
5  Arkivverksamhetens organisation ................................... 6 
 
 
 
 
 
 

 
Revisionshistorik 
 
Revision 
Datum 
Beskrivning 
Ändrat av 
Tingsrätten har den 2 maj 2011 upp- Tingsrätten 
TSB 2011:1  2011-06-01 
hört att vara fastighetsdomstol 
 
 
 
 
 
 
 
Genom verksamhetsövergång har 
Tingsrätten 
TSB 2011:2  2011-09-30 
vissa ärenden överförts till Skatte-
 
verket och lantmäteriet 
 
Dokumentreferenser 
 
Dokumentnamn 
Revision 
Diarienummer 
Klassificeringsstruktur 
KS 1-2016 
TSBADM 2016/104 
Arkivredovisning med processbeskrivningar 
PB 1-2016 
TSBADM 2016/104 
Bakgrund och metod till Sveriges Domstolars 
DVs diarie-nummer 

arkiv-redovisning 
2427-2011 
Handledning till Sveriges Domstolars verksam-
DVs diarie-nummer 

hets-baserade arkivredovisning 
1256-2016 
 
Förklaring av förkortningar 
 
AB 
Arkivbeskrivning 
KS 
Klassificeringsstruktur 
 
 
 
PB 
Processbeskrivningar 
 
 
 
 

 
1  Myndighetens verksamhet och organisation 
Skaraborgs tingsrätt bildades den 12 januari 2009, genom en sammanläggning av 
tingsrätterna i Lidköping, Mariestad och Skövde. Domkretsen omfattar Essunga, 
Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mari-
estads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner.  
Skaraborgs tingsrätts säte är Skövde, men hade under perioden 2009-01-12 – 
2011-02-28 kanslier även i Lidköping och Mariestad. I samband med samlokali-
seringen den 1 mars 2011 inrättades två målenheter och en serviceenhet med 
administration vid tingsrätten. Tingsrättsbyggnaden är uppförd 2009 – 2011 efter 
ritningar av Thomas Hansen, Yellon Arkitektbyrå.  
Skaraborgs tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger bland annat brottmål, 
tvistemål, familjerättsliga mål, allmänna domstolsärenden, konkursärenden, ären-
den om företagsrekonstruktion m.m. 
Till och med den 1 maj 2009 hade lagfarna domare rätt att förrätta vigslar och 
registrering av partnerskap. Därefter förrättas borgerliga vigslar av länsstyrelserna 
särskilt förordnade vigselförrättare. 
Tingsrätten var till och den 1 maj 2011 fastighetsdomstol. Genom en organisat-
ionsförändring flyttades handläggningen av fastighetsmål till fem mark- och mil-
jödomstolar som bildades vid detta datum. För domkretsens del handläggs fas-
tighetsmålen av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.  
Vissa registreringsärenden enligt äktenskapsbalken samt dödning av pantbrev 
och inteckningar har genom verksamhetsövergång den 1 oktober 2011 flyttats 
över till Skatteverket respektive Lantmäteriet.  
Vid tingsrättens administrativa enhet/serviceenheten handläggs frågor rörande 
ekonomi, personal och nämndemän. På enheten sköts registrering av mål och 
ärenden, samt efter lagakraft arkivläggningen. Enheten hanterar även beställ-
ningar av domar och beslut, samt andra handlingar som avser avgjorda mål och 
ärenden. Dessutom hanteras även allmänna administrativa ärenden. 
Hur Skaraborgs tingsrätt är organiserad framgår av arbetsordningen. 
Skaraborgs tingsrätt är en självständig myndighet under regeringen men ingår i 
begreppet Sveriges Domstolar. Domstolsverket ansvarar för övergripande sam-
ordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Mer om förhållan-
det till Domstolsverket framgår av Skaraborgs tingsrätts dokument med pro-
cessbeskrivningar, se TSBADM 2016/104, PB 1-2016.  
2  Sökmedel till arkivet 
Handlingar förtecknas i enlighet med kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, senast änd-
rad genom RA-FS 2008:4).   
Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, 
processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet. 
 

 
Det finns även en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar i enlighet 
med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se Skaraborgs tings-
rätt administrativa ärende, ADM 2015-148. 
Mål och ärenden registreras i verksamhetsstödet Vera. Däri kan uppgifter åter-
sökas innan systemgallring sker. Därefter kan sökningar göras i särskilda sam-
manställningar. Varje år tas nedanstående sammanställningar ut på papper:  
  Dagboksblad över varje enskilt mål/ärende 
  Register över vilka avgöranden som finns inbundna särskilt, dessutom 
har varje dom- och beslutsbok ett register över ingående mål. 
  Register över inkomna mål/ärenden ordnade på parters namn eller per-
sonnummer 
Administrativa ärenden återsöks från och med den 1 januari 2016 genom diarie-
föringssystemet W3D3. Dessförinnan återsöks de i ett Excel-register som införts 
i W3D3 under 2015. De administrativa handlingarna är uppdelade i dels det ad-
ministrativa diariet med beteckning TSB 20xx/xx. Tingsrättens beslut och för-
ordnanden tas in i det administrativa protokollet, vilka får beteckning TSBADM 
20xx/xx. Förteckningar över administrativa handlingar/ärenden och administra-
tiva protokoll skrivs ut årligen.   
3  Inskränkning i arkivets tillgänglighet genom sek-
retess och gallring 
3.1  Sekretess 
Huvudregeln är att allmänheten har rätt att ta del av Skaraborgs tingsrätt all-
männa handlingar. Vissa uppgifter i handlingarna kan dock omfattas av sekre-
tessbestämmelser. Det finns då ingen ovillkorlig rätt att ta del av den allmänna 
handling i vilken uppgiften finns. De flesta bestämmelserna om sekretess finns i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Mer om sekretess framgår av bilaga 3 till Skaraborgs tingsrätt arkivredovisning 
med processbeskrivningar, TSBADM 2016/104, PB 1-2016. 
Domar, beslut, diarier, register och andra förteckningar är i huvudsak offentliga. 
3.2  Gallring 
Gallring sker med stöd av Riksarkivets föreskrifter samt särskilda gallringsbe-
stämmelser i lag eller förordning. 
Nedanstående bestämmelser om gallring gäller särskilt för tingsrätten 
  RA-MS 2008:83 Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar i tvis-
temål och ärenden hos de allmänna tingsrätterna. 
  RA-MS 2002:50 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och 
allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och återläm-
nande av handlingar rörande brottsutredande verksamhet och lagföring 
för brott hos polismyndigheter, tullmyndigheter, åklagarmyndigheter och 
allmänna domstolar, ändrad i RA-MS 2008:84. 
 

 
Tingsrätten tillämpar även Riksarkivets generella gal ringsföreskrifter (RA-FS) 
enligt nedan. Tillämpningen av vissa föreskrifter finns dokumenterad genom be-
slut. Hänvisning till beslutet framgår inom parentes efter respektive föreskrift. 
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-
FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) om gallring av handlingar med tillfällig el-
ler ringa betydelse, TSBADM 2016/104, TB 1. 
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:5, ändrad i RA-
FS 2012:9) om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personal-
administrativ verksamhet, TSBADM 2016/104, TB 2. 
  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1, ändrad i RA-FS 2012:3) om gall-
ring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. 
  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:1) om gallring och återlämnande 
av handlingar vid upphandling, TSBADM 2016/104, TB 3. 
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015:2) om gallring 
och utlån av räkenskapsinformation m.m. TSBADM 2016/104, TB 4. 
4  Överlämnande av arkiv från annan myndighet el-
ler enskild 
I tingsrättens magasin förvaras arkiv för Skaraborgs tingsrätt från och med den 
12 januari 2009, samt de samma dag upphörda tingsrätternas i Lidköping, Mari-
estad och Skövde arkiv. Dessutom den 1 januari 2001 upphörda Falköpings 
tingsrätts arkiv. För Lidköpings och Mariestads tingsrätter finns arkivhandlingar 
från 1971, beträffande Falköpings och Skövde tingsrätter finns handlingar från 
1987. 
5  Arkivverksamhetens organisation 
Ansvarig för arkivverksamheten är chefsadministratören. 
För den praktiska skötseln svarar registratorsfunktionen.