This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar'.


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
1 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av Skaraborgs tingsrätts allmänna hand-
lingar 

I 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ställs följande krav 
på beskrivning av myndigheters allmänna handlingar. 
Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om 
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökandet 
efter allmänna handlingar, 
2. register, förteckningar eller andra sökvägar till myndighetens allmänna 
handlingar, 
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten 
för att ta del av allmänna handlingar, 
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndig-
hetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på 
uppgifter i sina handlingar, 
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 
samt hur och när detta sker, och 
7. myndighetens rätt att sälja personuppgifter. 
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i 
övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. 
 
Beskrivningen av Skaraborgs tingsrätts allmänna handlingar nedan följer 
numreringen i bestämmelsen. 
1.  Handlingar i den rättsskipande och rättsvårdande verksamheten registreras 
som brott-, tviste- eller konkursmål samt ärenden (B-, T- eller K-mål samt 
Ä). Alla handlingar i ett mål/ärende förs samman till en akt. En akt inne-
håller dels handlingar som kommer in till tingsrätten dels handlingar som 
upprättas av tingsrätten. Inkomna handlingar är t ex stämningsansökning-
ar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndig-
heter förekommer, t ex förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminal-
. dva.o
 
f
n
 i
V
 
D ,
09
8-0
Box 800 • 542 18 Mariestad • Besöksadress: Stockholmsvägen 6 • Telefon: 0500-499 200 • Fax: 0500-499 203 • xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx • www.domstol.se 
02 ,
  
B1R


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
2 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
register. Upprättade handlingar är t ex protokoll, kallelser, förelägganden 
av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut.  Från och med den 1 juli 
2012 inges handlingar från Åklagarmyndigheten (stämningsansökan, för-
undersökningsprotokoll m.m.) digitalt. Stämningsansökan bilageras do-
men med digital underskrift. Hanteringen av akter i arkivet beskrivs ne-
dan.  
För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns dagböck-
er
 ordnade i målnummerordning och förteckningar. Register beskrivs ne-
dan. Domar och beslut binds årligen i dom- och beslutsböcker. I varje 
volym finns en innehållsförteckning över ingående domar och beslut 
 
Registrering av mål och domstolsärenden görs i verksamhetsstödet 
VERA.  
 
Handlingar som inte kan hänföras till den dömande verksamheten regi-
streras (diarieförs) och läggs upp som separata administrativa ärenden i 
en löpande diarieserie för varje år, exempelvis dnr TSB 2016/XX. Admi-
nistrativa beslut, förordnanden, domareder m.m. sätts upp i protokoll och 
förvaras i en serie för administrativa protokoll, dnr TSBADM 2016/XX.  
2.  Register m.m. se tabellen nedan. Beträffande sökningar gäller följande: 
Sökingångar i arkivet efter att gallring har gjorts i verksamhetsstödet Vera. 
•  innehållsförteckning (register) till dom- och beslutsbok 
•  partsregister till dom- och beslutsbok 
-  alfabetiskt (ej brottmål) 
-  person- el organisationsnummer (ej brottmål) 
•  partsregister för inkomna mål (årsvis) 
-  alfabetiskt (ej brottmål) 
-  person- el organisationsnummer (ej brottmål) 
•  administrativa handlingar kan eftersökas i manuella register som förs 
årsvis. 
3.  Enskilda har vanligtvis möjlighet att använda allmänhetens PC för att 
söka allmänna handlingar med hjälp av automatisk databehandling. För 
sökningar i system som inte finns tillgängliga i allmänhetens PC och 
bland handlingar i pappersform lämnas hjälp av tingsrättens personal.  
4.  Se tabellen nedan.  
5.  Som utgångspunkt är allmänna handlingar hos tingsrätten offentliga. 
Emellertid är handlingarna i vissa fall hemliga, dvs. det gäller sekretess 
för uppgifterna i handlingarna. Inom verksamheten tillämpas olika sekre-
tessbestämmelser beroende på vilka uppgifter det är fråga om. För allmän 
 


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
3 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
domstol kan som exempel nämnas bestämmelserna i 35 kap. om förunder-
sökningssekretess i 1 § första stycket 1, sekretess i vissa typer av mål 
såsom gällande sexualbrott i 12 § och sekretess för särskild personutred-
ning m.m. i 13 §. Vidare kan 43 kap. 4 § om sekretess för bild i ljud- och 
bildfiler komma ifråga. I vissa fall kan sekretess gälla om skydd för en-
skilds adress och telefonnummer m.m., 21 kap. 3 §. 
För uppgifter om myndighetens personal tillämpas vanligtvis 39 kap. 1-3 
§§ offentlighets- och sekretesslagen.  
6.  Se tabellen nedan.  
7.  Tingsrätten har ingen rätt att sälja personuppgifter. Däremot förekommer 
”försäljning” av allmänna handlingar (domar, beslut m.m.) med stöd av 
avgiftsförordningen.  
 
 


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
4 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
 
Registrets benäm-
Ansvarig 
Ändamål med 
Vilka uppgifter som registre-
ning 
som kan 
registret 
ras och på vilket sätt uppgif-
(IT-
lämna när-
terna inhämtas och/eller 
system/förteckning)  mare upp-
lämnas vidare 
lysningar om 
registret 
Automatiserade regis-
 
 
 
ter/förteckningar 
 
Intranätet 
 
Sveriges Domstolars  Kontaktuppgifter inhämtas från AD 
(gemensamt system) 
gemensamma intra-
(se nedan). E-postadresser läggs in av 
nät som bl.a. inne-
IT-ansvarig. 
håller aktuell in-
formation till perso-
nalen och länkar till 
administrativa sök-
system. 
Innehåller även en 
funktion där man 
kan söka efter med-
arbetare i Sveriges 
Domstolar.  
Palasso 
 
Palasso används 
Innehåller namn, adress, anställnings-
(gemensamt system) 
som ett systemstöd 
uppgifter, personnummer. Inhämtas 
för egenrapportering  från myndigheten/domstolen. Den 
av enklare lönehän-
enskilde rapporterar vissa delar själv. 
delser, löneberäk-
ning och personal-
statistik.  
RUT (gemensamt system) 
 
Ett hjälpmedel för 
Innehåller uppgifter om anställningen 
beställning av resor 
och resan. 
samt skapande och 
Grunduppgifter om personen inhäm-
vidareförmedling av 
tas från Palasso. Den enskilde registre-
reseräkningar.  
rar själv i systemet. 
Agresso leverantörsres-
 
Ett hjälpmedel vid 
I leverantörsreskontran registreras 
kontra  inkl. elektronisk 
bokföring, utbetal-
personer som innehar F-skattsedel 
fakturahantering  (gemen-
ning av leverantörs-
samt personer som erhåller skattefri 
samt system) 
fakturor samt er-
ersättning, t.ex. vittnen. Registrering 
sättning till dem 
sker av plusgirokonto/bankgiro 
som innehar F-
och/eller namn och adress.  
skattesedel samt öv-
Uppgifter om nya leverantörer samt 
rig skattefri ersätt-
bokföring av utbetalningar registreras 
ning. 
av Domstolsverket. Ändring av befint-
Till registret är 
liga uppgifter görs endast av Dom-
också knutet ett för-
stolsverket 
system, KIM 
 
 Agresso 
 
Ett hjälpmedel vid 
Olika typer av uppdragstagare som an-
personreskontra 
bokföring, utbetal-
litas inom Domstolsverkets verksam-
(gemensamt system) 
ning av ersättningar 
hetsområde och för vilka staten är ar-
till uppdragstagare 
betsgivare enligt skattebetalnings-lagen 
 


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
5 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
eller näringsidkare 
registreras med namn, adress och per-
som saknar F-
sonnummer. Uppgifter om nya upp-
skattsedel, underlag 
dragstagare samt bokföring av arvoden 
för inbetalning av 
registreras av Domstolsverket eller lo-
preliminär skatt och 
kalt vid domstolen. Ändring av befint-
sociala avgifter samt  liga uppgifter görs endast av Dom-
framställan av kon-
stolsverket. 
trolluppgifter 
Till registret är 
också knutet ett för-
system KIM. 
 
Agresso 
 
Ett hjälpmedel vid 
Innehåller namn och adress på de per-
kundreskontra (gemen-
fakturering, bevak-
soner som faktureras. 
samt system) 
ning samt eventuell 
indrivning. 
KIM (gemensamt system) 
 
KIM används i den 
Registrering sker av plusgiro-
dömande verksam-
konto/bankgirokonto och/eller namn 
heten. Alla betal-
och adress samt vilken aktörsroll den 
ningar i ett mål regi-
registrerade har i målet. 
streras först i KIM 
 
och förs sedan över 
till Agresso för bok-
föring och utbetal-
ning. 
Active Directory – AD 
 
AD är den katalog 
Innehåller efternamn, förnamn, titel, 
(gemensamt system) 
där alla användar-
myndighet, avdelning, rum, telefon-
konton finns, det 
nummer, mobiltelefon, fax, e-
som används för att 
postadress, besöksadress, box, post-
logga in på en dator.  nummer, postort, arbetsuppgift och 
Till detta användar-
specialistområde. Informationen om 
konto finns flera at-
varje användare ansvarar den lokala 
tribut som t.ex. tele-
myndigheten för. 
fonnummer, adress 
och myndighets-
tillhörighet.  
Vera (gemensamt system) 
 
Vera är ett målhan-
Den för registret ansvariga kan lämna 
teringssystem och 
närmare information om vilka uppgif-
används vid myn-
ter som registreras. 
digheten i dess rätts-
skipande eller rätts-
vårdande verksam-
het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 
 
2016-12-12 
TSBADM2016/104 
6 (6) 
SKARABORGS TINGSRÄTT 
 
 
 
 
 
 
 
Register/förteckningar i   
 
 
annan form 
 
Arkivförteckning 
 
En förteckning över   
de handlingar som 
bevaras med hän-
visning till volymer 
(samlingar av hand-
lingar) 
Dagbok 
 
Hjälp för att kunna 
Innehåller ett urval av uppgifter som 
återsöka akter och 
registrerats i ett mål, bland annat par-
avgöranden. 
ternas namn, målnummer och avgö-
randedatum. 
Partsregister över inkomna   
Hjälp för att kunna 
Innehåller uppgifter från Vera om par-
mål 
återsöka inkomna 
ter som knutits till mål under en viss 
mål och ärenden. 
period (finns inte över brottmål). 
Partsregister till dombok 
 
Hjälp för att kunna 
Innehåller uppgifter från Vera i dels 
hitta bland inbundna  alfabetisk ordning, dels efter person-
avgöranden 
nummer/organisationsnummer. 
Administrativt diarium 
 
Används för åter-
Innehåller avsändare/mottagare, diari-
sökning av tingsrät-
enummer, inkomstdatum m.m. 
tens administrativa 
handlingar 
Administrativt protokoll 
 
Används för åter-
 
sökning av tingsrät-
tens beslut, förord-
nanden och övriga 
administrativ proto-
koll 
Nämndemannaregister 
 
Ger möjlighet att 
Uppgifter om nämndemannen som 
 
återsöka vilka som 
lämnats av denne. 
är och har varit 
nämndemän på 
domstolen.