Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
Dnr 2010-007 
 
Beskrivning av Uddevalla tingsrätts allmänna handlingar 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varje myndighet ska i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) upprätta 
en beskrivning som ger information om 
1.  myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar, 
2.  register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar, 
3.  tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna 
handlingar, 
4.  vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, 
deras användning och sökmöjligheter, 
5.  vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar, 
6.  uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta 
sker, och 
7.  myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna 
hållas tillgänglig för allmänheten. 
Nedanstående beskrivning av tingsrättens allmänna handlingar följer bestämmelsens numrering. 
1.  Tingsrätten bildades den 1 januari 1971 vid den s.k. tingsrättsreformen. Den 20 september 
2004 lades tingsrätten samman med Strömstads tingsrätt och den 4 december 2006 med delar 
av Stenungsunds tingsrätt. Domsagan omfattar därefter Lysekils, Munkedals, Orusts, Sotenäs, 
Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns och Uddevalla kommuner. Till tingsrätten är en 
inskrivningsmyndighet knuten, vilken bildar eget arkiv. 
Tingsrätten huvuduppgift är rättsskipning, vartill knutits uppgifter av rent rättsvårdande 
karaktär. För rättsskipningen och den del av rättsvården som handläggs som 
domstolsärenden är tingsrätten sedan den 4 december 2006 indelad i två enheter med fyra 
domare, fem domstolssekreterare och fyra notarier i vartdera laget. Den närmare indelningen 
framgår av tingsrättens arbetsordning. 
Rättsskipningen är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regleras främst av 
rättegångsbalken samt processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna. 
Rättsvården avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär, nämligen rättsvårdsärenden, 

t.ex. adoption, besöksförbud, förmynderskapsärenden och dödande av förkommen handling, 
(se lagen 1996:242 om domstolsärenden ÄL) samt konkurs- och ackordsärenden. 
Till utgången av år 1991 förekom även en särskild summarisk process (lagsökning, 
betalningsföreläggande och handräckning). Till utgången av juni 1995 handlade tingsrätten 
även förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken och till utgången 
av juni 2001 bouppteckningsärenden enligt ärvdabalken. Förmynderskapsärendena flyttades 
till överförmyndaren och länsstyrelsen och bouppteckningsärenden till lokala 
skattemyndigheten, numera Skatteverket. De ärenden enligt föräldrabalken som fortfarande 
ska handläggas vid tingsrätten handläggs enligt ÄL.  
Ärenden som rör tingsrättens administrativa verksamhet handläggs inom enheten för 
administration & service. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen 
(1996:381) med tingsrättsinstruktion. 
Handlingar i den rättsskipande verksamheten registreras som brottmål (B-mål) eller tvistemål 
(T-mål). Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En avslutad akt innehåller dels 
handlingar som kommit in till tingsrätten, dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. 
Inkomna handlingar är t.ex. stämningsansökningar och andra skrivelser från parterna. Även 
handlingar från andra myndigheter förekommer, i brottmålen bl.a. 
förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Exempel på upprättade handlingar 
är protokoll, kallelser och förelägganden av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut. 
För brottmål och tvistemål samt för flertalet av domstolsärenden finns kronologiska 
dagböcker respektive förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. 
Domar och särskilt uppsatta beslut binds årligen in i domböcker. Förmyndarskapen 
registrerades till utgången av juni 1995 i en särskild förmynderskapsbok. 
2.  Se tabellen nedan. 
3.  Enskilda har vanligtvis möjlighet att använda allmänhetens PC för att söka allmänna 
handlingar med hjälp av automatisk databehandling. För sökningar i system som inte finns 
tillgängliga i allmänhetens PC och bland handlingar i pappersform lämnas hjälp av 
tingsrättens personal. 
4.  Se tabellen nedan.  
5.  Som utgångspunkt är allmänna handlingar hos tingsrätten offentliga. Emellertid är 
handlingarna i vissa fall hemliga, dvs. det gäller sekretess för uppgifterna i handlingarna. 
Inom verksamheten tillämpas olika sekretessbestämmelser beroende på vilka uppgifter det är 
fråga om. Sekretess tillämpas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För 
uppgifter om myndighetens personal tillämpas vanligtvis 39 kap. 1-3 §§. Vidare kan nämnas 
bestämmelserna i 35 kap. om förundersökningssekretess i 1 § första stycket 1, sekretess i 
vissa typer av mål såsom gällande sexualbrott i 12 § och sekretess för särskild 
personutredning m.m. i 13 §., samt 43 kap. 4 § om sekretess för bild i ljud- och bildfiler. 
6.  Se tabellen nedan. 
7.  Tingsrätten har ingen rätt att sälja personuppgifter. 

Registrets benämning 
Ansvarig som 
Ändamål med 
Vilka uppgifter som registreras och 
(IT-system/förteckning) 
kan lämna 
registret 
på vilket sätt uppgifterna inhämtas 
närmare 
och/eller lämnas vidare 
upplysningar 
om registret 

Automatiserade 
 
 
 
register/förteckningar 
Doris  
Anna-Maria 
Sveriges Domstolars 
Kontaktuppgifter inhämtas från AD 
(gemensamt system) 
Blomgren, 
gemensamma intranät 
(se nedan). E-postadresser läggs in av 
enheten för 
med bl.a. information till  IT-ansvarig. 
administration 
personal och länkar till 
och service 
administrativa 
söksystem. Finns även 
en funktion för att söka 
medarbetare i Sveriges 
Domstolar.  
Palasso 
Inga-Britt 
Palasso är ett systemstöd  Innehåller namn, adress, 
(gemensamt system) 
Börjesson, 
för egenrapportering av 
anställningsuppgifter, personnummer. 
enheten för 
enklare lönehändelser, 
Inhämtas från 
administration 
löneberäkning och 
myndigheten/domstolen. Den enskilde 
och service   
personalstatistik.  
rapporterar vissa delar själv. 
Tur & Retur (gemensamt 
Inga-Britt 
Ett hjälpmedel för 
Innehåller uppgifter om anställningen 
system) 
Börjesson, 
beställning av resor samt  och resan. 
enheten för 
skapande och 
Grunduppgifter om personen 
administration 
vidareförmedling av 
inhämtas från Palasso. Den enskilde 
och service   
reseräkningar.  
registrerar själv i systemet. 
Agresso leverantörsreskontra  
Inga-Britt 
Ett hjälpmedel vid 
I leverantörsreskontran registreras 
inkl. e-fakturahantering  
Börjesson, 
bokföring, utbetalning 
personer som innehar F-skattsedel 
(gemensamt system) 
enheten för 
av leverantörsfakturor 
samt personer som erhåller skattefri 
administration 
samt ersättning till dem 
ersättning, t.ex. vittnen. Registrering 
och service   
som innehar F-
sker av plusgirokonto/bankgiro 
skattesedel samt övrig 
och/eller namn och adress.  
skattefri ersättning. 
Uppgifter om nya leverantörer samt 
Till registret är också 
bokföring av utbetalningar registreras 
knutet ett försystem, 
av Domstolsverket. Ändring av 
KIM. 
befintliga uppgifter görs endast av 
 
Domstolsverket 
 Agresso 
Inga-Britt 
Ett hjälpmedel vid 
Olika typer av uppdragstagare som 
personreskontra 
Börjesson, 
bokföring, utbetalning 
anlitas inom Domstolsverkets 
(gemensamt system) 
enheten för 
av ersättning till 
verksamhetsområde och för vilka 
administration 
uppdragstagare eller 
staten är arbetsgivare enligt 
och service   
näringsidkare utan F-
skattebetalnings-lagen registreras med 
skattsedel, underlag för 
namn, adress och personnummer. 
inbetalning av preliminär  Uppgifter om nya uppdragstagare samt 
skatt och sociala avgifter  bokföring av arvoden registreras av 
samt framställan av 
Domstolsverket eller lokalt vid 
kontrolluppgifter 
domstolen. Ändring av befintliga 
Till registret är också 
uppgifter görs endast av 
knutet ett försystem 
Domstolsverket. 
KIM. 
Agresso 
Inga-Britt 
Ett hjälpmedel vid 
Innehåller namn och adress på de 
kundreskontra (gemensamt 
Börjesson, 
fakturering, bevakning 
personer som faktureras. 
system) 
enheten för 
samt eventuell 
administration 
indrivning. 
och service   

KIM (gemensamt system) 
Inga-Britt 
KIM används i den 
Registrering sker av 
Börjesson, 
dömande verksamheten.  plusgirokonto/bankgirokonto 
enheten för 
Alla betalningar i ett mål  och/eller namn och adress samt vilken 
administration 
registreras först i KIM 
aktörsroll den registrerade har i målet. 
och service   
och förs sedan över till 
 
Agresso för bokföring 
och utbetalning. 
Active Directory – AD 
Patrik 
Katalog med alla 
Innehåller efternamn, förnamn, titel, 
(gemensamt system) 
Einarsson,  
användarkonton som 
myndighet, avdelning, rum, 
enheten för 
används för att logga in 
telefonnummer, mobiltelefon, fax, e-
administration 
på en dator. Till detta 
postadress, besöksadress, box, 
och service   
användarkonto finns 
postnummer, postort, arbetsuppgift 
flera attribut som t.ex. 
och specialistområde. Informationen 
telefonnummer, adress 
om varje användare ansvarar den 
och myndighets-
lokala myndigheten för. 
tillhörighet.  
Vera (gemensamt system) 
Rosmarie 
Vera är ett 
Den för registret ansvariga kan lämna 
Hultenmo, 
målhanteringssystem 
närmare information om vilka 
målkansliet 
och används vid 
uppgifter som registreras. 
myndigheten i dess 
rättsskipande eller 
rättsvårdande 
verksamhet. 
Register/förteckningar i 
 
 
 
annan form 
 
Arkivförteckning 
Marianne Idh, 
En förteckning över de 
 
enheten för 
handlingar som bevaras 
administration 
med hänvisning till 
och service   
volymer (samlingar av 
handlingar) 
Dagbok 
Marianne Idh, 
Hjälp för att kunna 
Innehåller ett urval av uppgifter som 
enheten för 
återsöka akter och 
registrerats i ett mål, bland annat 
administration 
avgöranden.  
parternas namn, målnummer och 
och service   
avgörandedatum. 
Partsregister över inkomna mål 
Marianne Idh, 
Hjälp för att kunna 
Innehåller uppgifter från Vera om 
enheten för 
återsöka inkomna mål 
parter som knutits till mål under en 
administration 
och ärenden. 
viss period (finns inte över brottmål). 
och service   
Partsregister till dombok 
Marianne Idh, 
Hjälp för att kunna hitta  Innehåller uppgifter från Vera i dels 
enheten för 
bland inbundna 
alfabetisk ordning och dels efter 
administration 
avgöranden 
personnummer/organisationsnummer. 
och service   
Administrativt diarium 
Gerd Persson, 
Används för återsökning  Innehåller avsändare/mottagare, 
enheten för 
av myndighetens 
diarienummer, inkomstdatum m.m.  
administration 
administrativa 
och service   
handlingar 
Nämndemannaregister 
Gerd Persson, 
Ger möjlighet att 
Uppgifter om nämndemannen som 
 
enheten för 
återsöka vilka som är 
lämnats av denne. 
administration 
och har varit 
och service   
nämndemän på 
domstolen.