Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

link to page 2 link to page 2 link to page 3 link to page 4 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 6
 
 
 
  
 
 
1 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning AB 1:2017 
Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1 senast ändrad genom RA-FS 2008:4) fastställer Ud-
devalla tingsrätt följande arkivbeskrivning. 

 
Myndighet: Uddevalla tingsrätt 
Arkiv: Uddevalla tingsrätt 
Tidsperiod: 20 september 2004 och framåt 
 
 
 
Innehåll 
Revisionshistorik ............................................................. 2
 
Dokumentreferenser ........................................................ 2 
1. 
Myndighetens verksamhet och organisation .................... 3 
2. 
Sökmedel till arkivet ................................................. 4 
3. 
Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess och gallring ... 5 
4. 
Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild . 6 
5. 
Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller enskild .. 6 
6. 
Arkivverksamhetens organisation ................................. 6 
 
 
 
Box 323, 451 18 Uddevalla • Besöksadress: Zachaus gränd 2 • Telefon: 0522-65 71 00 • Fax: 0522-156 87 • xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx • www.uddevallatings-
ratt.domstol.se 
 
 Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00  
B
R2

 
 
 
  
 
 
2 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
 
 
Revisionshistorik 
 
Revision 
Datum 
Beskrivning 
Ändrat av 
2017-02- Dnr 2017/32:5 
Uddevalla 
AB1:2017 
08 
 
tingsrätt 
 
Dokumentreferenser 
 

Dokumentnamn 
Revision 
Diarienummer 
Klassificeringsstruktur 
KS 1:2017 
2017/32:3 
Arkivredovisning med processbeskrivningar 
PB 1:2017 
2017/32:1 
DVs diarie-num-
Bakgrund och metod till Sveriges Domstolars arkiv-
mer 2427-2011, 

redovisning 
tingsrättens dnr 
2017/32:9 
DVs diarie-num-
Handledning till Sveriges Domstolars verksamhets-
mer 1256-2016, 

baserade arkivredovisning 
tingsrättens dnr 
2017/32:8 
 
Förklaring av förkortningar 
 
AB 
Arkivbeskrivning 
KS 
Klassificeringsstruktur 
 
 
 
PB 
Processbeskrivningar 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
3 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
1. Myndighetens verksamhet och organisation 
Tingsrätten bildades den 1 januari 1971 vid den s.k. tingsrättsreformen. Den 20 
september 2004 lades tingsrätten samman med Strömstads tingsrätt och den 4 
december 2006 med delar av Stenungsunds tingsrätt. Domsagan omfattar däref-
ter kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, 
Tanum, Tjörn och Uddevalla.  
Till tingsrätten var fram till 2008 en inskrivningsmyndighet knuten, vilken bil-
dade eget arkiv. Sedan den 1 juni 2008 är inskrivningen en del av Lantmäteriet. 
Uddevalla tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger som första instans 
tvistemål, brottmål, domstolsärenden, konkursärenden, ärenden om företagsre-
konstruktion mm. Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till 
Hovrätten för Västra Sverige. 
Tingsrättens huvuduppgifter är rättsskipning och rättsvård. Vid sidan om målen-
heten finns enheten för administration och service. Lagmannen är chef för hela 
myndigheten. Den närmare indelningen och ansvarsfördelningen framgår av 
tingsrättens arbetsordning . 
Den processuella verksamheten regleras främst av rättegångsbalken jämte be-
stämmelser i äktenskapsbalken och föräldrabalken. Den administrativa verksam-
heten regleras närmare i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.  
Genom åren har delar av den rättsvårdande verksamheten flyttats till andra myn-
digheter: 
•  Summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning) 
till Kronofogden 1992-01-01 
•  Förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken1 
till Överförmyndaren och Länsstyrelsen 1995-07-01 
•  Bouppteckningsärenden enligt ärvdabalken till Skatteverket 2001-07-01 
•  Vigselärenden till Länsstyrelsen 2009-05-01 
•  Associationsrättsliga ärenden till Bolagsverket 2011-10-01 
•  Dödande av handling till Kronofogden, Bolagsverket, Lantmäteriverket 
samt Transportstyrelsen 2011-10-01 
•  Registreringsärenden (bodelning, bodelningshandling, äktenskapsförord, 
gåva mellan makar) till Skatteverket 2011-10-01  
•  Ansökan om fingerade personuppgifter till Rikspolisstyrelsen 2011-10-01 
•  Preskription av rätten till arv och testamente till Skatteverket 2011-10-01 
•  Ansökan om synemän till Länsstyrelsen 2011-10-01. 
 
Uddevalla tingsrätt är en del av Sveriges Domstolar. Domstolsverket ansvarar 
för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domsto-
lar.  
                                                 
1 De ärenden enligt föräldrabalken som fortfarande ska handläggas av tingsrätten handläggs enligt 
lagen (1996:242) om domstolsärenden. 
 

 
 
 
  
 
 
4 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
Sedan 2005 använder tingsrätten det digitala mål- och ärendehanteringssystemet 
Vera, som ersatte det tidigare systemet Måhs. Vera används för registrering av 
nya mål och ärenden, handlingar, händelseanteckningar, protokoll och avgöran-
den mm.   
2. Sökmedel till arkivet 
Handlingar förtecknas i enlighet med kraven i 6 kap. Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, senast änd-
rad genom RA-FS 2008:4).  
Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, 
processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet.   
Mellan 2004 och 2007 redovisades arkivet i enlighet med RA-MS 2005:64. Över-
gång till verksamhetsbaserad arkivredovisning i enlighet med RA-FS 2008:4 
skedde från den 1 januari 2009. 
Det finns även en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar i enlighet 
med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se Uddevalla tings-
rätts administrativa ärende, dnr 2017/32:7. 
Mål och ärenden registreras i verksamhetsstödet Vera, som ersatte det tidigare. 
Däri kan uppgifter återsökas genom målnummer eller uppgifter om person, före-
tag, organisation eller måltyp. Brottmål gallras ur Vera senast fem år efter avgö-
randeåret. Tvistemål och ärenden gallras senast nio år efter avgörandeåret. Brott-
mål gallras ur Vera fem år efter avgörandedatum, och tvistemål, konkurser samt 
domstolsärenden senast nio år efter avgörandedatum. Systemgallringen sker med 
stöd av Förordning (2001:639) om registerföring mm. vid allmänna domstolar 
med hjälp av automatiserad behandling. 
 Varje år tas nedanstående sammanställningar ut på papper som bevaras:  
  Dagboksblad över varje enskilt mål eller ärende. 
  Register över avgöranden i domböcker över tvistemål och beslutsböcker.  
  Register över inkomna tvistemål och ärenden ordnade på parters namn 
eller personnummer 
Det finns utskrivna listor över sådana mål och ärenden som överfördes från 
Strömstads tingsrätt och Stenungsunds tingsrätt i samband med sammanlägg-
ningarna 2004 respektive 2006. 
Administrativa ärenden återsöks genom diarieföringssystemet W3D3. Mellan 
2004 och 2013 användes diarieföringssystemet EDP. Handlingarna i EDP har 
flyttats över till W3D3. Ärendena arkiveras i en nummerordning för varje år. För 
varje år finns en utskriven lista över ärenden med nummer och ärendemening. 
Diarieplaner finns arkiverade bland handlingar i administrativa ärenden. 
Mellan 1971 och 2003 fördes manuellt diarium över administrativa ärenden, flik 
C i det allmänna arkivschemat. Ärenden arkiverades enligt dossiéplan. Det finns 
en dossiéplan mellan 1971 och 1980, samt en för 1981-2003. Dossiéplanerna 
återfinns tillsammans med arkivredovisningen fram till 2004.  
 

 
 
 
  
 
 
5 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
3. Inskränkning i tillgänglighet genom sekretess och 
gallring 
Sekretess 
Huvudregeln är att allmänheten har rätt att ta del av Uddevalla tingsrätts all-
männa handlingar. Vissa uppgifter i handlingarna kan dock omfattas av sekre-
tessbestämmelser. Det finns då ingen ovillkorlig rätt att ta del av den allmänna 
handling i vilken uppgiften finns. De flesta bestämmelserna om sekretess finns i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Mer om sekretess framgår av bilaga 3 till Uddevalla tingsrätts arkivredovisning 
med processbeskrivningar 2017/32:1.  Domar, beslut, diarier, register och andra 
förteckningar är i huvudsak offentliga. 
Gallring 
Gallring sker med stöd av Riksarkivets föreskrifter samt särskilda gallringsbe-
stämmelser i lag eller förordning. 
Nedanstående bestämmelser om gallring gäller särskilt för Uddevalla tingsrätt:  
•  Förordning (SFS 1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol 
•  Förordning (SFS 2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar 
med hjälp av automatiserad behandling, upphävd genom SFS 2015:729 
•  Domstolsdataförordningen (SFS 2015:729), trädde i kraft den 1 januari 2016 
•  Riksarkivets gallringsbeslut nummer 935; upphävd genom RA-MS 2008:83 från 
och med den 1 januari 2009 
•  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:56, ändrad i RA-MS 
1999:50) om gallring av handlingar i mål och domstolsärenden m.m. vid de 
allmänna domstolarna; upphävd genom RA-MS 2008:83 
•  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 2008:83) om gallring av 
handlingar i tvistemål och ärenden hos de allmänna domstolarna; trädde i 
kraft den 1 januari 2009 

•  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57, ändrat och 
omtryckt i RA-MS 2010:3) om gallring, överlämnande och återlämnande av 
handlingar rörande brottsutredande verksamhet och lagföring för brott hos 
polismyndigheter, tullmyndigheter, åklagarmyndigheter och allmänna dom-
stolar  
•  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:2, ändrat och omtryckt i RA-FS 
2010:1, ändrad genom RA-FS 2012:10) om återlämnande av handlingar från 
domstol 
Uddevalla tingsrätt tillämpar även Riksarkivets generella gallringsföreskrifter 
(RA-FS) enligt nedan, dnr 2017/24. Se även tidigare lokalt tillämpningsbeslut om 
gallring av handlingar i den administrativa verksamheten, dnr 2013-049. 
 
 

 
 
 
  
 
 
6 (6) 
DATUM  
DIARIENR   
2017-02-13 
2017/32:5 
  
 
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-
FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) om gallring av handlingar med tillfällig el-
ler ringa betydelse  
  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1, ändrad i RA-FS 2012:3) om gall-
ring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. 
  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2013:1) om gallring och återlämnande 
av handlingar vid upphandling  
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015:2) om gallring 
och utlån av räkenskapsinformation m.m.  
  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:5, ändrad i RA-
FS 2012:9) om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personal-
administrativ verksamhet  
4. Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller 
enskild 
På Uddevalla tingsrätt förvaras Strömstads tingsrätts arkiv 1971-2004. Vid sam-
manslagningen den 20 september 2004 påbörjades ett nytt arkiv för Uddevalla 
tingsrätt.  
Det äldre arkivet för Uddevalla tingsrätt, 1971-2004 förvaras på Uddevalla tings-
rätt.  
5. Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller 
enskild 
Arkiv för Rådhusrätten i Uddevalla, som avslutades 1970, finns på Riksarkivet i 
Göteborg. Där förvaras även arkiven från Norrvikens respektive Sunnervikens 
häradsrätter, vilka också avslutades 1970.  
Arkivet för Stenungsunds tingsrätt förvaras på Göteborgs tingsrätt.  
Handlingar knutna till Inskrivningsmyndigheten har överlämnats till Landsarki-
vet i Härnösand. 
6. Arkivverksamhetens organisation 
Ansvarig för arkivverksamheten är chefsadministratören Anna-Maria Blomgren.  
För den praktiska skötseln svarar administratören Christoffer Horsvik.