Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'. 
 
 
  
  
ARKIVBESKRIVNING   
 
DATUM 
 
DIARIENR   
 
2018-01-01 
322-17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning 
Med stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 
arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1 senast ändrad genom RA-FS 2008:4) fastställer Hov-
rätten över Skåne och Blekinge följande arkivbeskrivning. 

 
Myndighet: Hovrätten över Skåne och Blekinge  
Arkiv: Hovrättens över Skåne och Blekinge arkiv  
Tidsperiod: 1981- 
 
 
 
 
 
Box 846, 201 80 Malmö • Besöksadress: Hovrättstorget 1 • Telefon: 040-35 57 00 • Fax: 040-783 11 •  www.hovrattenskaneblekinge.domstol.se 
 Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8.00-16.00  
 
 
2B
R

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 7
 
Innehåll 
1  Inledning .................................................................. 3 
2  Historik, organisation och arbetsuppgifter......................... 3 

2.1 
Hovrättens organisation ............................................................ 3 
3  Registrering av handlingar ............................................ 4 
4  Hovrättens arkiv ........................................................ 4 

4.1 
Andra arkivbildare som hovrätten ansvarar för ................................ 5 
4.2 
Sambandet mellan myndighetens processer och handlingar ................. 5 
4.3 
Sökmedel till arkivet ................................................................ 6 
4.4 
Inskränkningar i arkivets tillgänglighet .......................................... 6 
4.5 
Ansvar ................................................................................. 7 
 
 
Revisionshistorik 
 
Revision 
Datum 
Beskrivning 
Ändrat av 
2017-06- Har upprättat dokumentet med  Mats Johansson, 

20 
utgångspunkt i äldre version 
arkivarie 
2017-10-
Mats Johansson, 
 
Avslutande ändringar 
15 
arkivarie 
 
 
 
 


 
1  Inledning 
Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad i enlighet med kraven i RA-FS 
2008:4 6 kap § 3.  
2  Historik, organisation och arbetsuppgifter 
Hovrätten bildades den 24 maj 1821. Hovrättens domkrets omfattar Skåne län 
och Blekinge län. 
Hovrätten har varit föremål för flera organisationsförändringar sedan den bilda-
des. En av de större förändringarna genomfördes den 1 januari 1948, då den nya 
rättegångsbalken trädde i kraft. I samband med den reformen avslutades arkiv-
bildningen, och en ny påbörjades. Denna arkivbildning avslutades den 31 de-
cember 2008 i samband med att hovrätten införde den verksamhetsbaserade ar-
kivredovisningsmodell som föreskrevs av Riksarkivet i RA-FS 2008:4.  
Hovrättens verksamhet regleras framförallt i rättegångsbalken, förordningen 
(1996:379) om hovrättsinstruktion samt i hovrättens arbetsordning (Dnr 68/17).  
Hovrättens huvuduppgift är rättskipning och hovrätten dömer i huvudsak i mål 
som överklagats från tingsrätterna inom hovrättens domkrets (se förordning 
1992:128 om hovrätternas domkretsar).  
Målen kan delas in i tre kategorier: brottmål, tvistemål och övriga mål. Till de öv-
riga målen hör t.ex. överklagade beslut i domstolsärenden och olika processuella 
frågor. 
Till utgången av 1993 prövade hovrätten överklagande av beslut från kronofog-
demyndigheterna inom hovrättens domkrets. 
2.1  Hovrättens organisation 
Hovrätten leds av en hovrättspresident. Hovrätten är indelad i tre dömande av-
delningar och en administrativ enhet. De dömande avdelningarna har varsin 
hovrättslagman som chef, medan den administrativa enheten leds av den admi-
nistrativa direktören.  
2.1.1  Presidenten och ledningsgruppen 
Presidenten är hovrättens chef. Det innebär att presidenten ansvarar för verk-
samheten i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (1996:379) med hov-
rättsinstruktion och myndighetsförordningen (2007:515).  
Tillsammans med presidenten bildar hovrättslagmännen, den administrativa di-
rektören och personalchefen hovrättens ledningsgrupp. Presidenten är samman-
kallande och ledningsgruppen sammanträder regelbundet för samråd, planering, 
utveckling och uppföljning av verksamheten. 
2.1.2  Viceordförandegruppen 
Viceordförandena sammanträder regelbundet i syfte att diskutera rättstillämp-
ning och handläggningsrutiner.  
2.1.3  De dömande avdelningarna 
Hovrätten har tre dömande avdelningar, som leds av en hovrättslagman. På de 
dömande avdelningarna finns även två vice ordförande, en beredningschef, le-
 


 
damöter, tf. hovrättsassessorer och fiskaler, en handläggarchef (från och med 
2018), samt kanslipersonal.  
2.1.4  Administrativa enheten 
Vid hovrätten finns en administrativ enhet, som leds av en administrativ direk-
tör. Den administrativa direktörens arbetsuppgifter regleras framförallt i avsnitt 
5.2.1 i hovrättens arbetsordning. Den administrativa direktören är hovrättens sä-
kerhetschef.  
Den administrativa enheten hanterar uppgifter som rör personal- och ekonomi-
administration, arkiv, bibliotek, information, registrering, telefoni, IT samt ser-
vice och säkerhet. Beslut i administrativa frågor förs till särskilda protokoll, eller 
tecknas på handlingarna. De kan också sättas upp särskilt.   
Underställda den administrativa direktören finns bl.a. telefonichefen serviceche-
fen och handläggarchefen på registratorsexpeditionen. Dessa leder arbetet inom 
sina respektive funktioner. Servicechefen, telefonichefen och handläggarchefen 
på registratorsexpeditionen har dessutom personalansvar.  
Direkt underställda den administrativa direktören finns även övrig administrativ 
personal som t.ex. ekonomiadministratörer och bibliotekarie. 
3  Registrering av handlingar 
Mål och ärenden som överklagats i hovrättens underinstanser kommer in till 
hovrätten och registreras i verksamhetsstödet Vera. Registreringen regleras i Rät-
tegångsbalken, förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol 
samt i Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ären-
den i Vera (DV-FS 2006:11, senast ändrad i DV-FS 2017:6).  
Målen och ärendena får i samband med registreringen ett unikt nummer i en 
kronologiskt ordnad löpande nummerserie. Målen registreras som brottmål (B), 
tvistemål (T) och övriga mål (Ö).  
De handlingar som ingår i målen registreras i kronologisk ordning i dagboken 
som aktbilagor, och förs samman till en akt. I dagboken görs även anteckningar 
om förordnanden att utföra särskilt uppdrag i rättegången, t.ex. som målsägan-
debiträde eller offentlig försvarare.  
Exempel på handlingar som hovrätten upprättar är protokoll, kallelser, föreläg-
gande och förordnanden av olika slag, samt domar och beslut.  
Handlingar som inte tillhör ett mål eller ett ärende diarieförs separat av administ-
rativa enheten. Det finns ett administrativt diarium, ett särskilt diarium för re-
misser och ett diarium för sekretessbelagda handlingar.  
4  Hovrättens arkiv 
Vid hovrätten förvaras handlingar som rör hovrättens verksamhet från 1981 och 
framåt. Handlingar avseende verksamheten för perioden fram till och med 1980 
förvaras av Riksarkivet, Landsarkivet i Lund.  
Från och med 2009 införde hovrätten en arkivredovisningsmodell som uppfyller 
kraven i RA-FS 2008:4. Den tidigare arkivbildningen bröts och redovisningen 
enligt tidigare modell avslutades.  
 


 
Hovrättens arkiv är förtecknat i två olika förteckningar, förteckningen över den 
dömande verksamhetens arkiv samt förteckningen över det administrativa arki-
vet.  
I den administrativa enhetens arkiv har fyra diarieplaner använts under perioden 
1980-2008. Respektive diarieplan var i bruk 1980-1982, 1983-2000 och 2001-
2002. Sedan 2003 använder hovrätten domstolsverkets diarieplan för domstolar-
nas administration (dnr 700/2002).  
I den förteckning över administrativa enheten som sträcker sig från 1980-2008 
har i viss utsträckning även handlingar inkomna eller upprättade fram till och 
med 2011 förtecknats. Anledningen till detta är att domstolens vid arkivlägg-
ningen valt att bevara den ursprungliga ordningen.  
4.1  Andra arkivbildare som hovrätten ansvarar för 
Vid hovrätten förvaras även delar av arkiven för stiftelserna Hovrättens över 
Skåne och Blekinge enskilda pensions- och understödskassa (till och med 2008), 
Skånska hovrättens yngreförenings jubileumsfonds arkiv 1982-1989 samt 
Skånska understödsfondens för yngre jurister arkiv 1989-2010. 
4.2  Sambandet mellan myndighetens processer och hand-
lingar 
För de olika mål- och ärendetyper som förekommer vid hovrätten arkiveras dag-
boksblad, akt och avgörande. Akter i mål och ärenden som ska gallras delas upp i 
två delar, en del som ska bevaras och en del som ska gallras när gallringsfristen 
löpt ut. Bevarandedelen respektive gallringsdelen av en akt arkiveras således fy-
siskt separerade från varandra.  
4.2.1  Akter 
Samtliga handlingar som kommer in eller upprättas i ett mål eller ärende förs 
samman till en akt. Tingsrättens akt förvaras i akten så länge målet handläggs. 
När målet är avgjort och avgörandet vunnit laga kraft skickas tingsrättens akt 
tillbaka till tingsrätten.  
4.2.2  Dagböcker 
Dagböcker förs över varje mål och ärende. Alla handlingar som kommer in eller 
upprättas antecknas i dagboksbladet, liksom vissa händelser. Dagsboksbladen 
bands till och med 2017-06-30 årsvis i målnummerordning. Från och med 2017-
07-01 bevaras dagböckerna i verksamhetsstödet Vera. Hovrätten skriver inte ut 
dagböcker i mål som inkommit från och med 2017-07-01.  
4.2.3  Domböcker 
Hovrättens domar och särskilt uppsatta beslut förs samman och binds årsvis i 
enlighet med § 32 i förordningen (1996:271) om mål och ärenden.  
4.2.4  Administrativa handlingar 
Administrativa handlingar diarieförs i något av de administrativa diarierna.  
 


 
4.3  Sökmedel till arkivet 
Alla mål och ärenden registreras i ärendehanteringssystemet Vera. I Vera kan 
man söka både på parters namn och på parters person- eller organisationsnum-
mer. Det är också möjligt att söka på inkommande- eller avgörandedag.  
Partsregister förs över de parter som förekommit i tvistemål och övriga mål. Par-
ter med sekretessreglerade personuppgifter förekommer inte i partsregistren, 
utan dessa mål kan endast återsökas med hjälp av målnumret.  
Även dagböcker och innehållsförteckningarna till domböckerna kan fungera som 
sökmedel. 
I domstolsdatalagen (2015:728) § 14 finns förbud mot vissa sökningar. 
Administrativa ärenden kan återsökas genom det kronologiska diariet eller det 
sakregister till diariet som skrivs ut årligen.  
Det finns även en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar i enlighet 
med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se Dnr 238/2011 
(bilaga 3).  
4.4  Inskränkningar i arkivets tillgänglighet 
4.4.1  Gallring 
Hovrättens arkiv gallras i enlighet med följande föreskrifter: 
* Förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol reglerar bl.a. 
gallringen av ljud- och bildupptagningar 
* RA-MS 1998:56, senast ändrad i RA-MS 2008:83 reglerar gallring av övriga mål 
och tvistemål 
* RA-MS 1998:57, senast ändrad i RA-MS 2008:84 reglerar gallringen av brott-
mål 
* RA-FS 1991:6 reglerar gallringen av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
* RA-FS 2004:1, ändrad i RA-FS 2012:3 reglerar gallringen av handlingar vid an-
sökan om tjänst 
* RA-FS 2013:1 reglerar gallringen av handlingar vid upphandling 
* RA-FS 2015:2 reglerar gallringen av räkenskapshandlingar 
* RA-FS 2006:5, ändrad i RA-FS 2012:9, reglerar gallringen av handlingar till-
komna i löne- och personaladministrativ verksamhet 
4.4.2  Sekretess 
Handlingarna i hovrättens arkiv är allmänna handlingar som normalt också är of-
fentliga. Beslut om fortsatt tillämplighet av sekretessreglering för vissa uppgifter 
fattas normalt i domen eller beslutet i ett mål. I hovrättens arbetsordning fram-
går vem som prövar frågor om utlämnande av allmänna handlingar.  
Inom verksamheten tillämpas olika sekretessbestämmelser beroende på vilka 
uppgifter det rör sig om och vilket sammanhanget är. För uppgifter om domsto-
lens personal tillämpas normalt 39 kap 1-3 §§ i Offentlighets och sekretesslagen 
(OSL). För uppgifter i mål och ärenden vid hovrätten kan bl.a. följande sekre-
tessbestämmelser tillämpas: 
 


 
18 kap 1 § OSL 
21 kap 3 § OSL 
35 kap 12-13§§ OSL 
36 kap 2 § OSL 
43 kap 4 § OSL  
När en akt tillförs en handling som innehåller en uppgift som kan antas vara sek-
retessreglerad, får hovrätten göra en anteckning om detta. Anteckningen sker 
som regel genom en s.k. hemligstämpling, vilket fungerar närmast som en var-
ning om att akten kan innehålla handlingar som inte får lämnas ut utan prövning.  
I avsnitt 7 i hovrättens arbetsordning regleras vem som ska pröva frågor om ut-
lämnande. 
4.5  Ansvar 
Den administrativa direktören är ansvarig för arkivverksamheten. Enligt hovrät-
tens arbetsordning 5.5 fastställer presidenten särskilda föreskrifter om hovrättens 
arkiv.  
För hovrättens centralarkiv, närarkivet på plan 1 samt den operativa verksamhet-
en svarar registratorn. 
För arkivhandlingar som förvaras separat med anledning av sekretess ansvarar 
den administrativa direktören.