Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
  
ARKIVBESKRIVNING   
1 (4) 
  
DATUM 
DIARIENR 
  
 
2014-04-30 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ARKIVBESKRIVNING 
avser tiden från 2013-01-01 
ersätter tidigare upprättad arkivbeskrivning, dnr ADU:41-12 
Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter 
Tingsrätten bildades vid den s.k. tingsrättsreformen den 1 januari 1971. 
Domsagan omfattar Gällivare, Kiruna och Jokkmokks kommuner. Jokkmokks 
kommun tillkom i januari 2002. Till och med år 2001 var en inskrivningsmyn-
dighet knuten till tingsrätten, vilken bildade eget arkiv.   
Tingsrättens huvuduppgift är rättskipning, vartill knutits vissa uppgifter av 
rent rättsvårdande karaktär. Hur ansvaret för verksamheten är fördelat på 
tingsrättens befattningshavare framgår av tingsrättens arbetsordning. 
Rättsskipningen är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regle-
ras främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser I äkten-
skaps- och föräldrabalkarna. 
Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process 
(lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning). 
Rättssvården avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär, nämligen 
•  domstolsärenden, se närmare lag (1996:242) om handläggning härav. 
Fråga är om t ex adoption och andra familjerättsliga ärenden. Till ut-
gången av september 2011 förekom även ärenden om dödande av 
förkommen inteckningshandling, vilka den 1 oktober 2011 överfördes 
till Lantmäteriet i Skellefteå. Registreringsärenden avseende bodel-
ning under äktenskapet, bodelningshandling, äktenskapsförord och 
 
 
Box 23, 982 21 Gällivare • Besöksadress: Lasarettsgatan 22 • Telefon: 0970-758 00 • Fax: 0970-758 49 • xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx • www.domstol.se 
 Expeditionstid: Måndag-fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00  
 
B2R

 
 
 
  
ARKIVBESKRIVNING   
2 (4) 
  
DATUM 
DIARIENR   
2014-04-30 
 
 
gåva mellan makar överfördes till Skatteverket, Äktenskapsregistret, 
Härnösand. 
•  Konkurs- och ackordsärenden, (ackordsärendena upphörde den 31 
december 1996)  
 
Tidigare fanns även: 
•  bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken; 
se även 26 § protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna 
domstolarna beträffande de s k boupptecknings- och avhandlings-
protokollen. Bouppteckningsenheten upphörde den 30 juni 2001 och 
verksamheten flyttades till Skatteverket i Umeå. 
•  ärenden rörande borgerlig vigsel, tingsrättens vigselrätt upphörde 
den 30 april 2009. 
Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt 
närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995 
då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länssty-
relsen; tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor 
handläggs därefter som domstolsärenden. 
Vid tingsrätten förekommer därtill en administrativ enhet och ett kassakon-
tor. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen 
(1996:381) med tingsrättsinstruktion. 
Den 1 januari 2013 gick Gällivare tingsrätt över till verksamhetsbaserad ar-
kivredovisning i enlighet med Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:1. Mål 
öppna den 1 januari 2013 arkiveras i tingsrättens nya arkiv. Arkivbildningen 
har brutits i samband med detta och mål som inkommit före den 31 decem-
ber 2012 men som avgörs fr o m den 1 januari 2013 arkiveras i den nya ar-
kivbildningen. 
Sambandet mellan tingsrättens arbetsuppgifter och viktigare 
handlingar och ärendeslag 
Handlingar i den rättsskipande och rättsvårdande verksamheten registreras 
som brottmål eller tvistemål – B-mål, T-mål samt domstolsärenden (Ä) och 
konkurser (K). Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En akt inne-
håller dels handlingar som kommit in till tingsrätten, dels handlingar som 
upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är t ex stämningsansökningar 
och andra skrifter från parterna. Även handlingar från myndigheter före-
kommer, t ex i brottmålen förundersökningsprotokoll och utdrag ur belast-
 

 
 
 
  
ARKIVBESKRIVNING   
3 (4) 
  
DATUM 
DIARIENR   
2014-04-30 
 
 
ningsregister. Upprättade handlingar är t ex protokoll, kallelser och föreläg-
ganden av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut. 
För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska 
dagböcker resp förteckningar. Även namnregister förekommer I viss omfatt-
ning.  Förmynderskapsärenden registrerades härutöver i en särskild förmyn-
derskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och sär-
skilt uppsatta beslut inbinds årligen i särskilda domböcker (motsvarande). 
Inkomna bouppteckningar sammanfördes i en särskild serie i kronologisk 
ordning med utgångspunkt från dag för inregistrering. 
Rutinerna för registrering av mål och domstolsärenden ändrades i samband 
med att ett nytt, databaserat målhanteringssystem, MÅHS , infördes vid 
tingsrätten den 2 mars 1998. Ändringen innebar i huvudsak att brottmål, 
tvistemål och domstolsärenden registrerades i en gemensam, löpande 
nummerserie. Fr o m den 2 november 2004 har tingsrätten övergått till verk-
samhetsstödet Vera. 
Administrativa ärenden har registrerats manuellt fram till den 31 december 
2006. Därefter registreras ärenden med hjälp av Excel.  In- och utgående 
ärenden har registrerats i olika nummerserier. 
Av tingsrätten förvarade arkiv 
Utöver det egna arkivet förvarar tingsrätten ej några äldre arkiv från andra 
domsagor. 
I samband med att Skatteverket övertog handläggningen av bouppteckning-
arna levererades samtliga bouppteckningsärenden med register till Landsar-
kivet i Härnösand.  
Inskrivningsmyndigheten upphörde den 8 juni 2001 och verksamheten över-
togs av Inskrivningsmyndigheten vid Skellefteå tingsrätt. Inskrivningshand-
lingarna levererades till Landsarkivet i Härnösand år 2003. 
Tingsrätten har levererat Gällivare tingslags häradsrätts arkiv (1948-1970) 
samt Jukkasjärvi och Karesuando tingslags häradsrätts arkiv (1948-1970) till 
Landsarkivet i Härnösand år 2009. 
Sökingångar i arkiven 
Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning.  Vidare finns 
kronologiska dagböcker och namnregister över samtliga mål och flertalet 
 

 
 
 
  
ARKIVBESKRIVNING   
4 (4) 
  
DATUM 
DIARIENR   
2014-04-30 
 
 
ärendetyper; såvitt avser brottmålen utgallras dock namnregistren i Vera ef-
ter 5 år. 
Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 
Tingsrättens arkivhandlingar är, med ett fåtal undantag, offentliga. Uppgifter 
om förekommande sekretess framgår av resp dagboksblad samt av note-
ringar på aktomslaget. Domar och diarier är, med ett fåtal undantag, offent-
liga. 
Gallringsregler 
Gallring av arkiven sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tings-
rätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6). Förekommande 
beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp förteckningsingress. 
Gallringsfristen  är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer 
dock, t ex för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter att resp 
mål avgjorts. I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden 
jämte vissa administrativa handlingar. 
 
Från och med den 1 januari 2000 är gallringsfristen för akter i brottmål 5 år 
medan den i tvistemål, ärenden och konkurser är 10 år. I databasen är gall-
ringsfristen från och med den 1 december 2005 fem år för brottmål efter av-
slutandedatum. I tvistemål, ärenden och konkurser är gallringsfristen nio år 
efter avslutandedatum.  I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbe-
stånden jämte vissa administrativa handlingar, se bilaga för gallringsföre-
skrifter och tingsrättens gallringsbeslut. (Se även förordningen SFS 
2005:774)om ändring i förordning (2001:639). 
Ansvar 
Ansvarig för arkivverksamheten är lagmannen med bistånd av administratö-
ren. För den praktiska skötseln av arkivet svarar kanslipersonalen. 
Ny arkivbildning började den 1 januari 2013. 
 
Niklas Lind 
Lagman och arkivansvarig