Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
                               1 (6)   
 
Dokumentansvarig   
 
Beslutsdatum                                       
                             Diarienr 
Kanslichefen                                 
2018-12-20                      
                   Ä 76-18:12     
                                        
Beslutad av 
 
 
 
 
                             Versionsnr 
 Ordföranden   
 
 
 
                      1:2019  
                              Tidigare versionsnr  
 AB 1:2011, 1:2013, 1:2016  
 
 
                       
Arkivbeskrivning för Försvarsunderrättelsedomstolen  
 
1.  Inledning och syfte 
Följande arkivbeskrivning har syftet att uppfylla arkivlagens (1990:782) krav på upprättande 
av arkivbeskrivning (6 §) samt att uppfylla offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) krav 
enligt 4 kap. 2 §.  
2.  Arbetsuppgifter och organisation  
2.1  Bestämmelser för myndighetens verksamhet 
Försvarsunderrättelsedomstolen har till uppgift att pröva frågor om tillstånd till signalspaning 
enligt  lagen  (2008:717)  om  signalspaning  i  försvarsunderrättelseverksamhet.  Domstolens 
verksamhet  regleras  i  bl.a.  lagen  (2009:966)  om  Försvarsunderrättelsedomstol  och  förord-
ningen (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen.  
2.2  Arbetsuppgifter 
Domstolen  inrättades  den  1  december  2009,  som  ett  resultat  av  att  en  ny  lagstiftning 
innebärande ett förstärkt integritetsskydd vid signalspaning trädde i kraft. Domstolen övertog 
därvid  uppgiften  att  pröva  tillstånd  till  signalspaning  från  Signalspaningsnämnden,  som 
verkade under tiden den 1 januari 2009 – 30 november 2009. Numera är det enbart Försvarets 
radioanstalt  som,  efter  inriktning  av  regeringen,  Regeringskansliet,  Försvarsmakten, 
Säkerhetspolisen  eller  Nationella  operativa  avdelningen  i  polismyndigheten,  får  ansöka  hos 
domstolen om att få inhämta elektroniska signaler oavsett i vilket medium de förmedlas.  
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313  
 


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
 
 
 
 
 
 
2 (6)   
2.3  Organisation 
Domstolen  består  av  ordförande,  vice  ordförande  och  sex  särskilda  ledamöter.  Vidare  finns 
sex  integritetsskyddsombud.  Ordföranden  och  vice  ordföranden  ska  vara  lagfarna  och  ha 
erfarenhet av tjänstgöring som domare. De särskilda ledamöterna ska ha särskild kunskap om 
förhållanden av betydelse för domstolens verksamhet. Domstolen är domför med ordförande 
och två särskilda ledamöter. Ett integritetsskyddsombud, som ska vara eller ha varit advokat 
eller  ordinarie  domare,  ska  bevaka  enskildas  integritetsintresse  i  mål  vid  domstolen.  Vid 
domstolen finns ett kansli med kanslichef och två administratörer.  
3.  Registrering, register, förteckningar och andra hjälpsökmedel 
3.1  Registrering och arkivering av viktigare typer av handlingar  
Mål  om  tillstånd  till  signalspaning  omfattas  av  sekretess  och  bedöms  vara  av  synnerlig 
betydelse  för  rikets  säkerhet.  De  registreras  som  KH-ärenden.  Handlingar  som  tillhör  ett 
enskilt  tillståndsärende  förvaras  i  en  för  ärendet  särskilt  upprättad  akt,  som  innehåller  såväl 
inkomna som  av domstolen upprättade handlingar.  Inkomna handlingar är t.ex. ansökningar 
om  tillstånd  till  signalspaning.  Exempel  på  upprättade  handlingar  är  protokoll  och  beslut. 
Handlingarna diarieförs i ärendet, som arkiveras när ärendet avslutats.  
Administrativa  handlingar  registreras  som  Ä-ärenden  och  består  av  handlingar  som 
inkommer  till  domstolen  från  t.ex.  andra  myndigheter  samt  handlingar  som  upprättas  av 
domstolen, bl.a. verksamhetsplan, arbetsordning och remissvar.  
Vissa  administrativa  handlingar  hålls  ordnade,  det  kan  till  exempel  vara  i  kronologisk 
ordning. Detta anges i dokumenthanteringsplanen/arkivförteckningen. Inkommande pappers-
handlingar  ankomststämplas  och  hålls  ordande  i  pärmar  medan  handlingar  inkomna  via  e-
post hålls ordande i e-postlådan. Även detta anges i den ovan angivna planen.  
Administrativa  handlingar  som  omfattas  av  sekretess  med  hänsyn  till  rikets  säkerhet 
registreras som SÄ-ärenden. Efter den 1 april 2019 kommer istället administrativa handlingar 
som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter1 att registreras som SÄ-ärenden.  
 
                                                 
1 Se 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken träder i kraft den 1 april 2019 
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313  
 


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
 
 
 
 
 
 
3 (6)   
De  administrativa  ärendena  förvaras  i  två  separata  pärmserier,  en  för  öppna  och  en  för 
sekretessbelagda  ärenden.  Ärendena  arkiveras  årsvis.  Från  och  med  1  januari  2019  hålls 
administrativa ärenden i akter. 
 
 
 
  
3.2  Domstolens register 
Domstolen för ett särskilt diarium som omfattas av sekretess (underrättelsediarium) över mål 
om  tillstånd  till  signalspaning  enligt  lagen  (2008:717)  om  signalspaning  i  försvars-
underrättelseverksamhet.  Diariet,  som  är  manuellt,  förs  med  stöd  av  föreskrifter  i  3  § 
offentlighets-  och  sekretessförordningen  (2009:641)  som  meddelats  med  stöd  av  5  kap.  4  § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.  
Administrativa  ärenden,  såväl  offentliga  som  sekretessbelagda,  diarieförs  fr.o.m.  den 
1 januari 2012 i ett diarium där uppgifterna är offentliga. Diariet förs manuellt fr.o.m. den 1 
januari  2013.  Dessförinnan  fördes  det  elektroniskt  i  word.  Före  den  1  januari  2012  diarie-
fördes  administrativa  ärenden  som  omfattades  av  sekretess  först  i  det  ”öppna”  diariet  och 
därefter i ett särskilt manuellt fört diarium.  
Därutöver sköter Statens servicecenter  (SSC), för domstolens räkning,  IT-system av admin-
istrativ karaktär. Dessa är följande. 
AGRESSO – ekonomisystem för bokföring, betalningar m.m. 
VISMA – elektroniskt fakturahanteringssystem 
PALASSO – personal- och lönehanteringssystem 
Statens servicecenter behandlar vidare uppgifter för domstolens räkning i HERMES  – stats-
redovisningssystemet.  Ekonomistyrningsverket  är  ansvarig  för  HERMES  inklusive 
arkivering. 
På  myndigheten  finns  e-postprogrammet  Outlook  och  Office-program.  Myndigheten  har  en 
hemsida som administreras av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Några sociala medier 
används inte. 
3.3 Sökingångar till arkivmaterialet  
Diarierna  utgör  sökvägar  till  arkivet.  Ett  manuellt  diarium  förs  över  de  administrativa 
ärendena. Även över domstolens tillståndsärenden förs ett manuellt diarium. Även det  
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313  
 


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
 
 
 
 
 
 
4 (6)   
särskilda  diariet,  som  t.o.m.  den  31  december  2011  fördes  över  sekretessbelagda  admin-
istrativa handlingar, är manuellt.  
Dokumenthanteringsplanen/arkivförteckningen  anger  vilka  handlingar  som  hålls  ordnade. 
 
 
 
 
  
4.  Bevarande- och gallring 
Beslut har fattats om interna regler för gallring av 
-  handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse (Ä 76-18:16) 
-  handlingar vid upphandling (Ä 76-18:20) 
-  handlingar vid ansökan om tjänst (Ä 76-18:18) 
-  räkenskapshandlingar (Ä 76-18:17) 
-  löne- och personaladministrativa handlingar (Ä 76-18:19) 
 
I myndighetens dokumenthanteringsplan/arkivförteckning redogörs för hanteringen av hand-
lingar, såsom gallring och bevarande. 
5.  Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 
Domstolens  arkiverade  handlingar  är  allmänna  handlingar.  Handlingar  i  administrativa 
ärenden är offentliga, med undantag för vissa handlingar som  omfattas av bl.a. utrikes- och 
försvarssekretess enligt  15 kap. 1 och 2 §§ OSL. Handlingar i tillståndsärenden omfattas av 
sekretess,  bl.a.  enligt  15  kap.  1  och  2  §  OSL  och  utgör  allmänna  handlingar  av  synnerlig 
betydelse  för  rikets  säkerhet.  Som  nämnts  ovan  omfattas  även  underrättelsediariet  av 
sekretess. 
Även 
annan 
typ 
av 
sekretess 
kan 
förekomma 
och 
dokument-
hanteringsplanen/arkivförteckningen  ger  mer  information  om  sekretess  för  specifika 
handlingstyper. 
6.  Hos domstolen förvarade arkiv  
Signalspaningsnämndens  arkivbildning  inleddes  den  1  januari  2009  och  avslutades  den  30 
november  2009.  Arkivet  förvaras  hos  Försvarsunderrättelsedomstolen  i  enlighet  med  Riks-
arkivets  föreskrifter  om  överlämnande  av  arkiv  från  Signalspaningsnämnden  till 
Försvarsunderrättelsedomstolen (RA-MS 2010:29).   
Domstolens arkivbildning inleddes den 1 december 2009 och arkivet förvaras hos domstolen.  
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313  
 


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
 
 
 
 
 
 
          5 (6)    
7.  Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller till annan myndighet 
Inga arkiv har överlämnats till arkivmyndighet eller annan myndighet. Några handlingar från 
andra myndigheter har inte införlivats i Försvarsunderrättelsedomstolens arkiv, se dock ovan 
gällande Signalspaningsnämndens arkiv.  
 
 
  
8.  Tekniska  hjälpmedel  som  enskilda  själva  kan  få  använda  hos  myndigheten  för 
att ta del av allmänna handlingar 
Några tekniska hjälpmedel för enskilda att användas sig av på domstolen finns inte. 
9.  Uppgifter  som  myndigheten  regelbundet  hämtar  från  eller  lämnar  till  andra 
samt hur och när detta sker  
Det sker inte. Statens servicecenter har tillgång till domstolens ekonomi- och personalsystem 
och  de  sköter  viss  administration  för  domstolen.  FOI  har  tillgång  till  IT-miljön  och  sköter 
drift och support för domstolen. 
10. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 
Domstolen har inte rätt att sälja personuppgifter. 
11. Arkivlokal  
Arkivlokalen uppfyller de krav som uppställs i Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler (RA-
FS  2013:4).  Väggar  och  dörrar  till  arkivlokalen  uppfyller  brandteknisk  klass  EI  120.    Även 
ventilationskanalerna  uppfyller  brandteknisk  klass  EI  120  och  belysningsarmaturerna  har  
kapslingsklass om lägst IP 43. Lokalen kan göras strömlös från utsidan. Det finns ett teleuttag 
och  ett  eluttag  i  lokalen  men  i  övrigt  finns  varken  elektriska  installationer  eller  rörinstall-
ationer i arkivlokalen. En särskild rutin för skötsel och drift av lokalen har beslutats.  
12. Arkivverksamhetens organisation och ansvar  
Kanslichefen är ansvarig för arkivverksamheten. För närmare upplysningar om myndighetens 
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter kontaktas kanslichefen. 
 
 
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313  
 


             
FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN  
 
 
 
 
 
 
          6 (6)    
_________________ 
Denna  arkivbeskrivning  har  beslutats  av  Försvarsunderrättelsedomstolens  ordförande  Lars 
Lundgren efter föredragning av kanslichefen Marija Momcilovic.  Arkivbeskrivningen gäller 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Lars Lundgren                           
 
 
Marija Momcilovic 
 
 Box 1097 
Vxl: 08-5550 4500 
www.undom.se 
164 25 KISTA 
Fax: 08-5550 4520 
Org.nr: 202100-6313