This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Domarnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
  
  
 
 
1 (3) 
DATUM 
DIARIENR   
2014-09-02 
 
  
 
 
 
 
 
Helene Lövung, xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, 08-561 66 951 
 
 
 
 
Beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) beträffande Domarnämnden  
4 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen lyder som följer. 
”Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om 
1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter 
allmänna handlingar,  
2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna hand-
lingar,  
3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för 
att ta del av allmänna handlingar,  
4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighet-
ens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,  
5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på upp-
gifter i sina handlingar,  
6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 
samt hur och när detta sker, och  
7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.” 
Detta dokument utgör Domarnämndens beskrivning enligt bestämmelsen. 
Numreringen i det följande ansluter till lagtextens.  
1. Organisation m.m. 
Domarnämnden inrättades den 1 januari 2011 och ersatte då den tidigare Do-
marnämnd som den juli 2008 ersatte dåvarande Tjänsteförslagsnämnden för 
domstolsväsendet. Domarnämnden leds av en nämnd som består av nio leda-
möter. För varje ledamot finns det en personlig ersättare. Domarnämnden har 
ett eget kansli och personalen vid kansliet består av en kanslichef, föredragande 
och administratörer. Kanslipersonalen svarar för beredning och föredragning av 
ärenden. Beslut i ärenden meddelas av nämnden, såvida inte annat följer av ar-
betsordningen.  
Domarnämnden lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordi-
narie domare eller hyresråd samt ska bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för 
att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Domarnämnden lämnar 
förslag till regeringen även i ärenden om anställning av vikarie för ordinarie do-
 
 
Box 2330, 103 18 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 5 • Telefon: 08-561 66 950 • Fax: 08-24 34 05 • xxxxxxxxxxxx@xxx.xx • www.domarnamnden.se 
 
 Expeditionstid: Måndag-fredag 09.00-15.00  
B
R2

 
 
 
  
 
 
2 (3) 
DATUM 
DIARIENR   
2014-09-02 
 
  
 
mare eller hyresråd, annan tidsbegränsad anställning som domare eller hyresråd, 
förordnande av offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken, förord-
nande av integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Förvarsunder-
rättelsedomstol samt i ärenden om förordnande av dispaschör eller biträdande 
dispaschör enligt 14 § förordningen (1975:932) med dispaschörsinstruktion. 
Till Domarnämndens uppgifter hör också att pröva överklagande av domstolars 
och hyresnämnders beslut om vikariat för ordinarie domare respektive hyresråd, 
besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller 
lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol, handha och 
pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig an-
ställning när det gäller lagmän vid tingsrätt och förvaltningsrätt samt handha och 
pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ nu nämnda lag när det gäller hy-
resråd som är chef för en hyresnämnd. Domarnämnden förordnar ordförande 
och vice ordförande i övervakningsnämnd, särskilda ledamöter och ekonomiska 
experter i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt mark- och 
miljödomstolarna. Från och med den 1 september 2014 har Domarnämnden vi-
dare i uppgift att bereda nomineringarna av domare och generaladvokater i 
Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna.  
2. Register, förteckningar 
Domarnämnden använder ett diarieföringssystem som heter W3D3 för ärende-
hanteringen och en Accessdatabas för registrering av vissa uppgifter om sö-
kande. För lönehantering m.m. använder nämnden Palasso och för fakturahante-
ring m.m. Visma. Bokföring m.m. sker i Agresso.  
3. Tekniska hjälpmedel 
Domarnämnden har inte några tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan an-
vända för att söka i registren.  
4. Närmare upplysningar 
Närmare upplysningar kan lämnas av nämndens kanslichef Helene Lövung eller 
personuppgiftsombudet Maria Fougelberg. 
5. Tillämpliga sekretessbestämmelser 
Sekretess gäller i ärenden om anställning för uppgift som hänför sig till urvals-
tester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften 
rör eller någon närstående till honom eller henne lider men. Detta framgår av 39 
kap. 5 a § offentlighets- och sekretesslagen.  
Domarnämndens ärenden kan innehålla även andra sekretessbelagda uppgifter, 
t.ex. i vissa fall uppgifter om enskildas hälsotillstånd. 
6. Hämtning av uppgifter 
Domarnämnden inhämtar regelbundet uppgifter från personer som sökande i 
anställningsärenden refererar till. Därtill inhämtar Domarnämnden uppgifter ur 
belastningsregistret beträffande sådana personer som nämnden avser att föra 
upp på förslag i anställningsärenden. 
 

 
 
 
  
 
 
3 (3) 
DATUM 
DIARIENR   
2014-09-02 
 
  
 
7. Försäljning av personuppgifter 
Domarnämnden har inte rätt att sälja personuppgifter. 
 
 
 
Helene Lövung