Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

 
 
 
 
Jurist- och dokumentationsenheten   
 
/R.Arovelius 
Versionsdatum: 2016-07-15 
 
Versionsnummer: SLU, AB v. 2: 
2016 (SLU KS 2013:1-1) 
Myndighetens namn: SLU 
Til komstår: 1977 
 
 
 
 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
HISTORIK 
SLU bildades 1977 men rötterna går tillbaka till 1700-talet. Det är under den 
tiden som de första stegen mot högre utbildning och forskning inom 
jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin tas: Veterinärinrättningen i Skara 
blir till 1775, Veterinärinrättningen i Stockholm 1821, Skogsinstitutet i 
Stockholm 1828. I Ultuna och Alnarp bildas lantbruksinstitut; 1849 i Ultuna 
och 1862 i Alnarp.  
Så småningom etableras även andra statliga och privata institutioner för att 
bedriva forskning och försök inom dessa områden. Centralanstalten för 
försöksväsendet på jordbruks- och husdjursområdet på experimentalfältet i 
Stockholm kan nämnas som en av dem. I början av 1900-talet påbörjas en 
samordning av de vetenskapliga institutionerna. Samordningen resulterar i 
bildande av tre högskolor: Skogshögskolan och Veterinärhögskolan 1914 
samt Lantbrukshögskolan 1932.  
År 1975 får dessa och Statens Veterinärmedicinska Anstalt en gemensam 
styrelse och andra gemensamma organ. En gemensam organisation bildas, 
Jordbrukets högskolor. Den fanns under 1975-77. 
Den 1 juli 1977 tillkomer slutligen Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. De 
tre högskolorna samt Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Veterinär-
inrättningen i Skara slås samman till en statlig förvaltningsmyndighet. 
VERKSAMHET 
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, dess 
förvaltning och hållbar användning av dessa. Det sker genom utbildning, 
SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden 
tel: +46 (0)18-67 10 00 
Org.nr 202100-2817 
 
xxxx@xxx.xx 
www.slu.se 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
forskning, fortlöpande miljöanalys och genom samverkan med det 
omgivande samhället. Ansvaret spänner över ett vidsträckt område från 
jordbruk, skogsbruk och trädgård till livsmedel, naturvård, 
kretsloppssystem, veterinärmedicin, landskapsplanering och 
landsbygdsutveckling: ”Spannet löper både från jord till bord, såväl som 
från gen till gom”. 
 Ledstjärnor för SLU:s verksamhet är helhetssyn, tvärvetenskap och 
tillämpbarhet. Förankring och kontakter med näringsliv och samhälle är 
ytterst väsentligt. Mål som gäller både produktion och miljö har sedan länge 
tillmätts lika värde– men sedan en tid gäller för SLU:s verksamhet även mål 
som berör människors upplevelser av naturen och livsmiljö. 
SLU bidrar i stor grad till kunskapsuppbyggande i utvecklingsländer. Man 
medverkar i program för utvecklingsforskning med partners i alla 
världsdelar. Universitetet satsar på samverkan med framstående 
forskningsinstitutioner över hela världen. Klimatförändringar, 
markanvändning, livsmedelsförsörjning och tillgång på vatten är några av 
de globala hållbarhetsfrågor som man samarbetar med i internationella 
nätverk. 
ORGANISATION 
Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner och centrumbildningar 
inom fyra fakulteter: fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap(LTJ), fakulteten för naturresurser och 
lantbruksvetenskap (NL), fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap (VH) samt fakulteten för skogsvetenskap (S) som resultat 
av den senaste mer omfattande omorganisationen 1 januari 2004. De 
tidigare tre fakulteterna blev då dessa fyra. Nästa organisationsändring 
inträffade 1 januari 2014. SLU har alltjämt fyra fakulteter men med en 
tydligare indelning. Sju institutioner har fått en dubbel fakultetstillhörighet. 
Vid sidan av de fakultetsgemensamma institutionerna finns även 
fakultetsgemensamma ämnesområden: växtskydd, växtförädling och 
odlingssystem. 
1 januari 2014 ändrade LTJ-fakulteten namn till Fakulteten för 
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, NL, bytte namn till 
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ
Styrning och organisation av utbildningen har också fått en ny organisation. 
En universitetsövergripande central utbildningsnämnd, CUN inrättas. CUN 
ersätter grundutbildningsrådet (GUR). 
 
2(8)  
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
Huvuddelen av SLUs verksamhet är förlagd till de fyra utbildningsorterna 
Alnarp, Skara, Ultuna (Uppsala) och Umeå, men forskning, utbildning och 
försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet. Vid 
universitetet studerar fler än 4 000 helårsstudenter. Antalet 
forskarstuderande uppgår till drygt 750.  Som ett enda lärosäte i landet 
sorterar SLU under Näringsdepartementet. 
I likhet med andra statliga förvaltningsmyndigheter styrs SLU av regeringen 
genom lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag. För att förverkliga 
regeringens intentioner tillämpas regelverk för verksamhetsmässig och 
ekonomisk styrning. Viktiga styrdokument är verksamhetsplaner och 
delegationsordningar. 
ORGANISATIONSSKISS 2016 
 
 
 
DOKUMENTATIONSENHETEN OCH ANSVAR FÖR ARKIV- OCH 
DOKUMENTHANTERING 

SLU består av flera arkivbildare. Institutionerna och motsvarande enheter 
som t.ex. centrumbildningar är separata arkivbildare med eget ansvar för 
diarieföring och arkivering. Det formella ansvaret ligger hos prefekten eller 
motsvarande befattning och det praktiska är delegerat till innehavaren av 
diarieförings- och arkiveringsrollen, DA-rollen. 
Den centrala arkivfunktionen, Dokumentationsenheten, hör organisatoriskt 
till enheten för juridik och dokumentation under Ledningskansliet inom 
universitetsadministrationen. Enheten arbetar med brett stöd för effektiv 
 
3(8) 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
informationshantering inom SLUs alla verksamhetsområden.  Rådgivning, 
utbildning, informationsvalidering och hjälp med gallringsutredningar, 
framtagning och tillämpning av standardiserade metoder ingår i stödet.  
Dokumentationsenheten ansvarar också för det centrala universitetsarkivet 
som är placerat i Uppsala. 
I Centralarkivet (CA) förvaras handlingar från några av SLU:s föregångare, 
enskilda arkiv, bild- föremål- och videoarkivet samt arkivmaterial från en 
del nedlagda institutioner. Centrala förvaltningens handlingar 
(universitetsadministrationen i Uppsala) är organiskt uppdelade i två 
delarkiv:1) handlingar tillkomna före 1993 och 2) handlingar tillkomna efter 
1993. Alnarp, Umeå, Skinnskatteberg och Skara har var sitt arkiv. De flesta 
institutionerna har egna arkivlokaler. I förekommande fall finns 
samlokalisering inom orten. 
Sedan 1 januari 2013 följer SLU Riksarkivets föreskrifter om 
verksamhetsbaserad informationsredovisning, RA-FS 2008:4.  Den nya 
klassificeringsstrukturen SLU KS 2013:1-1  ersätter SLUs samtliga 
arkivbildares diarieplaner och arkivscheman. 
SÖKMEDEL OCH SÖKVÄGAR TILL ARKIVET 
SLUs informationsredovisningssystem : 
  Public 360 
  UWA 
https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/informationshantering-och-
registrator1/ 

Public 360 är SLUs ärende- och dokumenthanteringssystem samt 
informationsredovisningssystem. Som ärende- och dokumenthanterings-
system finns systemet i drift centralt sedan maj 2010 och sedan mars 2011 
också på institutionerna.  Som informationsredovisningssystem används 
Public 360 från januari 2013. Handlingarna tillkomna före 2013 är 
redovisade i det gamla informationsredovisningssystemet UWA (University 
Web Archives, http://uwa.slu.se). De olika delarna av 
informationsredovisningen: klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, 
dokumentation, informationsbeskrivning och -förteckning är det 
huvudsakliga sökmedlet för SLUs allmänna handlingar   
 Informationsredovisningens delar finns både centralt och hos respektive 
arkivbildare, dvs. institution eller motsvarande. 
 
4(8) 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
Förutom Public 360 finns andra specifika system för olika 
verksamhetsområden. Flera av dessa är redovisade som förvaringsenheter 
(FE) i Public 360: 
  Lins (för ledningsinformation)  
  AGRESSO och Palette Arena (för ekonomihantering) 
  TendSign och Proceedo (för upphandlingar och inköp) 
  PRIMULA, Maya, Tur och Retur, och Adato (för personalhantering) 
  LADOK, SLUNIK, SLU-kurs och MoveOn (för 
utbildningadministration) 
  NAIS för hantering av särskilt pedagogiskt stöd 
  EPSILON och SLUPub (för publicering av dissertationer och 
uppsatser) 
  Frida (för konferenshantering) 
  Nilex (för IT-support) 
  Landlord och KronoX (för lokalhantering) 
  Hyperdoc (för ritningshantering) 
  Bildbank (för bildshantering) 
  TROFAST och UNIK (för klinisk verksamhet) 
  Datavärdar (för fortlöpande miljöanalys) 
  Forskningsdatabaser 
 
 
För närvarande pågår ett universitetsgemensamt projekt, TILDA, för att 
stödja bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata i ett e-arkiv. 
SEKRETESS OCH GALLRING 
De flesta handlingar som SLU bevarar är offentliga. I vissa 
verksamhetsområden finns skäl för sekretessprövning. De bestämmelser 
som är tillämpliga gäller t.ex. upphandling, fackliga förhandlingar, 
rättstvister, personalvård, personliga förhållanden i samband med 
studievägledning, personuppgifter som behandlas i strid mot 
personuppgiftslagen, uppdragssekretess, patent m.m. 
SLU tillämpar följande generella gallringsbeslut utfärdade av 
Riksarkivets: 

  RA-FS 1991:6 (ändrad 1997:6 och 2012:2) – handlingar av 
tillfällig/ringa betydelse 
  RA-FS 1999:1 (ändrad 2002:1) - forskningshandlingar 
  RA-FS 2004:1 (ändrad 2012:3) - tjänsteansökningar 
  RA-FS 2006:5 (ändrad 2012:9) – löne- och personaladministrativ 
verksamhet 
 
5(8) 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
  RA-FS 2007:1 (ändrad 2008:3, 2011:2, 2013:5, 2016:2) – 
återlämnande/ universitetshandlingar 
  RA-FS 2008:4 - informationsredovisning 
  RA-FS 2009:1 – elektroniska handlingar 
  RA-FS 2009:2- elektroniska handlingar 
  RA-FS 2013:1 – upphandling 
  RA-FS 2013:4 – arkivlokaler 
  RA-FS 2015:2 - räkenskapsinformation 
 
 
 
SLU tillämpar följande myndighetsspecifika beslut utfärdade av 
Riksarkivets
:  
  RA-MS 2013:7 – djurjournaler. 
Genom dessa föreskrifter upphävdes följande: RA-MS 1996:62. 1996:63, 1997:47 
och 2001:26. 
 
Det finns också följande tillämpningsbeslut för informationshanteringen 
och -förvaltningen:  

  Lokalt gallringsbeslut för SLU, universitetsförvaltningen  
1999-03-09.  
  Lokalt gallringsbeslut för SLU, universitetsadministration  
2001-06-25.  
  Gallrings- och dokumenthanteringsplan för handlingar uppkomna i 
P-byråns verksamhet 2002-06-12.  
  Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial 2007-04-23.  
  Dokumenthanteringsplan för personal- och löneadministration, 
2008-09-29 
  Gallrings- och dokumenthanteringsplan för studerandehandlingar 
2009-08-25.  
  Gallrings- och dokumenthanteringsplan för handlingar uppkomna 
vid upphandling, 2015-09-02 
  Tillämpningsbeslut för Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
om gallring och utlån av räkenskapsinformation, 2016-06-09 
 
ÖVERLÄMNANDE TILL ARKIVINSTITUTION 
Arkivbestånd tillhörande SLUs föregångare: Ultuna lantbruksinstitut, 
Lantbrukshögskolan, Alnarpsinstitut, delar av Skogshögskolan, Kungl. 
 
6(8) 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
Veterinärhögskolan förvaras i Landsarkivet i Uppsala, Landsarkivet i Lund 
och i Riksarkivet i Stockholm. 
ÖVERLÄMNANDE TILL SLUs ARKIV 
I SLUs centralarkiv i Ultuna förvaras arkivbestånd från några av SLUs 
föregångare och arkivbildningar med anknytning till SLU:s verksamhet:  
  Södra skogsinstitutet i Värnamo (1970-1993).  
  Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet (1906-
1938).  
  Jordbrukets högskolor och SVA (1975-1977).  
  Delar av Skogshögskolan, huvudarkiv (1962-1977).  
  Förvaltningsavdelningen i Garpenberg, Skogshögskolan/SLU (1856-
1996).  
  Äldre arkivfragment från Lantbruksskolans arkiv (1848-1962).  
  Ett flertal enskilda arkiv, som t.ex. Gustaf Neanders herbarium, 
Ultunas studentkår, Ultunas konstklubb, Olof Arrhenius arkiv och 
Carl Olof Tamms arkiv.  
 
 
TIDIGARE INFORMATIONSBESKRIVNINGAR CENTRALT1 
  2013-12-18 
  2011-03-01 
  2007-02-09 
  2004-10-11 
  1995-12-15 
 
Institutionernas informationsbeskrivningar ingår i SLU:s 
informationsredovisning och finns i http://uwa.slu.se 
 fram till 2012. Från 1 januari 2013 finns all redovisning i Public 360. 
Informationsbeskrivningar och – förteckningar är publicerade på webben: 
https://internt.slu.se/stod-service/stodomraden/informationshantering-och-
registrator1/ 

                                                      
 
 
1 Dessa är tillgängliga på UWA > Centrala förvaltningen (U. F) 1993- delförteckn II 
(http://uwa.slu.se) 
 
7(8) 

 
SLU KS 2013:1-1, INFORMATIONSBESKRIVNING 
 
 
 
 
 
 
8(8)