Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenttitel 
 
 
 
 
SÄKERHETS- OCH 
Arkivbeskrivning 
INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 
 
 
 
 
Handläggare 
Gäller 
Version 
Beslutsdatum 
 
fr.o.m 
 
 
161021 
Ann-Britt Andersson 

161021 
Beslutad av 
Signatur 
Diarienr 
 
 
 203-2016 
Eva Melander Tell 
(107-2016) 
(130-2013) 
(170-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadress 
Telefon 
E-post
 
Organisationsnummer 
Box 22523, 104 22 Stockholm 
08-617 98 00 
 
xxxxxx@xxxxxx.xx 
202100-5703  
Besöksadress 
Telefax 
Webbplats 
Plusgiro 
Norr Mälarstrand 6, Stockholm 
08-617 98 88 
www.sakint.se 
317592-4 
 

2 (6) 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
 
 
 
Myndigheten  Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämnden  bildades 
den 1 januari 2008, samtidigt som Registernämnden upphörde som 
myndighet. 
 
 
Verksamhet  
 
Myndighetens  nämnd  har  till  uppgift  att  med  inspektioner  och 
andra  undersökningar  utöva  tillsyn  över  brottsbekämpande 
myndigheters  användning  av  hemliga  tvångsmedel  och 
kvalificerade  skyddsidentiteter  och  därmed  sammanhängande 
verksamhet samt över polisens behandling av personuppgifter.  
  
Nämnden  ska  även  på  begäran  av  enskild  kontrollera  om  han 
eller  hon  har  utsatts  för  hemliga  tvångsmedel  eller  har  varit 
föremål  för  polisens  personuppgiftsbehandling  och  om 
tvångsmedelsanvändningen  och  därmed  sammanhängande 
verksamhet  eller  personuppgiftsbehandlingen  har  skett  i 
enlighet med lag eller annan författning. 
 
Inom  Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämnden  finns  en 
särskild  delegation,  Registerkontrolldelegationen,  som  fattar 
beslut 

ärenden 
om 
registerkontroll 
enligt 
säkerhetsskyddslagen (1996:627). 
 
En  annan  delegation  inom  nämnden  är  Skyddsregistrerings-
delegationen,  som  fattar  beslut  i  ärenden  om  kvalificerade 
skyddsidentiteter enligt  lagen  (2006:939)  om  kvalificerade 
skyddsidentiteter  för  polismän  och  andra  tjänstemän  vid 
Säkerhetspolisen och polismän vid den öppna polisen. 
 
Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämndens  verksamhet  sker 
väsentligen  i  form  av  sammanträden.  Över  sammanträdena  förs 
beslutsprotokoll.  Protokollen  utformas  så  att  de  inte  omfattas  av 
sekretess. Uppgifter som kan vara belagda med sekretess återfinns 
i bilagor till protokollet. 
 
Säkerhets- 
och 
integritetsskyddsnämnden 
beslutar 
om 
tillsynsärenden på  eget  initiativ  och beslutet  återfinns i  nämndens 
protokoll.  När  ett  sådant  ärende  är  beslutat  får  det  ett  eget 
diarienummer som utgör ärendets beteckning.  

3 (6) 
 
Handlingar som upprättas och hämtas in samt åtgärder som vidtas i 
ärendet  antecknas  på  ärendets  dagboksblad.  Ärendena  bereds 
genom  förgranskningar  och  andra  åtgärder  av  nämndens  kansli. 
Nämnden  avgör  tillsynsärenden  på  eget  initiativ  genom  att  uttala 
sig om konstaterade förhållanden och sin uppfattning om behov av 
förändringar.  Inför  sina  avgöranden  företar  nämnden  de 
inspektioner och andra undersökningar som behövs. 
 
 
Ett  ärende  kan  också  initieras  av  en  enskild  som  begär  att 
Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämnden  företar  en  kontroll  med 
avseende  på  honom  eller  henne.  En  sådan  begäran  diarieförs  i 
nämndens  diarium  och  diarienumret  utgör  sedan  ärendets 
beteckning.  Handlingar  och  åtgärder  i  ett  ärende  om  kontroll  på 
begäran  av  enskild  antecknas  på  dagboksblad  i  ärendet.  Ärenden 
om  kontroll på begäran  av enskild  avgör nämnden genom  att den 
beslutar  att  underrätta  den  enskilde  om  att  kontrollen  har  utförts. 
Det beslutet finns i nämndens protokoll. 
 
Utdrag av protokollbeslut tillförs akterna i respektive ärende.  
 
 

fråga 
om 
delegationerna 
förekommer 
inte 
några 
ansökningshandlingar i delegationernas ordinarie ärenden. 
 
Registerkontrolldelegationen  grundar  sina  beslut  på  material  som 
finns  hos  Säkerhetspolisen  och  som  föredras  inför  nämnden  av 
tjänstemän  vid  Säkerhetspolisen.  Delegationens  beslut  i  ärendena 
finns i delegationens protokoll. 
 
Vid  Skyddsregistreringsdelegationen  föredras  ansökningarna 
muntligen  inför  nämnden  av  tjänstemän  vid  Säkerhetspolisen  och 
Rikskriminalpolisen.  Delegationen  kan  även  utan  ansökan 
förordna  bl.a.  att  en  skyddsidentitet  inte  längre  skall  gälla. 
Delegationens beslut i ärendena finns i delegationens protokoll. Ett 
allmänt och ett hemligt diarium finns för delegationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


4 (6) 
 
 
Organisation 

 
Nämnden består  av en ordförande, en vice ordförande samt högst 
åtta övriga ledamöter. 
 
Registerkontrolldelegationen  och  Skyddsregistreringsdelegationen 
har  sina  egna  ledamöter  bestående  av  en  ordförande,  en  vice 
ordförande  och  samt  högst  tre  andra  ledamöter.  Ordförande  i 
nämnden  kan  dock  under  vissa  omständigheter  vara  ordförande  i 
delegationerna. 
 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens arbetsuppgifter sköts av 
ett  eget  kansli.    Kanslipersonalen  består  f.n.  av  en  kanslichef,  två 
enhetschefer,  en  säkerhetsskyddschef,  en  controller,  föredragande 
jurister, och assistenter. 
 
Registerkontrolldelegationens  kansligöromål  sköts  väsentligen  av 
Säkerhetspolisen som svarar för kostnaderna för sitt kanslistöd. 
 
Skyddsregistreringsdelegationens  behov  av  kanslistöd  utförs  av 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens kansli. 
 
Enligt  avtal  svarar  Statens  servicecenter  för  Säkerhets-  och 
integritetsskyddsnämndens  ekonomi-  och  löneadministrativa 
redovisning. 
 
Sökingångar till arkivet 
 
Ärenden  kan  återsökas  genom  olika  sökingångar  till  diariet  och 
genom arkivförteckningen.  
 

5 (6) 
 
Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämnden  har  ett  pappersbaserat 
öppet diarium tillgängligt för allmänheten. I det öppna diariet finns 
hänvisningar till hemliga diarier som även de är  pappersbaserade. 
Enbart  det  material  som  myndigheten  lägger  ut  på  sin  hemsida 
arkiveras elektroniskt. Inga övriga handlingar bevaras i elektronisk 
form. Inkommande e-post och andra elektroniska dokument tas ut 
på papper och bevaras i akten.  
 
Varje  arkiverat  ärende  är  insorterat  årsvis  tillsammans  med  andra 
ärenden  med  samma  handlingsslag.  Handlingsslagens  beteckning 
framgår  på  arkivboxarnas  rygg  och  akterna  i  arkivboxen  är 
sorterade efter diarienummer: lägst Dnr – högst Dnr.  
 
Varje  arkivbox  är  numrerad,  då  ärenden  kopplade  till  ett  visst 
handlingsslag  kan  inrymmas  i  flera  boxar.  Exempelvis  kan  boxar 
som  har  handlingsslag  2.1  och  ärenden  med  Dnr  1-150  se  ut  på 
följande vis: 2.1-1 (Dnr 1-50), 2.1-2 (Dnr 51-100) och 2.1-3 (Dnr 
101-150).  
 
Strategi för bevaring 
 
Nämnden  avvaktar  Riksarkivets  föreskrifter  enligt  RA-FS  2009:1 
tills Riksarkivet och Statens Servicecenter slutfört projektet om e-
arkiv. 
 
Sekretess 
 
Såväl  nämndens  som  delegationernas  akter  innehåller  allmänna 
handlingar.  Tillgängligheten  är  dock  i  betydande  utsträckning 
inskränkt genom sekretess.  
 
För  nämndens  tillsynsverksamhet  gäller  särskilda,  uttömmande 
sekretessbestämmelser  (se  42 kap.  5–8  §§  offentlighets-  och 
sekretesslagen [2009:400]). 
 
För  Skyddsregistreringsdelegationens  ärenden  finns  en  särskild 
sekretessregel  som  kompletterar  andra  sekretessbestämmelser  (se 
18 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen). 
 
Av  sekretesskäl  är  myndighetens  arkiv  genomgående  uppdelat  så 
att handlingar för nämnden och vardera delegationen arkiveras för 
sig. 
 
Säkerhetsskydd 
 
Myndighetens verksamhet är till stor del av sådan karaktär att den 
lyder  under  säkerhetsskyddslagen  (1996:627).  Myndigheten  har 
därför  ett  aktivt  säkerhetsskyddsarbete  med  nära  koppling  till 
frågor rörande sekretess och fysiskt skydd.  
 
 
 

6 (6) 
Eftersom  myndigheten  även  hanterar  information  som  har  bäring 
på  rikets  säkerhet  följer  myndigheten  även  Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter  och  allmänna  råd  om  säkerhetsskydd  RPSFS  2010:03 
(FAP  244-1)  och  Säkerhetspolisens  ”Säkerhetsskydd  –  en 
vägledning” rev. 2010. 
 
Arkiv som myndigheten förvarar 
 
Säkerhets-  och  integritetsskyddsnämnden  har,  enligt  förordningen 
(2007:1141) 
med 
instruktion 
för 
Säkerhets- 
och 
integritetsskyddsnämnden,  övertagit  samtliga  ärenden,  diarier  och 
arkiv 
avseende 
kvalificerade 
skyddsidentiteter, 
från 
Registernämndens  andra  avdelning.  Någon  gallring  av  handlingar 
har Registernämnden inte företagit. Myndigheten förvarar sitt eget 
arkiv och någon gallring av handlingar har inte skett. 
 
Arkivverksamhetens organisation 
 
En  assistent  är  arkivansvarig  och  sköter  tillsammans  med  en 
ställföreträdare myndighetens arkiv. 
 
Säkerhets- 
och 
integritetsskyddsnämnden 
arkiverar 
inte 
leverantörsfakturor.  Den  tjänsten  ingår  i  avtalet  om  administrativ 
service och tillhandahålls av Statens servicecenter. 
 
Lagring  av  databaser  för  löneredovisning  och  ekonomisk 
redovisning  sköts  av  Statens  servicecenter  genom  avtalet  om 
administrativ service. 
 
Registerkontrolldelegationens kansli (Säkerhetspolisen) sköter och 
förvarar  delegationens  arkiv  och  det  arkiv  som  övertagits  från 
Registernämndens  första  avdelning.  Säkerhetspolisen  utser 
arkivansvarig för delegationens arkiv.