Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

 
Datum 
Diarienr/Projektnr 
2018-06-11 
Ä 2018-928 
 
Upprättad av 
 
Pontus Värmhed  
Version 
 
5.0 
 
 
Arkivbeskrivning för Tillväxtverket enligt RA-FS 1991:1 
Tillväxtverkets verksamhet 
 
Tillväxtverket startade den 1 april 2009. Myndigheten tog då över verksamhet som 
tidigare fanns inom Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och Glesbygdsverket. 
Tillväxtverket övertog också Konsumentverkets uppdrag om kommersiell och of-
fentlig service1.  
 
Tillväxtverkets uppgifter enligt instruktioner i förordning (2009:45) är: 
 
1 § Tillväxtverket har  till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar 
entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft 
i  alla  delar  av  landet,  med  stärkt  nationell,  regional  och  lokal  konkurrenskraft.  De 
huvudsakliga arbetsuppgifterna enligt instruktionen (§§ 4–9) är att: 
 

Utforma och genomföra insatser för kvinnors och mäns entreprenörskap 
och företagande. 

Erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen och vägleda 
blivande och redan etablerade företagare. 
-  Delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det reg-
ionala tillväxtarbetet, däribland program för kommersiell och offent-
lig service för företag och medborgare. 
-  Handlägga ärenden om vissa regionala företagsstöd och informera 
om dessa. 
-  Svara för metodutveckling och mätningar av administrativa och andra 
kostnader för företag som regler kan medföra. 
-  Främja svenskt deltagande i internationellt samarbete. 
-  Vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala struk-
turfondsprogrammen och programmet Öresund–Kattegatt–
Skagerrak. 
                                                             
1  I  samband  med  övertagandet  av  denna  verksamhet  införlivades  öppna  ärenden 
från Verket för näringslivsutveckling samt Glesbygdsverket i Tillväxtverkets arkiv-
bildning enligt RA-MS 2009:43. 
 
      
1(5) 
 
 
Godkänd av: Jenny Forkman

 
 
-  Genomföra analyser och uppföljningar som stöd för den egna verk-
samheten. I årliga regleringsbrev och separata regeringsbeslut får 
Tillväxtverket mer specifika uppdrag 
-  Tillhandahålla  ett  projekt-  och  stödärendehanteringssystem  (syste-
met Nyps). 
 
Förordningar som styr verksamheten förutom myndighetens instruktioner är för-
ordning (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, förordning (1988:764) om 
statligt stöd till svenskt näringsliv samt förordning (EG 438/2001) beträffande för-
valtnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfon-
derna.  
Tillväxtverkets organisation 
 
Tillväxtverket leds av en styrelse som utses av regeringen. Myndighetens styrelse 
består av representanter från näringslivet, intresseorganisationer samt länsstyrel-
serna. Tillväxtverkets generaldirektör, Gunilla Nordlöf, ansvarar för den löpande 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Som stöd har generaldirektö-
ren en ledningsgrupp. Det dagliga arbetet i Tillväxtverket är organiserat i avdel-
ningar och staber. Till avdelningarna hör olika enheter. 
 
Tillväxtverkets  huvudkontor  finns  i  Stockholm.  I  Östersund  finns  det  näst  största 
kontoret. Vidare  finns  kontor  i  Gävle,  Göteborg,  Jönköping,  Luleå, Malmö  och  Öre-
bro. Dessutom finns ett kontor i Arjeplog vars  huvudsakliga verksamhet är hantera 
transportbidrag. Totalt arbetar cirka 400 medarbetare på Tillväxtverket.   
Samband mellan organisation och centrala arbetsuppgifter 
Styrelsen – Ansvarar för myndighetens verksamhet inför regeringen. 
 
Tillväxtverkets  är  förvaltande  myndighet  för  de  regionala  strukturfondsprogram-
men gällande den europeiska regionala fonden och svarar också för granskning av 
ansökningar om utbetalning till svenska deltagares gränsregionala och transnation-
ella  program  och  är  förvaltande  myndighet  för  det  gränsregionala  programmet 
Öresund-Kattegatt-Skagerak. 
 
Nationella  medel  används  i  genomförande  av  uppdrag  och  insatser  för  att  främja 
tillväxt  i  nya  och  befintliga  företag  samt  för  regional  utveckling  i  hela  landet,  där 
mångfald av företagare och företagsformer är betydelsefull. Samverkan med andra 
aktörer är mycket viktig för genomförandet.  
 
Andra  verksamheter  som  finns  på  myndigheten  är  Regelförenkling,  Företagsstöd 
och Transportbidrag.  
Sökmedel till arkivet 
De huvudsakliga sökingångarna till Tillväxtverkets arkiv är arkivförteckning, klassi-
ficieringsstruktur diarium samt ärendehandläggningssystemet Nyps.  
 
2(5) 
 
 

 
 
Tillväxtverkets centrala diarieföring av allmänna ärenden sker systemet Public 360. 
Myndighetens stödärenden återfinns i Nyps och Nyps 2020. Ekonomihandlingar 
återfinns Agresso och lönehandlingar i Primula.  
 
Stödärenden står för mer än hälften av myndighetens ärenden. De handlingstyper 
som som återfinns i denna ärendeprocess är ansökningar, beslut om utbetalning 
samt återrapporatering för projektstöd och programverksamhet av olika slag. De 
ärenden som dessa handlingstyper ingår i finns definierad i Stödärendesystemet 
Nyps. 
 
Tillväxtverket förvaltar webbplatsen Verksamt.se där myndigheterna Arbetsför-
medlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlar information och e-
tjänster som den som ska starta eller driver företag kan ha nytta av som är öppet 
och åtkomligt globalt.  
Sökingångar i arkivet 
 
Tillväxtverket har två större arkivlokaler. I Östersund förvaras arkiv från de Reg-
ionala strukturfondsprogrammen. I Stockholm förvaras arkiv från övriga delar av 
Tillväxtverkets verksamhet.  
Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess 
 
Begränsningar att ta del av allmänna handlingar förekommer då det gäller uppgifter 
om affärs- eller driftsförhållanden hos företag och organisationer. Ytterliggare sek-
retess förekommer till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet samt i 
händelse av förundersökning gällande ekonomisk brottslighet. 
 
Gallringsregler 
 
Riksarkivet  har  beslutat  om  för  Tillväxtverket  myndighetsspecifika  gallringsföre-
skrifter i RA-MS 2011:18.   
 
Tillväxtverket  har  också  följande  tillämpningsbeslut  avseende  Riksarkivets  före-
skrifter och allmänna råd.  
 
-  Tillväxtverket har ett Tillämpningsbeslut enligt RA-FS 1991:6.  
 
-  Tillämpningsbeslut avseende Riksarkivets föreskrifter och allmänna 
råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m. (RA-FS 
2015:2). 
 
-  Tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring 
av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verk-
samhet (RA-FS 2006:5) som till största del återfinns i processgrupp 
3(5) 
 
 

 
 
2.1 i Tillväxtverkets Klassificeringsstruktur. 
-   
 
-  Arkivering och gallring av handlingar som hör till processgruppen 2.4 
Upphandla och köpa in. 
 
 
 
Arkivbildare som förvaras hos Tillväxtverket 
 
Verksamma arkivbildare som förvaras hos myndigheten: 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 1991  - --  : Stärker hemslöjden i hela Sverige ge-
nom  att  planera,  driva  och  följa  upp  aktiviteter  med  såväl  kulturella  som  ekono-
miska perspektiv samt genom statligt stöd. 
 
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism 2006- -- : Främjar utvecklingen 
av  kunskap  inom  svensk  turism.  Verksamheten  omfattar  stipendier  för  turism-
forskning och genomförande av utvecklingsprojekt samt Stora Turismpriset. 
 
Övervakningskommittéer för EU:s regionala strukturfondsprogram (9 stycken) 2007- -- 
:  Fastlägger  administrativ budget  och ansvarar  för att  de  regionala  strukturfonds-
programmen genomförs effektivt. 
 
 
Arkivbildande myndigheter som har upphört och som förvaras 
på Tillväxtverket: 
 

Närings och teknikutvecklingsverket (NUTEK 1) 1991-2000.  Omfattas 
av RA-MS 1998:52 samt RA-MS 2001:5. 
 
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK 2) 2001-2009-03-31. Omfattas 
av RA-MS 2001:5, RA-MS 2005:2, RA-MS 2006:34 samt RA-MS 2009:43 
 
Glesbygdsverket 1991 – 2009-03-31. Omfattas av RA-MS 2009:27. 
 
4(5) 
 
 

 
 
Övervakningskommittéer för EU:s regionala strukturfondsprogram 
1995-2006 
 
Programrådet vid Studsvik AB (PRIS) 1990-1995 

Småföretagsinitiativet i Sverige 1996-2000 
Regelrådets arkiv 2008- 2014-12-31 se RA-MS 2014:54 
 
Regelrådets kommittéarkiv överlämnades till Tillväxtverket i och med att Regelrå-
dets  verksamhet skulle ingå som en del av Tillväxverket. Emellertid utgör Regelrå-
det ett självständigt beslutande organ. Vissa handlingar införlivades därmed också i 
Tillväxtverkets arkivbildning.  
Arkivverksamhetens organisation  
Myndighetens arkivverksamhet återfinns hos enheten Juridik . Ansvarig är myndig-
hetens arkivverksamhet är chefsjurist Jenny Forkman. Arkivverksamheten har be-
manning både i Stoclholm och Östersund.  
 
 
 
 
5(5) 
 
 

Document Outline