This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Bokföringsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
Dnr 14 – 69 
Bilaga 1 
 
 
Processbeskrivningar för Bokföringsnämnden 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE    
1. STYRANDE VERSAMHET 
 
Strukturenhet 
1.2 Genomföra sammanträde med 
nämnden 

Aktiviteter 
Skicka kallelse, sammanträda, föra protokoll, 
arkivera  
Handlingstyper 
Kallelse och protokoll 
 
Strukturenhet 
1.6 Ta emot och avge yttranden  
Aktiviteter 
Ta emot, registrera, fördela, utreda, bereda, 
föredra, besluta, registrera, expediera, 
eventuellt publicera, arkivera  
Handlingstyper 
Yttrande, enkätsvar, remissvar, svar 
 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE 
3. KÄRNVERKSAMHETEN 
 
 
Strukturenhet 
3.1.1 Utarbeta allmänna råd, vägledningar 
och uttalanden 

BOKFÖRINGSNÄMNDEN   
Brunnsgatan 3 
 
Tel. 08-787 80 28   
www.bfn.se 
 
Box 7849 
 
Fax: 08-21 97 88   
 
 
103 99 STOCKHOLM   
 
 
 
 


Bilaga 1 
Aktiviteter 
Initiera ärende, registrera, fördela, eventuellt 
tillsätta arbetsgrupp, utreda, bereda, föredra, 
besluta, remittera, hantera remissvar, föredra, 
besluta, registrera, publicera, arkivera 
Handlingstyper 
Beslut att initiera ärende, projektplan inkl. 
arbetsplan och tidplan, konsekvensutredning, 
remissbrev med remissförslag och 
remisslista, remissvar, 
remissammanställning, allmänna råd, 
vägledning, uttalande.  
 
Strukturenhet 
3.1.2 Hantera yttranden till domstolar 
m.m. 

Aktiviteter 
Ta emot, registrera, fördela, eventuellt 
tillsätta arbetsgrupp, utreda, bereda, föredra, 
besluta, registrera, expediera, publicera, 
arkivera 
Handlingstyper 
Yttrande 
 
Strukturenhet 
3.1.3 Hemställa om lagändring 
Aktiviteter 
Initiera ärende, registrera, fördela, utreda, 
bereda, föredra, besluta, registrera, 
expediera, publicera, arkivera  
Handlingstyper 
Hemställan 
 
Strukturenhet 
3.2.1 Hantera remisser och frågor från 
regeringen, myndigheter och 
organisationer  

Aktiviteter 
Ta emot, registrera, fördela, eventuellt 
tillsätta arbetsgrupp, utreda, bereda, föredra, 
besluta, registrera, expediera, eventuellt 
publicera, arkivera  
Handlingstyper 
Yttrande, remissvar, svar 
 
 
2(3) 


Bilaga 1 
Strukturenhet 
3.3.1 Hantera frågor och synpunkter från 
företagare m.fl. 

Aktiviteter 
Ta emot, fördela, eventuellt registrera, 
utreda, bereda och föredra, svara, expediera, 
arkivera 
Handlingstyper 
Svar 
 
Strukturenhet 
3.3.2 Utarbeta och tillhandahålla 
informationsmaterial 
Aktiviteter 
Initiera ärende, registrera, fördela, eventuellt 
tillsätta arbetsgrupp, utreda, bereda, föredra, 
besluta, publicera, arkivera 
Handlingstyper 
Att Föra Bok, BFN rapporter, 
informationsskrifter, blanketter 
 
 
 
 
3(3)