Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Förfrågan om enskilda skyddsrum'.


Myndigheten för  
Föreläggande 
samhällsskydd och beredskap 
 
1 (2) 
Datum 
Dossié/Diarienr 
 
2015-05-13 
Skr 153988-1-2015 
 
 
 
Ert datum 
Er referens 
 
 
 
 
Avdelningen för utveckling av beredskap 
Fastighetsbolaget Skeppsbron 
Enheten för räddningstjänst 
C/O Hosthotele iendom 
Lena Mårtensson 
Att: Jorunn   
010-240 51 39 
Dronningensgate 13 A 
xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx 
N-0152 Oslo 
 
 
Föreläggande om åtgärder i skyddsrum 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i enlighet med tidigare utsänd kallelse 
och med stöd av 3 kap. 1 § lagen om skyddsrum utfört kontroll av följande skyddsrum. 
 
Skyddsrum: 153988-1 i fastigheten Börsen 2, Härnösand 
 
Med stöd av 4 kap. 2 § lagen om skyddsrum beslutar härmed myndigheten att förelägga 
Er, såsom ägare till den byggnad där skyddsrummet finns, att utföra de åtgärder som 
anges i bifogat utlåtande. Åtgärderna skall vara utförda i enlighet med de angivna 
utförandena vid följande datum: 
 
Utförandedatum:
 2015-09-15 
 
Ni skall senast detta datum anmäla till skyddsrummets kontrollant att samtliga förelagda 
åtgärder är utförda. 
 
Kontrollant för skyddsrummet: Tom Gissberg, 060-58 61 13, 070-338 47 70 
 
Kontrollanten kommer därefter att göra en besiktning för att avgöra om föreläggandet har 
följts. Eventuella frågor om detta föreläggande besvaras i första hand av kontrollanten. 
 
Förteckning över registrerade företag som levererar utrustning och utför entreprenad-
arbeten finns på webbplatsen www.msb.se/skyddsrum. 
 
Vissa typer av åtgärder, vilka inte beror på försumlighet eller bristande underhåll, ersätts 
av staten. Beslut om detta tas först efter det att alla åtgärder blivit utförda och bevis 
utfärdats över detta. Med beviset kommer Ni att få en ansökningsblankett för eventuell 
ansökan om sådan ersättning. Ersättningen består av en grundersättning enligt nedan, 
vilken erhålls utan verifikat, samt efter prövning ett tillägg som kan erhållas om 
kostnader utöver grundersättningen kan styrkas med verifikat. För detta skyddsrum är 
grundersättningen satt till följande belopp. 
 
Grundersättning: 0  kronor. 
 
Krav på mottagningsbevis och möjlighet till överklagande, se nedan. 
 
 
ENHETEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNST  
Verksamhetsområde skyddsrum 
 
 
 
Björn Ekengren 
 
 
 
     Lena Mårtensson 
 
 
1.1-
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
B
MS
Postadress: 
Besöksadress:  
Telefon: 0771-240 240 
xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
Org nr. 
651 81 Karlstad 
Norra Klaragatan 18 
Telefax: 010-240 56 00 
www.msb.se 
202100-5984 
 

Myndigheten för  
Föreläggande 
samhällsskydd och beredskap 
 
2 (2) 
Datum 
Dossié/Diarienr 
 
2015-05-13 
Skr 153988-1-2015 
 
 
Överklagandehänvisning: 
Detta föreläggande får enligt 9 kap. 1 § lagen om skyddsrum överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vill Ni överklaga skall Ni inom tre veckor från den dag Ni 
fick del av föreläggandet skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagandet 
skall skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som tillsammans 
med eget yttrande översänder handlingarna till Förvaltningsrätten för beslut. 
 
 
Mottagningsbevis: 
I stället för förfarande med skriftligt mottagningsbevis som bekräftelse på 
mottagen handling tillämpas muntlig bekräftelse. Fastighetsägaren eller dennes 
representant som medverkat vid kontrollen av skyddsrummet skall inom en 
vecka
 från mottagandet av denna handling kontakta den i bilagda utlåtande 
angivna kontrollanten och bekräfta mottagandet. Sker inte detta kommer 
kontrollanten att ta kontakt. Om bekräftelse på mottagen handling inte sker på 
detta förenklade sätt kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att 
tillämpa formellt delgivningsförfarande. 
 
 
Bilaga: 
Utlåtande över behov av åtgärder i skyddsrum 
 
 
Elektronisk kopia till: 
Kontrollanten 
Skyddsrumsregistret 
Skyddsrumsleverantörer (www.msb.se/skyddsrum) 
 
Kopia till: 
  
 
1.1-B
MS