Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Utdrag om barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån ett barnrättsperspektiv'.


Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
1(3) 
Sammanträdesdatum 
 
 
2021-04-26 
 
Kommunful mäktige 
 
 
 
§ 39 
Dnr 2021-000144 1.1.2.0 
Årsrapport barnkonventionen 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Åke Hamrin (V), Andreas Sjölander 
(S), Christina Lindberg (C) och Olle Löfgren (L). 
Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.       
Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
Bakgrund 
Clara Lebedinski Arfvidson, demokratiutvecklare har en muntlig information 
om Årsrapport barnkonventionen 2020. 
Barnkonventionen blev genom riksdagsbeslut svensk lag den 1 januari år 
2020. Då fick den genast samma status som annan lagstiftning. Endast 
grundlagen står över barnkonventionen i den svenska normhierarkin. 
Konventionen har alltså företräde framför förordningar, föreskrifter, 
rekommendationer och riktlinjer, och har samma värde som annan 
lagstiftning. 
Barnkonventionen har så kallad vertikal verkan. Det innebär att det som 
regleras i lagen är det allmännas ansvar gentemot de människor som i dagligt 
tal kallas för barn. Härnösands kommun har alltså, precis som all annan 
offentlig verksamhet, ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom 
ramarna för sin rådighet. 
 
Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 
 


Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2(3) 
Sammanträdesdatum 
 
 
2021-04-26 
 
Kommunful mäktige 
 
 
 
Inför att lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter skulle träda i kraft, togs en handlingsplan och 
genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen fram i samverkan 
mellan Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen, 
Skolförvaltningen och Samhällsförvaltningen. Handlingsplanen och 
genomförandestrategin ska följas upp i en årlig rapport. Bifogad rapport är 
den första rapporten om Härnösands kommuns barnrättsarbete sedan 
barnkonventionen blev lag. 
I rapporten beskrivs viktiga händelser och exempel på barnrättsarbete i ett 
nationellt och lokalt perspektiv, och handlingsplanen följs upp. 
Nationellt har olika organisationer och institut kunnat se en ökad utsatthet 
hos barn och minskad möjlighet för barn att få sina rättigheter tillgodosedda 
under år 2020. Detta på grund av den alltjämt pågående pandemin. Det är 
svårt att med säkerhet säga vilka långsiktiga konsekvenser detta kommer att 
få, men det står klart att lidandet för enskilda barn under pandemins första år 
har varit stort. 
Regeringen tillsatte år 2018 en särskild utredare för att belysa hur svensk 
lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. 
Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) redovisade sitt slutbetänkande i 
slutet av förra året. Utredaren fastslår att svensk lagstiftning oftast är 
samstämmig med barnkonventionen, även om det finns vissa undantag. 
Utredaren pekar dock på brister i tillämpningen av barnkonventionen och 
annan lagstiftning, vilket av utredaren antas bero på okunskap om svensk 
lagstiftning i allmänhet och barnkonventionen i synnerhet. Utredaren pekar 
vidare på att lagstiftningen i sig inte är nog för att barn ska få sina rättigheter 
tillgodosedda. En kulturförändring behövs där barnets åsikter börjar ses som 
viktiga och relevanta. Först då kan bestämmelserna i barnkonventionen få 
fullt genomslag, menar utredaren. 
I Härnösands kommun har en kommunövergripande implementering av 
barnkonventionen påbörjats under föregående år. Sedan 1 juni år 2020 är det 
demokratiutvecklaren på kommunledningskontoret som har uppdraget att 
stödja förvaltningarna i implementeringen av barnkonventionen. Varje 
förvaltning och bolag har ansvar för att lagen följs inom de egna 
verksamheterna. Under hösten år 2020 togs ett förslag till grundutbildning i 
barnkonventionen fram av kommunledningskontoret. På grund av pandemin 
och det pressade läget var det bara en förvaltning som genomförde 
utbildningen under föra året – Arbetslivsförvaltningen. 
Genom att följa svensk lag generellt kan det antas att Härnösands kommun i 
dagsläget lever upp till barnkonventionens minimikrav. Samtliga 
förvaltningar har under år 2020 haft verksamhet och projekt som direkt berör 
barn. På vilket sätt barn berörs och i vilken utsträckning är naturligtvis olika 
 
Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 
 


Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
3(3) 
Sammanträdesdatum 
 
 
2021-04-26 
 
Kommunful mäktige 
 
 
 
från förvaltning till förvaltning, och från verksamhet till verksamhet. Det 
framstår dock som tydligt att olika förvaltningar och olika verksamheter intar 
olika perspektiv i frågor som rör barn. Ett övergripande barnrättsperspektiv, i 
enlighet med det övergripande målet i handlingsplanen, finns i dagsläget inte 
i Härnösands kommun. 
Socialt perspektiv 
Rapporten förmedlar kunskap och insikter om barnrättsarbetet nationellt och 
i Härnösands kommun, vilket i förlängningen ger förutsättningar för att 
åtgärda brister i barnrättsarbetet och att nå det kommunövergripande målet 
nummer 5. Beslutet att lägga rapporten till handlingarna ger i sig självt ingen 
effekt ur ett socialt perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet får inga konsekvenser för kommunens nuvarande budget eller 
kommuninvånarnas ekonomi. 
Rapporten förmedlar kunskap om barnkonventionen som lag. Kunskap om 
barnkonventionen som rättsligt dokument är en förutsättning för att den ska 
kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Beslutet att lägga rapporten till 
handlingarna får i sig självt inga juridiska konsekvenser eller ger någon 
följdverkan på kommunens styrdokument.  
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 70 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsrapport 2020 Barnrättsarbete i Härnösands kommun 
Handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen 
(2020). Kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands kommun. 
Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
Årsplan 2021(2021). Kommunstyrelseförvaltningen. Härnösands kommun.  
______  
 
 
Justerandes sign 
Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 
 

Document Outline