This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Avtal mellan Härnösands Simsällskap och Härnösands Kommun rörande Simhallen'.


Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
1(2) 
Sammanträdesdatum 
 
 
2023-12-20 
 
Samhällsnämnden 
 
 
 
§ 188 
Dnr  2023-000179  3.6.7.0 
Justerade lokalhyror för Härnösands simhall och 
Högslättens konferensrum 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden  beslutar   
att en ny  subventionerad  lokalhyra  för  Härnösands  simhall  i  enlighet  med 
förslaget  nedan  införs, 
att en prisreducering  sker i enligt  med förslaget  nedan, 
att justera  lokalhyran  för konferensrum  på Högslätten  från  85 kr till  160 kr, 
samt 
att de nya  lokalhyrorna  ska börja gälla  från  1 januari  2024.      
Bakgrund 
Kommunens  samtliga  avtal  upp med  de blöta  föreningarna  som har  sin 
verksamhet  i Härnösands  simhall  sades upp under  våren  2023. De blöta 
föreningarna  i simhallen  har  i alla  år haft  ett väldigt  lågt  fast  avtalspris  med 
många  fördelar  som  andra  föreningar  i  kommunen  inte  haft  tillgång  till.  För 
att få en  mer rättvis  prisbild  bland  föreningar  i kommunen  föreslås  därför  en 
ny  prissättning  för Härnösands  simhall  där föreningar  precis  som  för  andra 
kommunala  anläggningar  betalar  en lokalhyra  för  varje  bokad timme.                                                                                                                        
Därför  föreslår  Samhällsförvaltningen  nedanstående  subventionerad 
lokalhyra  för  volymer  inom  bilaga  7 i  det tjänstekoncessionsavtal  som gäller 
mellan  Härnösands  kommun  och Hernö  Gin  hotell  AB.                                                                                       
I tjänstekoncessionsavtalet  mellan  Härnösands  kommun  och Hotell  Hernö 
Gin  AB har  man  i  bilaga  7 säkerställt  de blöta  föreningars  tillgång  till 
bassängerna.  Entreprenören  erhåller  ett årligt  driftbidrag  av kommunen  och i 
driftbidraget  ingår  att entreprenören  ska upplåta  97 h i  stora bassängen  och 3 
h i undervisnings-bassängen  utan  extra  ersättning.                                                                                    
Kommunen  ska i sin  tur  ta ut  en lokalhyra  av  de blöta  föreningar  som  bokar 
tid  inom  volymen  av bilaga  7.  
  
  
  
  
Dagens   Subventionerat 
Artikel 
lokalhyra  lokalhyresförslag
    
Banhyra 
             150  kr                         25 k r   
Undervisningsbassäng 
           650  kr                       400  k r   
 
Justerandes sign 
Utdragsbesty rkande 
 
 
 
 
 
 


Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2(2) 
Sammanträdesdatum 
 
 
2023-12-20 
 
Samhällsnämnden 
 
 
 
Stora bassängen 
           850  kr                       600  k r   
Alla bassänger 
        1 250  kr                       800  k r   
  
  
  
  
 
Samhällsförvaltningen  föreslår  även  att de blöta  föreningarna  ska få  tid  på 
sig  att ställa  om  från  fast  avtalspris  per år till  en lokalhyra  genom  en 
prisreducering  de första  två  åren, år 1 (60%)  och år 2 (35%). 
Socialt perspektiv 
För att det ska bli  så likvärdigt  som möjligt  för alla  kommunens  föreningar  i 
jämförelse  med andra  anläggningar  och idrotter  behövs  en subventionerad 
lokalhyra  för  de blöta  föreningarna  införas.   
Ekologiskt perspektiv 
Förslaget  har ingen  påverkan  på perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt  perspektiv 
Trots  ökade kostnader  har  de blöta  föreningarna  fortsatt  goda förutsättningar 
för  en stabil  ekonomi  och  bra ungdomsverksamhet.   
  Blöt  förening,  kan per timme  och bana  vara ca 6-10 st. simmare,  två 
banor 12-20 st. simmare  o.sv.  
 
  För handboll/fotboll/innebandy/volleyboll  är det vanligt  att man  är 
mellan  10-25 st. på en träning  och man  betalar  mellan  250-300 kr/per 
timme.   
 
Hyr  en blöt  förening  4 st. banor kan man  träna  med  24-40 st. simmare  och 
med  förslaget  på lokalhyra  som  ligger  idag  får man  betala  100 kr för de 4 
banorna.   
      
Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens  tjänsteskrivelse  2023-12-14      
 
______ 
 
Justerandes sign 
Utdragsbesty rkande 
 
 
 
 
 
 

Document Outline