Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar'.


 
 
 
 
 
 
Dnr 80/2023 – 2.1 
2023-03-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivbeskrivning och 
beskrivning av allmänna 
handlingar för Statens 
museer för världskultur  
 
 
 
  
Innehåll 
 
1. Inledning ……………………………………………………………………………………………….. 3 
2. Myndighetens organisation och verksamhet ……………………………………………… 3 
3. Myndighetens arkivbestånd …………………………………………………………………….. 4 
4. Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild ……………………….. 5 
5. Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet …………….. 5 
6. Samband mellan myndighetens verksamhet och viktigare handlingar  
    och ärendeslag …………………………………………………………………………….............. 6  
7. Sökmedel till arkivet och myndighetens allmänna handlingar ……………………. 6 
8. Tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar ………………………… 7 
9. Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess …………………………… 7 
10. Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom gallring …………………………… 7 
11. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar 
till andra ……………………………………………………………………………………………… 8 
12. Myndighetens rätt att sälja personuppgifter …………………………………………… 8 
13. Arkivverksamhetens organisation och ansvar ………………………………………… 8  
14. För mer information ……………………………………………………………………………. 8 
 
Bilaga 1. Organisationsplan för Statens museer för världskultur …………………… 9 
Bilaga 2. Arkiv förvarade hos Statens museer för världskultur ……………………… 10  
 
 
 
 
 
 
  
 
1.  Inledning 
Med stöd av 2 kap. 6 § arkivlagen (1990:782) samt 6 kap. 5 § Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 2019:2) fastställer 
Statens museer för världskultur föreliggande arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen 
redogör huvudsakligen för vilka handlingar som finns i myndighetens arkiv och hur 
de är ordnade. Häri ingår också den beskrivning av allmänna handlingar som 
myndigheten är ålagd att upprätta enligt 4 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen. 
 
2.  Myndighetens organisation och verksamhet 
Statens museer för världskultur (SMVK) bildades den 1 januari 1999 som en statlig 
förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet. SMVK:s övergripande uppdrag är 
att förvalta de fyra museerna Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, 
Världskulturmuseet och Östasiatiska museet. Myndigheten har sitt säte och 
ledningskansli i Göteborg. 
De enskilda museerna har alla en lång historia med många olika huvudmän genom 
åren. Därför finns ett flertal äldre arkivbildare kopplade till respektive museum. Mer 
utförlig information om museernas historik finns samlat i myndighetens 
arkivredovisningssystem. 
Verksamheten regleras i myndighetsförordning (2007:515). Myndighetens uppdrag 
framgår i sin helhet av förordning med instruktion för myndigheten (SFS 2007:1185), 
samt i årliga regleringsbrev.  
I instruktionen anges att Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och 
levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten 
förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för 
alla människor i samhället. Myndigheten ska dokumentera och belysa kulturers 
yttringar och villkor historiskt och i samtiden. Myndigheten ska också främja 
tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former.  
Sedan 2011 är myndigheten en matrisorganisation med tvärgående funktioner för 
såväl kärn- som stödverksamhet. Efter en omorganisation 2016 består myndigheten 
idag av sammanlagt fem delar. I kärnverksamheten ingår avdelningarna Samling, 
Innehåll och lärande och Publika möten. Som stöd för dessa finns enheterna 
Ledningskansli samt Kommunikation och marknad. Mellan 2016 och 2019 fanns även 
avdelningen Digitala museet, som därefter inordnades under avdelningen Innehåll 
och lärande. Aktuellt organisationsschema, se bilaga 1. 
Avdelningen Samling förvaltar, vårdar och utvecklar SMVK:s samlingar bestående av 
föremål, böcker, bilder, filmer och arkivhandlingar. Avdelningen bidrar till att 
utveckla och tillgängliggöra kunskap om samlingarna och myndighetens 
kulturarvsuppdrag i mötet med publik. Avdelningen ansvarar för accession, 
registrering, löpande digitalisering, föremålsvård, konservering, klimat, magasin samt 
låneärenden och depositioner. 
Avdelningen Innehåll och lärande ansvarar för att skapa ett publikt utbud genom 
bland annat utställningsproduktion och pedagogisk verksamhet. Avdelningen arbetar 
med att utveckla nya metoder för visuell gestaltning och med samarbeten med externa 
 
  
aktörer. Avdelningen har också i uppdrag att initiera och driva utvecklingsprojekt som 
rör digitalt innehåll, digitala upplevelser, digitala arbetssätt och rutiner. I 
avdelningens uppdrag ligger också att hålla sig à jour med ny teknik inom relevanta 
områden. 
Avdelningen Publika möten ansvarar för utveckling och drift av butik, reception, 
konferens och event samt program och visningsverksamhet. Avdelningen utvecklar 
strategiskt publikarbete mot olika målgrupper och arbetar med att initiera och driva 
externa samarbeten. 
Ledningskansliet ansvarar för myndighetens ekonomiska och administrativa 
verksamhetsstöd och uppföljning. Här ingår bland annat HR, arkiv och registratur, 
avtalshantering och upphandling. Enheten ansvarar även för IT, 
informationssäkerhet samt fastighets- och säkerhetsfrågor. Kansliet samordnar och 
utvecklar arbetet med budget och redovisning, verksamhetsplan och årsredovisning, 
interna styrdokument och remisser. 
Kommunikation och marknad ansvarar för SMVK:s interna och externa 
kommunikation samt för att utveckla nya marknader och partnerskap. Enheten 
ansvarar även för marknadsföring, webb och sociala medier, press- och 
mediebearbetning och varumärkesfrågor.  
Varje avdelning/enhet leds av en avdelningschef. För Samling, Innehåll och lärande, 
Publika möten och Ledningskansliet finns även en biträdande avdelningschef. 
Hela myndigheten leds av en myndighetschef; överintendenten (ÖI), som utses av 
regeringen. 
ÖI beslutar om arbetsordning och delegationsregler, tillsätter chefer samt utser 
ledningsgrupp och chefsgrupp, vilka ansvarar för att verkställa ÖI:s beslut. I 
ledningsgruppen ingår förutom ÖI avdelningschefer, HR-chef, chefer för 
stödfunktionerna samt vid behov ekonomichef. I chefsgruppen ingår utöver 
medlemmarna i ledningsgruppen även biträdande avdelningschefer. 
Se även arbetsordning för Statens museer för världskultur (dnr 140/2021 – 1.3). 
 
3.   Myndighetens arkivbestånd 
Sammanlagt förvaras idag 23 arkiv hos myndigheten. Av dessa räknas 14 som 
myndighetsarkiv (SMVK eller dess föregångare som huvudman) och 8 som enskilda 
arkiv. 1 arkiv är deponerat hos SMVK från arkivmyndighet. Hela det fysiska 
arkivbeståndet omfattar ca 700 hyllmeter. Därutöver tillkommer myndighetens 
elektroniska handlingsbestånd. (Se vidare beskrivning under 4. Överlämnande av 
arkiv från annan myndighet eller enskild.
 Se även detaljerade uppgifter i bilaga 2). 
Historiskt har olika huvudmän förvaltat de museer som 1999 slogs samman till 
myndigheten SMVK. Största delen av dessa huvudmän, med några undantag, har 
dock utgjort statliga organisationer. Också de ursprungliga organisationernas 
arkivbildning har alltid följt med vid övergången till ny förvaltare och integrerats i den 
dåvarande arkivverksamheten.  
I några fall har vissa handlingar, huvudsakligen administrativa, arkiverats hos 
respektive tidigare huvudman, dvs. 
-  Riksantikvarieämbetet för Medelhavsmuseet 
-  Statens Konstmuseer för Östasiatiska museet (förvaras i Nationalmuseums 
 
  
myndighetsarkiv) 
-  Göteborgs Kulturförvaltning för Etnografiska museet i Göteborg 
I ett flertal fall har handlingar/arkiv som tillförts myndigheten från enskild/extern 
part arkiverats som serier i myndighetsarkivet, trots att det rör sig om dokumentation 
som inte inkommit till eller tagits fram inom ramen för myndighetens verksamhet. 
Detta beror troligen på att innehållet i materialet har ansetts vara av betydelse för 
förståelsen av museernas samlingar. I och med att handlingarna har arkiverats i 
myndighetsarkivet är de att anse som allmänna och lyder under gällande lagstiftning 
vad gäller exempelvis utlämnande, vård och bevarande av allmänna handlingar. 
Fram till 2013 utgör varje museum samt ledningskansliet egna arkivbildare, därefter 
redovisas hela myndighetens arkivbestånd som en enhet där SMVK är arkivbildare. 
Arkiven förtecknades fram till 2013 enligt det allmänna arkivschemat. Från 2013 och 
framåt förtecknas arkivet verksamhetsbaserat. 
 
4.  Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild 
Förutom den överlämning av arkiv som skett genom att museernas huvudmän bytts 
ut eller gått upp i varandra (se ovan) har museerna och sedermera myndigheten 
SMVK tagit emot ett antal enskilda arkiv genom historien. Dessa har bedömts vara av 
vikt för förståelsen av museernas föremålssamlingar eller de geografiska områden 
som föremålen kommer från. I vissa fall har dessa arkiv integrerats i 
myndighetsarkiven som beskrivits tidigare. Dock har vissa förvärvade arkiv bibehållit 
status som enskilda och förtecknats som sådana. I flera fall är tillhörighet och faktiskt 
huvudägarskap otydligt, exempelvis finns flera fall där verksamhet som genererat 
arkiv varit till del finansierat av svenska staten, till del av privata aktörer. Detta gäller 
för Medelhavsmuseets del till exempel Cypernsamlingarnas arkiv samt Egyptiska 
museet och egyptenkommitténs arkiv.  
Vid myndigheten finns idag Göteborgs etnografiska museums arkiv deponerat från 
Region- och stadsarkivet i Västra Götalandsregionen. Arkivet består av handlingar 
från Göteborgs museum, etnografiska avdelningen (1891-1945) samt Etnografiska 
museet i Göteborg (1946-2000). När Etnografiska museet stängdes år 2000 
avslutades arkivet och ansvaret för detta övertogs av Region- och stadsarkivet, vilka 
sedan deponerade arkivet hos SMKV. 
För mer detaljerad information om de olika arkiven och deras status, se bilaga 2. 
 
5.  Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkiv-
myndighet
 
I augusti 2013 levererades två arkiv från den lokala fackföreningen för 
Statstjänstemannaförbundet (ST Avd. 232 – Museer, nr 04 samt ST Avd. 319 – 
Museer, nr 01) till TAM-arkiv. 
Under åren 1994–2021 var ett personarkiv efter Gösta Moberg deponerat i 
Etnografiska museets arkiv av Smålands museum. Under denna period förtecknades 
arkivet in som en serie i Etnografiska museets myndighetsarkiv (f5t – Gösta Mobergs 
efterlämnade handlingar
). Depositionen återtogs i samband med återtagande av en 
 
  
av Gösta Mobergs föremålssamlingar till Smålands museum i november 2021. 
Materialet återfinns från november 2021 i Kulturarvscentrum Småland.  
 
6.  Samband mellan myndighetens verksamhet och viktigare 
handlingar och ärendeslag
 
Utöver sedvanliga handlingar inom styr- och stödverksamheterna dit bland annat 
ledningsgruppens protokoll, policies, riktlinjer, årsredovisningar och ÖI-beslut hör, 
följer här exempel på viktigare handlingar i myndighetens kärnverksamhet. 
 
Verksamhets-
Process/ärendeslag 
Handlingstyper 
område 
(exempel) 
(exempel) 
Förvalta kulturarv 
Accedera 
Föremålskatalog, fotografier 
Förvalta kulturarv 
Låna ut föremål 
Låneförfrågan, låneavtal, 
utförseltillstånd 
Tillgängliggöra 
Bedriva utställnings-
Utställningsdokumentation 
kulturarv 
verksamhet 
(projektplan, avtal, ritningar, 
synopsis, texter, utvärdering) 
Tillgängliggöra 
Bedriva program-
Tidplan, avtal, inbjudningar, 
kulturarv 
verksamhet 
inlägg på webbplatser och 
sociala medier 
Forskning och 
Bedriva forskning 
Anslagsansökningar, 
kunskapsupp-
projektbeskrivningar, 
byggnad 
rapporter 
 
7.  Sökmedel till arkivet och myndighetens allmänna handlingar 
Sökingångar till myndighetens arkiv är främst arkivförteckningen kompletterad med 
diariet. De fysiska handlingarna förvaras i arkivlokaler på Ebbe Lieberathsgatan i 
Göteborg och på Djurgårdsbrunnsvägen och Tyghusplan i Stockholm. Elektroniska 
arkivhandlingar förvaras på specifika ytor på myndighetens servrar, samt i olika typer 
av verksamhetssystem och stödsystem. 
De viktigaste system som används för återsökning av allmänna handlingar och 
uppgifter är: 
-  ärendediarium 
-  arkivredovisningssystem  
-  löneadministrativt system 
-  ekonomisystem 
-  samlingsförvaltningssystem 
 
På myndighetens intranät finns dessutom möjlighet att söka handlingar som t.ex. 
protokoll, arbetsordning, policydokument, riktlinjer, verksamhetsplaner, årsplaner 
och budgetar. Där finns även en webbversion av arkivförteckningssystemet. 
Myndighetens arkivförteckningar är även sökbara via Nationell arkivdatabas (NAD). 
 
  
 
8.  Tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar 
På begäran kan allmänheten få tillgång till IT-tekniska lösningar för att på plats själva 
söka och ta del av allmänna handlingar. Möjlighet till återsökning i 
arkivredovisningssystem och föremålsdatabas samt läsning av offentliga handlingar 
ges på respektive arbetsort. 
 
9.  Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess 
De allra flesta av myndighetens allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av 
allmänna handlingar kan dock begränsas av bestämmelser om sekretess i 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Handlingar eller uppgifter i 
handlingar som omfattas av sekretess ska märkas upp med hänvisning till relevant 
lagrum i OSL. 
Sekretessen omfattar i synnerhet följande handlingar och områden i OSL: 
Handlingar rörande säkerhet  
18 kap. 8–9 §§ sekretess till skydd främst  
  
för intresset av att förebygga eller beivra brott 
Handlingar rörande föremål1  
18 kap. 8 § sekretess till skydd främst  
  
för intresset av att förebygga eller beivra brott 
Handlingar i upphandlingar  
19 kap. 3 § sekretess till skydd för det  
    
allmännas ekonomiska intresse 
Handlingar rörande utställningar2   21 kap. sekretess till skydd för uppgift om  
           
enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket  
   
sammanhang uppgiften förekommer 
Handlingar rörande personal  
39 kap. Sekretess till skydd för enskild i  
    
personaladministrativ verksamhet 
 
10.  Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom gallring 
Myndigheten har generella tillämpningsbeslut3 på Riksarkivets gallringsföreskrifter 
enligt nedan: 
-  Forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1). 
-  Handlingar vid upphandling (RA-FS 2018:3). 
-  Räkenskapsinformation (RA-FS 2018:10). 
-  Löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2019:1). 
-  Pappershandlingar efter skanning (RA-FS 2021:1). 
-  Säkerhetshandlingar (2021:3). 
-  Handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar  
som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter (RA-FS 2021:6). 
-  Handlingar inom stödverksamheter (RA-FS 2021:7). 
 
1 T.ex. föremålsvärderingar och positionering i museibyggnaderna. 
2 Källmaterial till utställningar t.ex. Trafficking och Playground på Världskulturmuseet. 
3 Se dnr. 433/2022 – 2.1 
 
  
Vidare fattade Riksarkivet 2018 beslut om myndighetsspecifika föreskrifter gällande 
gallring av handlingar i ärenden rörande utlån av museiföremål: 
-  Handlingar i ärenden rörande utlån av museiföremål (RA-MS 2018:55). 
 
11.  Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller 
lämnar till andra 

SMVK lämnar regelbundet uppgifter till andra statliga organisationer. Huvudsakligen 
gäller detta statistikuppgifter, exempelvis uppgifter om antal besökare på våra museer 
till Myndigheten för kulturanalys och Kulturrådet.  
Vidare lämnas information om utfallet av myndighetens systematiska 
miljöledningsarbete till Naturvårdsverket, uppgifter om myndighetens 
digitaliseringsarbete till Myndigheten för digital förvaltning etc. 
Inom den personaladministrativa verksamheten hämtas och lämnas regelbundet 
anställningsinformation till/från bland andra Statens servicecenter, 
Försäkringskassan och Statens pensionsverk. 
 
12.  Myndighetens rätt att sälja personuppgifter 
SMVK saknar rätt att sälja personuppgifter. 
 
13.  Arkivverksamhetens organisation och ansvar 
Överintendenten är ytterst ansvarig för myndighetens allmänna handlingar. 
Stabschefen är ansvarig för myndighetens arkiv och registratur. Myndighetens 
arkivfunktion svarar närmast under stabschefen för att de mål för arkivbildningen 
som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Respektive avdelnings/enhetschef 
ansvarar för arkivhandlingarna inom sitt verksamhetsområde.  
Arkivarier är samordningsansvariga för arkiveringen och för att informationen i de 
elektroniska och fysiska arkiven ordnas, förtecknas, vårdas och förvaras säkert. 
Registratorer är samordningsansvariga för informationen i diarierna. 
 
14.   För mer information 
Närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och 
sökmöjligheter lämnas av registrator eller arkivarie. Begäran om att ta del av allmän 
handling lämnas i första hand till registrator. Kontaktuppgifter, besöksadress och 
övrig information finns på myndighetens webbplats: www.varldskulturmuseerna.se  
 
Bilagor: 
1)  Organisationsplan 
2)  Förteckning över arkiv vid Statens museer för världskultur 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Organisationsplan för Statens museer för världskultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


10 
 
Bilaga 2 
 
Arkiv förvarade hos Statens museer för världskultur 
 
 
SMVK (myndighetsövergripande) 
 
 
Arkiv   
Tid 
Huvudman 
Avsl  Status 
SMVK (2013 - ) 
2013 -  
SMVK 
 
Myndighets-
arkiv 
(verksamhetsbaserad arkivredovisning) 
 
SMVK (1999-2012) 
1999-2012 
SMVK 

Myndighets-
(allmänna arkivschemat) 
arkiv 
 
 
 
 
Etnografiska museet  
Arkiv   
Tid 
Huvudman  Avsl  Status 
Etnografiska museet 
1739 – 2012 
SMVK 
 
Myndighets-
(allmänna arkivschemat) 
arkiv 
 
 
 
 
Medelhavsmuseet 
Arkiv   
Tid 
Huvudman  Avsl  Status 
Medelhavsmuseet  
1999 – 2012 
SMVK 
 
Myndighets-
(allmänna arkivschemat) 
arkiv 
Gemensamma handlingar (allmänna 
1954 – 1998 
RAÄ/SHM 

Myndighets-
arkivschemat) 
 
arkiv 
Grekisk-romerska avdelningen (allmänna  – 1998 

Myndighets-
arkivschemat) 
arkiv 
Egyptiska avdelningen  
– 1998 

Myndighets-
arkiv 
(allmänna arkivschemat) 
Cypernsamlingen 
1954 – 1998 

Myndighets-
arkiv 
Islamsamlingen 
1982 – 1998 

Myndighets-
arkiv 
(allmänna arkivschemat) 
Lennart och Ernst Kjellbergs 
1898 – 1938 
 

Enskilt arkiv 
efterlämnade handlingar samt Åke 
 
Åkerströms samling 
Hans Henning von der Ostens samling 
1929 – 1959  
 

Enskilt arkiv 
Olof Vessbergs efterlämnade handlingar 
1946 – 1963 
 

Enskilt arkiv 
Egyptiska museet och Egyptenkommittén  1928 – 1954 
Egypten-

Myndighets-
kommittén 
arkiv 
(allmänna arkivschemat) 
 
 


11 
 
Cypernsamlingarna Einar Gjerstads 
1924 – 1925 
 

Enskilt arkiv 
efterlämnade handlingar 
 
Cypernsamlingarna J-R Stewarts samling  1937 – 1948 
 

Enskilt arkiv 
 
 
 
Världskulturmuseet 
Arkiv   
Tid 
Huvudman 
Avsl  Status 
Världskulturmuseet 
1999 – 2012 
SMVK 

Myndighets-
(allmänna arkivschemat)  
arkiv 
Göteborgs etnografiska museum 
1891 – 2000 
Göteborgs 

Deposition 
(allmänna arkivschemat) 
kommun 
 
Gösta Sandbergs arkiv 
1980-tal 
 

Enskilt arkiv 
 
 
Östasiatiska museet 
Arkiv   
Tid 
Huvudman 
Avsl  Status 
Östasiatiska museet 
1999 – 2012 
SMVK 
 
Myndighets-
(allmänna arkivschemat) 
arkiv 
Östasiatiska samlingarna (allmänna 
1926 – 1959 
Kungl. 

Myndighets-
arkivschemat) 
Vitterhets-
arkiv 
akademien 
Östasiatiska museet  
1926 – 1998 
Statens 

Myndighets-
konsthisto-
arkiv 
(allmänna arkivschemat) 
riska museer 
Karlbeckskonsortiet 
1928 – 1935 
 

Enskilt arkiv 
 
Osvald Siréns arkiv 
1907 – 1967 
 

Enskilt arkiv