Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

KONTOKLASS 3, INTÄKTER / INKOMSTER
Kontogrupp
30
Försäljningsintäkter
I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella omsättningstill-
gångar, så som material och varor till från kiosk och servering, trycksaker, duplicering och 
dylikt. Även måltidsersättningar redovisas här. 
Konto
301
Försäljningsintäkter momspliktiga
Underkonto
30106
Försäljningsintäkter 6 %
30112
Försäljningsintäkter 12 %
30125
Försäljningsintäkter 25 %
30131
Biljettförsäljning (6 %) 
30132
Biljettförsäljning (25 %)
30141
Lunchkuponger (12%)
30142
Lättlunch (12%)
30143
Elevcaféer, idrottsfrukost (12%)
30144
Skolunch (12%)
30145
Pedagogiska måltider Förskola (12%)
30146
Pedagogiska måltider Grundskola (12%)
30147
Pedagogiska måltider GrundSär (12%)
30148
Pedagogiska måltider GySär (12%)
30151
Kioskförsäljn. Väggabadet
30161
Elförsäljning, Solpaneler
30171
Övrig försäljning (ej lunch) (12%)
30172
Returpant (25%)
30173
Mel anmål (bullar mm) (12%)
30174
Lunch övriga (12%)
30175
Lunch pensionärer (12%)
30176
Personalkaffe löneavdrag (12%)
30177
Externa bestäl ningar (12%)
30178
Pedagogisk måltid (12%)
30179
Alkoholförsäljning (25%)
30181
Terapivaror (25%)
30191
Skrot (vid omvänd betalningskyldighet moms)
30192
Östersjöfestival försäljning EL (25%)
30193
Östersjöfestival försäljning övrigt 
Konto
302
Försäljningsintäkter ej momspliktiga
3020
Försäljningsintäkter ej momspliktiga
30271
Interna beställningar
30272
Försäljning boende (ej helkost)
30274
Lunch matdistribution
30275
Lunch barn, lovdagar
30277
Kostförsäljning särskilt boende
30278
Pedagogisk måltid
30280
Måltider Dagverksamhet

Kontogrupp
31
Taxor och avgifter
Denna kontogrupp reserveras för redovisning av avgifts-/taxeintäkter för de tjänster och 
den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställts av kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen eller staten. Exempel på avsedda taxor och avgifter är 
barnomsorgsavgifter, hemtjänstavgifter, konsumtionsavgifter, förrättnings- och gransk-
ningsavgifter, kollektivtrafikavgifter, parkeringsavgifter, anslutningsavgifter och dylikt. 
Konto
311
Förrättnings- och granskningsavgift
Underkonto
3110
Förrättnings- och granskningsavgift
31101
Ansökningsavgift alkohol
31102
Til synsavgift alkohol
31103
Til synsavgift tobak/öl kl 2
Konto
312
Anslutnings- och anläggningsavgifter (investeringar)
Underkonto
3120
Anslutnings- och anläggningsavgifter (investeringar)
3121
Gatukostnadsersättningar
3122
Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter (SCB)
3123
Upplösning av medel VA-investeringar
Konto
313
Övriga taxor och avgifter (SCB) momspliktiga
Underkonto
3130
Momspliktiga taxor och avgifter (25%)
31302
Vattenförsäljning brandposter och dylikt (25%)
31311
Parkeringsavgifter mm (25%)
31312
Nyttokort parkering (25%)
31321
Tolkavgifter Externt (25%)
31331
Adm avgift båtplatskö (25%)
31332
Adm avgift nyckel (25%)
31341
Serviceavgifter, Tomtkö (25%)
3139
Övriga taxor och avgifter, momspliktiga

Konto
314
Övriga taxor och avgifter (SCB) ej momspliktiga
Underkonto
3140
Ej Momspliktiga taxor och avgifter
31401
Inkassoavgifter
31411
Försäljning biljetter 
31412
Tolkavgifter Internt (kostnadsfördelning)
31421
Barnomsorgsavgifter
31422
Handledararvode
31423
Elevavgifter
31431
Badavgifter
31432
Väggabadets Gym
31434
Simskoleavgifter
31435
Padelbaneavgifter
31436
Depositionsavgift Band
31441
Felparkeringsavgifter
31442
Skrotbilshanteringavgifter
31451
Ersättning för vårdkostnader
31461
Omvårdnadsavgift
31462
Korrigering omvårdnadsavgift
31463
Trygghetslarm
31464
Fotvårdsavgift
31465
Arbetsresor
31466
Leasingbilar omsorgsförvaltningen
31467
Persontransport Dagverksamhet
3149
Övriga taxor och avgifter, ej momspliktiga
Kontogrupp
32
Fri
Kontogrupp
33
Fri

Kontogrupp
34
Hyror och arrenden (SCB)
Kontogruppen omfattar intäkter från uthyrning av kommunens anläggningstillgångar, 
exempelvis bostäder, lokaler, maskiner och inventarier. 
Konto
341
Bostads- och lokalhyror (SCB)
Underkonto
3410
Bostads- och lokalhyror
3411
Bostadshyror
34111
Bostadshyror helår
34112
Bostadshyror månad
3413
Lokalhyror
34131
Lokalhyror helår
34133
Lokalhyror kvartal
34134
Lokalhyror månad
3418
Intern uthyrning övriga
3419
Intern uthyrning fastighetenheten
Konto
342
Markhyror och arrenden mm (SCB)
Underkonto
3420
Markhyror och arrenden mm
3421
Al män platsmark
34211
Al män platsmark helår
34212
Al män platsmark halvår
34213
Al män platsmark kvartal
3422
Bostadsarrenden
55310
Omkostnadsersättningar, skattefria
34222
Bostadsarrenden halvår
34223
Bostadsarrenden kvartal
34224
Bostadsarrenden månad
3423
Lägenhetsarrenden
34231
Lägenhetsarrenden helår
3424
Anläggningsarrenden
34241
Anläggningsarrenden helår
3425
Jordbruksarrenden
34251
Jordbruksarrenden helår
34253
Jordbruksarrenden kvartal
34254
Jordbruksarrenden månad
3426
Jaktupplåtelser
34261
Jaktupplåtelser helår
3428
Tomträttsavgäld
34281
Tomträttsavgäld helår
34282
Tomträttsavgäld halvår
34283
Tomträttsavgäld kvartal
3429
Uthyrning parkeringsmark

Konto
343
Fordons- och maskinhyror
Underkonto
3430
Fordons- och maskinhyror
Konto
344
Hyror för inventerier och material
Underkonto
3440
Hyror för inventarier och material
Konto
345
Tillfälliga lokalupplåtelser
Underkonto
3450
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
3451
Til fäl iga lokalhyror
Konto
349
Övriga hyror och arrenden
Underkonto
3490
Övriga hyror och arrenden
34903
Bryggplatsavgift momspliktig
34904
Bryggplatsavgift ej momspliktig
34905
Uppläggningsavgift ej momspliktig
34906
Mastskjul ej momspliktig
34907
Uppläggningsavgift momspliktig
34908
Husbilsplatsavgift momspliktig
34912
Privata värdhyror
34913
Provision
34914
Expedition och bokningsavgift
34915
Avbeställningsskydd
Kontogrupp
35
Bidrag (SCB)
I denna kontogrupp redovisas bidrag som kommunen erhåller. Ett bidrag kan definieras 
och avgränsas gentemot kontogrupperna försäljning av verksamhet, taxor och avgifter 
genom att det är bidragsgivaren som bestämmer omfattningen av bidraget. Det förelig-
ger inget egentligt affärsförhållande mellan bidragsgivare och kommunen. 
Konto
351
Kostnadsersättning/riktade bidrag (kräver mp) ej inv
Underkonto
3510
Kostnadsersättng/bidrag (kräver mp) Ej investeringsbidrag
Konto
352
Bidrag/gåvor från privata aktörer (kräver motpart)
Underkonto
3520
Bidrag/gåvor från privata aktörer (kräver motpart)
Konto
354
Erhållna ersättningar för personliga assistenter (SCB)
Underkonto
3540
Erhål na ersättningar för personliga assistenter (SCB)

Konto
356
Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (SCB)
Underkonto
3565
Momsbidrag 5%
3566
Momsbidrag 6%
3568
Momsbidrag 18%
Konto
357
Investeringsbidrag (SCB)
Underkonto
3570
Investeringsbidrag (SCB)
Konto
358
EU-bidrag (SCB)
Underkonto
3580
EU-bidrag (SCB)
Konto
359
Övriga bidrag (SCB)
Underkonto
3590
Övriga bidrag (SCB)
591
1667
Digitala betal ösningar
16671
Digitalal betallösningar, Kontanter
16672
Digitalal betal ösningar, Kort
16673
Digitalal betal ösningar, Swish
16674
Digitalal betallösningar, EJ fakturerad 
5911
Lön Eget Arbete
5912
PO Eget Arbete
Kontogrupp
36
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 
(SCB)
I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av verksamhet, entrepre-
naduppdrag, konsulttjänster och dylikt. 
I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamhet eller avgifter i samband med 
myndighetsutövning. 
Konto
361
Försäljning av verksamhet (kräver motpart) (SCB)
Underkonto
3610
Försäljning av verksamhet (kräver motpart) (SCB)
Konto
363
Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster
Underkonto
3630
Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster
Konto
365
Återvunna, tidigare avskrivna kundfodringar
Underkonto
3650
Återvunna, tidigare avskrivna kundfodringar
Konto
366
Intern ersättning städning
Underkonto
3660
Intern ersättning städning

Konto
367
Intern ersättning vaktmästeri
Underkonto
3671
Intern ersättning fastighetsskötsel
3672
Intern ersättning tomtstskötsel
3673
Intern ersättning verksamhetens vaktmästeri
Konto
368
Intern ersättning måltider
Underkonto
3681
intern ersättning lunch pensionärer
3682
intern ersättning lunch matdistribution
3683
intern ersättning särskilt boende
3684
intern ersättning skoldagar
3685
intern ersättning förskolor
3686
intern ersättning specialkost
3687
intern ersättning mel anmål fritids
Konto
369
Övriga ersättningar och intäkter
Underkonto
3690
Övriga ersättningar och intäkter
3691
Intäkter för leasingbilar
3692
Försäkringsersättningar och viten, intrångsersättning
3693
Intern ers. Fastighetsunderhål
Kontogrupp
37
Försäljning av exploateringsfastigheter  (SCB)
I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt övrig försälj-
ning av omsättningstillgångar. Se idéskrift Redovisning av kommunal markexploatering 
från RKR. 
Konto
372
Försäljning av exploateringsfastigheter (SCB)
Underkonto
3721
Försäljningspris exploateringsfastigheter
3722
Bokfört värde exploateringsfastigheter
Konto
379
Försäljning tomträtter (SCB)
Underkonto
3790
Försäljning tomträtter (SCB)

Kontogrupp
38
Försäljning av anläggningstillgångar (SCB)
Av redovisningen i denna kontogrupp ska dels försäljningspriset vid avyttring av immateri-
ella och materiella anläggningstillgångar dels den bokföringsmässiga och resultatpåver-
kande realisationsvinsten/-förlusten av försäljningen kunna utläsas. 
Det bokföringsmässiga resultatet av försäljningen utreds och redovisas på ett angränsande 
underkonto så att summan av de två underkontona redovisar realisationsvinsten/-förlusten 
på kontonivå. 
Observera att realisationsvinster redovisas medan realisationsförluster antingen löpande 
eller i samband med bokslut eller delårsrapport ska klassificeras som en kostnad. Någon 
kvittning av vinster och förluster mellan olika affärshändelser får inte ske. 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar redovisas på Försäljning av finansiella an-
läggningstillgångar och Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar. 
I vissa fall kan resultatet vid avyttring vara av extraordinär karaktär (Se rekommendation nr 
3.1, Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål, från 
RKR.). 
Konto
381
Försäljning av maskiner och inventarier
Underkonto
3811
Försäljningspris av maskiner och inventarier (SCB)
3812
Bokfört värde maskiner och inventarier
3814
Momsjustering försäljning maskiner och inventarier
Konto
382
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Underkonto
3821
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB)
3822
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar 
3824
Momsjustering, försäljn av byggnader/tekniska anläggningar
Konto
384
Försäljning av övriga anläggningstillgångar
Underkonto
3841
Försäljning av övriga anläggningstil gångar
3842
Bokfört värde övriga anläggningstil gångar
Kontogrupp
39
Interna Fördelningar
Konto
391
Övriga interna fördelningar
Underkonto
3910
Administration
3911
Arbetsledning
3912
Skyddskläder
3913
Reservdelar förbrukningsmaterial
3914
Personal badservice
3917
Pooltjänster städservice
Konto
392
Timfördelning Marinservice
Underkonto
3920
Timfördelningar Marinservice
Konto
393
Timfördelning parkpersonal
Underkonto
3931
Timförd parkpersonal, fast
3932
Timförd parkpers. säsong
3933
Timfördelning Naturservice 
3934
Timfördelning Tomtservice

Fordon för tidsredovisning
Underkonto
39341
Sand- & saltspridare (34010)
39342
Vattentunnor (34011)
39343
Slaghack Ducker (34102)
39344
Sopmaskin (34103)
39347
Väghyvel Volvo (34106)
39348
Sopvals Holms SP 3,0 -17 (34110)
39350
Sopmaskin, CityCat (34112)
39353
Högröjningsaggregat (34115)
39354
Redskap maskiner, gata (34116)
39356
Slaghack Slagkraft (34118)
39357
Belos 5080 2015 (34121)
39358
Kranflak, Scania (34124)
39359
K-Heat (34126)
39360
Lastbil tipp (34202)
39361
Lastväxlarbil Scania (34204)
39363
Iveco (34213)
39364
Hjul astare L60 -17 (34304)
39365
Lastmaskin Cat (34305)
39366
Lastmaskin L60E (34307)
39367
Verkstadsbil, gata (34407)
39368
VW Caddy Maxi -10, verkstadsbil (34408)
39369
Skyltbil, Gata, VW transport (34409)
39370
Servicebil,VW pickup UTK138 (34410)
39372
Servicebil, VW LYO677 (34494)
39373
Sopmaskin Swingo
39400
VW tranport KOP448 park (34429)
39401
Park Ford transit LAG 471 (34434)
39402
WV pickup park LMD638 (34439)
39403
VW Caddy 1,9 TDI, FMW382 (34442)
39404
VW transport KRO616 (34449)
39405
VW skåp Park EDZ002 (34481)
39406
Park VW skåpbil EKG744 (34490)
39407
Park VW Caddy URN231 (34500)
Gräsklippare
39409
JD 1505, årsmodel  2015 (34600)
39410
John D 1505-13 190016 (34601)
39411
John Deere 1505 -14 (34603)
39412
JD 1505- 2010, 152599 (34604)
39413
John Deere 1505,2016 (34607)
39414
Ventrack-16 redskapsbärare (34627)

Traktorer
39415
Valtra N124 FBG 555 (34606)
39416
John Deere 3720, ASJ389 (34610)
39417
Redskap, park (34614)
39418
Valtra N101, TGE622 (34615)
39419
BIGAB Kranvagn (34618)
39420
Deutz Fahr 5120, ETS218 (34619)
39421
Belos trans pro 4560 (34623)
39422
Skogsvagn Vreten -15 (34624)
39423
Alstor miniskotare, 2016 (34625)
39424
Minigrävare 2005 (34628)
39425
Belos trans pro 5080 (34864)
Fordon Marinservice
39428
VW Caddy DWK127 (34594)
39429
Båt Arronet 23,5 (34843)
39430
Båt Ryds 480 (50367)
39431
Båt Ockelbo 2016 (50365)
39432
JEZ518 (34596)
Bilar Naturservice
39433
VW Pick Up HFU 354 (34426)
39435
Park arbetsbodar (34437)
39437
Park paketbil CXC700 (34445)
39438
 Park VW Transport KWM481 (34501)
Konto
395
Timfördelning maskiner och fordon
Underkonto
39510
Gatu, lastbilar o maskiner med til behör
39511
Gatu, redskap övrigt
39512
Gatu, bilar, transportfordon
39513
Redskapsbärare TUU 253
39514
Sopmaskin KWA205
39515
Lastbil SAL 783
39516
Kran til  SAL 783
39517
Lastbil TTW 207
39518
Lättdumper, CHE 943
39520
Lastmaskin L50
39524
Traktor Holder CKC 891
39528
Lastmaskin L50 C ENL 994
39529
Gatu paketbil UZY 243
39530
Gatu paketbil RUD 185
39532
Paketbil UTK 138
39534
Lastmaskin  L60 E
39535
Slaghack
39536
Sopvals
39537
Plogar
39538
Sand & saltspridare
39551
Traktor park
39552
Redskap parktraktorer
39554
Traktor MF 6245, TCS 898
39555
Traktor MF 3060, HFC 144
39556
Park, Alstor miniskotare
39558
Skogsvagn
39561
Park, bilar och släp
39562
Park, småmaskiner
39563
Naturservice, Maskiner, bilar och handv
39564
Marinservice, fordon

Konto
396
Timfördelning verkstad
Underkonto
3960
Timfördelningar verkstad
Konto
397
Timfördelning gatupersonal
Underkonto
3970
Timfördelningar gatupersonal
Konto
398
Avslut & pågående investeringar
Underkonto
38901
Avslut investeringar
39802
Pågående investeringar
39803
Exploateringsfastigheter 
39803
Avslut fastighet för affärsverksamhet
39804
Avslut gator, vägar och parker
39805
Avslut hyres- och industrifastigheter
39806
Avslut maskiner
39807
Avslut inventarier
39808
Avslut fordon
39809
Avslut ADB 
39810
Avslut Konst
39811
Avslut övriga maskiner och inventarier
Konto
399
Materialomkostnadspålägg
Underkonto
3999
Materialomkostnadspålägg

KONTOKLASS 4, KOSTNADER / UTGIFTER
Kontogrupp 40
Inköp av anläggningstillgångar och finansiella 
omsättningstillgångar (SCB)
I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar 
och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet 
inräknas. Utgifter som ska aktiveras redovisas i denna kontogrupp för att i samband med 
bokslut eller vid annat lämpligt tillfälle särskiljas från resultaträkningens konton och aktive-
ras på respektive balanskonto i kontogrupp 11, 12, 13 och 18. Alternativt utnyttjas inte denna 
kontogrupp utan anskaffningsvärdet för inköp av anläggningstillgångar och finansiella om-
sättningstillgångar redovisas direkt på respektive balanskonto. Årets inköp måste kunna 
särskiljas vid inlämnande av bokslutsstatistiken. 
Konto
401
Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar 
(SCB)
Underkonto
4011
Inköp av finansiel a anläggningstil gångar
4012
Inköp av finansiel a omsättningstil gångar
Konto
402
Inköp av maskiner och inventarier (endast investeringar) 
(SCB)
Underkonto
4020
Inköp av maskiner och inventarier 
4021
Gymnastik-, sport- och lekredskap
4022
Reservdelar
4023
Verktyg handredskap
4025
Container, sopkärl
4026
Kontorsmaskiner, datorer mm
4027
Trafikmärken o skyltar
4029
Övriga inventarier t ex möbler
Konto
403
Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB)
Underkonto
4031
inköp av mark
4032
Inköp av byggnader och tekniska anläggningar

Kontogrupp 41
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial (SCB)
I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhålls-
material. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, di-
rekta inköpskostnader såsom frakt, spedition, transportförsäkringar med mera. 
Material avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, 
redovisas i kontogrupp 64. 
Konto
410
Anläggnings- och underhållsmaterial
Underkonto
4100
Anläggnings- och underhål smaterial
4101
Byggnads- och anläggnings material
4102
Järn- och stålvaror
41021 Rör och rördelar, vatten
41022 Rör och rördelar, avlopp
40123 Kopplingar, klämmor mm
4103
El-material
4104
Trävaror m.m.
4105
Färger, kemtekniska produkter
4106
Buskar och träd
4109
Övriga anläggnings- och underhål smaterial
Konto
411
Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång
Underkonto
4110
Inköp av exploateringsmark, omsättningstil gång
Konto
418
Anskaffningskostnad, försåld exploateringsfastighet (SCB)
Underkonto
4180
Anskaffningskostnad, försåld exploateringsfastighet (SCB)
Konto
419
Förändring, material och varor i förråd och lager samt 
värdeförändring omsättningstillgångar
Underkonto
4191
Värdeförändring av varor i förråd och lager
4192
Värdeförändring omsättningstil gångar
Kontogrupp 42
Fri
Kontogrupp 43
Inköp av elkraft, vatten och gas för disktribution 
(SCB)
Denna kontogrupp nyttjas för att redovisa inköp av elkraft, vatten och gas för distribut-
ion när kommunen driver denna affärsverksamhet i förvaltningsform. I kontogruppen 
redovisas även energi för drift av distributionsanläggningar för affärsverksamhet. 
I kontogrupp 62 redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten till 

I kontogrupp 62 redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten till 
kommunens övriga fastigheter. 
Konto
431
Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution
Underkonto
4311
Inköp av el för distribution
4312
Inköp av vatten för distribution
4313
Inköp av gas för distribution
Konto
435
Inköp av energi för distributionsanläggningar
Underkonto
4350
Inköp av energi för distributionsanläggningar

Kontogrupp 45
Lämnade bidrag
I denna kontogrupp redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med 
flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan 
lämnas utan direkt krav på motprestation. Motprestation kan dock förekomma, exem-
pelvis som underlag för bedömning av bidragets storlek. Det avgörande vid klassifice-
ringen är om betalningen är av understödjande karaktär eller ej. 
Ett bidrag till infrastrukturella investeringar får i enlighet med lag om kommunal redo-
visning 5 kap 7 § aktiveras. När kommunen kostnadsför bidrag till infrastrukturella in-
vesteringar ska det ske i kontogrupp 45. 
Ersättningar som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som regle-
rar motprestation, redovisas istället som Köp av huvudverksamhet, kontogrupp 46. 
Konto
451
Bidrag till enskilda (SCB)
Underkonto
4511
Ekonomiskt bistånd (SCB)
45112 Ekonomiskt bistånd  EKB/LMA
4512
Introduktionsersättning (SCB)
4513
Anhörigbidrag (SCB)
4519
Övriga bidrag til  enskilda
Konto
452
Bostadssociala bidrag (SCB) / Bostadsanpassningsbidrag
Underkonto
4520
Bostadssociala bidrag (SCB) / Bostadsanpassningsbidrag
Konto
453
Bidrag till föreningar, kommunalfb, företag m.fl. (kräver 
motpart)
4530
Bidrag til  föreningar, kommunalfb, företag m.fl. (kräver motpart)
Underkonto
4538
Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter
Konto
454
Bidrag till statlig infrastruktur (krävs motpart)
Underkonto
4541
Kostnadsföring av bidrag til  statlig infrastruktur (kräver motpart)
4542
Upplösning av aktiverat bidrag til  statlig infrastruktur (kräver 
motpart)

46
Köp av huvudverksamhet (SCB)
Kontogrupp
Stora delar av den kommunala verksamheten kan indelas i huvudverksamhet och stöd-
verksamhet. Både huvud- och stödverksamhet kan utföras i egen regi eller köpas in. I 
denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när 
huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen regi. 
Stödtjänster redovisas som köp av tjänster under respektive konto i kontoklass 6 och 7. 
Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på konto 745 Konsult-
tjänster. 
Konto
463
Köp av huvudverksamhet (kräver motpart)
Underkonto
4630
Köp av huvudverksamhet (kräver motpart)
Konto
466
Intern ersättning städning (kräver motpart)
Underkonto
4660
Intern ersättning städning (kräver motpart)
Konto
467
Intern ersättning vaktmästeri (kräver motpart)
Underkonto
4671
Intern ersättning fastighetsskötsel (kräver motpart)
4672
Intern ersättning tomtskötsel (kräver motpart)
4673
Intern ersättning vaktmästeri (kräver motpart)
4674
Intern ersättning resurs omsorgsförvaltningen (kräver motpart)
4675
Intern ersättning LSS löneass (kräver motpart)
Konto
468
Intern ersättning Tvätt av brukartvätt (kräver motpart)
Underkonto
4680
Intern ersättning Tvätt av brukartvätt (kräver motpart)
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
Konto
469
Intern ersättning övriga köp (kräver motpart)
Underkonto
4690
Intern ersättning övriga köp
Kontogrupp 47
Fri
Kontogrupp 48
Fri
Kontogrupp 49
Fri

KONTOKLASS 5, KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT
Kontogrupp
50
Löner arbetad tid (SCB)
I kontogrupp 50 redovisas bruttolöner och arvoden som avser ersättningar för utfört arbete i 
kommunens verksamhet. Utbetalningar av lön och ersättningar – som utgår till anställda som 
inte direkt är kopplade till det ordinarie arbetet (till exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) –
redovisas i kontogrupp 51. 
Konto
501
Arvoden till förtroendevalda
Underkonto
5010
Arvoden til  förtroendevalda   Här ligger bara budget
5011
Fasta arvoden
5012
Sammanträdes- och förrättningsarvoden
5014
Ersättning förlorad arbetsförtjänst
50130
Jourersättning förtroendevalda
Konto
502
Löner till arbetstagare
Underkonto
5020
Löner til  arbetstagare
5021
Månadslön
50218
Uttag kompledighet
50219
Reservdelar
5022
Timlön (inkl ledsagare)
50221
Timlön anhörigvårdare, PAN-avtal
50222
Timlön pesonliga assistenter, PAN-avtal
50229
Timlön ferieungdomar
5023X
Övertids och fyl nadslön
50230
Månadslön kvalificerad
50231
Månadslön enkel
50232
Månadslön fyl nadslön
50233
Månadslön jour- och beredskapsersättning
50234
Månadslön OB-ersättning
50235
Timlön kvalificerad
50236
Timlön enkel
50237
Timlön fyl nadslön
50238
Timlön jour- och beredskapsersättning
50239
Timlön OB-ersättning
5024
Övriga ersättningar
50241
Stensättartil ägg
50242
Övriga ersättningar
50243
Föräldrapenningstil ägg
50244
Löneväxling pension

Konto
503
Löner till arbetsmaknadsåtgärder
Underkonto 
5030
Löner til  beredskapsarbetare
5031
BEA
50319
Uttag sem BEA
5032
Offentligt skyddat arbete
50329
Uttag sem OSA
Konto
504
Uppdragstagare
Underkonto
5040
Uppdragstagare    
5041
Uppdragstagare / tolkar / anhörigvårdare
5042
Familjehem och kontaktfamiljer/personer
5044
Kommunal ungdomspraktik
Konto
505
Upplupna löner
Underkonto
5050
Upplupna löner
5051
Intjänad komp-tid
Kontogrupp
51
Löner ej arbetad tid (SCB)
I denna kontogrupp redovisas bruttolöner till anställda som inte kan kopplas till det ordinarie 
arbetet eller den löpande produktionen av kommunal verksamhet. I första hand avses kost-
nader som semesterlön, sjuklön, lön vid tjänstledighet och dylikt, men även ytterligare indel-
ningar kan göras. 
Konto
511
Semesterlön
Underkonto
5110
Semesterlön
5111
Intjänad semsterlön (innefattar al a)
5112
Semesterlön för timanstäl da 
5113
Förändring semesterlöneskuld (upplupna semesterlöner)
Konto
512
Sjuklön
Underkonto
5120
Sjuklön
5121
Sjuklön för månadsavlönade dag 2-14 (inkl för ob, beredskap, 
jour)
5122
Sjuklön för timavlönade dag 2-14 (inkl för ob, beredskap, jour)
5123
Sjuklön för månadsavlönade dag 15-
5124
Sjukklön för timavlönade dag 15-
5125
Indragen sjukpenning § 28 mom 9
Konto
513
Lön vid tjänstledighet
Underkonto
5130
Lön vid tjänstledighet

Konto
518
Kontant ersättning pensionsavgift
Underkonto
5180
Kontant ersättning pensionsavgift
Konto
519
Övriga löner för ej arbetad tid
Underkonto
5190
Övriga löner för ej arbetad tid
5191
Facklig tid
5192
Personalavveckling ej ful t PO
5195
Personalavveckling fullt PO
Kontogrupp
52
Fri
Kontogrupp
53
Andra ersättningar (SCB)
I denna kontogrupp redovisas individuellt utgående ersättningar utöver lön. Exempel på kon-
tanta ersättningar, är ersättningar för förslagsverksamhet, uppfinningar, särskilda ersättning-
ar utöver ordinarie lön i form av ersättningar eller bidrag till arbetstagare för inköp eller tvätt 
av arbetskläder. 
Hit räknas dock inte pensionsutbetalningar (konto 573) och kostnadsersättningar (kontogrupp 
55) avseende fast anställd personal. 
Konto
530
Andra kontanta ersättningar
Konto
531
Färdtidsersättning
Kontogrupp
54
Kostnader för naturaförmån (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för naturaförmåner till anställda, i den 
mån dessa kostnader kan särredovisas. Kontogruppen används även för redovisning till Skat-
teverket av förmånsvärden när dessa ligger till grund för automatiska beräkningar av sociala 
avgifter. 
Konto
541
Naturaförmåner till anställda
Konto
548
Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda

Kontogrupp
55
Kostnadsersättningar (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kontanta ersättningar som utbetalas till arbetstagaren för kost-
nader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skatte-
fria inom av Skatteverket fastställda gränser. För överskjutande belopp ska källskatt dras och 
sociala avgifter betalas. 
Konto
551
Traktamenten
Underkonto
5510
Traktamenten
5511
Traktamenten, skattefria
5512
Traktamenten, skattepliktiga
Konto
552
Bilersättningar
Underkonto
5520
Bilersättningar
5521
Bilersättningar, skattefria
5522
Bilersättningar, skattepliktiga
Konto
553
Omkostnadsersättningar
Underkonto
5530
Omkostnadsersättningar
55310
Omkostnadsersättningar, skattefria
55311
Omkostnadsersättningar, skattefria familjehem/kontaktpersoner
5532
Omkostnadsersättning skattepliktig, dagbarnvårdare
5533
Omkostnadsersättning skattepliktig  NY ersätter 5532
Konto
559
Övriga kostnadsersättningar
Underkonto
5590
Övriga kostnadsersättningar
5591
Övriga kostnadsersättningar skattfria
55911
Ersättning pedagogiska måltider omsorg
5592
Övriga kostnadsersättningar skattepliktiga
5597
Trängselskatt, skattefri
5598
Trängselskatt, skattepliktig

Kontogrupp
56
Sociala avgifter enligt lag och avtal (SCB)
I denna kontogrupp redovisas lagstadgade arbetsgivaravgifter och sociala avgifter enligt av-
tal. 
Konto
560
Sociala avgifter enligt lag och avtal (SCB)
Underkonto
560
Sociala avgifter enligt lag och avtal (SCB)
Konto
561
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
Underkonto
5610
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
56109
Åldersdifferentiering arbetsgivaravgifter
Konto
563
Särskild löneskatt
Underkonto
5630
Särskild löneskatt
5633
Särskild löneskatt på utbetalda pensioner
56331
Särskild löneskatt avgiftsbestämd
56332
Särskild löneskatt FÅP
5635
Särskild löneskatt på avsättning för pensioner
5637
Särskild löneskatt på avsättning på avgångsförmåner
Konto
566
Po beräknad intjänad semsterlön/komptid
5660
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
Konto
567
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
Underkonto
5670
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
Konto
568
Grupplivförsäkring
Underkonto
5680
Grupplivförsäkring
Konto
569
Övriga sociala avgifter
Underkonto
5690
Övriga sociala avgifter

Kontogrupp
57
Pensionskostnader (SCB)
I denna kontogrupp redovisas arbetsgivarens kostnader för kompletteringspensioner, 
garantipensioner samt kostnad som uppstår till följd av pensionsskuldsberäkningen enligt 
blandade modellen. 
Konto
571
Pensionsförsäkringspremier (SCB)
Underkonto
5710
Pensionsförsäkringspremier
5711
Pensionsförsäkringspremier för enskilda arbetstagare
5712
Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd 
ålderspension
57121
FÅP Pålägg
5713
Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är 
intjänade före 1998
5714
Alternativ KAP/KL Folksam
5715
Löneväxling / uppräkning
5716
Efterlevandepension/Familjeskydd
Konto
572
Förändring av pensionsavsättningar
Underkonto
5721
Förändring av pensionsavsättning (SCB)
5722
Förändring av avsättning för särskild avtalspension, 
visstidspension och liknande (SCB)
Konto
573
Pensionsutbetalningar avseende pensioner (SCB)
Underkonto
5730
Pensionsutbetalningar avseende pensioner (SCB)
5731
Pensionsutbetalningar intjänade fr o m 1998 (SCB)
5732
Pensionsutbetalningar intjänade före 1998 (SCB)
5733
Pensionsutbetalningar särskild avtalspension, visstidspension 
(SCB)
Konto
574
Förvaltningsavgifter
Underkonto
5740
Förvaltningsavgifter
Konto
575
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB)
Underkonto
5750
Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension (SCB)
Kontogrupp
58
Fri
Kontogrupp
59
Övriga lönesjusteringar
Underkonto
590
Övriga lönejusteringar
5901
Lön Eget Arbete Drift
5902
PO Eget Arbete Drift
591
Aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstil gångar
5911
Lön Eget Arbete Investeringar
5912
PO Eget Arbete Investeringar

KONTOKLASS 6-7, ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER
Kontogrupp
60
Lokal och markhyror (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler 
där kommunen bedriver sin verksamhet. Kostnader för av kommunens ägda lokaler bok-
förs i kontogrupp 61, fastighetskostnader och fastighetsentreprenader och kontogrupp 62, 
Bränsle, energi och vatten. 
Konto
601
Lokal och bostadshyror (SCB)
Underkonto
6010
Lokalhyror
60108
Lokalhyror att söka, 18% momsbidrag
6012
Bostadshyror
60128
Bostadshyror att söka, 18% momsbidrag
6013
Tomhyror
60138
Tomhyror att söka, 18% momsbidrag
6014
Dubbelhyror
60148
Reservdelar
6018
Intern hyra övrigt
6019
Intern hyra fastighetsservice
Konto
602
Markhyror (SCB)
Underkonto
6020
Markhyror (SCB)
6029
Interna markhyror och arrrenden

Kontogrupp
61
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader
I denna kontogrupp redovisas kostnader för fastigheter avseende såväl hyrda lokaler som 
egna fastigheter. I fastighetskostnader ingår kostnader för den löpande driften av bygg-
nader, exempelvis avgifter för sophämtning och sotningstjänster. Kostnader för egen per-
sonal som arbetar med fastighetsservice redovisas däremot i kontoklass 5. 
I kontogruppen bokförs kostnader för reparation och underhåll på fastigheter och utgifter 
för entreprenader på fastigheter. Entreprenader för tjänster som direkt är riktade mot 
kommuninnevånarna, som skötsel av gator och parker, redovisas som köp av huvud-
verksamhet på konto 463 Köp av huvudverksamhet. Entreprenader som indirekt berör 
kommunens invånare som exempelvis snöröjning och trädgårdsskötsel av grönytor i an-
slutning till kommunens förvaltningsfastigheter redovisas som köp av städ- och renhåll-
ningstjänster på konto 613. 
Kostnader för inköp av anläggnings- och underhållsmaterial bokförs på konto 410. 
Konto
613
Städ- och renhållningstjänster
Underkonto
6130
Städ- och renhållningstjänster
61311
Lokalvård
61321
Sophämtning
61322
Hämtning matavfal
61331
Snöskottning
61332
Halkbekämpning
61341
Fastighetsskötsel
61351
Trädgårdsskötsel
61352
Tomtskötsel
61361
Vaktmästeri
Konto
614
Byggkonsulter
Underkonto
6140
Byggkonsulter
61410
Arkitekt
61420
Mark
61421
Plan
61422
Bygglov
61423
Til gänglighet
61424
Landskap
61440
Juridisk
61451
Ventilation
61452
El
61453
VS
61454
Styr- o reglerarbete
61460
Storkök
61471
Fukt
61472
Miljö
61473
Brand
61480
Riskanalys
6149
Övrigt

Konto
615
Mindre reparationer och underhåll av fastigheter
Underkonto
6150
Mindre reparationer och underhåll av fastigheter
61510
Byggnationer
61511
Fasadarbete
61512
Takarbete
61513
Plåtarbete
61514
Markarbete
61515
Rivningsarbete
61521
Målningsarbete
61522
Golvarbete
61523
Glasarbete
61531
Ventilationsarbete
61532
Styr- o reglerarbete
61534
VS-arbeten
61541
Elarbete
61542
Hissarbete
61551
Vitvaror
61561
Sanering
61571
Besiktningar, fastigheter
61590
Övriga byggnadsarbeten
61591
Övriga installationsarbeten
Konto
617
Husbyggnadsentreprenad (SCB)
Underkonto
6170
Husbyggnadsentreprenad (SCB)
61701
Instal ationsentreprenad
61710
Byggnation
61711
Fasadarbeten
61712
Takarbeten
61713
Plåtarbeten
61714
Markarbeten
61715
Rivningsarbeten
61721
Målningsarbeten
61722
Golvarbeten
61723
Glasarbeten
61731
Ventilationsarbeten
61732
Styr- o reglerarbete
61734
VS-arbeten
61741
Elarbeten
61742
Hissarbeten
61751
Vitvaror
61771
Besiktningar, entreprenad
61790
Övriga byggnadsentreprenader
61791
Övriga installationsentreprenader

Konto
618
Anläggnings- och reparationsentreprenad (SCB)
Underkonto
6180
Anläggnings- och reparationsentreprenad (SCB)
61801
Maskin och fordonstjänster
61802
Grävmaskin
61803
Lastbilar
61809
Övriga maskiner
619
Övriga fastighetskostnader (SCB)
Underkonto
6190
Övriga fastighetskostnader (SCB)
6191
Til synsavgift
6192
Fastighetsskatt och fastighetsavgift (SCB)
55310
Omkostnadsersättningar, skattefria
Kontogrupp
62
Bränsle, energi och vatten (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kommunens driftskostnader för bränsle, energi och vatten för 
kommunens fastigheter. 
 Kostnader för distribution, när kommunen driver affärsverksamhet i förvaltningsform, bokförs 
som inköp av elkraft och råvatten i kontogrupp 43. 
Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp 69 Kostnader för transportmedel. 
Konto
621
El (SCB)
Underkonto
6210
El
6211
Belysning m.m.
Konto
623
Värme och kyla (SCB)
Underkonto
6230
Värme och kyla (SCB)
6231
Eldningsolja
6232
Fast bränsle och naturgas
6233
Fjärrvärme
6234
Fjärrkyla
6235
Sotning
Konto
628
Vatten och avlopp (SCB)
Underkonto
6280
Vatten och avlopp

Kontogrupp
63
Hyra / leasing av anläggningstillgångar (SCB)
I denna kontogrupp redovisas vissa kostnader för lösegendom som kommunen 
hyr/leasar av utomstående och till vilken kommunen inte har äganderätt. Kostnader för 
hyra/leasing av bilar och andra transportmedel redovisas på konto 695. 
Konto
631
Hyra / leasing maskiner
Underkonto
6310
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
6311
Hyra av container
Konto
632
Hyra / leasing inventarier
Underkonto
6320
Hyra av inventarier
6321
Hyra kopieringsmaskiner
Kontogrupp
64
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 
(SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och förbruknings-
material. 
Kostnader för material vid byggande och underhåll av fastigheter och anläggningar re-
dovisas i kontogrupp 41, Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial. Utgifter i sam-
band med inköp av inventarier som klassificeras som anläggningstillgång, det vill säga 
har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och som inte är av ringa värde, redovisas 
i kontogrupp 40, Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. 
Kontorsmaterial redovisas i kontogrupp 65. 
Konto
641
Förbrukningsinventarier
Underkonto
6410
Förbrukningsinventarier
64101
Inköp av maskiner och invent
64102
Gymnastik-, sport och lekredskap
64103
Reservdelar
64104
Verktyg handredskap
64105
Container, sopkärl
64106
Kontorsmaskiner,dator mm
64107
Trafikmärken o skyltar
64109
Övr inventarier, tex möbler
64111
Fasta telefoner
64112
Til behör fasta telefoner
64113
Mobiltelefoner
64114
Til behör mobiltelefoner
64115
Nätverk
64116
Til behör nätverk
64117
Trygghetslarm
64118
Surfplattor
64119
Til behör Surfplattor

Konto
643
Böcker, tidningar, elektroniska media
Underkonto
6430
Böcker, tidningar, elektroniska media
6431
Undervisningsmaterial
6432
Stadigvarande läromedel
6433
Skönlitteratur
64331
Facklitteratur (koppling mot Heroma för studier)
64332
Barnlitteratur
591
Skol-pool
1667
Digitala betal ösningar
16671
Digitalal betal ösningar, Kontanter
16672
Digitalal betal ösningar, Kort
16673
Digitalal betal ösningar, Swish
16674
Digitalal betal ösningar, EJ fakturerad 
5911
Lön Eget Arbete
5912
PO Eget Arbete
64334
Servicehus-pool
64335
Av-medier vuxna
64336
Talböcker
64337
Av-medier barn
64338
Elektronisk media, ex spotify
64339
Bidragsfinansierad media
6434
Tidskrifter, dagstidningar
Konto
644
Livsmedel
Underkonto
6440
Livsmedel
6441
SvD Retur = Returbackar E-handel
6446
ADL - (anpassning i dagliga livet)
6447
Näringsdryck
6448
Livsmedel ekologiska
6449
Alkohol
Konto
645
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar
Underkonto
6450
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar
64502
Kemikalier
64503
Reservdelar
64504
Avjonisering
64505
Läkemedel, vaccin
Konto
646
Förbrukningsmaterial
Underkonto
6460
Förbrukningsmaterial
6462
VA-kemikalier
64622
PH-kemikalier
64623
Kolsyra
64624
Övriga va-kemikalier
6463
Ettåriga växter
6467
Dammbindningsmedel och sandningssalt
6469
Övrigt förbrukningsmaterial
64691
Förpackningsmaterial matdistribution
64692
Diskmedel
64693
Rengöringsmedel
64694
Simmärken
64695
Lås
64698
Musikinstrument

Konto
648
Arbetskläder, skyddskäder, skyddsmaterial
Underkonto
6480
Arbetskläder, skyddskläder
6481
Skyddsmaterial
6481
Terminalglas
64802
Skyddsglasögon
Konto
649
Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Underkonto
6490
Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
6491
Terapivaror
6492
Larmtil behör
Kontogrupp
65
Kontorsmaterial och trycksaker (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för kontorsmaterial och trycksaker av förbruk-
ningskaraktär, det vill säga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial för kontor-
sändamål av kort varaktighet. Här redovisas också trycksaker. 
Konto
651
Kontorsmaterial
Underkonto
6510
Kontorsmaterial
Konto
654
IT-material
Underkonto
6540
IT-material
Konto
655
Trycksaker
Underkonto
6550
Trycksaker
Kontogrupp
66
Reparation och underhåll (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för reparation och underhåll av inventarier; dels 
maskiner och transportmedel, dels av övriga inventarier. 
Reparation och underhåll av fastigheter och lokaler, av mindre omfattning, redovisas på 
konto 615 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter. 
Konto
660
Reparation och underhåll av maskiner och inventarier
Underkonto
6600
Reparation och underhåll av maskiner och inventarier
6601
Funktions- och serviceavtal
6602
Reparation och underhåll av personbilar
6603
Reparation och underhåll av lastbilar
6604
Byten til  nya däck
6605
Tvätt av fordon (ej interna)
Konto
665
Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
Underkonto
6650
Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
6652
Reparation av trygghetslarm

Kontogrupp
67
Fri
Kontogrupp
68
Tele, IT-kommunikation och postbefordran (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kommunens kostnader för tele- och IT-kommunikation 
samt postbefordran. 
Konto
681
Telefoni och IT-kommunikation
Underkonto
6810
Telefoni och IT-kommunikation
6811
Mobiltelefonavgifter 
6812
Kommunikationsradio
6813
Telekommunikation för larm
6814
IT-kommunikation
6815
Telekommunikation
Konto
685
Porto
Underkonto
6850
Porto
Kontogrupp
69
Kostnader för transportmedel
På detta konto redovisas kostnader för egna, hyrda eller leasade transportmedel, såsom 
bilar, lastbilar och truckar. 
Kostnader för reparation och underhåll av transportmedel bokförs på konto 660 Reparat-
ion och underhåll av maskiner och inventarier. 
Konto
691
Drivmedel (SCB)
Underkonto
6911
Bensin
6912
Diesel
6913
Biogas
6914
Etanol
6915
AD Blue
6916
El som drivmedel
Konto
692
Fordonsskatt (SCB)
Underkonto
6920
Fordonsskatt
Konto
695
Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel
Underkonto
6951
Leasing av bilar och andra transportmedel
6952
Korttidshyra av bilar och andra transportmedel
Konto
696
Trängselskatt för egna fordon
Underkonto
6960
Trängselskatt för egna fordon
Konto
699
Övriga kostnader för transportmedel
Underkonto
6990
Övriga kostnader för transportmedel
6991
Reservdelar fordon
6992
Bilbesiktning, fordon

KONTOKLASS 6-7, ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER
Kontogrupp
70
Transporter och resor (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för transporter hänförbara till viss verksamhet 
och anställdas resor i tjänsten med buss, tåg, flyg och bil. 
Frakt- och transportkostnader som avser inköp av inventarier eller anläggnings- och un-
derhållsmaterial redovisas som anskaffningskostnad i kontogrupp 40, Inköp av anlägg-
ningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar, respektive 41, Inköp av anlägg-
nings- och underhållsmaterial. 
Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5, Kostnader för arbets-
kraft. 
Kostnader för leasade fordon bokförs på konto 695 Hyra/leasing av bilar och andra trans-
portmedel. 
Konto
701
Transporter (SCB) (avser persontransporter, ej anställd 
personal )
Underkonto
7010
Transporter, avser persontransporter ex elever och brukare
Konto
705
Resekostnader (avser anställd personal)
Underkonto
7050
Resekostnader (här ligger bara budget)
7051
Resor med buss, tåg och taxi
7052
Hotell och logi, Sverige
7053
Hotell och logi, utlandet
7054
Flygresor inkl flygtaxi
7059
Övriga resekostnader
Kontogrupp
71
Representation (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för representation. 
Konto
710
Representation
Underkonto
7100
Representation
Konto
711
Personalrepresentation
Underkonto
7110
Personalrepresentation
7111
Minnesgåvor, blommor

Kontogrupp
72
Annonser, reklam, information (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader som syftar till att lämna information om kom-
munens verksamhet. I denna kontogrupp redovisas även kostnader i samband med 
marknadsföring av kommunen. 
I denna kontogrupp redovisas ej löner och ersättningar till personer som är anställda hos 
kommunen (kontoklass 5). 
Konto
722
Annonsering
Underkonto
7220
Annonsering
7221
Platsannonser
Konto
723
Reklam och information
Underkonto
7230
Reklam och information
72301
Mässor
Kontogrupp
73
Försäkringspremier och riskkostnader (SCB)
I denna kontogrupp redovisas dels kostnader för försäkringspremier som kommunen 
betalar till försäkringsbolag för att skydda sig mot vissa oförutsebara händelser, dels 
kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med kommunens verksam-
het som kommunen själva står för. 
Konto
731
Försäkringspremier (SCB)
Underkonto
7310
Försäkringspremier (SCB)
7311
Fastighetsförsäkring
73111
Skadedjursförsäkring
7312
Fordonsförsäkring
7313
Inventarieförsäkring
Konto
732
Självrisker (SCB)
Underkonto
7320
Självrisker (SCB)
7321
Skadestånd
7322
Självrisker fordon
Konto
733
Larm och bevakning
Underkonto
7330
Larm och bevakning
7331
Brandlarm
7332
Inbrottslarm
7333
Passersystem
7334
Väktare
7335
Kameraövervakning

Konto
734
Brandskydd
Underkonto
7340
Brandskydd
7341
Brandsyn
Konto
735
Kundförluster
Underkonto
7350
Kundförluster
Konto
736
Straffavgifter, Viten mm
Underkonto
7360
Straffavgifter, Viten mm
Konto
737
Infriad borgen (SCB) (Kräver motpart)
Underkonto   
7370
Infriad borgen (SCB) (Kräver motpart)
Konto
738
Förlust på kortfristiga fordringar
Underkonto
7380
Förlust på kortfristiga fordringar
Konto
739
Övriga riskkostnader
Underkonto
7390
Övriga riskkostnader
Kontogrupp
74
Övriga främmande tjänster (SCB)
I denna kontogrupp redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande tjänster. 
Kontogruppen används där övriga kontogrupper för tjänster i kontoklass 6 och 7 inte är tillämp-
liga. Med en konsulttjänst avses ett specialuppdrag av mer tillfällig art. Dessa tjänster kan köpas 
av företag eller personer med enskild firma, vilka inte är anställda hos kommunen. I boksluts-
statistiken till SCB krävs ingen ytterligare uppdelning. 
Köp av huvudverksamhet, där avtal finns med en extern producent, redovisas i kontogrupp 46. 
Konto
743
Administrativa tjänster
Underkonto
7430
Administrativa tjänster 
7431
IT-tjänster (Tieto)
7432
IT-licenser 
7433
IT-program, Vismas program
Konto
745
Konsultkostnader (ej byggkonsulter)
Underkonto
7450
Konsultkostnader (ej byggkonsulter)
Konto
746
Måltider (kräver motpart om det är internt)
Underkonto
7460
Måltider (kräver motpart om det är internt)
7461
Måltidstransporter (kräver motpart om det är internt)

Konto
747
Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster
Underkonto
7470
Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster
7471
Sjuk- och hälsovård (inklusive rehab)
7472
Friskvård och fritidsverksamhet
Konto
749
Övriga främmande tjänster
55310
Omkostnadsersättningar, skattefria
Underkonto
7490
Övriga främmande tjänster
7491
Lantmäteriförrättning
Kontogrupp
75
Tillfälligt inhyrd personal
I kontogruppen redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande 
för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 
Om det rör sig om specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda 
personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kommunen redovisas kost-
naderna på konto 745 Konsulttjänster. 
Konto
751
Tillfälligt inhyrd personal
Underkonto
7510
Til fälligt inhyrd personal
Kontogrupp
76
Diverse kostnader (SCB)
I denna kontogrupp redovisas diverse kostnader av olika slag som inte kan placeras i 
kontogrupperna 60–75. 
Konto
761
Avgifter (SCB) Krävs motpart
Underkonto
7610
Avgifter 
7611
Besiktning, fordon
7612
Frakt- och leveranskostnader
7615
Til synsavgift
7618
Laboratorietillsyn
7619
Påminnelseavgifter
Konto
764
Diverse skatter och offentliga avgifter
Underkonto
7640
Diverse skatter och offentliga avgifter
7641
Anslutningsavgifter Fjärrvärme/VA
7642
Uttagsskatt
Konto
765
Avgifter för kurser m.m
Underkonto
7650
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
7651
Avgifter för kurser/konferens Anstäl da och förtroendevalda
7652
Avgifter för kurser/konferens Övriga
Konto
769
Öviga konstnader
Underkonto
7690
Övriga kostnader

Kontogrupp
77
Interna kostnadsfördelningar SHBF
Konto
771
Övriga interna fördelningar
Underkonto
7710
Administration
7711
Arbetsledning
7712
Skyddskläder
7713
Reservdelar förbrukningsmaterial
7714
Personal badservice
7717
Pooltjänster städservice
7719
Ej debiterad tid
Konto
772
Timfördelning Marinservice
Underkonto
7720
Timfördelningar Marinservice
Konto
773
Timfördelning parkpersonal och maskiner
Underkonto
7731
Timförd parkpersonal,fast
7732
Timförd parkpers. säsong
7733
Timfördelning Naturservice
7734
Timfördelning Tomtservice
77350
sand och saltspridare
77351
vattentunnor
77352
slaghack ducker
77353
sopmaskin KWA205
77354
dieseldunk gata
77355
manskapsbod
77356
väghyvel BWF091
77357
sopvals holms
77358
släpar gata
77359
sopmaskin citycat
77360
sopborstar
77361
plogar
77362
högröjningsaggregat
77363
redskap/maskiner
77364
div småmaskiner med motor
77365
slaghack slagkraft
77366
belos 5080
77367
kranflak scania
77368
k heat
77369
lastbil BPN376
77370
lastbil ENM227
77371
lastbil SAL783
77372
iveco DLG513
77373
hjullastare L60-17
77374
lastmaskin cat 
77375
Lastmaskin L60E
77376
verkstadsbil 
77377
verkstadsbil caddy
77378
skyltbil HNP561
77379
servicebil UTK138
77380
VW pickup
77381
servicebil VW
77382
sopmaskin Swingo
Konto
774
Timfördelning parkmaskiner fortsättning
Underkonto
77400
KOP448
77401
LAG741
77402
LMD638
77403
FMW382
77404
KRO616
77405
EDZ002
77406
EKG744

77407
URN231
77408
släpvagnar park
77409
JD1505-15
77410
John D 1505-13 190016
77411
John Deere 1505-14
77412
JD 1505-10 152599
77413
John Deere 1505-16
77414
Ventrack-16
77415
Valtra N124 FBG555
77416
John Deere 3720 ASJ389
77417
Redskap park
77418
Valtra N101 TGE622
77419
Bigab kranvagn
77420
Deutz Fahr 5120 ETS218
77421
Belos transpro 4560
77422
skogsvagn Vreten-15
77423
Alstor miniskotare-16
77424
minigrävare-05
77425
Belos transpro 5080
77426
park småmaskiner
77427
vedmaskin-18
77428
DWK127
77429
båt Arronet 23,5
77430
båt Ryds 480
77431
båt ockelbo-16
77432
JEZ518
77433
HFU354
77434
FCL891
77435
park arbetsbodar
77436
FCU980
77437
CXC700
77438
KWM481
77439
fyrhjuling
Konto
775
Timfördelning maskiner och fordon
Underkonto
77510
Gatu, lastbil och maskiner med til behör
77511
Gatu, redskap, övrigt
77512
Gatu, bilar, transportfordon
77513
Redskapsbärare TUU 253
77514
Sopmaskin KWA205
77515
Lastbil SAL 783
77516
Kran til  SAL 783
77517
Lastbil TTW 207
77518
Lättdumper, CHE 943
77520
Lastmaskin L50
77524
Traktor Holder CKC 891
77528
Lastmaskin L50 C ENL 994
77529
Gatu paketbil UZY 243
77530
Gatu paketbil RUD 185
77532
Paketbil UTK 138
77534
Lastmaskin  L60 E
77535
Slaghack
77536
Sopvals
77537
Plogar
77538
Sand & saltspridare
77551
Traktor park
Redskap parktraktorer
77554
Traktor MF 6245, TCS 898
77555
Traktor MF 3060, HFC 144
77556
Park, Alstor miniskotare
77558
Skogsvagn
77561
Park, bilar och släp
77562
Park, småmaskiner

77563
Naturservice, maskiner, bilar och handv
77564
Marinservice, fordon
Konto
776
Timfördelning verkstad
Underkonto
7760
Timfördelningar verkstad
Konto
777
Timfördelning gatupersonal
Underkonto
7770
Timfördelningar gatupersonal

Konto
779
Materialomkostnadspålägg
Underkonto
7790
Materialomkostnadspålägg
Kontogrupp
78
Realistationsförsluster och periodiseringskonton
I denna kontogrupp redovisas kostnader som bör påverka rörelseresultatet, till ex-
empel förlust vid avyttring och utrangering av immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar. I kontogruppen beräknas förlust vid avyttring och utrangering av 
anläggningstillgångar som ingår i kontogrupperna 10, 11 och 12. 
Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13 redovisas 
på konto 851 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar. 
En anläggningstillgång upphör att redovisas som tillgång i samband med att den 
avyttras eller utrangeras. Utrangering innebär att tillgångar tagits ur bruk på annat 
sätt än att avyttrats (sålts), det vill säga genom att de till exempel skrotats, stulits, 
eller förstörts. Både avyttring och utrangering innebär att tillgångar inte längre finns 
kvar i kommunens verksamhet eller redovisning. Utrangering ska ske av anlägg-
ningstillgångar som inte längre ska finnas kvar i verksamheten, medan nedskrivning 
kan ske av anläggningstillgångar som finns kvar i verksamheten. 
Konto
781
Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och 
inventarier
Underkonto
7810
Förlust vid avyttring och utrangering av mskiner och inventarier
7811
Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB)
7812
Bokfört värde, maskiner och inventarier
7813
Bokfört värde vid utrangering maskiner och inventarier
7814
Momsjustering, försäljning maskiner och inventarier
Konto
782
Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och 
tekniska anläggningar
Underkonto
7820
Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och 
tekniska anläggningar
7821
Försäljningspris mark, byggnader och tekniska anläggningar 
(SCB)
7822
Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar
7823
Bokfört värde vid utrangering mark, byggnader och tekniska 
anläggningar
7824
Momsjustering, försäljning mark, byggnader och tekniska 
anläggningar
Konto
784
Förlust vid avyttring av övriga tillgångar
Underkonto
7840
Förlust vid avyttring av övriga til gångar
7841
Försäljningspris övriga tillgångar
7842
Bokfört värde övriga tillgångar
7843
Bokfört värde vid utrangering immateriella anläggningstillg
Konto
787
Förändring av avsättning

Underkonto
7870
Förändring av avsättning
Konto
789
Övriga periodiseringar
Underkonto
7890
Övriga periodiseringar
Kontogrupp
79
Avskrivningar 
I denna kontogrupp redovisas planenliga avskrivningar på kommunens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar. 
Även nedskrivningar, det vill säga bestående värdeminskning på immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar, redovisas i denna kontogrupp. I rekommendation nr 19 
från Rådet för kommunal redovisning avseende nedskrivningar, behandlas hur ned-
skrivning av värdet på materiella och immateriella anläggningstillgångar som används i 
kommunala verksamheter som är helt eller delvis skattefinansierade och/eller regleras 
av självkostnadsprincipen, kan beräknas och redovisas. 
Nedskrivning kan ske av anläggningstillgångar som finns kvar i verksamheterna, me-
dan utrangering ska ske av anläggningstillgångar som inte längre ska finnas kvar i 
verksamheterna. 
Konto
791
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar
Underkonto
7910
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar
Konto
792
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar
Underkonto
7920
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar
Konto
793
Avskrivning på maskiner och inventarier
Underkonto
7930
Avskrivning på maskiner och inventarier
Konto
795
Nedskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Underkonto
7950
Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Konto
796
Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Underkonto
7960
Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Konto
799
Budgeterad avskrivning
Underkonto
7990
Budgeterad avskrivning
7991
Avskrivning enligt plan

KONTOKLASS 8, ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kontogrupp
80
Skatteintäkter (SCB)
I denna kontogrupp samlas skatteintäkter baserade på kommunens eget skatteunderlag. Här 
redovisas också den kollektiva avräkningen av kommunala skattemedel. 
Konto
801
Allmän kommunalskatt
Underkonto
8010
Allmän kommunalskatt
Konto
805
Skatteavräkning
Underkonto
8051
Skatteavräkning föregående år, justeringspost
8052
Skatteavräkning innevarande år, prognos
Konto
808
Mellankommunal kostnadsutjämning
Underkonto
8080
Mellankommunal kostnadsutjämning
Konto
809
Reservdelar
Underkonto
8090
Övriga skatter
Kontogrupp
82
Bidrag från utjämningssystemen och generella 
statliga bidrag (SCB)
I denna kontogrupp redovisas bidrag från det kommunala utjämningssystemet. Utjäm-
ningen beräknas dels för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning), dels för skillnader i 
strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Kommuner vars skattekraft är lägre än 
den av staten garanterade nivån får ett inkomstutjämningsbidrag av staten. Vidare får de 
kommuner som har sämre strukturella förutsättningar än riksgenomsnittet ett kostnads-
utjämningsbidrag från staten. En kommun kan samtidigt få ett bidrag och betala en avgift 
och dessa ska särredovisas på separata konton i denna kontogrupp och i kontogrupp 83, 
Avgifter i utjämningssystemen. 
I kontogruppen ingår även den kommunala fastighetsavgiften. 
Konto
821
Inkomstutjämningsbidrag
Underkonto
8210
Inkomstutjämningsbidrag
Konto
822
Strukturbidrag
Underkonto
8220
Strukturbidrag

Konto
823
Införandebidrag
Underkonto
8230
Införandebidrag
Konto
824
Regleringsbidrag
Underkonto
8240
Regleringsbidrag
Konto
825
Kostnadsutjämningsbidrag
Underkonto
8250
Kostnadsutjämningsbidrag
Konto
826
Bidrag för LSS-utjämning
Underkonto
8260
Bidrag för LSS-utjämning
Konto
828
Kommunal fastighetsavgift
Underkonto
8281
Justeringspost, fastighetsavgift föregående år
8282
Prognos, fastighetsavgift innevarande år
Konto
829
Generella bidrag från staten
Underkonto
8290
Generella bidrag från staten
Kontogrupp
83
Avgifter i utjämningssystemen (SCB)
I denna kontogrupp redovisas avgifter till det kommunala utjämningssystemet. Utjäm-
ningen beräknas dels för skillnader i skattekraft (inkomstutjämning), dels för skillnader i 
strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Kommuner vars skattekraft är högre än 
den av staten garanterade nivån betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. Vidare 
betalar de kommuner som har bättre strukturella förhållanden är riksgenomsnittet en 
kostnadsutjämningsavgift till staten. Kommuner vars skattekraft eller strukturella förhål-
landen är bättre än riksgenomsnittet betalar en utjämningsavgift till staten. En kommun 
kan samtidigt få ett bidrag och betala en avgift och dessa ska särredovisas på separata 
konton i denna kontogrupp och i kontogrupp 82, Bidrag från utjämningssystemen och 
generella statliga bidrag. 
Konto
831
Inkomstutjämningsavgift
Underkonto
8310
Inkomstutjämningsavgift
Konto
834
Regleringsavgift
Underkonto
8340
Regleringsavgift
Konto
835
Kostnadsutjämningsavgift
Underkonto
8350
Kostnadsutjämningsavgift

Konto
836
Avgift till LSS-utjämningen
Underkonto
8360
Avgift till LSS-utjämningen
Kontogrupp
84
Finansiella intäkter (SCB)
I denna kontogrupp redovisas dels utdelning på aktier och andelar, vinst vid försäljning 
av finansiella anläggningstillgångar, dels ränteintäkter på likvida medel, kundfordringar, 
lånefordringar med mera. 
Realisationsvinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i kontogrupp 13 
redovisas här på konto 843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, medan reali-
sationsförluster antingen löpande eller i samband med bokslut eller delårsrapport ska 
klassificeras som en kostnad och överföras till konto 851 Förlust vid avyttring av finansi-
ell anläggningstillgång. Någon kvittning av vinster och förluster mellan olika affärshän-
delser får inte ske. 
Konto
841
Utdelning på aktier och andelar
Underkonto
8410
Utdelning på aktier och andelar (ej redovisning)
8411
Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag
8412
Utdelning på aktier och andelar i andra företag
Konto
843
 
Underkonto
8431
Försäljningspris, finansiella anläggningstil gångar
8432
Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar
8439
Återföring av värdereglering, finansiella anläggningstillgångar
Konto
844
Ränteintäkter
Underkonto
8440
Ränteintäkter
8441
Ränta på utlåning till koncernföretag
Konto
845
Ränteintäkter på kundfordringar
Underkonto
8450
Ränteintäkter på kundfordringar
Konto
846
Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillg.
Underkonto
8461
Försäljningsvärde, finansiella omsättningstil gångar
8462
Bokfört värde, finansiella omsättningstil gångar
8468
Orealiserade vinster (verkligt värde) finansiella omsättningst.
8469
Återföring av värdereglering, finansiella omsättningstil gångar

Konto
848
Valutakursvinster
Underkonto
8480
Valutakursvinster
8481
Realiserade valutakursvinster
8482
Orealiserade valutakursvinster
Konto
849
Övriga finansiella intäkter
Underkonto
8490
Övriga finansiella intäkter
8491
Intern intäktsränta (automatkontering)
8492
Kalkylerad KP
8493
Borgensavgifter från koncernbolag
8497
Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
8498
Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstil gångar
Kontogrupp
55310 Omkostnadsersättningar, skattefria
I denna kontogrupp redovisas kommunens förluster vid avyttring av finansiella anlägg-
ningstillgångar, räntekostnader för kort- och långfristig upplåning, utnyttjande av kredi-
ter samt nedskrivning av finansiella tillgångar. Även kostnader för upptagande av nya 
lån, till exempel utländska lån, liksom löpande kostnader för dessa lån redovisas i denna 
kontogrupp. 
Konto
851
Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Underkonto
8511
Försäljningspris, finansiella anläggningstil gångar
8512
Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar
8519
Värdereglering, finansiella anläggningstillgångar
Konto
852
Räntekostnader
Underkonto
8520
Räntekostnader
8521
Ränta på upplåning från koncernföretag
Konto
853
Finansiell kostnad, förändring pensionsavsättningar
Underkonto
8530
Finansiell kostnad, förändring pensionsavsättningar
Konto
855
Räntekostnader för leverantörsskulder
Underkonto
8550
Räntekostnader för leverantörsskulder

Konto
856
Förslust vid avyttring och värdering finansiella 
omsättningstillgångar
Underkonto
8560
Förslust vid avyttring o värdering finansiella omsättningstil g.
8561
Försäljningspris, finansiella omsättningstilgångar
8562
Bokfört värde, finansiella omsättningstilgångar
8568
Orealiseade förluster (verkligt värde) finansiella omsättningst.
8569
Värdereglering, finansiella omsättningstilgångar
Konto
857
Bankkostnader
Underkonto
8570
Bankkostnader
Avgifter för kurser m.m  Stängd för redovisning
Konto
858
Valutakursförluster
Underkonto
8581
Realiserade valutakursförluster
8582
Orealiserade valutakursförluster
Konto
859
Övriga finansiella kostnader
Underkonto
8590
Övriga finansiella kostnader
8591
Intern kostnadsränta (automatkontering)
85911
Ränta på anläggningslån (utlåning till) VA
8597
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
8598
Nedskrivning av finansiella omsättningstil gångar
Kontogrupp
86
Fri
Kontogrupp
87
Extraordinära intäkter (SCB)
Konto
870
Extraordinära intäkter
Kontogrupp
88
Extraordinära kostnader (SCB)
Konto
880
Extraordinära kostnader
Kontogrupp
89
Årets resultat (SCB)
I denna kontogrupp redovisas årets finansiella resultat (förändringen av eget kapital). 
Här redovisas skillnaden mellan samtliga bokförda kostnader och intäkter. 
Konto
890
Årets resultat